Årsplan 2022–2023/Budsjett

  Fra Wikimedia Norge


  Budsjettpost, kroner
  Budget item, NOK
  Forslag budsjett 2022-2023
  Budget 2022-2023
  Vedtatt budsjett 2021-2022
  Budget 2021-2022
  Kommentarer
  Comments
  INNTEKTER
  REVENUES
  Tilskudd fra Wikimedia Foundation
  Funding from Wikimedia Foundation
  2 089 973 2 029 100
  Andre tilskudd
  National funding
  1 005 027 900 000 Midler det søkes (prosjektmidler), kurs- og konsulentinntekter, medlemskontingenter og private donasjoner
  Funding applied for (project funding), courses and consultancy, membership fees and privat donations
  Totale inntekter
  Gross profit
  3 095 000 2 929 100 Donasjoner fra samarbeidspartnere er ikke inkludert i dette budsjettet
  In-kind donations from partners are not included in this budget
  UTGIFTER
  EXPENSES
  Personalkostnader
  Payroll expenses
  2 050 000 1 950 000
  Leie lokaler
  Rent
  240 000 240 000
  Renhold
  Cleaning
  30 000 30 000
  Inventar
  Furniture
  10 000 10 000
  Datautstyr
  Data equipment
  20 000 20 000
  Andre tjenester
  Other services
  20 000 20 000
  Årlig vedlikehold og support programvare
  Yearly repair and maintenance
  30 000 30 000
  Revisjonshonorar
  Auditing
  50 000 35 000
  Regnskapstjenester
  Accounting
  210 000 150 000
  Kontorrekvisita og faglitteratur
  Office supplies
  20 000 20 000
  Møte, kurs, organisasjonsutvikling
  Meetings, courses, organizational development
  110 000 150 000
  Porto og telefon
  Porto and telephone
  15 000 10 000
  Reisekostnad
  Travels
  60 000 70 000 Reiser til ansatte og styre

  Kontigenter/gaver/forsikringspremie
  Gifts, insurance costs
  10 000 10 000
  Representasjon
  Representation
  10 000 10 000
  Prosjektarbeid Mangfold på Wikipedia
  Spesific program cost for Program Knowledge Equity
  180 000 160 000
  Bank og kortgebyr
  Bank
  5 000 5 000
  Sum driftskostnader
  Total operations cost
  3 070 000 2 910 100
  Driftsresultat
  Profit from operations
  25 000 9 100
  Finanskostnader
  Financial costs
  1 000 1 000
  Endelig resultat
  Final profit
  24 000 8 100