Retningslinjer for Valg- og kontrollkomitéen i Wikimedia Norge

  Fra Wikimedia Norge
  Offisielle språk/virggálaš gielaide: Bokmål – Nynorsk – Davvisámegiella

  Valg- og kontrollkomite | Retningslinjene | Komitereferater 
  RETNINGSLINJER FOR VALG- OG KONTROLLKOMITEEN I WIKIMEDIA NORGE

  Vedtatt av årsmøtet 21. juni 2008.
  Oppdatert av årsmøtet 19. april 2010.

  Generelt

  Valg- og kontrollkomitéen er underlagt taushetsplikt. Enkeltmedlemmene i komiteen har taushetsplikt når det gjelder saker som tas opp i komiteen. Komiteen kan gå ut med opplysninger om ting som er behandlet, når det er flertall i komiteen for å gjøre det og det er hensiktsmessig i henhold til komiteens mandat

  Valg- og kontrollkomitéen har møteplikt til årsmøtet, representert ved leder eller ved tvingende hinder av nestleder.

  Valg- og kontrollkomitéen skal føre protokoll fra sine møter og også registrere eventuell annen virksomhet. Protokollen skal inneholde oversikt over hva som er behandlet og kontrollert, og hvilke konklusjoner komitéen har trukket.

  Valgkomitéen

  Valgkomitéen fremmer sin innstilling i alle påbudte valg i h.h.t. vedtektene og årsmøtets ønsker i god tid, slik at denne kan bekjentgjøres sammen med dagsorden til årsmøtet.

  Valgkomitéens leder plikter å holde seg underrettet om alle påbudte valg.

  Kontrollkomitéen

  Kontrollkomitéen er ansvarlig valgt overfor årsmøtet. Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med at foreningen ledes og fungerer på en hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig måte ut fra vedtekter og vedtak, samt vanlig organisasjonsmessig praksis.

  På det økonomiske området samarbeider kontrollkomitéen med foreningens revisor (intern eller ekstern).

  Kontrollkomitéen har full tilgang til foreningens protokoller, arkiv, korrespondanse og regnskap. Videre skal styret løpende informere kontrollkomitéen om forhold som kan forventes å være av interesse for komitéen, herunder protokollen fra alle styremøter.

  Kontrollkomitéen har et selvstendig ansvar for å ivareta de oppgaver og forpliktelser den er pålagt. Den må selv bestemme når og hvordan den skal arbeide ut fra de vedtak som er gitt av årsmøtet. Ingen organer eller personer kan pålegge komitéen restriksjoner som ikke er fastsatt av årsmøtet.