Styremøte 2023 - Tirsdag 17. januar

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Digitalt
  Dato 17. januar 2023 kl. 20.15-22.00.

  Forrige: Styremøte torsdag 8. desember 2022

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.


  Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.


  2. Orienteringer

  • Orientering fra ansatte


  Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.


  3. Skal WMNO kåre årets wikipedianer i 2022?


  4. Forberedelser til årsmøtet

  • Årsmelding og regnskap for 2022
  • Saker styret eventuelt ønsker å legge frem for årsmøtet.
  • Strategiplan 2023-2028
  • Handlingsplan og budsjett juli 2023 - juni 2024
  • Saksliste og kjøreplan


  5. Eventuelt

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

  Vedtak: Innkalling og referat godkjennes uten merknader.


  2. Orienteringer

  Vedtak: Muntlig orientering fra ansatte og rapport om kommunikasjonsarbeid 4. kvartal 2022 tas til etterretning. Regnskapsrapportene behandles sammen med årsregnskapet i punkt 4.


  3. Skal WMNO kåre årets wikipedianer i 2022?

  Vedtak: Styret ønsker å gjenoppta den årlige kåringen og vedtar enstemmig at prisen for 2022 skal tildeles N.N. Daglig leder organiserer kåring og sender styreleder utkast til begrunnelse, som benyttes under kåringen og i pressemelding.


  4. Forberedelser til årsmøtet

  • Årsmelding og regnskap for 2022

  Vedtak: Styrets innspill innarbeides i årsmeldingen. Ytterligere innspill til årsmelding eller -regnskap meldes inn innen torsdag 19. januar kl. 10.00. Deretter låses dokumentene og sendes til styret og daglig leder for digital signering. Det lenkes til regnskapsrapport for bevilgningsperioden juli 2021 - juni 2022 i saksdokumentene til årsmøtet.


  • Saker styret eventuelt ønsker å legge frem for årsmøtet.

  Forslag om vedtektsendring § 4 bokstav f ble diskutert.

  Vedtak: Styret er enige om å foreslå vedtektsendringen. Styremedlem Fredrik Ljone sender daglig leder forslagstekst, som føyes til i saksdokumentene til årsmøtet.


  • Strategiplan 2023-2028
  • Handlingsplan og budsjett juli 2023 - juni 2024
  • Saksliste og kjøreplan

  Vedtak: Behandling av de tre siste punktene utsettes til styremøtet onsdag 25. januar kl. 20.15-22.00 (nytt tidspunkt). Justerte dokumentutkast skal være tilgjengelig for styret om morgenen mandag 23. januar.


  5. Eventuelt

  Det var ingen eventuelt-saker.