Årsmøte 2024/Forslag om vedtektsendringer

Fra Wikimedia Norge

Årsmøtesak 05/24: Forslag om vedtektsendringer.

Se også gjeldende vedtekter og tidligere vedtektsendringer.

Gjeldende vedtekter Paragrafer som foreslås endret, med endringsforslag innarbeidet Begrunnelse for endring
§ 1 Innledning

a) Organisasjonens navn er Wikimedia Norge, med Wikimedia Noreg (nynorsk), Wikimedia Norga (nordsamisk), Wikimedia Vuodna (lulesamisk), Wikimedia Nöörje (sørsamisk) og Wikimedia Norja (kvensk) som likeverdige former.

b) Wikimedia Norge er en medlemsorganisasjon.

c) Norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og kvensk likestilles i organisasjonen. Vedtektene skal foreligge på fire likelydende språk, språkformer: norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk, og bør også foreligge på lulesamisk, sørsamisk og kvensk. Vedtektene oversettes fra norsk bokmål-versjonen, som dermed regnes som originalen.

§ 1 Innledning

a) Organisasjonens navn er Wikimedia Norge, med Wikimedia Noreg (nynorsk) og Wikimedia Norga (nordsamisk) som likeverdige former.

b) Wikimedia Norge er en medlemsorganisasjon.

c) Norsk bokmål, nynorsk og nordsamisk likestilles i organisasjonen. Vedtektene skal foreligge på fire språk eller målformer: norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk. Vedtektene oversettes fra versjonen på norsk bokmål, som har forrang dersom det oppstår betydningsforskjeller.

Oppramsing av hele sju språk i første paragraf signaliserer at språkarbeid er del av foreningens kjernevirksomhet, og det trekker oppmerksomheten bort fra vedtatt formål i neste paragraf. Det er svært ressurskrevende å ha mer enn ett arbeidsspråk, og vi bør begrense oss til norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk.
§ 2 Formål

a) Wikimedia Norges formål er å styrke Wikimedias prosjekter, spesielt de på norsk og samisk, ved å:

 1. samle inn økonomiske midler gjennom gaver og støtteordninger, og å fordele disse midlene.
 2. delta i koordinering av samarbeidet mellom prosjektene, og å samarbeide med eksterne parter der dette kan tjene Wikimedias prosjekter.
 3. styrke samarbeidet med Wikimedias prosjekter i andre nordiske land og internasjonalt.
 4. markedsføre Wikimedias prosjekter.
 5. være en høringspart overfor myndigheter og organisasjoner ved opphavsrettslige spørsmål og når Wikimedia-prosjektenes interesser er berørt.
§ 3 Medlemskap

a) Enhver som støtter foreningens formål kan bli medlem.

b) Årsmøtet fastsetter en årlig kontingent.

c) Styret kan suspendere medlemmer som måtte være til skade for Wikimedia Norges virksomhet eller omdømme. Eventuell eksklusjon avgjøres av årsmøte og anke på avgjørelse rettes til årsmøtet. Suspenderte og ekskluderte medlemmer er ikke stemmeberettigede, da de ikke lenger regnes som medlemmer. De kan heller ikke inneha verv for Wikimedia Norge.

§ 4 Årsmøtet

a) Ordinært årsmøte i Wikimedia Norge avholdes årlig innen utgangen av april. Styret avgjør tid og møteform og eventuelt sted.

b) Årsmøtet skal minimum behandle følgende saker:

 1. Årsmelding og regnskap revidert av revisor
 2. Budsjett og kontingent
 3. Innkomne saker
 4. Valg som beskrevet i § 6.

c) Årsmøtet skal annonseres på foreningens nettsider minst to måneder i forveien. Alle stemmeberettigede medlemmer har rett til å legge fram saker for årsmøtet. Innkomne saker må være styret i hende minst to uker før årsmøtet. Senest én uke før møtet skal alle saksdokumenter være offentlig tilgjengelig.

d) Valgkomiteen (jf. § 7) er ansvarlig for gjennomføringen av valget.

e) Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år og har vært medlem i minst én måned før årsmøtet har stemmerett. Stemmegivning kan skje ved fullmakt.

f) Dersom minst tyve medlemmer eller styret krever det, skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte etter samme regler som ordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle saker nevnt i innkallingen.

§ 4 Årsmøtet

a) Ordinært årsmøte i Wikimedia Norge avholdes årlig innen utgangen av april. Styret avgjør tid og møteform og eventuelt sted.

b) Årsmøtet skal annonseres på foreningens nettsider minst to måneder i forveien og per e-post til alle medlemmer minst fem uker i forveien.

c) Alle medlemmer har møte- og talerett på årsmøtet. Styret kan invitere observatører, og etter vedtak på årsmøtet kan disse få talerett.

d) Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år og har vært medlem i minst én måned før årsmøtet, har stemmerett. Stemmeberettigede som ikke kan stille på årsmøtet, kan sende en stedfortreder som kan stemme ved fullmakt. Stedfortrederen kan, men må ikke, selv være stemmeberettiget. Fullmaktsskjema må sendes til daglig leder i forkant av årsmøtet. Ingen deltager på årsmøtet kan ha mer enn to stemmer.

e) Alle stemmeberettigede medlemmer har rett til å legge fram saker for årsmøtet. Saker må være styret i hende minst tre uker før årsmøtet. Senest to uker før møtet skal alle saksdokumenter være offentlig tilgjengelig.

f) Årsmøtet skal

 1. behandle og godkjenne innkalling og saksliste
 2. velge møteleder, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere
 3. behandle og godkjenne
  • styrets årsmelding
  • styregodkjent årsregnskap
  • revisjonsberetning
  • kontrollkomiteens rapport
 4. vedta handlingsplan
 5. vedta budsjett og kontingent
 6. behandle innkomne saker
 7. gjennomføre valg som beskrevet i § 6.

g) Dersom minst tjue medlemmer eller styret krever det, skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte etter samme regler som ordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle saker nevnt i innkallingen.

Det er ulogisk rekkefølge på punktene i denne paragrafen, så en liten opprydding er foreslått.

Frister tett opp mot årsmøtet gir knapp tid til god samhandling. Hvis vi skyver enkelte frister én uke bakover i tid, blir det noe romsligere.

Prosedyre og oppgaver for årsmøtet er ikke beskrevet detaljert nok i gjeldende vedtekter. De angir ikke hvem som har møte- og talerett, og observatører er ikke nevnt. Det er mulig for én deltager å representere ubegrenset antall stemmeberettigede medlemmer og stemme på deres vegne etter fullmakt. Behovet for fullmaktsdeltagelse/-stemme er mindre enn tidligere nå som årsmøtet holdes hybrid.

§ 5 Styret

a) Wikimedia Norges styre består av mellom fem og ni medlemmer etter årsmøtets beslutning. I tillegg velges inntil tre varamedlemmer til styret, også etter årsmøtets beslutning.

b) Styret består av leder, nestleder, kasserer og to til seks styremedlemmer. Leder og nestleder velges av årsmøtet. Utover dette konstituerer styret seg selv.

Styrets leder og to styremedlemmer står på valg det ene år, og nestleder og de øvrige medlemmer det annet år. Samtlige styremedlemmer velges for to år, med mindre en kortere valgperiode er nødvendig for å opprettholde en rotasjon som nevnt i dette avsnitt.

Varamedlemmene velges for ett år.

c) Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal legge frem forslag til regnskap til årsmøtet

d) Styret avholder møter minst tre ganger årlig.

e) Vedtak fattes med alminnelig flertall. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

f) De ansatte har rett til å ha en observatør valgt av og blant de ansatte på styremøtene. Observatøren har tale- og forslagsrett, ikke stemmerett og ikke styreansvar. De ansatte sin representant fratrer fra styremøtet når styret vedtar det, når personalsaker behandles og når personalpolitikk vedtas.

g) Daglig leder har rett og plikt til å møte på styremøtene. Daglig leder har tale- og forslagsrett, ikke stemmerett og ikke styreansvar. Daglig leder fratrer fra styremøtet når styret vedtar det.

h) Kontrollkomiteen har rett til å ha en observatør valgt av og blant kontrollkomiteen på styremøtene. Kontrollkomiteens observatør har tale- og forslagsrett, ikke stemmerett og ikke styreansvar.

i) Dersom styret i inneværende periode får frafall av medlemmer og ikke er vedtaksdyktig, skal resten av styret kreve ekstraordinært årsmøte med valg av nytt styre.

§ 5 Styret

a) Wikimedia Norges styre består av fem til sju medlemmer. I tillegg velges ett til tre varamedlemmer etter årsmøtets beslutning.

b) Styret består av leder, nestleder og tre til fem styremedlemmer. Leder og nestleder velges av årsmøtet. Utover dette konstituerer styret seg selv.

c) Styrets leder og to styremedlemmer står på valg det ene år, og nestleder og de øvrige medlemmer det annet år. Samtlige styremedlemmer velges for to år, med mindre en kortere valgperiode er nødvendig for å opprettholde en rotasjon som nevnt i dette avsnitt.

Varamedlemmene velges for ett år.

d) Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal legge fram revidert regnskap til godkjenning på årsmøtet.

e) Leder eller nestleder kan kalle inn til styremøte. Styret avholder møte minst tre ganger årlig.

f) Vedtak fattes med alminnelig flertall. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede og enten leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

g) De ansatte har rett til å ha en observatør valgt av og blant de ansatte på styremøtene. Observatøren har tale- og forslagsrett, ikke stemmerett og ikke styreansvar. De ansatte sin representant fratrer fra styremøtet når styret vedtar det, når personalsaker behandles, og når personalpolitikk vedtas.

h) Daglig leder har rett og plikt til å møte på styremøtene. Daglig leder har tale- og forslagsrett, ikke stemmerett og ikke styreansvar. Daglig leder fratrer fra styremøtet når styret vedtar det.

i) Kontrollkomiteen har rett til å ha en observatør valgt av og blant kontrollkomiteen på styremøtene. Kontrollkomiteens observatør har tale- og forslagsrett, ikke stemmerett og ikke styreansvar.

j) Dersom styret i inneværende periode får frafall av medlemmer og ikke er vedtaksdyktig, skal resten av styret kreve ekstraordinært årsmøte med valg av nytt styre.

Med et styre som kan bestå av så mange som ni medlemmer, må man samle minst fem av dem for at styret skal være vedtaksført. Det er praktisk krevende. Fem til sju styremedlemmer er tilstrekkelig for å få god styredynamikk, og andre ressurspersoner kan bidra i utvalg eller inviteres til styremøter som observatører eller rådgivere.

Det bør vedtektsfestes at styret skal ha minst ett varamedlem.

Det er ikke lenger behov for kasserer. Regnskapet føres av administrasjonen og regnskapsfører. Daglig leder rapporterer til styret om økonomien. Styret kan fastsette hvordan de ønsker å føre oppsyn med økonomien, og dette kan nedtegnes i en instruks.


Gjeldende vedtekter angir ikke hvem som kan kalle inn til styremøte, og styret kan være vedtaksført uten at hverken leder eller nestleder er til stede.

§ 6 Valg

a) Årsmøtet velger styre etter § 5a og § 5b, valgkomité etter § 7b og kontrollkomite etter § 8b.

b) Kandidater bør være kjent to uker før ordinært valg foretas.

§ 6 Valg

a) Årsmøtet velger styre etter § 5a-c, valgkomité etter § 7b og kontrollkomité etter § 8b.

b) Kandidater bør være kjent to uker før ordinært valg foretas.

Kun oppdatering av hvilke bokstavledd det vises til.
§ 7 Valgkomité

a) Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til de ledige verv som finnes. Forslaget går til styret, som fremlegger forslaget for årsmøtet.

b) Komiteen er satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer.

c) Retningslinjer for Valgkomiteens arbeid fastsettes av årsmøte.

§ 7 Valgkomité

a) Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til de ledige verv som finnes, utenom verv i valgkomiteen. Forslaget går til styret, som fremlegger forslaget for årsmøtet.

b) Komiteen er satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer, som velges for to år. Minst ett medlem er på valg hvert år, og det er styret som foreslår kandidater til ledige verv.

c) Retningslinjer for valgkomiteens arbeid fastsettes av årsmøtet.

Valgkomiteens medlemmer:

Valgperiode og prosedyre for å foreslå kandidater til komiteen vedtektsfestes i b).

§ 8 Kontrollkomité

a) Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.

b) Komiteen er satt sammen av minst to av foreningens medlemmer.

c) Retningslinjer for Kontrollkomiteens arbeid fastsettes av årsmøte.

§ 8 Kontrollkomité

a) Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.

b) Komiteen er satt sammen av minst to av foreningens medlemmer, som velges for to år. Minst ett medlem er på valg hvert år.

c) Retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid fastsettes av årsmøtet.

Kontrollkomiteens medlemmer:

Valgperiode vedtektsfestes i b).

§ 9 Vedtektsendringer

a) Vedtektsendringer kan foreslås på Wikimedia Norges sider av medlemmene. Et forslag som oppnår støtte fra minst ti andre medlemmer kan legges frem for avstemning etter reglene for innkomne forslag til årsmøtet. Styret kan foreslå vedtektsendringer.

b) En vedtektsendring krever støtte fra minst 2/3 av de avgitte stemmene.

§ 9 Vedtektsendringer

a) Forslag om vedtektsendringer kan fremmes for årsmøtet av stemmeberettigede medlemmer og av styret, i samsvar med § 4e.

b) En vedtektsendring krever støtte fra minst 2/3 av de avgitte stemmene.

Harmoniseres med vedtektsendring på årsmøtet 2023, ref. § 4c i gjeldende vedtekter.

§ 10 Oppløsning

a) Oppløsning av Wikimedia Norge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 3/4 av de avgitte stemmene, kalles det inn til ekstraordinært årsmøte som skissert i § 4 g). For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 3/4 flertall. Dersom foreningen blir oppløst, skal eventuelle overskytende midler overføres til Wikimedia Foundation.

b) For å avklare eventuelle krav mot foreningen skal overføring av midler skje tidligst seks måneder etter vedtak om oppløsning, dersom alle krav er oppgjort. Dersom det er krav mot foreningen skjer overføring av eventuelle midler tidligst seks måneder etter utestående krav er oppgjort.

§ 10 Oppløsning

a) Oppløsning av Wikimedia Norge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 3/4 av de avgitte stemmene, kalles det inn til ekstraordinært årsmøte som skissert i § 4h. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 3/4 flertall. Dersom foreningen blir oppløst, skal eventuelle overskytende midler overføres til Wikimedia Foundation.

b) For å avklare eventuelle krav mot foreningen skal overføring av midler skje tidligst seks måneder etter vedtak om oppløsning, dersom alle krav er oppgjort. Dersom det er krav mot foreningen, skjer overføring av eventuelle midler tidligst seks måneder etter at utestående krav er oppgjort.

Kun oppdatering av hvilken bokstav i paragraf 4 som det vises til.