Hopp til innhold

Roller og oppgaver

Fra Wikimedia Norge
Denne siden er ikke lenger relevant, og innholdet må regnes som utdatert. Siden beholdes av historiske årsaker.

Dette er en oversikt over roller og oppgaver til de forskjellige medlemmene i styret og hvem som utfører hva. Oversikten skal være en hjelp til styret og styremedlemmer om hvordan en kan fordele oppgaver. Ønsket er også å øke synligheten av hvordan arbeidet gjennomføres og hvem som har ansvar for hva.

Hensikten er ikke at dette skal være et bindende dokument .

Vedtektenes bestemmelser for styret

a) Wikimedia Norges styre består av mellom fem – 5 – og ni – 9 – medlemmer etter årsmøtets beslutning. I tillegg velges inntil tre – 3 – varamedlemmer til styret, også etter årsmøtets beslutning.

b) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett–fem styremedlemmer. Leder og nestleder velges av årsmøtet. Utover dette konstituerer styret seg selv.

c) Styret har ansvar for den daglige drift av Wikimedia Norge, herunder eventuelt arbeidsgiveransvar.

d) Styret er ansvarlig for organisasjonens økonomi. Revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet. Styret fordeler anvisnings- og disposisjonsrett.

e) Styret avholder møter minst tre ganger årlig. Det forutsettes at styret er i jevnlig kontakt pr. e-post, IRC eller andre kommunikasjonsmidler.

f) Vedtak fattes med alminnelig flertall. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

Styremedlemmenes roller og oppgaver

Leder

 • Leder styremøtene
 • Skal ha oversikt over styrets arbeid, kooridinere det, og fordele oppgaver
 • Har ansvar for at det blir innkalt og avholdt minst 3 styremøter i året
 • Har ansvar for at det blir avholdt årsmøte innen utgangen av april hvert år
 • Er pressekontakt for foreningen
 • Har ansvar for at informasjon fra Wikimedia Fundation kommer videre til de som bør vite om den

Nestleder

 • Bistår leder på styremøtene
 • Leder styremøter om leder er forhindret fra å komme
 • Har medansvar for koordinering av prosjekter med styret

Kasserer

 • Har ansvar for foreningens inn- og utbetalinger og bokføring
 • Har ansvar for kontakt med banker, skattemyndigheter og andre myndigheter
 • Har ansvar for at foreningens økonomi og andre økonomiske spørsmål håndteres riktig og sammenfaller med myndighetenes krav, årsmøtes beslutning og god skikk. Lager budsjett og sørger for revisjon/kontroll.
 • Har ansvar for medlemsregister og for å minne medlemmer om innbetaling av kontigent.

Sekretær

 • Har ansvar for referater fra møtene.
 • Har ansvar for at informasjonen på websiden er oppdatert
 • Har ansvar for nyhetsbrev, pressemeldinger, chapters report og innkalling til årsmøte
 • Har ansvar for informasjons og markedsføringsmateriell

Styremedlemmer

 • Bistår styret
 • Kan påta seg ulike oppgaver og har da ansvar for at de blir gjennomført
 • Deltar på styremøtene med stemmerett

Varamedlemmer

 • Er oppdatert på det som foregår i styret
 • Kan påta seg ulike oppgaver og har da ansvar for at de blir gjennomført
 • Har adgang til å delta på styremøter for å holde seg orientert og for å si sin mening
 • Deltar på styremøtet med stemmerett når noen av medlemmene er forhindret i å komme