Styremøte 2023 - Onsdag 25. januar

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Digitalt
  Dato 25. januar 2023 kl. 20.15-22.00.

  Forrige: Styremøte tirsdag 17. januar 2023

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

  Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.

  2. Forberedelser til årsmøtet

  • Strategiplan 2023-2028 og innkommet forslag fra medlem
  • Handlingsplan og budsjett juli 2023-juni 2024
  • Saksliste og kjøreplan

  3. Eventuelt

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

  Vedtak: Innkalling og referat godkjennes uten merknader.


  2. Forberedelser til årsmøtet

  • Strategiplan 2023-2028 og innkommet forslag fra medlem Siste utkast til strategiplan ble gjennomgått. Varslet forslag fra medlem ble ikke levert og derfor ikke behandlet.

  Vedtak: Styreleder innarbeider styrets innspill i strategiplanen. Ytterligere tilføyelser/endringer må meldes inn innen 28. januar kl. 10.00, deretter sendes planen ut som del av saksdokumentene til årsmøtet.


  • Handlingsplan og budsjett juli 2023-juni 2024 Daglig leder la frem utkast til handlingsplan og budsjett.

  Vedtak: Wikistipend, som gjøres om til et rent reisetilskudd for å delta på møter og konferanser, og tilgang til Atekst bør heretter forbeholdes medlemmer. Administrasjonen gjennomgår Atekst-avtalen før den utløper 1. mai. Utkast til handlingsplan og budsjett legges frem for årsmøtet uten endringer.


  • Saksliste og kjøreplan

  Vedtak: Saksliste og kjøreplan vedtas med avtalt oppgavefordeling.


  3. Eventuelt

  Det var ingen eventuelt-saker.