Hopp til innhold

Årsmøte 2021/Protokoll

Fra Wikimedia Norge


Årsmøtet i Wikimedia Norge fant sted 06.03.2021, kl. 12.00 i virtuelt møterom.

Konstituering

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden: Styreleder Sigrun Espe ønsket velkommen.
Innkalling og dagsorden godkjennes enstemmig av årsmøtet.

Godkjenning av medlemmenes stemmerett

17 personer var til stede på møtet.
Alle 17 er medlemmer og har stemmerett.

Valg av møteleder

Kjetil Ree ble foreslått som møteleder.
Vedtak: Kjetil Ree ble enstemmig valgt til møteleder.

Valg av referent

Hilde Blix ble foreslått som referent.
Vedtak: Hilde Blix ble enstemmig valgt til referent.

Valg av to protokollunderskrivere

Astrid Carlsen og Hogne Neteland ble foreslått som protokollunderskrivere.
Vedtak: Astrid Carlsen og Hogne Neteland ble valgt til protokollunderskrivere.

Årsmelding og orienteringer

Årsmeldinga ble gjennomgått av leder Sigrun Espe.
Årsmøtet tar årsmeldinga til etterretning. Orienteringer: Kontrollkomiteen ved Trygve Nodeland la fram orienteringen.
Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

Årsregnskap for 2020

Årsregnskap for 2020 ble gått gjennom av kasserer Trond Trosterud.
Årsmøtet tar regnskapet og revisormeldinga til etterretning.

Årsplan

Daglig leder Astrid Carlsen gikk gjennom Årsplan for 2021–2022.
Årsmøtet tar årsplanen til etterretning.

Budsjett

5.1 Budsjett for 2021: Kasserer i styret, Trond Trosterud, orienterte om styrets budsjettforslag.
Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet enstemmig.

5.2 Satser for årskontingent. Styreleder Sigrun Espe la frem forslag om uendra sats på kontingenten.
Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet enstemmig.

Innkomne saker

Forslag til endring i vedtekter.

Forslag nr. 1
§1a) endres fra:
a) Organisasjonens navn er Wikimedia Norge, med Wikimedia Noreg og Wikimedia Norga som likeverdige former.

til

a) Organisasjonens navn er Wikimedia Norge, med Wikimedia Noreg (nynorsk), Wikimedia Norga (nordsamisk), Wikimedia Vuodna (lulesamisk), Wikimedia Nöörje (sørsamisk) og Wikimedia Norja (kvensk) som likeverdige former. og

§1c) endres fra:
c) Norsk bokmål, nynorsk og nordsamisk likestilles i organisasjonen. Vedtektene skal foreligge på fire likelydende språk, språkformer: norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk. Vedtektene oversettes fra norsk bokmål-versjonen, som dermed regnes som originalen.

til

c) Norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og kvensk likestilles i organisasjonen. Vedtektene skal foreligge på fire likelydende språk, språkformer: norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk, og bør også foreligge på lulesamisk, sørsamisk og kvensk. Vedtektene oversettes fra norsk bokmål-versjonen, som dermed regnes som originalen.
Vedtak: Årsmøtet vedtar forslaget.


Forslag nr. 2
§4c) endres fra:

c) Årsmøtet skal annonseres på foreningens nettsider minst to måneder i forveien. Innkomne saker må være styret i hende minst to uker før årsmøtet. Senest én uke før møtet skal alle saksdokumenter være offentlig tilgjengelig.

til

c) Årsmøtet skal annonseres på foreningens nettsider minst to måneder i forveien. Alle stemmeberettigede medlemmer har rett til å legge fram saker for årsmøtet. Innkomne saker må være styret i hende minst to uker før årsmøtet. Senest én uke før møtet skal alle saksdokumenter være offentlig tilgjengelig.

og

§4f) endres fra:

f) Alle stemmeberettigede medlemmer har rett til å legge fram saker for årsmøtet. Forslaget må ha støtte fra fem stemmeberettigede medlemmer før det kan behandles.
til

f) Forslag må ha støtte fra fem stemmeberettigede medlemmer før det kan behandles.
Vedtak: Årsmøtet vedtar forslaget.


Valg

1. Valg av nytt styre (innstilling)
Valgkomiteen ved Jan-Tore Egge presenterer valgkomiteens innstilling. Innstillingen hadde en endring fra innstillingen som var sendt ut i forkant av årsmøtet. Trosterud var i utgangspunktet foreslått som varamedlem og Antonsen som styremedlem.

Følgende medlemmer av styret er valgt for perioden 2019–2022, og står ikke på valg ved årsmøtet 2021:

 • Leder – Sigrun Espe
 • Styremedlem – Hilde Blix

Som øvrige medlemmer i styret foreslås for årsmøtet:

 • Nestleder – Andrea Tiltnes (velges for 2021–2023)
 • Styremedlem - Tore Sætre (velges for 2021–2023)
 • Styremedlem – Fredrik Ljone (velges for 2021–2023)
 • Styremedlem – Trond Trosterud (velges for 2021–2023)
 • Varamedlem – Stian Amadeus Antonsen (velges for 2021–2023)


Det kom inn et alternativt forslag på møtet om å utelate varamedlem til styret.

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt


2. Valg av kontrollkomite

 • Trygve Nodeland gjenvelges som komitémedlem for perioden 2021–2022
 • Harald Groven gjenvelges som komitémedlem for perioden 2021–2022

Vedtak: Enstemmig vedtatt


3. Valg av valgkomite

 • Helge Høifødt, gjenvelges som komitemedlem for perioden 2021–2022
 • Anette Faksnes, gjenvelges som komitemedlem for perioden 2021–2022
 • Jan-Tore Egge, velges som komitemedlem for perioden 2021–2022

Vedtak: Enstemmig vedtatt


4. Valg av revisor

 • Plus revisjon

Vedtak: Enstemmig vedtatt


Takk for oppmøtet ved leder

Styreleder Sigrun Espe takker for tilliten og for årsmøtet.

Årsmøtet avsluttes kl. 14.00.


Underskrevet protokoll

--Astrid Carlsen (WMNO) (diskusjon) 8. mar. 2021 kl. 19:53 (CET)[svar]
-- Hogne Neteland (diskusjon) 8. mar. 2021 kl. 23:27 (CET)[svar]