Hopp til innhold

Årsmøte 2022/Protokoll

Fra Wikimedia Norge


Årsmøtet i Wikimedia Norge fant sted 26.03.2022, kl. 12.00 som en hybrid løsning, fysisk på Litteraturhuset i Bergen og i virtuelt møterom.

Konstituering

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden: Styreleder Sigrun Espe ønsket velkommen.
Orienteringer: Jon Harald Søby orienterte om den digital gjennomføringen av årsmøte, og Mali Brødreskift orienterte om digital avstemming under årsmøte.
Innkalling og dagsorden godkjennes enstemmig av årsmøtet.

Godkjenning av medlemmenes stemmerett

14 personer var til stede på Litteraturhuset og 10 var til stede digitalt.
To fullmakter var gitt.
Tilsammen var det 21 stemmeberettigede til stede og to fullmakter avgitt.

Valg av møteleder

Kjetil Ree ble foreslått som møteleder.
Vedtak: Kjetil Ree ble enstemmig valgt til møteleder.

Valg av referent

Astrid Carlsen ble foreslått som referent.
Vedtak: Astrid Carlsen ble enstemmig valgt til referent.

Valg av to protokollunderskrivere

Mali Brødreskift og Jon Harald Søby ble foreslått som protokollunderskrivere.
Vedtak: Mali Brødreskift og Jon Harald Søby ble valgt til protokollunderskrivere.

Årsmelding og orienteringer

Årsmeldinga ble gjennomgått av styreleder Sigrun Espe.
Årsmøtet tar årsmeldinga til etterretning.

Orienteringer: Møteleder Kjetil Ree la fram orienteringen på Kontrollkomiteens vegne.
Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

Årsregnskap for 2021

Årsregnskap for 2021 ble gått gjennom av kasserer i styret, Trond Trosterud.
Møteleder Kjetil Ree henviste til revisors beretning.
Årsmøtet tar årsregnskapet og revisors beretning til etterretning.

Årsplan

Daglig leder Astrid Carlsen gikk gjennom Årsplan for 2022–2023.
Årsmøtet tar årsplanen til etterretning.

Budsjett

5.1 Budsjett for 2022: Kasserer i styret, Trond Trosterud, orienterte om styrets budsjettforslag.
Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet enstemmig med én endring, en økning på 10 000 i inntekter og utgifter knyttet til medlemsarbeid.

5.2 Satser for årskontingent. Styreleder Sigrun Espe la frem forslag om uendra sats på kontingenten.
Vedtak: Årsmøtet vedtar sats på kontingent enstemmig.

Innkomne saker

1. Innmeldt sak om medlemsutvikling.
Saken ble presentert av Ulf Larsen.
Vedtak: Årsmøtet vedtar enstemmig at styret oppretter et særskilt prosjekt for en vesentlig utvidelse av WNMOs medlemstall.

Valg

1. Valg av nytt styre (innstilling)
Valgkomiteen ved Jan-Tore Egge presenterte valgkomiteens innstilling.

Følgende foreslås valgt for perioden 2022–24:

 • Leder – Marie Nicolaisen
 • Styremedlem – Sigrun Espe

Følgende foreslås valgt for perioden 2022–23:

 • Nestleder – Stian Antonsen
 • Varamedlem – Naomi Ichihara Røkkum

Følgende medlemmer av styret er valgt for perioden 2021–2023, og er ikke på valg ved årsmøtet i 2022:

 • Styremedlem – Tore Sætre
 • Styremedlem – Fredrik Ljone
 • Styremedlem – Trond Trosterud

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt

Tore Sætre trakk seg under årsmøte fra styret med øyeblikkelig virkning med begrunnelsen: "på grunn av manglende tillit til to av styrets medlemmer, og at arbeidet i styret det siste året ikke har vært tilstrekkelig profesjonelt."


2. Valg av kontrollkomite

 • Ole Anders Flatmo velges som komitémedlem for perioden 2022–2023
 • Kjetil Ree velges som komitémedlem for perioden 2022–2023

Vedtak: Enstemmig vedtatt


3. Valg av valgkomite

 • Hilde Blix, velges som komitemedlem for perioden 2022–2023
 • Helge Høifødt, gjenvelges som komitemedlem for perioden 2022–2023
 • Jan-Tore Egge, gjenvelges som komitemedlem for perioden 2022–2023

Vedtak: Enstemmig vedtatt


4. Valg av revisor

 • Mazars AS

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Takk for oppmøtet ved leder

Avtroppende styreleder Sigrun Espe takker for tilliten og for årsmøtet, og daglig leder Astrid Carlsen takket for godt samarbeid med avtroppende styreleder.

Årsmøtet avsluttes kl. 14.00.


Underskrevet protokoll