Hopp til innhold

Wiki for trygd (utkast)

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er ikke lenger relevant, og innholdet må regnes som utdatert. Siden beholdes av historiske årsaker.

Wiki for trygd er et forsøk på å bruke Wikipedia og andre av Wikimedia Foundations prosjekter som en plattform for å få personer tilbake i arbeidslivet eller å gi dem en mulighet til å bidra i et meningsfylt fellesskap av stor sosial og kulturell betydnng. Fordi prosjektene spenner over et stort faglig, kulturelt og geografisk område så vil de fleste kunne finne et felt som er interessant. Slike bidrag kan være med på å skape et godt grunnlag for å få en offentlig identitet, og vil dermed lette senere jobbsøking.

Et forsøksprosjekt kan kjøres mot en gruppe stønadsmottakere for å se om det var mulig å få disse til å bidra på ett for alle parter fornuftig vis. Det kan være at det er enklere å motivere datainteresserte, men wikiene kan bruke folk fra svært forskjellig bakgrunn. Fordi prosjektene er desentralisert i utgangspunktet så bør det være mulig å lage bidragsmodeller som passer flere yrkesgrupper, både der hvor geografisk lokalisering er vanskelig og der yrkeshemninger er et problem.

Det må avklares om det er entydig at det er aksept for den her typen bidrag på de aktuelle wikiene. Administratorene på bokmål/riksmål er nesten samstemte på at dette er akseptabelt, men det er et par skribenter utenfor adminkollegiet som mener at dette er uønsket. [1] På nynorsk virker det som betalte bidrag oppfattes som greit. [2] Uansett hvordan dette håndteres så er kravene om verifiserbarhet og objektivitet ufravikelige.

Et slikt prosjekt bør tas videre i samarbeid med en eller flere av organisasjonene som jobber med attføring av trygdede i forbindelse med NAV.

Bidragsmodell

Det er ikke kritisk for bidragene i seg selv hvordan deltageren organiserer sin arbeidsdag. Det som er essensielt er hvordan vedkommende bidrar og om rammene er slik at de blir et positivt tilskudd til wikiene. NAV og andre samarbeidspartnere kan imidlertid være avhengig av å få en tilbakemelding om hvordan arbeidet skjer, progresjon og så videre. Slik statistikk kan beregnes utfra vedkommendes bidrag på involverte prosjekter. Flere faktorer kan brukes for å understøtte statistikken, men for å komme fra en slik statistikk over bidrag og over til faktisk tidsforbruk så trengs noen erfaringstall, og også noen systemer for å justere erfaringstallene til den enkelte deltaker.

Hvis de nødvendige systemer er på plass så kan derfor deltakeren bidra fra det sted som passer best for vedkommende. Slike steder kan være ved lokale samarbeidspartnere, for eksempel stedlige museer, biblioteker, arkiver eller lignende, men også fra hjemmekontor om det er ønskelig. Det eneste som er nødvendig er en PC, gjerne i form av en laptop, eventuelt utstyr for å avhjelpe spesielle arbeidssituasjoner ved fysiske arbeidshemninger.

Systemene for oppfølging av bidragsytere vil bli basert på løsninger som knytter arbeidsmengde opp mot målbare faktorer; bidratt informasjonsmengde, unik informasjonsmengde, kvalitetsfaktorer, antall bidrag innenfor tidsluker, og så videre.

Se også

Referanser

  1. Den gamle aprilspøken fra 2006
  2. Aprilspøken frå 2006 på no-utgåva