Diskusjon:Årsplan 2022–2023/Budsjett

Fra Wikimedia Norge
Budsjettpost, kroner
Budget item, NOK
Forslag budsjett 2022-2023
Budget 2022-2023
Vedtatt budsjett 2021-2022
Budget 2021-2022
Kommentarer
Comments
INNTEKTER
REVENUES
Tilskudd fra Wikimedia Foundation
Funding from Wikimedia Foundation
2 029 100
Andre tilskudd
National funding
120 000 Kurs- og konsulentinntekter, medlemskontingenter og private donasjoner
Courses and consultancy, membership fees and privat donations
Totale inntekter
Gross profit
120 000 2 929 100 Donasjoner fra samarbeidspartnere er ikke inkludert i dette budsjettet
In-kind donations from partners are not included in this budget
UTGIFTER
EXPENSES
Personalkostnader
Payroll expenses
2 050 000 1 950 000
Leie lokaler
Rent
240 000 240 000
Renhold
Cleaning
30 000 30 000
Inventar
Furniture
10 000 10 000
Datautstyr
Data equipment
20 000 20 000
Andre tjenester
Other services
20 000 20 000
Årlig vedlikehold og support programvare
Yearly repair and maintenance
30 000 30 000
Revisjonshonorar
Auditing
50 000 35 000
Regnskapstjenester
Accounting
210 000 150 000
Kontorrekvisita og faglitteratur
Office supplies
20 000 20 000
Møte, kurs, organisasjonsutvikling
Meetings, courses, organizational development
100 000 150 000
Porto og telefon
Porto and telephone
15 000 10 000
Reisekostnad
Travels
60 000 70 000 Reiser til ansatte og styre

Kontigenter/gaver/forsikringspremie
Gifts, insurance costs
10 000 10 000
Representasjon
Representation
10 000 10 000
Prosjektarbeid Mangfold på Wikipedia 180 000 160 000
Bank og kortgebyr
Bank
5 000 5 000
Sum driftskostnader
Total operations cost
3 060 000 2 910 100
Driftsresultat
Profit from operations
- 2 940 000 9 100
Finanskostnader
Financial costs
1 000 1 000
Endelig resultat
Final profit
- 2 941 000 8 100