Årsmøte 2019/Vedtektsendringer

Fra Wikimedia Norge

Utkast til endringer i vedtektene

Endringsforslag #1, gjennomgående:
Alle tallpresiseringer fjernes, slik at vi ikke lenger oppgir tall både med nummer og bokstaver. Vi fjerner nummer og skriver bokstaver, i tråd med norsk språkpraksis[1]. Dette gjelder § 1 c), § 4 c) f) og g), § 5 a) og b), § 6 b) § 9 a) og § 10 b).

Endringsforslag #2, paragraf fire:
Omformulering av § 4 e) og f) fra passivt til aktivt språk, uten at innhold og mening blir endret:
e) Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år og har vært medlem i minst én måned før årsmøtet har stemmerett. Stemmegivning kan skje ved fullmakt.
f) Alle stemmeberettigede medlemmer har rett til å legge fram saker for årsmøtet. Forslaget må ha støtte fra fem stemmeberettigede medlemmer før det kan behandles.

Endringsforslag #3, paragraf fem:
Omformulering §5 c) fra passivt til aktivt språk, uten at innhold og mening blir endret:
c) Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal legge frem forslag til regnskap til årsmøtet

Endringsforslag #4, paragraf fem:
Nytt punkt under § 5 Styret:
h) Kontrollkomiteen har rett til å ha en observatør valgt av og blant kontrollkomiteen på styremøtene. Kontrollkomiteens observatør har tale- og forslagsrett, ikke stemmerett og ikke styreansvar.

Endringsforslag #5, paragraf fem:
Nytt punkt under § 5 Styret:
i) Dersom styret i inneværende periode får frafall av medlemmer og ikke er vedtaksdyktig, skal resten av styret kreve ekstraordinært årsmøte med valg av nytt styre.

Endringsforslag #6, paragraf ti:
Endre § 10 Oppløsning fra:
a) Dersom medlemmene i avstemning bestemmer seg for å oppløse foreningen skal eventuelle overskytende midler overføres til Wikimedia Foundation. Slik avstemning skal kunngjøres med to måneders varsel og krever støtte fra 3/4 av de avgitte stemmene.

til:
a) Oppløsning av Wikimedia Norge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 3/4 av de avgitte stemmene, kalles det inn til ekstraordinært årsmøte som skissert i § 4 g). For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 3/4 flertall. Dersom foreningen blir oppløst, skal eventuelle overskytende midler overføres til Wikimedia Foundation.

Vedtekter forslag Årsmøte 2019

Dersom foreslåtte endringer vedtas, vil vedtektene se slik ut: VEDTEKTER FOR WIKIMEDIA NORGE

Vedtatt av stiftelsesmøtet 23.06.2007.
Oppdatert av årsmøtet 21.06.2008.
Oppdatert av årsmøtet 19.04.2010
Oppdatert av årsmøtet 26.04.2012
Oppdatert av årsmøtet 26.04.2014
Oppdatert av årsmøtet 17.04.2015
Oppdatert av årsmøtet 07.04.2016 Oppdatert av årsmøtet 09.03.2019

§ 1 Innledning

a) Organisasjonens navn er Wikimedia Norge, med Wikimedia Noreg og Wikimedia Norga som likeverdige former.

b) Wikimedia Norge er en medlemsorganisasjon.

c) Norsk bokmål, nynorsk og nordsamisk likestilles i organisasjonen. Vedtektene skal foreligge på fire likelydende språk, språkformer: norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk. Vedtektene oversettes fra norsk bokmål-versjonen, som dermed regnes som originalen.

§ 2 Formål

a) Wikimedia Norges formål er å styrke Wikimedias prosjekter, spesielt de på norsk og samisk, ved å:

  1. samle inn økonomiske midler gjennom gaver og støtteordninger, og å fordele disse midlene.
  2. delta i koordinering av samarbeidet mellom prosjektene, og å samarbeide med eksterne parter der dette kan tjene Wikimedias prosjekter.
  3. styrke samarbeidet med Wikimedias prosjekter i andre nordiske land og internasjonalt.
  4. markedsføre Wikimedias prosjekter.
  5. være en høringspart overfor myndigheter og organisasjoner ved opphavsrettslige spørsmål og når Wikimedia-prosjektenes interesser er berørt.

§ 3 Medlemskap

a) Enhver som støtter foreningens formål kan bli medlem.

b) Årsmøtet fastsetter en årlig kontingent.

c) Styret kan suspendere medlemmer som måtte være til skade for Wikimedia Norges virksomhet eller omdømme. Eventuell eksklusjon avgjøres av årsmøte og anke på avgjørelse rettes til årsmøtet. Suspenderte og ekskluderte medlemmer er ikke stemmeberettigede, da de ikke lenger regnes som medlemmer. De kan heller ikke inneha verv for Wikimedia Norge.

§ 4 Årsmøtet

a) Ordinært årsmøte i Wikimedia Norge avholdes årlig innen utgangen av april. Styret avgjør tid og møteform og eventuelt sted.

b) Årsmøtet skal minimum behandle følgende saker:

  1. Årsmelding og regnskap revidert av revisor
  2. Budsjett og kontingent
  3. Innkomne saker
  4. Valg som beskrevet i § 6.

c) Årsmøtet skal annonseres på foreningens nettsider minst to måneder i forveien. Innkomne saker må være styret i hende minst to uker før årsmøtet. Senest én uke før møtet skal alle saksdokumenter være offentlig tilgjengelig.

d) Valgkomiteen (jf. § 7) er ansvarlig for gjennomføringen av valget.

e) Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år og har vært medlem i minst én måned før årsmøtet har stemmerett. Stemmegivning kan skje ved fullmakt.

f) Alle stemmeberettigede medlemmer har rett til å legge fram saker for årsmøtet. Forslaget må ha støtte fra fem stemmeberettigede medlemmer før det kan behandles.

g) Dersom minst tyve medlemmer eller styret krever det, skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte etter samme regler som ordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle saker nevnt i innkallingen.

§ 5 Styret

a) Wikimedia Norges styre består av mellom fem og ni medlemmer etter årsmøtets beslutning. I tillegg velges inntil tre varamedlemmer til styret, også etter årsmøtets beslutning.

b) Styret består av leder, nestleder, kasserer og to til seks styremedlemmer. Leder og nestleder velges av årsmøtet. Utover dette konstituerer styret seg selv.

Styrets leder og to styremedlemmer står på valg det ene år, og nestleder og de øvrige medlemmer det annet år. Samtlige styremedlemmer velges for to år, med mindre en kortere valgperiode er nødvendig for å opprettholde en rotasjon som nevnt i dette avsnitt.

Varamedlemmene velges for ett år.

c) Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal legge frem forslag til regnskap til årsmøtet

d) Styret avholder møter minst tre ganger årlig.

e) Vedtak fattes med alminnelig flertall. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

f) De ansatte har rett til å ha en observatør valgt av og blant de ansatte på styremøtene. Observatøren har tale- og forslagsrett, ikke stemmerett og ikke styreansvar. De ansatte sin representant fratrer fra styremøtet når styret vedtar det, når personalsaker behandles og når personalpolitikk vedtas.

g) Daglig leder har rett og plikt til å møte på styremøtene. Daglig leder har tale- og forslagsrett, ikke stemmerett og ikke styreansvar. Daglig leder fratrer fra styremøtet når styret vedtar det.

h) Kontrollkomiteen har rett til å ha en observatør på styremøtene. Kontrollkomiteens observatør har tale- og forslagsrett, ikke stemmerett og ikke styreansvar.

i) Dersom styret i inneværende periode får frafall av medlemmer og ikke er vedtaksdyktig, skal resten av styret kreve ekstraordinært årsmøte med formål å velge nytt styre.

§ 6 Valg

a) Årsmøtet velger styre etter § 5a og § 5b, valgkomité etter § 7b og kontrollkomite etter § 8b.

b) Kandidater bør være kjent to – 2 – uker før ordinært valg foretas.

§ 7 Valgkomité

a) Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til de ledige verv som finnes. Forslaget går til styret, som fremlegger forslaget for årsmøtet.

b) Komiteen er satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer.

c) Retningslinjer for Valgkomiteens arbeid fastsettes av årsmøte.

§ 8 Kontrollkomité

a) Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.

b) Komiteen er satt sammen av minst to av foreningens medlemmer.

c) Retningslinjer for Kontrollkomiteens arbeid fastsettes av årsmøte.

§ 9 Vedtektsendringer

a) Vedtektsendringer kan foreslås på Wikimedia Norges sider av medlemmene. Et forslag som oppnår støtte fra minst ti – 10 – andre medlemmer kan legges frem for avstemning etter reglene for innkomne forslag til årsmøtet. Styret kan foreslå vedtektsendringer.

b) En vedtektsendring krever støtte fra minst 2/3 av de avgitte stemmene.

§ 10 Oppløsning

a) Oppløsning av Wikimedia Norge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 3/4 av de avgitte stemmene, kalles det inn til ekstraordinært årsmøte som skissert i § 4 g). For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 3/4 flertall. Dersom foreningen blir oppløst, skal eventuelle overskytende midler overføres til Wikimedia Foundation.

b) For å avklare eventuelle krav mot foreningen skal overføring av midler skje tidligst seks måneder etter vedtak om oppløsning, dersom alle krav er oppgjort. Dersom det er krav mot foreningen, skjer overføring av eventuelle midler tidligst seks måneder etter utestående krav er oppgjort.

  1. Språkrådet om tall, tid og dato.