Årsplan 2023–2024/Handlingsplan

Fra Wikimedia Norge

Denne handlingsplanen ble vedtatt av styret i Wikimedia Norge 25.01.2023 og av årsmøtet 04.02.2023. Planen er også tilgjengelig i lesevennlig pdf-versjon.

Handlingsplan 2023-2024 for Wikimedia Norge

Implementering av strategi

Wikimedia Norge (WMNO) er i ferd med å få en ny femårig strategiplan, som skal være førende for handlingsplaner og drift i perioden. Å nå de strategiske målene krever langsiktig arbeid og streng prioritering av tiltak underveis, for vi makter ikke å sette inn støtet på alle fronter samtidig. I 2023-2024 skal vi sørge for godt løpende arbeid og mindre prosjekter i tråd med formålet vårt, samtidig som vi gjør en ekstra innsats på følgende områder:

 1. Møteplasser for wiki-fellesskapet
 2. Rekruttering og oppfølging av medlemmer og frivillige i Wikimedia-prosjektene
 3. Starte utvikling av wiki-tilbud for videregående skole og/eller høyere utdanning
 4. Kommunikasjonsarbeid
 5. Styrking av små, underrepresenterte språk i Wikimedia-prosjektene, med knytning til Wikipedia på nordsamisk

Arbeidsområdene henger nært sammen. 1) til 3) kan bidra til medlemsvekst, og rekrutteringsarbeid vil inngå i alle sammenhenger hvor vi møter potensielle medlemmer. Samtidig er 4), altså generell synliggjøring av foreningen og arbeidet vårt, en klar forutsetning for oppslutning om det vi driver med. Vi må nå ut til flere. Når vi skal drive internasjonalt språkarbeid i Wikimedia-bevegelsen, henger det sammen med samisk wiki-arbeid i punktene 1) til 3). Vi er den nasjonale Wikimedia-organisasjonen i Norge, og vi bidrar med våre erfaringer internasjonalt, samtidig som vi lærer og utvikler oss av impulsene fra den globale bevegelsen.

Vi velger altså ut enkelte strategiske mål, som vi jobber for å nå med handlingsplanens tiltak og mål. Før neste årvise handlingsplan skal utarbeides, evalueres tiltak og måloppnåelse. Kursen kan dermed justeres årlig innenfor den femårige strategiperioden.

Strategisk mål 2023-2028:Støtte opp om og styrke fellesskapet av medlemmer og Wikimedia-prosjektenes frivillige og lesere.
Handlingsplan 2023-2024
Tiltak Mål
Wikitreff i Oslo og minst to andre byer, som arrangeres av frivillige eller WMNO:
 • 12 treff med faglig eller sosialt innhold
 • WikiNobel
 • 11 wikilunsjer
 • Evaluering viser høy grad av tilfredshet hos deltagerne.
 • Til sammen minst 30 deltagere deltar på et wikitreff for første gang.
Arrangere medlemsmøte i august 2023, med statusoppdatering om arbeidet på handlingsplanen. WMNO styrkes som medlemsstyrt organisasjon.
Arrangere årsmøte første kvartal 2024. 50 % økning i antall medlemmer som deltar på årsmøtet sammenlignet med 2023.
Holde Starthjelp med Wikipedia første onsdag hver måned, og deltagerne ledes videre til fadderordning og arbeid med redigeringsforslag via hjemmesiden på Wikipedia.

Starthjelp kan også tilbys til grupper hos samarbeidspartnere, institusjoner m.fl.

 • Rekruttere minst tre faddere som kan bidra til å holde Starthjelp.
 • 50 deltagere i løpet av perioden.
 • Halvparten av deltagerne er aktive bidragsytere[1] på Wikipedia i minst én måned.
Tilby medlemsfordeler for å øke rekrutteringen. Videreføring av lav kontingent gjør godene tilgjengelig for alle.

Wikistipend (reisestipend)Det har vært få søkere til den åpne ordningen med Wikistipend, og det har ikke blitt målt hvilken effekt tildelingene har hatt. Ved å stramme inn ordningen til et rent reisestipend for medlemmer, kan folk som bidrar til arbeidet vårt, få mulighet til å delta på Wikimedia-bevegelsens møter og konferanser i inn- og utland. Aktuelle arrangementer kan være:

 • Wikimedia Hackathon 2023, mai, Athen.
 • Årsmøte i Wikimedia Europe, juni, Praha.
 • Wikimania 2023, august, Singapore.
 • Wikimedia Youth Conference, arrangør: WikiVibrance, ukjent dato, Alicante.
 • WikiNobel og andre wikitreff.
 • Medlemsmøte og årsmøte i WMNO.


Atekst via Retriever

Den kostbare tjenesten har gagnet bare seks brukere. Vi kan gjøre den til et attraktivt medlemsgode for et større antall ved å sette inn tiltak for å begrense ikke-faglig bruk.

 • Tre frivillige har representert WMNO i internasjonal sammenheng.
 • Fem frivillige har fått reisestøtte og deltatt på wikitreff eller et WMNO-møte.
 • Medlemmer har tilgang til Atekst når de har faglig bruk for det.

Måltall

Tiltakene ovenfor kan bidra til å nå måltall for medlemsmasse og enkeltgrupper av frivillige på Wikipedia. Mange tiltak vil være åpne for alle interesserte, men noen vil bli forbeholdt eller markedsført overfor spesifikke målgrupper. Dagens tall finner du i årsmeldingen for 2022.

Medlemmer:

Rundt 40 % årlig økning.

Per 31.12.2023                  70 medlemmer

Per 31.06.2024                  85 medlemmer

En slik vekstrate gjennom den femårige strategiperioden ville gitt følgende resultat:


Ildsjeler på Wikipedia ved årsslutt 2023:

Bidragsytere, administratorer og patruljører

 • Bokmål og nynorsk         5 % økning
 • Nordsamisk                    Dobling av bidragsytere og administratorer. 5 patruljører.


Faddere

 • Bokmål                                8
 • Nynorsk                              2
 • Nordsamisk                       2

Noen faddere vil kunne bidra på mer enn én språkversjon.


Ønsket bedring av kjønnsbalanse:

50-50 kjønnsfordeling for tilveksten av ildsjeler som kan knyttes til WMNO-tiltak.

Strategisk mål 2023-2028:

Være en profesjonell frivillig organisasjon, som arbeider for en sunn økonomi, aktiv medlemsrøkting og gode langsiktige planer.

Handlingsplan 2023-2024
Tiltak Mål
Arbeide for at WMNO skal bli godkjent som mottager av donasjoner som gir giver skattefradrag. Økt inntekt av frie midler.
Legge til rette for testamentariske gaver til organisasjonen.
Systematisk arbeid som setter oss i posisjon til å søke offentlig driftsstøtte.
Strategisk mål 2023-2028:

Være en synlig og attraktiv samabeidspartner for aktuelle deler av ABM (arkiv, bibliotek og museum)- og utdanningssektoren, myndighetene og for sivilsamfunnet ellers.

Handlingsplan 2023-2024
Tiltak Mål
40 % av en stilling i administrasjonen er øremerket kommunikasjonsarbeid, og arbeidet videreutvikles. 25 % økning sammenlignet med tallene for året 2022 for
 • oppslag i norske nyhetsmedier
 • rekkevidden på Facebook og Instagram, altså antall personer som ser innholdet vårt
 • sidevisninger på wikimedia.no.

30 % av mottagerne av nyhetsbrevet vårt klikker seg inn på noe av innholdet.

Forprosjekt høsthalvåret 2023: Wiki inn i utdanning

Forberede et prosjekt som skal ha til hensikt å utvikle og innføre en eller flere digitale opplæringspakker. Tema: Kildekritikk, digital dannelse og fri kunnskapsdeling i Wikimedia-prosjektene.

 • Etablere forpliktende samarbeid med relevante partnere.
 • Spisse målgruppen utifra læreplaner for vg. skole og/eller planer for utvalgte forkurs/studieforløp i høyere utdannelse.
 • Utarbeide prosjektbeskrivelse og -plan.
 • Forankre prosjektet i undervisningssektoren, på departements- og direktoratsnivå og hos tilskuddsgivere.
Sikre finansiering og mulighet for praktisk gjennomføring av ett- eller flerårig prosjekt med heltidsansatt pedagog/formidler som prosjektleder.

Planlagt prosjektstart: første halvår 2024.

Strategisk mål 2023-2028:

Være en aktiv deltaker i internasjonalt wiki-arbeid.

Handlingsplan 2023-2024
Tiltak Mål
20 % av en stilling vies til prosjektarbeid i Wikimedia Language Diversity Hub. Dersom WMNO mottar øremerkede prosjektmidler, kan det bli aktuelt med en midlertidig stilling i administrasjonen, slik at større arbeidsinnsats i prosjektet blir mulig. Styrking av kunnskapsdeling på små, underrepresenterte språk i Wikimedia-prosjektene, deriblant nordsamisk.
Medlemmer og ansatte stimuleres til å bidra faglig og med nettverksarbeid, både i det daglige og på møter/konferanser. WMNO bidrar til og drar nytte av det globale arbeidet for fri og åpen kunnskapsdeling.
 1. En aktiv bidragsyter foretar fem eller flere redigeringer ila. en måned.