Årsmøte 2014/Forslag til vedtektsendringer

Fra Wikimedia Norge

Stemmerett om OTRS-identifisert og 200 redigeringer

Se også: Årsmøte 2014/Forslag til saker som legges fram for årsmøtet Enhver bidragsyder til norske Wikimedia-prosjekter som ønsker å identifisere seg gjennom OTRS-systemet og har bidratt med mer enn 200 redigeringer og/eller opplastinger i kalenderåret før årsmøtet, har stemmerett ved Wikimedia Norges årsmøte. Asav (diskusjon) 18. mar. 2014 kl. 19:12 (CET)[svar]

  • Kommentar: Ser ikke helt at denne passer. Om en skulle gå inn på en slik linje, bør nok terskelen heves mere enn hva reglene tilsier for autopatrolled-status. Dersom en synes saken fortjener det, kan den drøftes av årsmøtet uten forslag til vedtak annet enn prematurus. --Bjørn som tegner (diskusjon) 1. apr. 2014 kl. 20:50 (CEST)[svar]

Ansatte i styret

Wikimedia Norge har nå for første gang i historien. Jeg foreslår at vi gir de ansatte muligheten til å delta på våre styremøter med en person med tale og forslagsrett. Den ansatte kan delta under styremøter unntatt når personalsaker og personalpolitikk vedtas. Synes det er riktig at vi som organisasjon gjør som andre frivillige organisasjoner og bidrar til at de ansatte får muligheten til å komme med innspill direkte til styret. Dette vil føre til de ansatte blir mer motiverte til å gjøre en bra jobb for oss. På vårt forrige styremøte hadde vi en person fra de ansatte med på møtet. Slik jeg oppfattet det, synes styret dette var en positiv opplevelse. Den samme meldingen har jeg fått fra de ansatte.

Foreslår nytt tillegg til 5 A. De ansatte kan stille med en representant på styremøtene. Personen har tale og forslagsrett og ikke stemmerett. Den ansatte sin representant fratrer når personalsaker behandles og når personalpolitikk vedtas. --Jarle Vines (diskusjon) 25. mar. 2014 kl. 09:19 (CET)[svar]

Flytter diskusjonen under forslag og sekundering
Kommentar: Hm. Hvorfor skal ikke de ansatte være med å diskutere generell personalpolitikk? Har WMNO andre forum for ansattes medbestemmelse som gjør dette unødvendig? Hilsen GAD (diskusjon) 4. apr. 2014 kl. 14:50 (CEST)[svar]
Hvis du støtter ovennevnte forslag, kan du fritt foreslå at de kan være med å diskutere personalpolitikken under debatten. Vennlig hilsen --Jarle Vines (diskusjon) 4. apr. 2014 kl. 15:38 (CEST)[svar]
Jeg synes GAD har et godt poeng og for min del må gjerne siste del, dvs "og når personalpolitikk vedtas" fjernes. Samtidig er det slik at da har vi slik jeg ser det et nytt forslag og de andre som har avgitt støtte under må også eksplisitt gå god for endringen. Om så skjer og forslaget får støtte fra de nødvendige 10 medlemmer (eksklusiv forslagsstiller) så kan det da fremmes for årsmøtet, ref. vedtektenes paragraf 8a. Ulflarsen (diskusjon) 4. apr. 2014 kl. 19:20 (CEST)[svar]
Ulf har et sørgelig godt poeng her. Vedtektene kan tydeligvis leses på flere måter, med det absurde resultat at vedtektsendringer i realiteten kan bli vedtatt allerede under forslagsbehandlingen. Jeg ville foretrekke at vedtektene ble revidert slik at det holdt med at et framlegg til endring ble sekundert av fem+ forslagsstiller, og den endelige avgjørelsen ble lagt der den hører hjemme, nemlig hos Årsmøtet. Teksting av dette overlates andre.
Skal man ha med tallet 10 bør det i så fall dreie seg om minimumsflertall for endringer. --Bjørn som tegner (diskusjon) 5. apr. 2014 kl. 17:30 (CEST)[svar]
I utgangspunktet er det eierne som skal velge representanter til et styre, ingen andre. I foreningsammenheng er det årsmøtet. Om årsmøtet velger å ta inn en ansattrepresentant er det ingenting i veien for det, men at vi skal ta inn at det er en rettighet er jeg sterk motstander av. Hvorfor skal vi ikke da også ha en representant for hvert av Wikisamfunnene som foreningen forsøker å hjelpe for eksempel? Eller krav om minst 40 % kvinner? Eller … For meg er det at wikisamfunnet eventuelt kan velge en representatnt gjennom Tinget/Samfunnshuset/ eventuelt mye viktigere. Jeg tror årsmøtet fint kan velge representanter som også jobber for foreningen. Det skal ikke finnes noe i vedtektene som forby det. Nsaa (diskusjon) 17. apr. 2014 kl. 16:16 (CEST)[svar]

I og med at forslaget ikke har fått 10 stemmer innen fristen den 12. april (ref. vedtektene 4c og 8a) så anser jeg at forslaget utgår og ikke kan fremmes på årsmøtet. Ulflarsen (diskusjon) 17. apr. 2014 kl. 17:19 (CEST)[svar]

I henhold til min kommentar under, så er jeg uenig i den tolkningen, og at folk fortsatt må ha mulighet til å støtte forslaget. Laaknor (diskusjon) 17. apr. 2014 kl. 17:47 (CEST)[svar]
Forslaget til vedtektsendring kan fremmes til behandling, men kan ikke gå til avstemming [uten at 10 stemmeberettigede støtter forslaget]. I praksis at saken diskuteres og eventuelt tas opp til avstemming ved neste Årsmøte. En behandling kan eventuelt medføre at valgkomitéens forslag til kandidater blir endret på årsmøtet, og at det stemmes over kandidater hentet fra de ansatte. Det vil da medføre et problem om deltidsansatte stemmes inn som faste representanter, og ikke minst om de skal representere andre ansatte som ikke har hatt noe å si i saken. Vedkommende vil da også være en ordinær styrerepresentant, med tilhørende møterett, talerett, og stemmerett. [Korrigerer teksten etter finlesing av vedtektene. Er ganske sikker på at dette ikke var det ønskede ifm vedtektsendringer, men det er nå dette som står. Vi ønsket at vedtektsendringer skulle varsles i god tid, og med bifall av medlemmene, ikke endres av et vilkårlig utvalg mennesker på Årsmøtet.] Jeblad (diskusjon) 21. apr. 2014 kl. 22:20 (CEST)[svar]

Stemmerett §4 e)

Foreslås endret. Begrunnelse: Bestemmelsen ble i sin tur innført med tanke på å beskytte organisasjonen mot å bli overtatt av da kjente kretser som ikke ville WP noe vel. Som "kupp"- beskyttelse fungerte bestemmelsen dårlig, og synes overflødig.

Dersom der fortsatt ansees behov for slik beskyttelse bør dette dekkes på annet vis, via nødprosedyrebestemmelser for organisasjonen, og ikke ved å hindre nye medlemmer i å få telle med ut fra rimeligere premisser for deltakelse. Beskyttelsen bør trolig legges inn som tillegg i vedtektene.

Innkalling til årsmøtet som også gis 3 måneder på forhånd kan da tjene som en påminnelse om at en har så og så lang tid på seg til å melde seg inn og ha rettigheter, i stedet for som nå, der denne meldingen bare sier at det er for sent.

Forslaget går ut på: For å gi kasserer rimelige vilkår for å få ajourført medlemsregisteret kan en viss tidsfrist være nyttig, og jeg vil foreslå at:

i vedtektenes §4 pkt e.) endres ordlyden fra tre måneder til en måned. --Bjørn som tegner (diskusjon) 3. apr. 2014 kl. 14:01 (CEST)[svar]

  • Støtter forslaget til Bjørn. Mvh. Kjetil_r 3. apr. 2014 kl. 23:29 (CEST)[svar]
  • Støtter forslaget. --Anne-Sophie Ofrim (diskusjon) 4. apr. 2014 kl. 10:42 (CEST)[svar]
  • Støtter forslaget til Bjørn. Vennlig hilsen --Jarle Vines (diskusjon) 4. apr. 2014 kl. 15:39 (CEST)[svar]
  • Kommentar. Dette er strengt tatt unødvendig. § 4 e) lyder: "Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år og har vært medlem i minst tre måneder før årsmøtet." Et medlemsskap opphører ikke på grunn av manglende innbetaling av kontingent. All praksis jeg har vært borte i innebærer at foreninger tar i mot betaling fra allerede eksisterende medlemmer som har glemt kontingenten helt frem til årsmøtet åpnes (kassereren sitter klar ved inngangen med oppdatert medlemsliste og tar i mot penger) og så lar dem både delta og stemme når de har betalt. Bestemmelsens ordlyd gjelder innmelding og ikke innbetaling. Det som er spesielt her er at bestemmelsen i WMNO ser ut til å ha vært brukt til å nekte enkeltmedlemmer som har vært medlem lenger enn 3 måneder og som har betalt kontingenten mindre enn tre måneder før årsmøtet har blitt nektet å stemme.
  • Et medlemskap opphører ikke om kontingentinnbetalingen mangler, det kreves enten utmelding, eksklusjon eller stryking av medlemsskapet. Det er vanlig at foreninger har regler om at medlemsskap strykes først etter at det er sendt flere purringer på kontingent og det er vanlig at stryking av medlemsskap styrebehandles. Formålet med slike tre måneders bestemmelser er ikke å nekte eksisterende medlemmer å stemme, men at dette beskytter mot overdreven verving av nye medlemmer for å oppnå støtte til en fraksjon kort før et årsmøte og ikke at bestemmelsen skal utestenge allerede eksisterende medlemmer som av forskjellige årsaker kan ha glemt å betale kontingenten. Klarer WMNO å bruke regelen i overensstemmelse med ordlyden så er problemet løst og da er 3 måneder en grei bestemmelse. Lest riktig slik ordlyden nå er så er regelen slik den står en grei beskyttelse mot kupp. --Dyveldi (diskusjon) 6. apr. 2014 kl. 19:08 (CEST)[svar]
  • Støtter forslaget til Bjørn om en justering fra tre til en måned for nye medlemmer. Jeg er forøvrig enig med Dyveldi at du ikke er utmeldt selv om du ikke har betalt. Dermed holder det om du betaler før avstemningen foregår på årsmøtet (det har vært politikken så lenge jeg har vært med). Mye av informasjonen rundt årsmøtet kommer først de siste månedene, og dermed er det godt om man plutselig fatter interesse og kan melde seg inn og få stemmerett. Nsaa (diskusjon) 17. apr. 2014 kl. 16:24 (CEST)[svar]

Ut fra vedtektene synes det for meg som dette forslaget utgår, dvs ikke kan fremmes på årsmøtet etter vedtektenes paragraf 4c og 4f.

Fristen for å fremme forslag iht 4c er 2 uker før årsmøtet, i dette tilfellet altså lørdag 12. april og på det tidspunkt ble det kun støttet av 4 personer (antar de var stemmeberettigede). At Nsaa nå velger å støtte forslaget er slik jeg ser det for sent. Ulflarsen (diskusjon) 17. apr. 2014 kl. 17:16 (CEST)[svar]

Jeg er uenig i din tolkning av vedtektene. "Forslaget" - altså ordlyden til forslagstiller er fremmet innenfor fristen på 2 uker før årsmøtet. Dersom noen fremmer et forslag 15:55 den 12. april, så er det umulig for forslaget å få støtte fra minst 5 medlemmer innenfor fristen på to uker før (altså i løpet av 5 minutter, om man skal gå så nøyaktig). Ordlyden i §4F) sier "Forslaget må ha støtte fra fem – 5 – stemmeberettigede medlemmer før det kan behandles.", noe som i mine øyne krever at minimum 5 personer har støttet forslaget innen saken skal opp til behandling på årsmøtet, altså ved utgangen av foregående sak (som i følge Årsmøte 2014#Agenda blir at forslaget må ha fått støtte fra minst 5 personer før sak 4.1 er ferdigbehandlet). Laaknor (diskusjon) 17. apr. 2014 kl. 17:44 (CEST)[svar]
Om vedtektene tolkes slik så betyr det at om jeg fremmer et forslag før fristen og det kun støttes av meg, så kan det fremmes om jeg innen årsmøtet får med meg 4 andre. Praktiske konsekvenser for det betyr at papirer for årsmøte, hva en stemmer for/mot ved å gi fullmakt osv undergraves i og med at en ikke vet hva som kommer opp. Ulflarsen (diskusjon) 17. apr. 2014 kl. 17:51 (CEST)[svar]
Forslaget er fremmet, og kan legges inn i alle sakspapirer, men om saken faktisk blir tatt opp til realitetsbehandling er noe annet. Eneste hensikten med en slik begrensning er for å sortere ut åpenbart useriøse forslag, ikke å sortere ut seriøse forslag som fortjener en seriøs debatt på årsmøtet (selv om de kanskje blir stemt ned på årsmøtet). Laaknor (diskusjon) 17. apr. 2014 kl. 18:04 (CEST)[svar]
Uansett hva som ellers skjer, er forslaget bordlagt, og går inn med overskrift til orientering i de endelige saksdokumentene. Det blir så opp til årsmøtet å beslutte dets videre skjebne. Ditto for mitt andre forslag til behandling. Så lenge innkalling skjer via mail ser jeg ikke det helt store problemet her: De som er interessert i sakene har trolig funnet dem allerede. Sakene går til behandling hvis 5 støtter det når sakslisten er kommet til det punktet. Forslag skal fremmes innen to uker: ja. Sekundering ser jeg ikke at behøves da, slik de andre unntatt Ulf også har forstått saker og regler.
Innkallingen kunne forøvrig ha lagt inn lenker til de to sidene for saker fra medlemmene allerede i innkallingen (rød=fortsatt ubeskrevet - - blå: se hva som er kommet inn). Det ville imøtekommet Ulfs tanker om fullmaktsinnhold. Jeg vil ikke klusse med innkallingen, men ber om at det ordnes - om ikke før,så i hvertfall til neste årsmøte. --Bjørn som tegner (diskusjon) 18. apr. 2014 kl. 15:08 (CEST)[svar]

§ 8 Vedtektsendringer, nytt punkt

Det ser ut for meg som om Vedtekter/nb#§ 8 Vedtektsendringer ikke er helt det som var ønsket når vedtektene ble satt opp, og formuleringene er uansett problematiske. Foreslår at det tas inn et nytt punkt

b) Et forslag til vedtektsendring, i verbatim form, må være kjent blant medlemmene minimum […] før Årsmøtet. Det kan ikke stemmes over vedtektsendringer hvor ordlyd ikke er kjent på forhånd.

Kort sagt at forslaget til vedtektsendring må være kjent i tide, slik at medlemmer kan si sin mening. Jeblad (diskusjon) 21. apr. 2014 kl. 22:40 (CEST)[svar]

Tror det er klokt å tenke over, så jeg sekunderer at det tas opp, selv om utformuleringen nok bør tenkes mere på. --Bjørn som tegner (diskusjon) 23. apr. 2014 kl. 00:00 (CEST)[svar]