Hopp til innhold

Komitemøte 2011-08-22

Fra Wikimedia Norge
Sted Østbanehallen, Oslo
Dato 22. august 2011, kl 18:00
Løpenummer 14 (forrige-neste)|- Dette året 2011-02

Frammøte: Ole, Anne-Sophie, Nikolai og Hogne

Ikke frammøtt: Hans-Petter

Referent: Hogne

Agenda

 • Medlemmer
 • WLM og vår deltagelse
 • Foreningens internasjonale side
 • Valgkomitéarbeid
 • Høringsutkast
 • Økonomi (regnskap)
  • Gjenstående fordringer
 • Annet
  • Oslo bokfestival 2011
  • WWW.Wikipedia.No
  • Referat Styremøter

Saker

Medlemmer

Nye/gamle medlemmer/oppfølging av kontingenter: Kontrollkomitéen tar til etterretning styrets oppfølging av medlemmer som ikke har betalt kontingent. Komiteen gikk gjennom oppdatert medlemsliste og foreløpig regnskap fra styret. Komiteen klarte ikke å finne innbetaling fra bedriftsmedlemmer, og savner oppfølging av dette. Leder skal be styret om ajourført medlemsliste igjen. Leder ber styret redegjøre for tidligere inngåtte bedriftmedlemskap og sponsoravtaler og hva som er videreført av disse.

WLM og vår deltagelse

Kontrollkomitéen mener at WML bør gjøres mer synlig i Wikipedia-prosjektene og henviser til arbeid som er utført i Danmark og Nederland. Konkurranser av denne typen i regi av Wikimedia Norge bør generelt involvere Wikipedia-samfunnene i størst mulig grad, og helst også i forberedelsene. Leder nevner dette for styret som en erfaring for senere prosjekter.

Foreningens internasjonale side

Kontrollkomitéen mener det er viktig at styret følger med på internasjonale epostlister ol. Kontrollkomitéen ønsker også om mulig tilgang til relevant korrespondanse av denne typen hvor vårt styre er involvert. Leder tar opp dette, og hvilke internasjonal aktivitet foreningen har per i dag, med styret.

Valgkomitéarbeid

Erfaringer fra tidligere år ble tatt opp med komiteen av leder.

Valgkomitéen ønsker å sende ut forespørsler om gjenvalg i november/desember. Komiteen planlgger også i år å sende ut epost til medlemmene med kort informasjon om valgkomiteens arbeid og en invitasjon til å komme med forslag og innspill. Komiteen ønsker å finne et representativt styre der begge kjønn og flest mulig av wiki-prosjektene er representert. Komiteen ønsker også å diskutere gjennomføringen av valg på årsmøtet, og vurdere om noe bør gjøres på en annen måte ved årsmøtet 2012.

Det avholdes et eget Valgkommitémøte i oktober/november på Litteraturhuset. Leder kaller inn.

Høringsutkast

Kontrollkomitéen tar styrets høringsutkast i forbindelse med NLOD til etterretning. Komiteen ber styret i størst mulig grad involvere Samfunnshuset og Tinget i slike prosesser.

Økonomi (regnskap)

Deler av regnskapet ble ferdig gjennomgått og tatt til etterretning.

Leder ba i forkant av komitemøtet styret om en kort redegjørelse og status for de utestående fordringene. Denne fikk komiteen meget raskt og den ble gjennomgått på møtet. Komiteen ser behov for videre dialog med styret om dette punktet.

Annet

 • Oslo bokfestival 2011:

Wikimedia Norge er en liten organisasjon og kontrollkomitéen ønsker å berømme styret og andre involverte medlemmer for at det blir ny deltakelse på Oslo Bokfestival.

 • www.wikipedia.no:

Kontrollkomiteen er svært fornøyd med at styret følger opp vedtak på årsmøtet om portalen.

 • Referat fra styremøter:

Referater fra de seneste styremøtene er gjennomgått og tas til etterretning.


Møtet avsluttes.