Hopp til innhold

Årsmøte 2024

Fra Wikimedia Norge

Tid: Lørdag 10. februar kl. 13.30-17

Sted: Rockheim i Trondheim eller den digitale møteplattformen Zoom

Alle medlemmer er velkommen til årsmøtehelg i Trondheim 9.-11. februar. Vi starter opp med faglig program fredag ettermiddag. Lørdag blir det faglig opplegg, årsmøte fra kl. 13.30-17 og festmiddag på Rockheim. Søndag er det ikke noe felles opplegg, kun konstituerende styremøte kl. 10-12. Alle medlemmer vil motta informasjon per e-post etter hvert som detaljer faller på plass. All informasjon om selve årsmøtet vil bli samlet på denne siden.

Innkalling

Styret i Wikimedia Norge kaller inn til årsmøte, i tråd med foreningens vedtekter.

Deltagelse

Påmelding

  • Fysiske deltagere: innen 1. februar
  • Digitale deltagere (kun årsmøtet): innen 8. februar

Meld deg på her.

Stemmerett

Medlemmer som ved møtestart har betalt kontingent for 2024, og som har vært medlem i minst én måned, har stemmerett.

Fremme saker for årsmøtet

Årsmøtet skal som et minimum behandle

  • årsmelding og revidert regnskap
  • innkomne saker
  • budsjett og kontingent
  • valg

Stemmeberettigede medlemmer kan fremme saker for årsmøtet. Sakene må sendes til styret per e-post styre@wikimedia.no innen lørdag 27. januar.

Kandidater til verv

Valgkomiteen har levert sin innstilling og kan kontaktes på valgkomiteen@wikimedia.no for eventuelle avklaringer. Kandidater informeres om at konstituerende styremøte holdes søndag 11. februar kl. 10-12 i Trondheim. Det vil også være mulig å delta digitalt.

Avklaringer

Spørsmål om årsmøtesaker kan rettes til styreleder Marie Nicolaisen på marie@wikimedia.no. Praktiske spørsmål rettes til daglig leder Elisabeth Carrera på elisabeth@wikimedia.no eller tlf. 48 92 48 92.

Vel møtt til årsmøtet!

Saksliste

Velkommen.

1. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å skrive under årsmøteprotokollen.


2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes.


3. Årsmelding for 2023

Se også:
Innstilling: Årsmeldingen og kontrollkomiteens rapport tas til orientering.


4. Regnskap for 2023

Se også:
Innstilling: Årsregnskapet 2023 godkjennes.


5. Forslag om vedtektsendringer

Innstilling: De foreslåtte vedtektsendringene vedtas.


6. Handlingsplan for 2024-2025

Innstilling: Den foreslåtte handlingsplanen vedtas.


7. Fastsettelse av kontingent for 2025

Kontingenten for 2024 er 100 eller 200 kr, etter hvert enkeltmedlems ønske.
Innstilling: Kontingentsatsene bevares uendret i 2025.


8. Budsjett for 2024-2025

Innstilling: Det foreslåtte budsjettet vedtas.


9. Valg

Valgkomiteens innstilling
Styrets innstilling til ny valgkomité:
Hilde Blix (gjenvalg)
Edvard August Moen Haaland (ny)
Styret ber om fullmakt fra årsmøtet til å utpeke tredje medlem til valgkomiteen i etterkant av årsmøtet.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo