Diskusjon:Årsmøte 2010

Fra Wikimedia Norge

Tidsfrister

Ikke alle tidsfristene er vedtektsfestet såvidt jeg kan se. For de frister som er i henhold til vedtekter bør dette fremgå, for de frister som kommer av andre forhold bør også dette fremgå. Jeblad 15. feb 2010 kl. 10:45 (CET)

 • 15. januar 18. januar - De som blir medlemmer etter denne dato får ikke stemmerett på årsmøtet
 • 15. februar 18. februar - Denne dato skal årsmøte ha blitt annonsert på hjemmesidene til Wikimedia Norge
 • 15. februar 18. februar - Denne dato skal medlemmer som har tillitsverv og som ønsker å si fra seg dette underrette valgkomiteens leder (Dato satt av valgkomiteen utfra m:Wikimedia Norge/Retningslinjer for Valg- og kontrollkomitéen i Wikimedia Norge)
 • 1. april 5. april - (Senest) Denne dato skal styret ha saker som ønskes å tas opp i hende
 • 1. april 5. april - Denne dato burde (? - skal) kandidater til ordinære valg være kjent
 • 8. april 12. april - Denne dato skal saksdokumentene være offentlig tilgjengelig.

Valg- og kontrollkomitéen, Vedtekter, Styret, Årsmøtet og veien videre

Styret og Valg- og kontrollkomitéen har en del samarbeidsproblemer som trenger en løsning, men det virker som problemene bunner i en grunnleggende systemfeil ikke i grunnleggende feil fra noen av partene. Vi er i en situasjon hvor ansvarsfordeling og målfokus blir såvidt avvikende at for mye tid går med til å informere hverandre om hva partene egentlig mener og tildels også hva organisasjonens mål bør være i de enkelte sakene. I enkelte saker er problemet så stort at organisasjonen oppfattes som om den har to styrer, noe som neppe er ønskelig fra noen av partene.

Først litt om komitéen sine retninglinjer, som muligens er med på å skape problemene eller eskalerealere dem. Det er imidlertid lite trolig at dette er eneste årsak.

Punktet "Valg- og kontrollkomitéen foreslår satser for møtegodtgjørelse og annen godtgjørelse som fastsettes av årsmøtet." skaper problemer i og med at komitéen ønsker møtegodtgjørelse mens styret har vurdert den økonomiske situasjonen slik at det ikke er rom for møtegodtgjørelse. Fastsetting av møtegodtgjørelse tilligger styrets drift av foreningen, hvis komitéen mener møtegodtgjørelse blir praktisert feil må det opp ved årsmøtet som ordinær sak.

Punktet "Alle medlemmer som innehar tillitsverv og som ønsker å si fra seg dette, plikter å underrette valgkomitéens leder senest 2 måneder før valget finner sted. Dersom ønske om fratredelse ikke er innkommet innen fristen, ansees det som om vedkommende er villig til å stille til gjenvalg." skaper problemer ved at det overstyrer vedtektene med hensyn på når styremedemmer må stille til valg kontra når kandidater til ordinære valg skal være klart.

Punktet "Kontrollkomitéen er ansvarlig valgt overfor årsmøtet. Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med at foreningen ledes og fungerer på en hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig måte ut fra vedtekter og vedtak, samt vanlig organisasjonsmessig praksis." skaper sammenblanding av roller. Styret er ansvarlig organ for at foreningen ledes og fungerer på en hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig måte, komitéen har ikke noe ansvar for dette utover at de kan påpeke det de måtte mene er feil ovenfor årsmøtet. Den nåværende formuleringen skaper en situasjon hvor komitéen blir et styre for det reelle styret når dette fungerer som arbeidende styre. En klarere ansvarsfordeling er ønskelig, men samtidig er det klart at det reelle ansvaret for ledelse og drift ligger hos det oppnevnte styret.

Det er to punkt som tilsammen skaper problemer. "Kontrollkomitéen har full tilgang til foreningens protokoller, arkiv, korrespondanse og regnskap. Videre skal styret løpende informere kontrollkomitéen om forhold som kan forventes å være av interesse for komitéen, herunder protokollen fra alle styremøter." og "Kontrollkomitéen har et selvstendig ansvar for å ivareta de oppgaver og forpliktelser den er pålagt. Den må selv bestemme når og hvordan den skal arbeide ut fra de vedtak som er gitt av årsmøtet. Ingen organer eller personer kan pålegge komitéen restriksjoner som ikke er fastsatt av årsmøtet." Summen av disse to punktene gjør at komitéen kan kreve fullt innsyn hele tiden og gjør det umulig å handle uten at denne er informert. Dette låser styrets handlefrihet. Slik jeg oppfattet ønsket om en komité, og årsmøtets behandling, var at det var et ønske om en sikkerhetsventil i hvis styret var på ville veier. Slik det praktiseres nå er at det kreves tilgang for vedvarende kontroll, et slags superstyre.

Punktene beskrevet ovenfor er ikke uløselige, men de skaper et litt vanskelig samarbeidsklima. Foreningen er liten og må bruke ressursene mest mulig effektivt. I denne sammenhengen representerer også komitéen menneskelige ressurser som burde utnyttes bedre. Nå er situasjonen at komité, styre og varamenn representerer ~25% av medlemsmassen. Det er uheldig. Dagens organisering er fokusert på en organisasjon av vesentlig større dimensjoner enn dagens, vi er blitt alt for topptunge og for lite løsningsorienterte.

Vi bør etter min mening endre organiseringen slik at styrets arbeid og tilhørende aktiviteter representerer en langt mindre andel av det totale arbeidet. Styret skal først og fremst styre organisasjonen mellom årsmøtene. Den utførende aktiviteten bør videre flyttes over i prosjektspesifikke strukturer og disse bør rapportere til styret. Bare unntaksvis bør styret selv utføre aktivitetene. Nå er det fristende for styret å selv gripe fatt i oppgavene, det er tilsynelatende den eneste måten å få gjort de mest presserende oppgavene, men det gjør at foreningens medlemmer blir lite involvert. Dagens organisering som et arbeidende styre bør opphøre for å fremtvinge deltagelse fra medlemmene.

Hvis vi skal gjennomføre prosjekter så er det vanskelig i dag å følge de opp, vi mangler mekanismer for å følge opp og gjøre målstyring. Kanskje er problemet manglende transparens av hvem som gjør hva til enhver tid. En fungerende epostliste for organisasjonens medlemmer vil være en stor fordel, men kanskje viktigere er et prosjektstyringsverktøy som synliggjør hvem som til enhver tid er involvert og hva de gjør. Det blir dermed enklere å gjøre korrektive grep i prosjekter uten fremgang. For å få fremgang i prosjekter bør vi stille krav om at prosjektledere tar eierskap over sine prosjekter. Administrasjon av prosjekter bør tilligge et sekretariat så fort vi klarer å etablere et slikt. For å skape en større transparens så kan det være ønskelig å operere med medlemmer i et frivillig sekretariat i tillegg til et eventuelt profesjonelt sekretariat.

Dagens funksjon som kontrollkomité mener jeg bør få et klarere generelt mandat hvor det gis en form hvor komitéen kan innkalles ved behov, gjøre et definert arbeid, hvoretter den avslutter arbeidet. Før årsmøtet har komitéen et begrenset mandat for enten selv å påse at regnskap er korrekt, eller ved å be om uttalelse fra regnskapsfører eller ved å be om uttalelse fra revisor. Komitéen sikrer da at foreningens midler er brukt i samsvar med foreningens vedtekter ved å fremlegge nødvendig dokumentasjon, men det er styret som fremlegger regnskapet og som er ansvarlig for disposisjonene. Grunnen til dette er at medlemmene skal gis en mulighet for å forstå hvorvidt regnskapet gir et korrekt bilde av virkeligheten. Årsmøtet selv gir korrektiver til styrets drift av organisasjonen mellom årsmøtene, det er ikke komitéens oppgave å gi slike korrektiver.

Dagens funksjon som valgkomité mener jeg bør defineres som en oppgave utført forut for årsmøte og eventuelle ekstraordinære valg. Komitéen sikrer da at valgene lar seg gjennomføre, med tilstrekkelige kandidater i den grad det er nødvendig. Det er ikke komitéens oppgave å godkjenne eller overprøve kandidater, dette tilligger årsmøtet. Komitéen sikrer at det er et tilstrekkelig antall aktuelle kandidater, utover dette har de ingen rolle utover å gjennomføre valget. Grunnen til dette er at organisasjonens fortsatte drift skal sikres, ikke komitéens eller styrets oppfatning av hva som er ønsket utfall av et valg.

Det er viktig at en kombinert Valg- og kontrollkomité klarer å skille de to rollene de har. Jobber de som kontrollkomité så skal de ikke under pågående arbeid blande inn rollen som valgkomité. Fordi dette kan være vanskelig så bør det vurderes om innkalling av komitéen i en rolle medfører at den ekskluderes i en annen rolle. I praksis vil det si at innkalles kontrollkomitéen i løpet av året så må det settes opp ny valgkomité. Det eneste unntaket bør være om komitéen innhenter uttalelser om organisasjonens regnskaper forut for årsmøtet.

Alt er ikke like velformulert, men jeg tror de fleste punktene er løsbare. Jeblad 15. feb 2010 kl. 22:33 (CET)

På denne måten er det enkelt å kneble en kontrollkomité, spørsmålet er vel egentlig om styret ikke er "litt" inhabilt når de ønsker en slik knebling og i realiteten fjerning av kontrollkomitéen. Styret har siden stiftelsen av Wikimedia Norge i liten grad informert andre om hva som foregår. Jeg har sett en en enorm forbedring de siste månene etter "kritikken" som kom fra kontrollkomitéen, derfor bør vi opprettholde dagens ordning. kontrollkomitéen er medlemmenes kontrollør av styrets arbeid mellom årsmøtene, styret kan ikke fritt skalte og velte som de selv ønsker. Om styret ikke forholder seg til vedtektene eller det de blir pålagt av årsmøtet skal kontrollkomitéen kunne gripe inn. Men om styret nekter innsyn er jo dette umulig, en kontrollkomité blir også bare en fasade og alibi for styret om forandringen blir slik Jeblad foreslår. Om medlemmene ønsker at styret fritt skal kunne gjøre hva de vil uten innblanding trenger vi ingen kontrollkomité, i realiteten trenger vi heller ikke at årsmøte. Det som foregår i styrerommet skal jo uansett ingen blande seg i og ingen skal kunne kontrollere dets arbeid. Jeg kan selv ikke personlig kunne komme på årsmøtet siden jeg oppholder meg utenfor Europa, men vil kunne delta via nett. Wikimedia Norge har uansett så liten kassabeholdning og medlemsmasse at muligens det er greit med "diktatorstyring" fra styret, men den dagen det kommer ansatte og kapital må ting forandres. Det er meget trist at vi ikke allerede nå kan ta høyde for dette og pålegge at styret må samarbeide med medlemmenes kontrollorgan. Mitt spørsmål er trenger vi et styre som ikke er villig til å samarbeide eller følle gjeldene retningslinjer og vedtekter fra årsmøte? Etter det jeg har oppfattet har dagens styre ikke fulgt årsmøtets retningslinjer og bør derfor trekke seg, men muligens har jeg oppfattet hele saken feil. Jeg venter i spenning på redegjøringen fra kontrollkomité og styret på årsmøte. --Harrywad 14. mar 2010 kl. 16:51 (CET)
Muligens bør en skille valg og kontrollkomiteen slik at ikke de som kontrollerer styret også setter opp listen over kandidater. Denne dobbeltrollen er ikke av det gode. Slik det er nå er muligens komiteen inhabil da det er lett å overføre negative erfaringer fra kontrollarbeidet til arbeidet som valgkomite.
Det bør også settes opp noen regler for når en kontroll er påkrevet og hva som skal kontrolleres. Muligens kan store deler av kontrollen utføres av en revisor. Om styret bruker store deler av sin energi på å tilrettelegge for kontrollkomiteen og ikke har krefter til å utføre andre oppgaver så er også dette uheldig. En bør også være klar over at Wikimedia Norge er en ung forening og det trengs litt tid til å opparbeide rutiner og praksis.--88.88.138.98 15. mar 2010 kl. 00:41 (CET)
Jeg vil hevde det motsatte, dette er viktig når man velger et styre.
Et styre som ikke ønsker samarbeid eller ikke er villig til å forholde seg til retningslinjer bør utskiftes. Det er viktig at valgkomiteen har slik info, dette gjør faktisk valgkomiteen habil, ikke inhabil!
Det er heller ikke tidskrevende eller så vanskelig for styret å gi informasjon, her er det andre ting som er årsaken tror jeg.
Om styret ikke ønsker innsyn eller innblanding mellom årsmøtene får vi finne et styre som ikke er så egosentriske og redde for at noen stiller spørsmål om styrets disposisjoner og avgjørelser. Vanskeligere er det faktisk ikke.--Harrywad 15. mar 2010 kl. 08:06 (CET)
Det er gått akkurat slik jeg fryktet og advarte mot da vedtektene for valg- og kontrollkomiteen ble banket igjennom. Vi har fått en overvåkingskomite som peprer styret med krav og direktiver slik at styret får et stort medarbeid å besvare alle disse petisjonene. Det absurde er at dette skjer i en fase der et styret skal få foreningen opp å stå, og få startet prosjekter og bygge nettverk - i en fase da styret neppe kan ha rukket å begå særlig kritikkverdige handlinger. Det er kontrollkommiteens mange og til dels urimelige krav som har skapt det dårlige samarbeidsklimaet - det samarbeidsklimaet som nå komiteen beklager seg over. Oppskriften er enkel: Still urimelige krav til samarbeid og siden anklage styret for dårlig samarbeidsånd.
Jeg har ingen problemer med å kjenne igjen frontene fra gamle diskusjoner på Tinget i dette forholdet.
Det er grunnleggende usunt at valgkomiteen og kontrollkomiteen er ett og samme. De fordommer og den personlige uvilje som gjærer i komiteen videreføres til valgforslaget. Dette er meget uheldig.
Jeg kan ikke se at kontrollkomiteen har gjort noe som helst nyttig til nå, men heller har fungert som sand i maskineriet. Den har ikke avdekket noe som helst kritikkverdig i styrets arbeid. "Mangel på samarbeidsvilje" er en rund og perfid formulering som det er omtrent umulig å tilbakevise, siden det er komiteens egen paranoia som definerer denne samarbeidsstandarden.
Revisor bør hverken utgå fra komiteen eller være tilknyttet den. En revisor skal være fri for fordommer, uavhengig og bør komme utenfra Wikimedia - fra et profesjonelt revisjonsfirma. Virksomheten er ikke større enn at dette burde innebære en rikelig garanti for sikkerheten til Wikimedia.
Reglene for valg- og kontrollkomiteen ble fremlagt og vedtatt i all hast da man var opptatt av å lage vedtekter som Foundation kunne akseptere. Det ble knapt tid til å diskutere dem før de ble banket igjennom. For meg minner dette mer om et kupp enn ansvarlig årsmøtearbeid.
Min konklusjon er at komiteen er til liten eller ingen nytte for foreningen, men heller har bidratt til å forsure samarbeidsmiljøet. Den er mer til ulempe enn gagn. Dens regler, og oppfattelsen av dem, er mer egnet til å kneble styret enn til å bidra til å bære foreningen fremover.
Kontrollkomiteen oppfatter seg selv som et styre over styret og bør avvikles.
Det kan ikke fortsette slik som nå.
--Frode Inge Helland 17. mar 2010 kl. 09:07 (CET)--62.92.31.1 17. mar 2010 kl. 09:06 (CET)
Dette sier vel mer om styrets vegring enn kontrollkomiteens arbeid, det første året oppdaget kontrollkomiteen at vi hadde et styre som ikke lenger var beslutningsdyktig. Dette "glemte" styret å informere om, selv etter flere skriftlige henvendelser fik vi ikke informasjon. om ikke dette er "kritikkverdige handlinger" så vet ikke jeg. Det "store merarbeidet" som så mange skriver om er vel merarbeid med å nekte innsyn og info, en enkel kvartalsrapport ol tar ikke mange minuttene. Om noe alvorlig skjer i Wikimedia Norge så blir det jo litt mer arbeid, men det blir det jo uansett. Kontrollkomiteens innsynsrett vil bare brukes når det er spesielle behov for dette. Om Wikimedia Norge ønsker seg en "hemmelig forening" der ingen får innsyn og der ingen kan kontrollere styrets arbeid og disposisjoner kan vi se langt etter offentlig støtte. En revisors arbeid er noe helt annet enn arbeidet til en kontrollkomite, kontrollkomiteen skal samarbeide med revisoren ikke være en revisor. Det forundrer meg meget at styret ikke greier å lage en enkel rapport som de kan sende kontrollkomiteen jevnlig. Egentlig vet jeg at vi har personer i styret som lett kan utforme slikt uten store problemer så her må det etter min mening dreie seg om "informasjons-vegring". Styret fører jo både protokoll og regnskap, eller det må vi anta for de informerer jo ikke om slikt. En enkel rapport vil medføre et merarbeid på maks en time årlig når systemet blir integrert i styrets arbeid.
Min oppfordring til styret og kontrollkomiteen er å lage en enkel rapport sammen som dekker behovet til kontrollkomiteen. Husk at selv om vi nå er en liten forening nesten uten penger og medlemmer så bør vi ta høyde for noe annet. I dag kjenner alle medlemmene personene i styret, mange omgås også privat. Dette vil jo forandres når vi har en stor forening med penger og ansatte. Muligens vil medlemmene takke for at vi på et tidlig tidspunkt tok høyde for at medlemmene via kontrollkomiteen har en mulighet for innsyn i driften, ikke bare en enkel redegjørelse fra styre når vi har årsmøte. --Harrywad 19. mar 2010 kl. 00:48 (CET)
Etter å ha sett hva slags problemer kontrollkomitéen kan skape, hvordan den har fungert siden foreningen ble startet og hvordan det blir argumentert for og imot den, er jeg kommet til at vi med fordel kan velge en styringsmodell hvor kotrollkomitéen droppes. Jeg tror ikke komitéen på noe punkt bringer oss fremover, samtidig som den skaper flere problemer med rolle- og ansvarsfordeling. Det er styret som har det hele og fulle ansvar innfor årsmøtet. Hvis noen ønsker å involvere seg å gjøre en positiv innsats så bør det åpnes for dette med åpne og likeverdige samarbeidsformer. 87.248.13.28 20. mar 2010 kl. 10:02 (CET)

Det er opp til årsmøtet å bestemme hvordan kontrollkomiteen skal fungere og om foreningen skal ha en slik komite, men inntil det eventuelt skjer en endring så har WMNO en slik komite og den forholder seg til Wikimedia Norges vedtekter og retningslinjer for valg- og kontrollkomiteen, begge bestemt av årsmøter.

Uten å være noen ekspert på dette så synes det relativt vanlig at foreninger av vår type har kontrollkomiteer og at de fører et løpende tilsyn med hva styret gjør - om det kun skal skje i forbindelse med årsmøtet så kan medlemmene ved årsmøtet like gjerne gjøre det selv. Jeg mener det er fornuftig å ha en kontrollkomite og at den instruksen den har idag derfor bør beholdes.Ulflarsen 5. apr 2010 kl. 10:47 (CEST)

Det er ikke vanlig å ha kontrollkomiteer i mindre organisasjoner (bare å titte på ditt nærmeste idrettslag for å se det), men er vanlig å ha det i større organisasjoner med ansatte som gjør mesteparten av jobbingen, bl.a. fordi ansatte ikke svarer til årsmøtet på oppgavene de utfører (årsmøtet kan ikke sparke en ansatt på samme måte som de kan kaste et styre). Laaknor 5. apr 2010 kl. 19:48 (CEST)
Jeg understreker igjen at jeg ikke er noen ekspert på dette, men jeg skrev "av vår type". Wikimedia Norge er ikke et lokalt idrettslag, det er ingen lokal forening, men en landsomfattende organisasjon og vi kan raskt komme til å motta midler i millionklassen, da synes jeg det er betryggende at de er flere kontrollsystemer enn den medlemmene kan utøve på årsmøtet. mvh - Ulflarsen 5. apr 2010 kl. 20:44 (CEST)
Svaret på det er å sette regnskapet ut til et eksternt regnskapsfirma og revisjonen til et eksternt revisjonsfirma. Hvordan en kontrollkomite, mer eller mindre tilfeldig valgt med tilfeldig kompetanse skal gi større tryggeht mot økonomiske misligheter er meg en gåte. Når vi ser hvordan denne komiteen hittil har opptrådt, så er det ingen garanti for vederhefighet og objektivitet. Komiteen med de to hatter er ingen garanti for noe som helst. Man kan tenke seg situasjonen at kontrollkomiteen får sine forbundsfeller i styret og blir mindre kontrollivrige og mer tilbøyelige til å se gjennom fingrene. Hvem skal da kontrollere kontrollkomiteen? Jeg stoler ikke på den. Ikke etter dette.
Bli kvitt denne gjøkungen før den får stelt i stand mer ugreie. --Frode Inge Helland 5. apr 2010 kl. 23:02 (CEST)
Her og nå er det ingen forskjell på WMNO og et lokalt idrettslag; vi har trolig færre medlemmer og vesentlig mindre budsjetter enn de fleste idrettslag. Alle organisasjoner har potensiale til å få store beløp inn (mange eldre organisasjoner, f.eks. innen fagforeninger og kristne organisasjoner forvalter mange millioner i verdier uten å ha kontrollorgan), og som Frode Inge nevner; skal du ha en reel kontroll, så må du ha noen eksterne, som er profesjonelle på feltet; spesielt på økonomi som er det viktigste området å ha kontroll. Laaknor 5. apr 2010 kl. 23:48 (CEST)
Å ha kontroll mht økonomi er ikke bare et spørsmål om å ha økonomisk kompetanse, det er også et spørsmål om styrets vedtak følges, ser vi på kontrollkomiteens kritikk av oppfølgingen av saken om støtte til samiskprosjektet så ser vi et godt eksempel på dette og jeg mener det er et godt eksempel på at det er fornuftig å ha en kontrollkomite. Ulflarsen 6. apr 2010 kl. 10:24 (CEST)
Hei Ulf, styret har gjentatte ganger gjort deg og komitéen oppmerksom på at skal penger fra Sametinget brukes så skal det skje i henhold til retningslinjene i bevilgningen. Det er helt uaktuelt å bruke disse pengene på annet vis, hvis det ikke skjer etter avtale med Sametinget. Jeblad 6. apr 2010 kl. 18:42 (CEST)
Til John Erling Blad: I en foreløbig årsmelding skriver valg- og kontrollkomiteen som følger: "Komiteen ser med bekymring på den manglende fremdriften med prosjektet «Revitalisering av Wikipedia på nordsamisk», og anser at det bryter med Sametingets regelverk for slike tildelninger og kan virke negativt for fremtidige bevilgninger fra det offentlige." - og det er hva jeg viste til. Jeg mener dette er en høyst betimelig kritikk og viser hvorfor det er bra for WMNO å ha en slik komite. Ulflarsen 6. apr 2010 kl. 19:47 (CEST)

Godkjenning av fulmakter

Diskusjon før sakspapirer var sendt ut

En ip-adresse la inn et punkt ang "godkjenning av fulmakter", noen som vet hva det handler om? -- Atluxity 9. apr 2010 kl. 08:23 (CEST)

Her kan personen sikte til at fullmakter må godkjennes og skrives på en bestemt måte om de skal være gyldig. En slik fullmakt kan være at jeg gir deg stemmerett på mine vegne og/eller snakke for meg. --Harrywad 9. apr 2010 kl. 13:42 (CEST)
Fullmakter i denne forbindelse er mye brukt i aksjeselskap, hvor man ber andre om å stemme for seg, men er ikke spesielt mye brukt i frivillige organisasjoner. Dette er ting som må reguleres i vedtektene (vanlige er f.eks. at hver person som møter fysisk maks kan ha en fullmakt med seg i tillegg til sine egen stemme), mens våre vedtekter ikke nevner det. Siden vi ikke har et organ som har fullmakt til å tolke vedtektene våre om det er tillatt, så vil jeg tro at det blir opp til årsmøte å velge om fullmakter skal være tillatt (alternativet kunne være å tolke §7a Valgkomiteens oppgave er å organisere og overvåke alle valg av betydning i Wikimedia Norge. dit at valgkomiteen kan ta en beslutning på om hvem som har stemmerett (når det er valg/avstemminger) i henhold til vedtektene, men jeg tror det vil skape en skummel presedens). Laaknor 9. apr 2010 kl. 15:26 (CEST)
Dette ble diskutert heftig på stiftelsesmøtet. Jeg kan ikke huske om komitéen ble nevnt, men jeg mener det ble sagt at det skulle være opp til årsmøtet. Muligens var det (dvs diskusjonen) om dette skulle inn i vedtektene. Jeblad 9. apr 2010 kl. 20:33 (CEST)
Det virker urimelig at bare de som har anledning til å møte personlig skal kunne stemme siden vi har medlemmer over hele Norge. Å gi fullmakt til noen som kan stemme på deres vegne er vanlig praksis. Jeg sitter med innkalling til generalforsamling i ITK-Norge som er sendt i posten og her er et slikt dokument vedlagt.
Det er mulig at det bør inn i vedtektene for fremtiden.
På mitt dokument står det:
Det er adgang til å møte og stemme ved fullmektig. Et medlem kan ikke være fullmektig for mer enn to andre medlemmer. Styret kan være fullmektig for de medlemmene som måtte ønske det. Fullmakter skal være skriftlige og daterte.
Jeg kan scanne dette dokumentet og sende til Lars Åge innen kveld 10.april så han kan lage et tilpasset oss og sende med innkalling. Vi kan ta imot fullmakter fra de som ønsker det og så stemme over om det skal være anledning til dette før valget på årsmøte. --Nina Aldin Thune 9. apr 2010 kl. 20:44 (CEST)
Jeg kan ikke huske noen slik diskusjon på stiftelsesmøtet og uansett så er det vedtektene vi forholder oss til og gjengs praksis - jeg kan ikke si jeg har hørt noe om dette før foregående årsmøter og jeg mener derfor det bør avvises uten videre. Det er uansett alt for sent i prosessen å komme med en slik ny kanin opp av hatten, det virker mildest talt uryddig. De som har meninger om hvordan Wikimedia Norge skal styres får inntil noe annet er bestemt på en ryddig måte, og etter våre vedtekter, selv møte opp på årsmøtet. Ulflarsen 10. apr 2010 kl. 14:46 (CEST)
Tror vi overlater mest mulig til årsmøtet, hele prosessen har vært så uryddig at jo mer vi overlater til årsmøtet desto bedre. La folk stille med fullmakter og hvis årsmøtet ikke vil akseptere det så får de ta en avgjørelse. Jeblad 10. apr 2010 kl. 22:44 (CEST)
For å si det litt enkelt så ser jeg ikke av vedtektene at det kreves personlig oppmøte, derimot har det vært mye snakk om at vi skal kunne delta på møter ol elektronisk. En fullmakt er gyldig så lenge den utformes på korrekt måte i de fleste situasjoner i Norge med unntak av der det spesifikt kreves personlig oppmøte. Også i tilfeller der det kreves personlig oppmøte kan unntak gis noen ganger. Jeg viser ellers til at under stiftelsesmøte foregikk det en del godkjennelser via telefon.
I utgangspunktet er det jo valgkomiteen som skal godkjenne de stemmeberettige, men årsmøte kan selvfølgelig avise komiteens beslutninger.
Prosedyren bør være at valgkomiteen godkjenner/aviser fullmakter og redegjør for årsmøte sin avgjørelse eventuelt hvorfor de aviser enkelte eller alle fullmaktene. Det blir deretter opp til årsmøte å godta eller avvise komiteens beslutning. Årsmøte bør senere klart stille krav til hvordan fullmakter senere skal utformes, samt tidsfrister, så vi unngår usikkerhet senere. Man trenger ikke vedtektsendring for slikt når det ikke allerede står i vedtektene at man må møte personlig. Vedtektsendringer bør så langt som mulig unngås siden vedtektene er godkjent av WM "sentralt". Vedtektsendringer kan i verste fall medføre at vi ikke lenger er en godkjent avdeling, som vi husker fra starten så er de ganske bestemte. Resultatet av "uvettig" vedtektsendringer kan derfor medføre at vi må ha ekstraordinært årsmøte for å forandre vedtektene på nytt om WM protesterer. La vedtektene stå som de er!--Harrywad 11. apr 2010 kl. 05:16 (CEST)
Stort sett enig med Harry. Jeblad 11. apr 2010 kl. 14:16 (CEST)
Diskusjon etter sakspapirer var sendt ut

Dette må avklares på forhånd - vi kan uansett ikke tillate en situasjon på førstkommende årsmøte hvor det ikke har vært annonsert til alle medlemmene at man kan stemme via fullmakter, og at årsmøtet deretter godkjenenr fullmakter fra de av medlemmene som tilfeldigvis har forberedt noe slikt. Skal de godtas så må alle ha samme muligheten.
Det som nå skrives i innkallingen vi fikk i dag, er:
B) Godkjenne medlemmenes stemmerett
Styret innstiller på at alle oppmøte som har blitt medlem før 19. januar, og som har betalt kontigenten for 2010 får stemmerett.
Jeg kan bare forstå dette slik at det ikke er adgang til fullmakter, det er i alle fall den eneste måten jeg kan forstå ordene alle oppmøte (skal vel være alle oppmøtte). Er det noen som mener, eller vil foreslå, at det skal tillates fullmakter ved årsmøtet, så må vi få det avklart nå.
Mvh, Bjoertvedt 12. apr 2010 kl. 21:30 (CEST)

En beklagelig skriveleif fra min side... Ellers vil jeg si at bruk av fullmakter burde vært oppe som forslag for styret før fristen for innkomne saker gikk ut, og ikke noe som bør vedtas i plenum av et ikke-formelt organ (websiden) nå, etter at dagsorden er sendt ut. Ordlyden i "godkjenning av stemmerett" skrev jeg nettopp på en slik måte at det fortsatt kan være opp til årsmøtet (som jo er suverent) om det ønsker å godkjenne bruk av fullmakter. Laaknor 12. apr 2010 kl. 22:05 (CEST)
Det bør taes opp på dette årsmøte og bør eventuelt vedtas rutiner for hvordan dette skal gjøres i fremtiden. Det må være mulig for de som ikke bor på det stedet årsmøtet holdes å kunne stemme. --Nina Aldin Thune 12. apr 2010 kl. 22:13 (CEST)
Et årsmøte er suverent, men bare innen rammen av vedtektene og de øvrige spillereglene for organisasjonen. Ethvert årsmøte må følge vedtektene hva angår regler for gjennomføring av årsmøte, inklusive stemmerettsregler, valg osv. Vedtektene kan endres, men ikke med tilbakevirkende kraft, dvs ikke for det årsmøtet som vedtar endringene. Dersom man tillater årsmøtet å endre f.eks regler for stemmerett etter at medlemmene har fått innkallingen og forholdt seg til den, så betyr det at man gjør vedtak som får tilbakevirkende kraft og som ville påvirket de medlemmene som ikke møter opp, dersom de hadde kjent til vedtaket. Dette være klart på forhånd, og det eneste man da kan forholde seg til er innkalling og vedtekter. Hvis ikke foretas det en forskjellsbehandling av de medlemmene som ikke kan møte men som gambler på at fullmaktsstemmer vil bli godtatt, og de medlemmene som ikke kan møte og som ikke gambelr på at fullmakter blir godtatt. En slik forskjellsbehandling vil være udemokratisk, selv om den vedtas av årsmøtet. I alle organisasjoner setter vedtektene grenser for hva årsmøtet kan vedta for det årsmøtet, men årsmøtet kan endre spillereglene for framtiden. Konklusjon: Medlemmene må få vite før årsmøtet om de kan la seg representere gjennom fullmakter. Mvh, Bjoertvedt 12. apr 2010 kl. 22:21 (CEST)
Trodde det gikk frem at jeg mener til årsmøte 2011 slik at vi slipper usikkerheten. --Nina Aldin Thune 12. apr 2010 kl. 22:33 (CEST)
Min kommentar er til Laaknor's innlegg, som kommer før ditt.  ;-) Mvh, Bjoertvedt 12. apr 2010 kl. 22:40 (CEST)
Dette er ikke et tilfeldig «ikke-formelt» organ, det er nettstedet vi faktisk bruker for å formidle all vesentlig informasjon. Fullmakter er diskutert, både på denne «ikke-formelle» nettsiden og i andre fora. Årsmøtet avgjør hvordan de stiller seg til fullmakter. Hvis du vil kreve at fullmakter ikke skal godtas, greit men gjør det på årsmøtet i full åpenhet. Du ønsker å avfeie alle muligheter for debatt rundt styrevalg men jeg synes du bør være ærlig nok og redelig nok til å stille på årsmøte å legge frem dine synspunkt der. Ja vi har alternative kandidater. Det blir alternative kandidater. Ja det har skjedd veldig mye merkelig. Det vil bli diskutert åpent. Aksepter det. Jeblad 13. apr 2010 kl. 01:53 (CEST)
Dette handler ikke om diskusjon om kandidater men om medlemmenes like muligheter til å øve innflytelse. Jeg har vært organistorisk aktiv i 26 år i flere organisasjoner, og aldri opplevd en situasjon hvor det ikke er klart på forhånd hvem som har stemmerett på inneværende årsmøte, og hvorvidt stemmerett krever fremmøte eller kan gjøres av stedfortredere ved fullmakt. Jeg er glad for at Nina har forstått dette - årsmøtet kan endre både vedtekter og prosedyreregler for stemmerett men da gjeldende først for neste årsmøte. Dette handler om medlemmenes innflytelse - dersom stemmerett via fullmakter skal være aktuelt, så må hvert medlem (som ikke planlegger å møte opp fysisk) få den samme muligheten til å la seg representere gjennom fullmakt. Det overrasker meg oppriktig at enkelte ikke deler denne grunninnstillingen mot tilbakevirkende kraft. Mvh, Bjoertvedt 13. apr 2010 kl. 23:33 (CEST)
Hvis noe synes uklart, overlat det til årsmøtet. Jeg har vært i tvil om fullmakter skulle godtas helt siden stiftelsesmøtet fordi fullmakter impliserer personer som ikke prioriterer organisasjonen, men likevel ønsker innflytelse. Tidligere i vinter ble det argumentert voldsomt for å godta fullmakter, nå argumenteres det like voldsomt imot fullmakter. Samtidig har vi ingen avgjørelse om fullmakter og det slår i begge retninger. Når jeg ser dette tenker jeg at dette er noe årsmøtet må avgjøre, det er for betent og vil ellers utløse en vedvarende diskusjon. Jeblad 14. apr 2010 kl. 08:35 (CEST)
 • Kommentar:Her er det så mye "rart" at jeg vil delta via fullmakt.--Harrywad 14. apr 2010 kl. 16:08 (CEST)
Dersom det i det hele tatt er en mulighet for at årsmøtet vedtar bruk av fullmakter, så hadde det kanskje vært en ide å lage fullmaktsskjemaer og sende slike til alle medlemmene. Da har de i det minste en mulighet til å bruke fullmakter dersom årsmøtet vedtar det. I motsatt fall risikerer man at årsmøtet vedtar adgang til fullmakter uten at medlemmene har fått mulighet til å utstede fullmakter. Hvilken nytte har vedtaket da? Har styret en plan for disitribusjon av fullmakter før årsmøtet? Eller er det bare de fraværende som tar telefonen på mandag som får sjansen? Mvh, Bjoertvedt 14. apr 2010 kl. 17:56 (CEST)
Man skriver selv en gyldig fullmakt (etter vanlige regler for slikt), så blir det i første omgang valgkomiteen som "synser" om den er gyldig. Deretter blir det opp til årsmøte å godkjenne eller ikke. Blir ikke fullmakt godkjent uten at det spesifikt står i vedtektene og fullmakten er skrevet riktig så kan man ta dette videre rettslig. En total nektelse av bruk av fullmakt vil jeg tro/mene vil være uheldig i verste fall ulovlig. Selv ved søknad og utlevering av Pass der personlig oppmøte er krevd finnes det unntak. Det finnes også unntak fra de fleste slike krav og lover i Norge, jeg tror WMN ikke bør tøye strikken for langt. Husk at vi er avhengig av offentlige midler til driften. Uansett MÅ en fullmakt være skriftlig, gjerne med mulighet til annen verifisering. Det holder altså ikke med at jeg skriver her eller tar det over telefonen, men dette kan være en tilleggs-verifisering av min fullmakt om man tviler på dens gyldighet. --Harrywad 15. apr 2010 kl. 01:33 (CEST)
Men nå står det ikke noe i innkallingen og det er ikke distribuert fullmakts-skjemaer. Derfor vet ikke medlemmene hva de eventuelt skal skrive i et slikt skjema. Jeg har spurt om skjema skal distribueres men ikke fått svar. Hvis vi overlater til medlemmene å gjette seg fram til hva som skal med i et slikt skjema, så risikerer vi at noen blir avvist fordi de ikke var eksperter i å skrive fullmaktskjema. Dersom styret fortsatt har en uvilje mot å fortelle hva som bør stå i et skjema, så blir det jo veldig skjevt å god kjenne noen skjemaer og avvise andre. Dette handler om forutsigbarhet og demokrati for medlemmene - per idag er det usikkert om fullmakter skal godtas, og det er usikkert hva som eventuelt skal stå i dem. Mindre forutsigbart kan det vel neppe bli. Mvh, Bjoertvedt 15. apr 2010 kl. 12:00 (CEST)
Jeg vil tro de fleste har skrevet en fullmakt på ett eller annet tidspunkt. Den skal inneholde hvem som gis en fullmakt, hva denne personen har tillatele til å gjøre, gyldighetstid, sted, dato og underskrift. Jeblad 15. apr 2010 kl. 12:33 (CEST)
Hvor vanskelig er det å skrive noens navn? Denne oppskriften virker i beste fall såre naiv. Et kopiert førerkort eller bankkort med signatur på fullmakten bør være et krav, hvis ikke risikerer vi mer mistenksomhet enn vi har godt av. Men igjen: Så lenge styret ikke har distribuert noe skjema så blir det vel i praksis umulig å avvise noen.Bjoertvedt 15. apr 2010 kl. 18:19 (CEST)
Denne diskusjonen hr gått videre på andre fora, noe jeg synes er uheldig, diskusjonen burde vært åpen. Min mening er at vedtektene ikke regulerer bruk av fullmakter og dermed har vi ingen vedtekter å tolke for å finne ut av dette. Da mener jeg det eneste vi kan gjøre er å forholde oss til det som er minimumskrav til en holdbar avtale, og da muntlige avtaler er akseptable i Norge så er det dette som er nedre grense. Det skaper et problem for komitéen, men dette er neppe et godt motargument i seg selv. Jeg vil likevel anbefale de som sender en fullmakt å gjøre dette i vanlig post, noe som er problematisk, eller via epost som er enklere. Hva som blir godkjent av komitéen vet jeg ikke, og om komitéens resultat blir godkjent av årsmøtet vet jeg heller ikke. Min anbefaling er å bruke en 'signert epost (PGP-signert epost, bruk tillegget Enigmail i Thunderbird om du har dette) og sende den til Valg- og kontrollkomitéen (wikimedia-no-kom@lists.wikimedia.org) og/eller Styret i Wikimedia norge (wikimedia-no-styre@lists.wikimedia.org) og/eller den du gir fullmakten til. Det kan ikke være et hinder å sende en fullmakt uten slik PGP-signering, men det forenkler jobben til komitéen. Min anbefaling er at den uansett sendes i kopi til alle tre jeg har foreslått som mottakere.
Det er videre foreslått i interne epostvekslinger at følgende tas med
 • Navn på personene og fødseldato.
 • Hvilken type fullmakt dette er og begrensninger.
 • For hvilken anledning (årsmøte)
 • Signatur
 • ID.
Dette er for en fullmakt fremsendt som epost eller gitt til en person som et skriftlig formular. Det må etter min mening tilpasses hvis en bruker epost. Brukes det epost vil jeg sterkt anbefale å legge til telefonnummer. Vedkommende som skrev den ovenstående lista mener vi ikke skal godta muntlige avtaler, jeg mener de er juridisk bindende. Det er en fordel om de involverte kan få litt tid på seg til å verifisere fullmakter som kommer på epost og lignende, så send slike fullmakter tidlig. La meg presisere at dette er mine anbefalinger og at andre som er involvert i diskusjonene kan ha andre meninger, eller endog være imot fullmakter. Jeg kommer ikke til å sende epost til de enkelte medlemmene om bruk av fullmakt da dette kan oppfattes som valgkamp, noe jeg er imot. Det er den enkeltes handlinger i og for Wikimedia Norge over tid som bør være bestemmende, ikke hvem som maser mest om å få fullmakter. Jeblad 17. apr 2010 kl. 08:00 (CEST)
Jeg tror du blender inn loven som sier noe slikt "en muntlig avtale mellom to næringsdrivende er like gyldig som en skriftlig" har ikke ordlyden her jeg sitter. Dette gjelder to næringsdrivende i en avtale som omhandler næring. Selv om vi begge er næringsdrivende Jeblad så gjelder det ikke i denne sammenhengen. Jeg forstår heller ikke nødvendigheten av en muntlig avtale når man kan og skal skrive en fullmakt. Selv har jeg gitt beskjed til "valgkomiteen" om hvem jeg har gitt fullmakt og hva den innebærer. Samt mobilnumre jeg kan treffes. Fullmakten har selvfølgelig personen jeg har gitt fullmakt, det er han som skal legge den frem for valgkomiteen. Dette er jo egentlig et verdifullt dokkemenn som han skal ha i sin besittelse inntil han kan gi den til valgkomiteen. Dette er jo ikke så vanskelig da dere? Men slikt bør og skal tas formelt og korrekt. Vi leker jo ikke "butikk" her.--Harrywad 18. apr 2010 kl. 03:11 (CEST)
PS. En muntlig avtale avtale her må bli mellom den som gir fullmakt og tre parter, den som får fullmakten, valgkomiteen og årsmøte. Dette blir "litt" kronglete og rotete samt at dette er helt unødvendig, slikt skal inn i en skriftlig fullmakt. Jeg ser ellers for meg scenariet der man "ringer noen venner" om man ikke får igjennom det man ønsker på årsmøte. Personen i den andre enden får bare den som ringer sin versjon, helheten og de andres argumenter blir borte. Valgkomiteen kan vanskelig verifisere eller godta slikt etter min mening, slikt skal inn i en fullmakt. --Harrywad 18. apr 2010 kl. 03:46 (CEST)
Idéen om å operere med muntlige fullmakter til et årsmøte håper jeg alle involverte slår fra seg, og utsteder skriftlige fullmakter med navn på begge parter, dato og sted, ID med bilde og angivelse av hva det gis fullmakt til - å tale og stemme på Wikimedia Norges årsmøte 19.april 2010. Mvh, Bjoertvedt 18. apr 2010 kl. 18:50 (CEST)

Kva skjedde til slutt med desse fullmaktene? Vart det gjennomslag for å bruke dei på årsmøtet? 3s 23. apr 2010 kl. 14:24 (CEST)

Nei de ble ikke brukt. --88.88.128.145 23. apr 2010 kl. 15:19 (CEST)
Endel medlemmer hadde sagt i fra at de ikke var klar over denne tråden når de ble kontaktet, og dermed ikke muligheten til å sende fullmakt, og årsmøtet avviste derfor bruken av fullmakter, siden alle medlemmene ikke hadde fått lik mulighet til å sende fullmakt. Laaknor 23. apr 2010 kl. 15:36 (CEST)
Det ville vært mulig å sendt ut skjema med innkallingen da saken var reist før de ble sendt ut, men det virket som sekretær og valgkomite var enig om at dette ikke skulle gjøres. Det er høyst beklagelig. Vi fikk også en uvanlig situasjon med stengte flyplasser pga. aske og personer som ikke kunne komme, selv om de til og med var på flyplassen de skulle reise fra. --88.88.128.145 23. apr 2010 kl. 17:44 (CEST)
Kortversjonen er at sittende styre ønsket utsetting av årsmøtet fordi såvidt mange ikke kunne komme, det ble nedstemt. Det ble foreslått å skille ut de problematiske avstemmingene, det ble nedstemt. Stemmer avgitt via fullmakter ble deretter avvist. På dette tidspunktet var det 17 stemmeberettigede i salen såvidt jeg husker. Komiteen og det nye styret stemte synkront i nær samtlige saker og imot det sittende styrets ønsker. (Rettelse, det var noen motstemmer så de var ikke helt synkrone.) Av det sittende styret var Nina, undertegnede, Herman og Lars Åge tilstede. Sistnevnte stemte alltid med det nye styret. De få medlemmene som kom til årsmøtet stemte litt varierende i de enkelte sakene, men forholdet mellom stemmer var alltid så stort at sakene i praksis ble banket gjennom i det nye styrets favør. Referenten har sendt et referat på epost, men jeg har ikke fått med meg om det er publisert offentlig noe sted. Jeblad 23. apr 2010 kl. 20:03 (CEST)
Det gamle styret har aldri vedtatt noe ønske om å utsette årsmøtet, så der prater du for noe større enn du har dekning for. At enkeltpersoner i styret mener noe betyr ikke at styret mener det. Laaknor 23. apr 2010 kl. 20:24 (CEST)
Det har vært diskutert, tildels omfattende, men det finnes ikke noe vedtak fra styremøte. Så kan en kalle det hva en ønsker, styret med ett unntak stemte for under årsmøtet. Jeblad 23. apr 2010 kl. 20:52 (CEST)
Jeg har vært positiv til bruk av fullmakter hele tiden, så lenge det hadde vært behandlet av styret på forhånd, men det ble aldri diskutert i styret, så der må nok styrets leder ta ansvar for at saken ikke ble fremmet. Forøvrig var jeg ikke tilstede på styremøtet agendaen for årsmøtet ble behandlet på grunn av andre forpliktelser, og at saken fint kunne vært behandlet der dersom man var usikker på hva jeg mente om saken. Valg- og kontrollkomiteen var også delt i saken, og det er uheldig å pålegge dem meninger de aldri har vedtatt at de har. Laaknor 23. apr 2010 kl. 20:28 (CEST)
Vi som var i Berlin var redd for kritikk om vi ikke rakk frem til årsmøte. Vi var beslutningsdyktige da vi var tre stykker og vurderte å utsette det, men etter nøye vurdering besluttet vi å leie en bil. Antakelig vil det bli en differanse på ca 4.500 om vi får refundert billettene vi hadde. Dette pluss ferge og avgift på broen til Malmø er betalt av egen lomme. --Nina Aldin Thune 23. apr 2010 kl. 20:58 (CEST)
Det er fint at du er så positiv til fullmakter. I dagene forut for årsmøtet var det en nokså omfattende epostveksling og jeg har litt vondt for å lese dette ut av den. I og med at alle i styret var involvert i denne epostvekslingen så har jeg også litt vondt for å se at dette ikke skulle være diskutert i styret. Det kan kanskje ha noe med definisjon av når noe er «diskutert i styret». En kan kanskje tenke seg at noe bare er diskutert når det kommer med skriftlig pålegg om gjennomføring fra et forut varslet styremøte, og at dette sanksjonerer den forutgående diskusjonen slik at denne da er «i styret». Med en slik tolking er det ytterst lite som er diskutert av det forrige styret, det er bare gjennomført av noen som tilfeldigvis satt i styret. Tolkingen er forsåvidt morsom, men nok om det. Tror jeg skal vende tilbake til mer konstruktive aktiviteter, lykke til videre! :) Jeblad 23. apr 2010 kl. 21:13 (CEST)
Endring av stemmerett på årsmøtet er ikke noe man bare "fikser i full fart"; det er faktisk ganske alvorlig. Dette ble også diskutert på epost etter at sakspapirene for årsmøtet var sendt ut, og dermed fristen for styret å gjøre noe med årsmøtet var gått ut. Laaknor 23. apr 2010 kl. 21:23 (CEST)
Ønske om utsending av fullmakter ble tatt opp litt ovenfor i tråden av Nina Aldin Thune, tidsstemepelet er 9. apr 2010 kl. 20:44 (CEST). Dette er ikke fulgt opp og utsendingen av papirer forut for årsmøtet var heller ikke som avtalt. Men alt dette kjenner du jo til. Nok en gang, lykke til videre. 87.248.1.27 25. apr 2010 kl. 19:32 (CEST)

Forslag til endring av vedtekter

Det er flere forslag til endringer av vedtektene, hvilke problemer medfører dette med tanke på godkjenning av vedtektene fra Wikimedia Foundation? Som Harry Wad nevner i tråden over så tok det i praksis det første året etter stiftelsen av foreningen å få godkjent vedtektene. Dersom det skal foretas endringer i vedtektene så kan det altså bety at styrets arbeide fremover lammes inntil reviderte vedtekter er godkjent og i verste fall, om endringene ikke godkjennes må det eventuelt avholdes ekstraordinært årsmøte. Hva er styrets - ved styreleder - vurdering av dette? Ulflarsen 11. apr 2010 kl. 15:30 (CEST)


 • Kommentar:
Ta dette som et benkeforslag eller et råd fra en bekymret medlem, ikke lag for store begrensninger eller for firkantede vedtekter. Ellers kan vi risikere at vi får vedtektsendringer årlig her i WMN.
Styret bør ikke velges for to år, men styrets leder og nestleder kan velges for to år (noe jeg forresten foreslo allerede før stiftelsen). Jeblads modell er grei «leder velges i år som slutter på partall, nestleder velges i år som slutter på oddetall», men dette trenger vi ikke ha i vedtektene med mitt forslag til forandring av vedtektene. Dette betyr jo ikke at vi skifte ut noen av styrets medlemmer om de får fornyet tillit og sier seg villig til å fortsette. Denne vedtektsendringen bør heller ikke være et problem for WM sentralt.
Om årsmøte vil skifte ut brorparten av styret så bør ikke vedtektene hindre dette eller si at dette er ulovlig.
Den eneste vedtektsendringen jeg ser som nødvendig eller ønskelig er en liten tilføyelse i § 5 b tilsvarende denne:
Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett–fem styremedlemmer. Leder og nestleder velges av årsmøtet for den perioden årsmøtet bestemmer. Utover dette konstituerer styret seg selv.
Fokuser på løsninger kjære venner, ikke på problemer!--Harrywad 11. apr 2010 kl. 17:00 (CEST)


Jeg møter de fleste medlemmene i Wikimeida Fundation og Chapter komitemedlemmene i Berlin i dagene før årsmøte og kan legge frem endringsforslagene for dem og be om en uttalelse. Å endre § 2 Formål 3) til Norden og internasjonalt tror jeg ikke vil by på noen problemer. Ingen andre Chapter har noe som ligner Valg og kontrollkomiteen, men jeg kan ta dette opp. Jeg vil også diskutere de andre endringsforslagene --Nina Aldin Thune 11. apr 2010 kl. 17:12 (CEST)
Såvidt jeg kan se så er Harrys endring langt bedre enn tidligere forslag. Det viktigste er å sikre kontinuitet og stabilitet. Uansett blir vel dette noe vi må overlate til årsmøtet. Om det blir gjort mindre vedtektsendringer så tviler jeg på at dette er noe stort problem om WM Norge som sådan har tillit hos WM Foundation. Det viktigste er å sikre at slik tillit finnes. Jeblad 11. apr 2010 kl. 22:19 (CEST)
Valg og kontrollkomité er helt vanlig i både større og mindre foreninger og organisasjoner i Norge, hva som er vanlig i andre land er her uvesentlig, vi skal jo også bli ganske stor så derfor er det viktig at vi allerede fra starten tar høyde for dette. Ellers kan jeg ikke se at vi må forandre vedtektene for at vi skal kunne bidra i prosjekter internasjonalt. Hovedfokus bør jo uansett være Norge/Norden, men det hindrer jo ikke samarbeid med andre land og prosjekter. Så lenge vedtektene ikke spesifikt sier at vi ikke skal samarbeide eller styrke samarbeidet internasjonalt så ligger det ingen hinder for slikt arbeid. Dette er også noe som årsmøte kan legge føringer for når man diskuterer hva styret bør fokusere på det gjeldene året. Ikke "konstruer" hindringer som i realiteten ikke finnes i vedtektene, ellers så kan vi faktisk skape presedens for at det finnes slike begrensninger i vedtektene.
Valg og kontrollkomiteens retningslinjer kan forandres årlig uten problemer og vedtektsendringer siden vi har tatt høyde for dette i vedtektenes utforming. Jeg regner forøvrig at årsmøte vil mota et "benkeforslag" med nye retningslinjer for Valg og kontrollkomiteen. Uansett blir jo også dette opptil årsmøte. --Harrywad 12. apr 2010 kl. 01:23 (CEST)
Jeg har brukt en del tid på å sette meg inn i det som skjer internasjonalt og i samarbeid med Wikimedia Fundation og jeg tror det er klokt å tilføye det internasjonalt. Jeg er enig i at Norden er viktig men om vi skal kunne tale Norges sak og bli hørt så vil det bli på de internasjonale chaptermøtene og det samarbeidet som foregår der. Det kommer flere og flere chapter til og vi må på banen her om vi vil ha noen innflytelse. For at ikke kommende styrer skal overse viktigheten av dette så bør det inn i formålsparagrafene. --Nina Aldin Thune 12. apr 2010 kl. 11:32 (CEST)
Veldig enig i dine vurderinger her, men det holder med at årsmøte legger føringer for slikt arbeid. Jeg er faktisk redd for at kommende styrer kan bruke for mye tid på internasjonalt arbeid,det er MASSE som nå prioriteres her hjemme. --Harrywad 12. apr 2010 kl. 12:09 (CEST)
Det største problemet er slik jeg ser det en kombinert Valg- og kontrollkomité, dette ender i en situasjon ala geitebukken og havresekken – som i tillegg skal være vakthund for den samme havresekken. Dette må løses på ett eller annet vis. Det enkleste er antakelig å endre komitéens retningslinjer. Jeblad 12. apr 2010 kl. 12:13 (CEST)
Denne lignelsen forstår jeg virkelig ikke Jeblad.
Mener du virkelig at valgkomiteen ikke skal vite om kritiske ting som kontrollkomiteen finner ut?
Men er du at om kontrollkomiteen finner ut at styret motarbeider årsmøtet og lignende forhold så må ikke valgkomiteen få vite om dette siden det vil kunne få innvirkninger på valgkomiteens forslag?
Selv mener jeg det stikk motsatte! Det er meget viktig at valgkomiteen vet hvordan styret har arbeidet og om de har fulgt årsmøtets retningslinjer og pålegg. Valgkomiteen bør ikke foreslå gjenvalg av et styre som ikke fungerer.
Uansett så bestemmer ikke valgkomiteen hvem som skal sitte i styret, de kommer med et forslag. Kontrollkomiteen skal på vegne av medlemmene kontrollere at det som medlemmene har bestemt oppfylles av styre.
Om kontrollkomiteen farer med løgn eller kritiserer styret der det i realiteten ikke har foregodt noe kritikkverdig så er det kontrollkomiteen som får på pukkelen av medlemmene på årsmøte, ikke styret. Kontrollkomiteen får vel også to tupp i baken og ikke gjenvalg.
Jeg forstår faktisk ikke styrets motforestilling mot en kombinert Valg- og kontrollkomité, men jeg har forstått at styret mener at kritikken av styret er uberettiget. Personlig har jeg ikke problemer med uberettiget kritikk, det kan enkelt avises og forklares, berettiget kritikk derimot......... uff det kan svi. --Harrywad 12. apr 2010 kl. 14:03 (CEST)
Vil bare si to ting: 1) Selv om hele styret blir gjenvalgt av årsmøtet, så er det fortsatt et nytt styre; spørsmålet er om de får innstillingen av valgkomiteen eller ei (eller mer konkret; om enkeltpersonene får innstillingen eller ei), og det er ikke "det gamle styret som videreføres ennå et år". 2) styret har ikke vedtatt en motforestilling mot valg- og kontrollkomitéen (selv om styrets årsberetning nok kan tolkes dit), men jeg har gjort det klart flere ganger, at jeg mener at problemene skyldes manglende organisasjonskultur som gjør det mulig for de to organene å samarbeide, bl.a. i tolkningen av vedtekter og retningslinjer (fordi det står at et organ har mulighet til å gjøre noe, betyr ikke at de skal gjøre det, eller at måten og tidspunktet de gjør det på er uviktig). Laaknor 12. apr 2010 kl. 14:55 (CEST)
Dette er jeg ikke uenig med deg i Laaknor, her må både styret og kontrollkomiteen finne en løsning (eller det er det jo årsmøte som finner). --Harrywad 12. apr 2010 kl. 15:08 (CEST)

Siterer siste linjen i årsmeldingen:

Sitat Det er også ønskelig at årsmøtet ser på de problemene som Valg og kontrollkomiteens retningslinjer har medført og finner en løsning på problemene, dette for å lette arbeidet for alle i fremtiden. Sitat
Årsmelding

Jeg tror at de aller fleste vil være enig i dette da problemer har vært for begge parter. --Nina Aldin Thune 12. apr 2010 kl. 15:40 (CEST)

Problemet var at valg- og kontrollkomiteen ikke fikk det innsyn som den skulle ha, ihht retningslinjer vedtatt av årsmøtet. Det har komiteen nå i hovedsak fått og derfor er problemet løst, verre var det ikke. Om det fortsatt skal være en valg- og kontrollkomite er forøvrig opp til årsmøtet. Ulflarsen 12. apr 2010 kl. 17:52 (CEST)

Regnskapsendring

Det er oppdaget en feil i regnskapet. Beløpet fra Sametinget er feilpostert slik at det kommer som inntekt og ikke i balansen, noe som er riktig om summen ikke er klausulert. Endret regnskap blir tilgjengelig ASAP. Jeblad 11. apr 2010 kl. 22:12 (CEST)

Dette vil bli lagt frem på årsmøtet med revisorerklæring. Jeblad 19. apr 2010 kl. 10:47 (CEST)

"Feil" i agenda, 2. valg

 • Her bør punkt 2 og 3 bytte plass. valgkomiteen må sørge for at alle valg er avsluttet før de selv kan "fratre".--Harrywad 12. apr 2010 kl. 01:35 (CEST)
Takk for hjelpen rekkefølgen er endret. --Nina Aldin Thune 12. apr 2010 kl. 11:34 (CEST)
Ditto! Takk for hjelpen Harry! Jeblad 12. apr 2010 kl. 12:05 (CEST)
Organisasjonsmessig er det vanlige her at ingen av vedtakene årsmøtet fatter trer i kraft før årsmøtet heves (det ville jo blitt kaos om man f.eks. endret på størrelsen på styret i en vedtektsendring, og så har plutselig ikke valgkomiteen forberedt seg på den nye størrelsen, eller at valgkomiteen forbereder seg på at den endringen styret innstiller på at skal vedtas, men årsmøtet bestemmer seg for noe annet). Ellers er valg av revisor noe som ofte gjøres som et vedtak som "bare bankes igjennom", ofte mens tellekorps er ute å teller på en annen avstemming (krever selvfølgelig at det ikke skal foretas kampvotering på revisor, men har til dags dato aldri opplevd det). Laaknor 12. apr 2010 kl. 22:12 (CEST)

Møteplan

Det ser ut som om sekretær har klart å sende ut en møteplan som avviker fra det diskuterte. Hvis noen finner avvik som skaper problemer så må det tas opp på Årsmøtet. Det kan være at noe får konsekvenser for enkelte saker. Vi får da finne en løsning der og da. Jeblad 12. apr 2010 kl. 20:06 (CEST)

Etter tre dager kan du kanskje være grei å fortelle oss hva disse avvikene består i? 83.109.109.21 15. apr 2010 kl. 22:51 (CEST)
I hovedsak er avvikene disse, og de er endret for at flyten i sakene skal være mer naturlig enn slik det var satt opp til å begynne med (i hovedsak at man får alle orienteringene fra alle organer før man går til vedtektsendringer om å endre organenes funksjonsmåte; greit å ha informasjonen før man går til beslutning). Laaknor 15. apr 2010 kl. 23:03 (CEST)

Mye støy

Foran dette årsmøtet har det vært uvanlig mye støy, noe som påvirker tilliten til organisasjonen. Wiki-samfunnet er et transparent samfunn. Jeg vet ikke om andre samfunn som er like transparente. Da er åpenhet på alle plan viktig. Så vidt jeg har forstått har det vært uenighet om hvilke opplysninger kontrollkomiteen skal få fra styret. Hvis ikke kontrollkomiteen kan få de relevante dokumenter som ligger til grunn for styrebehandlingen får en automatisk et tillits-problem. Jeg har en mistanke om at det er der skoen trykker. Vennlig hilsen --Jarle Vines 12. apr 2010 kl. 22:41 (CEST)

Kontrollkomiteen har fått alle relevante dokumenter, problemet er at komiteen har ønsket seg dokumenter på et tidspunkt da de ikke fantes. Siste halvår har bortimot all mailkorrespondanse gått i CC til komitéen, men likevel har det vært vedvarende diskusjoner. Ta det opp som sak på årsmøte om du ønsker detaljer. Jeblad 13. apr 2010 kl. 01:00 (CEST)
I årsmelding fra valg- og kontrollkomiteen står følgende under punkt 1: "Komiteen og styret har igjennom perioden hatt ulikt syn på komiteens mandat. Dette har manifestert seg ved uenighet om tilgang til foreningens interne dokumenter. Mot slutten av perioden fikk dog komiteen slik tilgang og det synes derfor som styret har akseptert komiteens tolkning av vedtekter og regler." Komiteen har fått innsyn, etter mye purring og diskusjoner om hvorvidt komiteen hadde rett til slikt innsyn. Komiteen har selvfølgelig ikke bedt om innsyn i dokumenter som ikke fantes. Ulflarsen 13. apr 2010 kl. 10:16 (CEST)
Det er dog flere dokumenter jeg gjerne skulle sett at fantes. -- 128.39.244.113 13. apr 2010 kl. 15:18 (CEST)

Utsettelse av møtet

Jeg har kjøpt flybilletter for å kunne delta på møtet i morgen. Fordi møtet er på en vanlig arbeidsdag har jeg måttet omrokere og be meg fri for å kunne rekke flyet. Sjansen for at jeg kommer meg avgårde er svært liten fordi alle flyrutene er innstilt.
Det er sikkert mange andre som er i samme situasjon. Det riktige ville derfor være å utsette møtet til senere til et tidspunkt hvor kommunikasjonene er i lage igjen.
jeg har dessuten fått vite at valg- og kontrollkomiteeen ikke vil tillate at det avgis stemmer etter fullmakt. Det er vanskelig å skjønne begrunnelsen for dette under normale omstendigheter. Men under de rådende omstendigheter er et slikt forbud et ovegrep mot medlemmer som er avhengige av fly for kunne avgi stemme. Jeg kommer derfor til å sende fullmakt til et medlem jeg har tillit til og vil insistere på at stemmen blir avgitt og godtatt på linje med andre stemmer. --Frode Inge Helland 18. apr 2010 kl. 11:54 (CEST)

Jeg synes det blir feil å avlyse møtet, er det satt en dato så får vi holde årsmøtet den dagen. At valg- og kontrollkomiteen ikke vil tillate at det avgis stemmer med fullmakt er ukjent for meg (jeg sitter som en av tre medlemmer i komiteen), dersom det er interesse for det så må det legges frem for årmøtet og det avgjør. En annen sak er at jeg mener det er feil å åpne for fullmakter nå, det burde vært avklart i god tid, så som medlem av WMNO kommer jeg til å stemme mot å tillate fullmakter. En bedre løsning er å sørge for at møtet kan følges via nett og tilsvarende ordne så en kan stemme via nett, det bør pågående styre ordne for neste landsmøte. Ulflarsen 18. apr 2010 kl. 12:03 (CEST)
Det forundrer meg ikke de minste. Dette lukter mer av kupp og manipulasjon enn årsmøte. Når man ser på styreforslaget fra komiteen kan man lure på hva det er som egentlig foregår. Så mange profilerte (arbeiderparti-) politikere har jeg aldri sett på ett brett i en frivillig organisasjon. At komitemedlemmer er i mot at stemmer skal kunne avgis ved fullmakt, selv under force majeur faller pent inn i bildet. Demokrati er ubehagelig klart ikke noen maktpåliggende sak for komiteen.--Frode Inge Helland 18. apr 2010 kl. 12:14 (CEST)
Til Frode Inge Helland: Jeg skrev over og jeg gjentar, valg- og kontrollkomiteen har meg bekjent ingen mulighet for å avvise bruk av fullmakter, det er opp til årsmøtet. At jeg som enkeltstående medlem er mot er en annen sak, som alle andre medlemmer i WMNO så har jeg også en mening og rett til å ytre den. Hva årsmøtets flertall sier om saken gjenstår å se. Ulflarsen 18. apr 2010 kl. 12:43 (CEST)
Frode Inge Helland@ Jeg ønsker ikke å gå ned på et nivå der jeg karakteriserer foreslåtte styremedlemmer. Ovenstående innlegg er dessverre ikke med på å bygge opp om et godt samarbeidsklima på Wikimedia. Når det gjelder partitilhørighet til de som er foreslått som leder og nestleder av valgkomiteen vil jeg bare fastslå følgende. Undertegnede som er foreslått som leder har ingen partitilknytning. Han som er foreslått som nestleder har tilknytning til FrP. Jeg mener det er svært positivt at valgkomiteen har foreslått personer som har tilknytning til forskjellige politiske partier. Det vil være svært viktig for oss som organisasjon å bygge tillit i de politiske og akademiske miljø i Norge. Det er flere av oss som har planlagt flyreise, jeg også. Da vi fikk en situasjon med aske i luftrommet, satte jeg opp en alternativ reiseplan, noe som også andre har gjort. Norge stopper ikke opp selv om flyene står på bakken, alle må belage seg på ekstra reisetid, oss inkludert. Vennlig hilsen --Jarle Vines 18. apr 2010 kl. 12:55 (CEST)
For å unngå noen misforståelser og rykter så kan jeg avklare at valg og kontrollkomiteen aldri har tatt stilling til bruk av fullmakter, og kommer nok ikke til å gjøre det heller. Enkeltmedlemmer kan ha sine egne meninger om saken uten at det gjør noe forskjell på forhånd. Det vil være opp til årsmøtet å avgjøre, og opp til komiteen å følge det som årsmøtet avgjør. Er det noen som er uenige i dette så er jeg interessert i å høre argumenter.
Helland er kanskje uenig med meg, men jeg syntes nå vi i valgkomiteen var ganske flinke til å finne folk fra forskjellige politiske poler. Dersom Helland er misfornøyd med komiteen så håper jeg han kommer med et forslag til bedre kandidater for neste års komité på årsmøtet, enten personlig eller via et annet medlem. Jeg håper uansett alle som har lyst klarer å komme seg til Oslo. -- Atluxity 18. apr 2010 kl. 14:13 (CEST)
Enig og helt uenig med Ulf! Jeg er veldig enig at vi sulle kunne ta dette over nett, noe som også var intensjonene helt siden vi planla stiftelsen. Men jeg er veldig uenig at man ikke skulle kunnebruke fullmakt når dette ikke er ordnet. Her er jeg jo selv part og medskyldig, valgkomiteen skulle jo klart ha utarbeidet et forslag til "nettvalg" og deltagelse via nett allerede første året. Det tar jeg på meg skylden for, men ikke for komiteene de etterfølgene årene. Selv skulle jeg gjerne deltatt personlig, men det blir umulig for meg. Jeg ser ikke dette som kupping selv om min fullmakt ikke blir godkjent, men de som kjenner meg vet at jeg blir dritsur. Avhengig av resultatene fra årsmøte vil jeg vurdere om jeg skal ta dette videre om min fullmakt blir avvist. Jeg har heller ikke fått det inntrykket fra valgkomiteen at de vil avvise fullmakter, men som privatpersoner får de mene hva de vil. Det er jo egentlig bra at jeg ikke er der for da hadde jeg vel fått skylden for denne "kuppingen" også, eller det får jeg sikkert uansett. Men vi skal jobbe mot ett felles mål uansett sammensetningen i Styret, så får vi heller godta folk fra både FrP og Bergen.--Harrywad 18. apr 2010 kl. 16:31 (CEST)
Det er nok riktig at komitéen ikke har gjort noe vedtak om bruk av fullmakter (dvs jeg kan ikke huske at vi er blitt orientert om noe vedtak om noe slikt) men medlemmer av komitéen og kandidater på deres lister har vært nokså verbale om å forby bruk av fullmakter. Dette er noe av problemet med den nåværende komitéen, det har vært gjentatte tilfeller hvor det er uklart hvem som uttaler seg og hvorvidt de snakker på veiene av komitéen eller seg selv. Derfor; jeg tror ikke komitéen har noe vedtak om å forby bruk av fullmakter, og det kan også virke som om de har akseptert dem utfra den siste mailvekslingen til styrelisten. Jeblad 19. apr 2010 kl. 10:46 (CEST)
Til opplysning: Den nåværende komitéen har sagt i fra til styret om at med mindre noe undertegnes med "På vegne av Valg- og kontrollkomiteen,", så er det enkeltpersoner som uttaler seg. Se f.eks. Komitemøte_2009-11-30#Kommunikasjon. --Kjetil_r 19. apr 2010 kl. 11:57 (CEST)
Den nåværende komitéen har medlemmer som er i omfattende og langvarige diskusjoner på styrelista og det er veldig veldig vanskelig å få grep på når de uttaler seg som privatpersoner og når de uttaler seg som komité. Jeblad 19. apr 2010 kl. 14:35 (CEST)
Vel, hvorvidt innlegg i disse diskusjonene undertegnes med "på vegne av Valg- og kontrollkomiteen" eller ikke bør løse problemet enkelte i styret har med å skille mellom utsagn fra enkeltmedlemmer og uttalelser fra komiteen. Mvh. --Kjetil_r 19. apr 2010 kl. 15:26 (CEST)