Diskusjon:Årsmøte 2011/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til styre

Fra Wikimedia Norge

Dette utkastet til styre har ingen representanter som er aktive av betydning på andre prosjekter enn Wikipedia på bokmål. Jeblad 2. apr 2011 kl. 15:29 (CEST)

Dette er ikke et utkast til styre. Forøvrig er din observasjon gyldig. Komiteen er likevel trygge på at dersom denne innstillingen blir valgt som foreningens styre så kommer de til å takle dette arbeidet veldig godt. Dersom du mener du kunne klart å finne bedre kandidater er du velkommen til å stille som kandidat for neste års valg- og kontrollkomite. -- Atluxity 2. apr 2011 kl. 18:31 (CEST)
Jeg ble forespurt om jeg ville være med i komiteens innstilling som nestleder. Jeg gav dette svaret til komiteen:
Det er en svakhet i innstillingen at det muligens ikke er en kandidat til kasserer som peker seg ut. Under forutsetning av at det blir foreslått en slik kandidat er jeg med i innstillingen.
Nøkkelpersoner som har gjort en del av dette arbeidet i det sittende styret har dessverre ikke ønsket gjenvalg, men de som fortsetter har gjort en god jobb. I det forslaget jeg fikk til gjennomsyn var det personer som ut fra det jeg har observert og de kunnskaper jeg har om dem muligens ville få liten tid til slike oppgaver. Det er foretatt noen endringer i styrets sammensetning etter dette, men komiteen har tolket mitt svar som nei.
Jeg har satt i 3 styrer der de personene som har innehatt enten sekretær eller kasserervervet eller begge har hatt for liten tid til disse oppgavene. Det har resultert i mangelfulle referat der vedtak som er gjort ikke er klart nok presisert og rot i økonomi og regnskap. Arbeid i WMNOs styre utføres som frivillig dugnad og er ubetalt og det er vanskelig å tvinge folk som har for liten tid til å bruke mer av den på dette arbeidet for en leder. En del av dette går frem av sittende styrets årsmelding. Medlemstall var uklart fordi det ikke var sendt ut innbetalingsblanketter, bedriftsmedlemmer hadde ikke fornyet sitt medlemskap noe som ville gjort at der var mere midler i kassen i juni 2010, og penger med bilag som var betalt for dekking av konferanseutgifter og reiser der det var styrevedtak kunne ikke finnes i referater da dette ikke fremgikk klart. Problemet går tilbake flere år i tid, og har ikke bare vært i styret 2009-2010. Jeg er derfor redd for å gå inn i et nytt styre hvor dette ikke fungerer skikkelig. Jeg håper at årsmøte vil ta hensyn til dette under avstemning. Det er særdeles viktig at det finnes personer som har tid og krefter til å føre regnskap og som har mulighet til å stille på møtene og skrive et utfyllende referat som er utformet slik at det er mulig for de som kommer etter å skjønne hva som egentlig er vedtatt på et styremøte. Feil som er gjort i foreningens første år bør ikke gjøres om igjen. Om jeg av årsmøte får tillit som nestleder slik jeg ble forespurt av valgkomiteen i deres først utkast og jeg var trygg på at sekretær og kasserervervene var i trygge hender vil jeg kunne gå inn i styret og det er en rekke saker og oppgaver jeg svært gjerne ville fremmet i det styret som skal velges på årsmøte. --Nina Aldin Thune 4. apr 2011 kl. 02:48 (CEST)
Må si jeg ble litt overrasket når jeg så svaret til Atluxity. Jeg påpeker et problem med sammensetningen og får et svar som overhodet ikke går inn på problemet. Wikimedia Foundations prosjekter på norsk er nokså mange. Noen av disse har stor aktivitet og noen har liten aktivitet. Skal de som har liten aktivitet føle at de blir tatt på alvor så må de ha noen som taler deres sak i styret. Jeg har ikke stilt spørsmål ved hvorvidt styret vil gjøre en god jobb, jeg har ikke kommet med ønske om å sitte i komitéen, jeg har stilt spørsmål ved de enkelte prosjektenes representasjon i styret. Jeblad 4. apr 2011 kl. 02:59 (CEST)
Jeblad har rett i at vi kunne hatt plass til noen fra andre prosjekter. Komiteen har helt fra starten av hatt nettopp dette med representasjon fra flere prosjekt enn no:wp i foreningens verv, i tankene. Vi har hele veien fått godt med forslag og innspill fra medlemmer. Vi har også gått bredt ut for å forhøre oss med mange aktuelle kandidater til verv, særlig fra nn:wp. Til sist blir det likevel for komiteen å gi en helhetlig innstilling til styresammensetning ut ifra de som har meldt sin interesse. Komiteen har foreslått et mulig styre vi er trygge på at vil ivareta oppgavene godt. Alle konkrete forslag til hvordan styresammensetningen kan styrkes, er det mulig og ønskelig at presenteres for årsmøtet. Mvh Ole 4. apr 2011 kl. 09:54 (CEST)
Ideelt sett burde en som Ole påpeker hatt med representanter for andre prosjekter men jeg vet av erfaring selv hvor vanskelig det er å få til en god styrekabal. Til syvende og sist så er det viktigste å få et godt fungerende styre som kan bidra til at WMNO på best mulig måte støtter de mange frivilliges innsats og med det for øye synes jeg forslaget er bra. mvh - Ulflarsen 4. apr 2011 kl. 11:55 (CEST)

Nynorsk Wikipedia må ha ein representant!

Sjå lesarinnlegget me får inn i Norsk Tidend sitt aprilnummer.

Dette betyr at anten må ein av dei som blir valt inn ta på seg Nynorsk-hatten, og det burde vera mogeleg for t.d. Erlend og Jarle, eller så må de finna eit medlem som er meir aktiv i nnwiki. Hogne 7. apr 2011 kl. 10:14 (CEST)Det bør

Det bør være en representant fra nnwiki i styret enten som medlem eller varamedlem som kan ta på seg denne oppgaven. Jeg syns årsmøte skal avgjøre den endelige styresammensetningen og håper det blir rom både for nynorskfolk og andre i det nye styret. --Nina Aldin Thune 7. apr 2011 kl. 23:54 (CEST)

Hogne har rett. Sjølv har eg ikkje fått spørsmål frå valkomitéen om eg vil halde fram eller ikkje, men den siste tida har eg hatt svært mykje anna å gjere, og tilsvarande lågt aktivitetsnivå i wp-samanheng; så eg har forståing for at eg ikkje er med i innstillinga. Derimot er det ikkje bra for wp at vi ikkje har nokon som kjenner nn wp innanfrå i styret. Eg tar med meg dette til Samfunnshuset. så folk veit kva som står på spel. Trondtr 8. apr 2011 kl. 22:36 (CEST).

TrondTr må få forsetje i styret

Dette meiner eg fordi:

  • Han har på Samfunnshuset skrive at han kan stille opp på dei eventuelle møta i Norsk Forum. Samfunnshuset ser han som den absolutt beste kandidaten til dette vervet.
  • Han er også den einaste aktuelle kandidaten som kan representere samisk wikipedia.
  • Han er også ein representant frå akademia. Sidan me driv med encyklopedi og oppslagsverk er det fornuftig å ha med folk frå akademia i styret.

Førsteamanuensis Trond Trosterud sit også i Språkrådet og han har vunne prisar for sin formidlingsevne. Eg set mi lit til at nokon av de som møter opp på årsmøtet fremjar dette som eit benkeforslag og legg fram denne argumentasjonen. Hogne 9. apr 2011 kl. 08:58 (CEST)

Om Trond Trosterud ønsker å fortsette i styret så har han min fulle tillit. Jeg har satt i styre med ham i flere perioder og han har stilt opp når det har vært viktige saker. --Nina Aldin Thune 9. apr 2011 kl. 10:12 (CEST)
Hans kopling mot samisk wp alene er nok til at han burde fortsette, men har han problemer med å følge opp så bør det inn en annen fra nynorsk i tillegg. Om ikke annet så må det finnes en vara med kopling mot samisk, men jeg liker ikke at samisk ikke skal ha noen reell innflytelse. Jeg mener samiskrepresentanten skal ha fast plass. Når jeg ble spurt om dette (ikke av valgkomiteen) så sa jeg at bokmål og nynorsk hver burde representeres i ledere-nestleder -paret. Er bokmål størst så gi de lederen og gi nestledervervet til nynorsk. Samtidig mener jeg at det er utrolig viktig at kvinner er representert. Ideelt sett burde det være 50/50 -kvinner og menn, men det er tross alt færre kvinner å ta av. Ett absolutt minimumskrav burde være en kvinne på fast plass og som kan følge opp. Samtidig så bør en ha kontinuitet og det kan best sikres ved at noen fortsetter, en må ikke skifte ut alle men noen må skiftes ut for å få kabalen til å gå opp.
  • Trond må med som minimum vara, men helst på fast plass
  • En ny fra nynorsk må med, fortrinnsvis som nestleder
  • Personlig ser jeg helst ny leder og nestleder for å redusere konfliktnivået
  • Vil dagens leder og nestleder fortsette så kan det skje i mindre utsatt posisjon
  • Vi trenger ikke eksterne folk i styret, slike bør ut - de kan eventuelt være med i samarbeidsråd av noe slag
  • Det bør inn minst en kvinne
Noe slikt ville gi noe ala Nina som leder, Hogne som nestleder, og Trond, Bjørtvedt og Harald som faste. Føles det viktig å ha med Jarvin og Leknes så la de bli vara.
Jeg tror også styret må fokusere langt mer på delaktighet og inklusjon både av seg selv i nettsamfunnene og av nettsamfunnene i styrets arbeid. Se på hvordan styret til Foundation fungerer, de sikrer kontinuitet uten å insistere på å stå ved roret i hver eneste lille fillesak. Sikkert noen av de jeg foreslår som ikke kan eller ikke vil, men bruk muligheten til benkeforslag og ring til folk for å avklare om de kan stille. Jeblad 9. apr 2011 kl. 13:47 (CEST)
Det er i følge vedtektene plass til inntil 9 styremedlemmer. Som i wikipedia må det ikke være krav til at alle skal delta like mye. Det kan være viktig at man har en kjerne i styret som jobber godt sammen. Det er viktig at styret er representativt. Det siste er viktigere! Hogne 9. apr 2011 kl. 15:15 (CEST)