Hopp til innhold

Årsplan 2024–2025/Handlingsplan

Fra Wikimedia Norge
Denne handlingsplanen ble vedtatt av årsmøtet i Wikimedia Norge 10. februar 2024. Planen er også tilgjengelig i lesevennlig pdf-versjon.

I 2023 vedtok Wikimedia Norge (WMNO) en strategi for 2023-2028, som er førende for de årlige handlingsplanene. Foreningen har begrensede ressurser, og tiltak må prioriteres strengt dersom vi over tid skal nå de strategiske målene våre. Resultatene for 2023 er gode for enkelte satsingsområder, mens andre områder må jobbes videre med før vi kan forvente å se fremgang. Se gjerne resultatene fra første halvdel av planperioden 2023–2024.

Det har vært store endringer i det digitale landskapet det siste året, og det er nedgang i antall bidragsytere til Wikimedia-prosjektene. KI (kunstig intelligens) og stadig bedre tjenester med kunnskap som er samlet av maskiner, kan ikke erstatte den kritiske sansen og kvalitetssikringen som utøves av bidragsyterne. Derfor er det viktig at tilrettelegging for wiki-fellesskapet i form av miljøskapende tiltak, rekruttering og faglig utvikling fortsatt er høyt prioritert.

Satsingen på kommunikasjonsarbeid i forrige handlingsplan har vært vellykket, og vi har fått en informasjonsmedarbeider i administrasjonen. Dette arbeidet inngår nå i de løpende kjerneoppgavene og kan tones ned i handlingsplanen for kommende periode. Økt synlighet setter oss i posisjon til å styrke den organisatoriske grunnmuren vår, og arbeidet med å øke frie driftsmidler kan skyte fart. Overgang fra små, ikke-målbare prosjekter til større flerårige prosjekter styrker også grunnmuren, men krever en satsing hvor vi setter av romslig med personalressurser til prosjektutvikling.

I 2024–2025 skal vi sørge for godt løpende arbeid i tråd med formålet vårt, samtidig som vi gjør en ekstra innsats på følgende områder:

 1.  Møteplasser for wiki-fellesskapet
 2.  Rekruttering og oppfølging av medlemmer og frivillige i Wikimedia-prosjektene
 3.  Arbeide for å øke foreningens frie driftsmidler
 4.  Utvikle og igangsette større flerårige prosjekter
 5.  Starte utvikling av wiki-tilbud for videregående skole og/eller høyere utdanning
 6.  Styrking av små, underrepresenterte språk i Wikimedia-prosjektene, med knytning til Wikipedia på nordsamisk
Strategisk mål 2023–2028:
Støtte opp om og styrke fellesskapet av medlemmer og Wikimedia-prosjektenes frivillige og lesere
Handlingsplan 2024-2025
Tiltak Mål
Wikitreff i Oslo og minst to andre byer, som arrangeres av frivillige eller WMNO:
 • 10 treff med faglig eller sosialt innhold
 • WikiNobel
 • 11 wikilunsjer

Minst to treff er spesielt tilrettelagt for bidragsytere på nordsamisk Wikipedia.

Evaluering viser høy grad av tilfredshet hos deltagerne.

Til sammen minst 60 deltagere deltar på et wikitreff for første gang.

25 fysiske/digitale deltagere på WikiNobel.

I løpet av perioden har vi deltagere fra alle de tre Wikipedia-språkversjonene som vi følger opp.

Arrangere medlemsmøte i september 2024, med statusoppdatering om arbeidet på handlingsplanen. WMNO styrkes som medlemsstyrt organisasjon.
Arrangere årsmøte første kvartal 2025. 50 % økning i antall medlemmer som deltar på årsmøtet sammenlignet med 2023.[1]
Holde Starthjelp med Wikipedia første onsdag hver måned, og deltagerne ledes videre til fadderordning og arbeid med redigeringsforslag via hjemmesiden på Wikipedia.

Starthjelp kan også tilbys til grupper hos samarbeidspartnere, institusjoner m.fl.

Rekruttere og lære opp minst tre faddere som kan bidra til å holde Starthjelp.

30 deltagere i løpet av perioden.

Halvparten av deltagerne er aktive bidragsytere[2] på Wikipedia i minst én måned.

Wikistipend (reisestipend)

Medlemmer kan søke om å få dekket reise og opphold på Wikimedia-bevegelsens møter og konferanser i inn- og utland. Aktuelle arrangementer kan være:

Tre frivillige har representert WMNO i internasjonal sammenheng.

Fem frivillige har fått reisestøtte og deltatt på wikitreff eller et WMNO-møte.

Måltall Tiltakene ovenfor kan bidra til å nå måltall for medlemsmasse og enkeltgrupper av frivillige på Wikipedia. Mange tiltak vil være åpne for alle interesserte, men noen vil bli forbeholdt eller markedsført overfor spesifikke målgrupper.

Medlemmer:

Vi har satt oss mål om 40 % årlig medlemsvekst, og en slik vekstrate gjennom den femårige strategiperioden vil gi følgende resultat:

Vi hadde 64 medlemmer ved årsslutt 2023, så veksten i løpet av året var på 31 %.

Ildsjeler på Wikipedia:

I 2023 så vi en nedgang i antall bidragsytere, administratorer og patruljører. Målet for 2024 er å stanse nedgangen og bli værende på dagens nivå for bokmål og nynorsk. På nordsamisk må vi få en vekst for at leksikonet skal være levedyktig på sikt. Dermed blir måltallene:

Snitt pr. måned Ved årsslutt
Bidragsytere[3] Aktive bidragsytere[4] Administratorer Patruljører
Bokmål 2 954 320 40 164
Nynorsk 232 29 15 10
Nordsamisk 40 6 3 3
Totalt 3 226 355 58 177

WMNO klarte å rekruttere tre nye faddere i 2023. Nå som vi har trappet opp kursvirksomheten vår, er det behov for flere:

Faddere 2022 2023 Mål for 2024
Bokmål 6 6 8
Nynorsk 0 2 3
Nordsamisk 0 1 2
Totalt 6 9 13

Ønsket bedring av kjønnsbalanse:

50–50 kjønnsfordeling for tilveksten av ildsjeler som kan knyttes til WMNO-tiltak.

Strategisk mål 2023–2028:
Være en profesjonell frivillig organisasjon, som arbeider for en sunn økonomi, aktiv medlemsrøkting og gode langsiktige planer.
Handlingsplan 2024–2025
Tiltak Mål
Arbeide for at WMNO skal bli godkjent som mottager av donasjoner som gir giver skattefradrag. Økt inntekt av frie midler.
Legge til rette for testamentariske gaver til organisasjonen.
Systematisk arbeid som setter oss i posisjon til å søke offentlig driftsstøtte.
Sette av tilstrekkelig tid til prosjektutvikling, kontakt med potensielle tilskuddsgivere og søknadsskriving. Treårig prosjektfinansiering av Styrket kvinneandel på Wikipedia.

Toårig prosjektfinansiering av Wiki inn i utdanning.


Strategisk mål 2023–2028:
Være en synlig og attraktiv samarbeidspartner for aktuelle deler av ABM (arkiv, bibliotek og museum)- og utdanningssektoren, myndighetene og for sivilsamfunnet ellers.
Handlingsplan 2024–2025
Tiltak Mål
Videreutvikle og spisse kommunikasjonsarbeidet vårt. Stabil eller økende rekkevidde i sosiale medier og på wikimedia.no.

30 % av mottagerne av nyhetsbrevet vårt klikker seg inn på noe av innholdet.

Fem oppslag i regionale/nasjonale nyhetsmedier om vårt interessepolitiske arbeid.

Praksisplass med utredningsoppgave for bachelor-/masterstudent på relevant studium. Utlysning høst 2024, gjennomføring vår 2025. Styrket samhandling med universitet/høyskole.

Ny kunnskap om fagfeltet vårt og WMNOs arbeid.

Wiki inn i utdanning

Forprosjekt sluttføres vårhalvåret 2024:

Forberede et prosjekt som skal ha til hensikt å utvikle og innføre en eller flere digitale opplæringspakker. Tema: Kildekritikk, digital dannelse og fri kunnskapsdeling i Wikimedia-prosjektene.

 • Etablere forpliktende samarbeid med relevante partnere.
 • Spisse målgruppen ut fra læreplaner for vg. skole og/eller planer for utvalgte forkurs/studieforløp i høyere utdannelse.
 • Utarbeide prosjektbeskrivelse og -plan.
 • Forankre prosjektet i undervisningssektoren, på departements- og direktoratsnivå og hos tilskuddsgivere.

Planlagt prosjektstart: andre halvår 2024.

Sikre finansiering og praktisk gjennomføring av toårig prosjekt med heltidsansatt pedagog/formidler som prosjektleder.

Første år av toårig prosjekt gjennomføres i planperioden 2024–2025.


Strategisk mål 2023–2028:
Være en aktiv deltaker i internasjonalt wiki-arbeid.
Handlingsplan 2024–2025
Tiltak Mål
20 % av en stilling vies tilrettelegging for underrepresenterte språk i Wikimedia-prosjektene, særlig i Language Committee, Incubator og eventuelt utviklingsprosjekter for språkteknologi. Arbeid i Language Diversity Hub prioriteres dersom huben får en fungerende styringsstruktur, strategisk retning og hensiktsmessig arbeidsplan. Styrking av kunnskapsdeling på små, underrepresenterte språk i Wikimedia-prosjektene, deriblant nordsamisk.
Opprette nordisk nettverk for å styrke samisk innhold og innholdsproduksjon på samiske språk i Wikimedia-prosjektene. Fysisk oppstartsmøte for nettverket høsten 2024.
To skriveverksteder for samiskspråklige wikipedianere og norskspråklige wikipedianere som vil skrive om samiske temaer. 20 nye artikler om samiske temaer.

Se også måltall for ildsjeler på nordsamisk Wikipedia.

Medlemmer og ansatte stimuleres til å bidra faglig og med nettverksarbeid, både i det daglige og på møter/konferanser. WMNO bidrar til og drar nytte av det globale arbeidet for fri og åpen kunnskapsdeling.

Fotnoter

 1. Årsmøtet i 2023 ble holdt i Oslo. 2024-møtet holdes i Trondheim, som naturlig nok gir lavere deltagertall. Derfor velges 2023 som referanseår.
 2. En aktiv bidragsyter foretar fem eller flere redigeringer ila. en måned.
 3. Antall bidragsytere inkluderer også ikke-registrerte brukere.
 4. Bidragsytere som har foretatt fem eller flere redigeringer ila. en måned.