Hopp til innhold

Styremøte 2022 - Torsdag 8. desember

Fra Wikimedia Norge
Sted Digitalt
Dato 8. desember 2022 klokken 20.15.

Forrige: Styremøte og strategisamling fredag 28. - lørdag 29. oktober

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat frå førre møte Forslag til vedtak: Innkalling og referat blir godkjent

2. Orienteringar Se orientering fra ansatte. Oppdatering om økonomien vår vil bli gitt under møtet. Forslag til vedtak: Orineteringar blir teken til vitande

3. Medlemsutval Det har vore lite respons på deltakarar til medlemsutval. Bare eit medlem har meldt seg. På grunnlag av lita interesse har det blitt foreslått at medlemmet som har meldt seg blir invitert til eit dialogmøte om det administrative arbeidet medlemsutvikling og potensiale. Medlemmet vil også bli informert om arbeidet med ny strategi og blir særlig invitert til å kome med innspel på strategiar knytt til medlemsutvikling.

Forslag til vedtak: Medlemmet blir invitert til eit dialogmøte.

4. Førebuing av årsmøte Årsmøte blir laurdag 4. februar på Deichmanske, Oslo. Plan fram mot, og gjennomføring av årsmøte blir drøfta på styremøtet.

Forslag til vedtak: Styret tek førebuingar til årsmøte til orientering

5. Ny strategiplan Utkast på ny strategi er sendt ut til styret. Strategidokumentet blir drøfta, og vidare arbeid med planen, inklusive utsending og høyring i organisasjonen blir drøfta.

Forslg til vedtak: Førbels strategdokument blir teke til vitande, og det blir lagt ein plan for vidare arbeid.

6. Ymse

Referat

Til stede: Marie Nicolaisen, Sigrun Espe, Trond Trosterud og Elisabeth Carrera.

1. Godkjenning av innkalling og referat frå førre møte

Innkallingen ble godkjent. Referatet ble godkjent med følgende tilføyelse til punkt 6. Ymse:

Et styremedlem fremmet saken "Medieoppslag om kvinnerepresentasjon og kvinnehets" knyttet til oppslag på forskning.no 10. oktober og nrk.no 24. oktober. I hens forslag til vedtak ble styret og administrasjonen pålagt å offentliggjøre at informasjon i oppslagene var feil eller bygget på udokumentert kildegrunnlag. Forslaget ble ikke vedtatt.

2. Orienteringar

Styret tok orientering fra ansatte til etterretning og foreslo at "Starthjelp med Wikipedia" etter forespørsel kan tilbys ABM-ansatte på dagtid. Administrasjonen vil legge til rette for dette.

Daglig leder orienterte om økonomien vår. En buffer som sikrer seks måneders drift, bør være på minst 1,4 millioner kr. Størrelsen på overskuddet i 2022 avgjøres av hvordan tildelte prosjektmidler periodiseres. Vedtak: Vi tar sikte på et overskudd av samme størrelse som summen av årets frie inntekter, altså momskompensasjon, donasjoner og medlemskontingent.

3. Medlemsutval

Vedtak: Medlemmet som har meldt seg til å delta i utvalget, blir invitert til et dialogmøte med styreleder og daglig leder. Deretter avgjøres videre arbeid med saken.

4. Førebuing av årsmøte

Vedtak om fremdrift og avvikling av årsmøtet:

 • Styrets møtetider blir
  • 17.01 kl. 20.15-22 (digitalt)
  • 26.01 kl. 20.15-22 (digitalt), dersom det er behov for et møte
  • 05.02 kl. 10-12, konstituerende styremøte (hybridmøte på Sentralen i Oslo)
 • Daglig leder lager utkast til årsmelding og årsplan, som styreleder bearbeider. Deretter styrebehandles dokumentene.
 • Forslag som fremmes under behandling av årsmøtesakene, må leveres skriftlig.
 • Vi ønsker en redaksjonskomité bestående av Jon Harald Søby og en påmeldt møtedeltager. Kjetil Ree foreslås som møteleder.
 • Styreleder tar kontakt med valgkomiteen og spør om de sittende medlemmene ønsker en ny periode.
 • Faglig program samme dag som årsmøtet vil handle om fremtidige endringer i Wikimedia-bevegelsens struktur og erfaringsutveksling om medlemsutvikling. Daglig leder inviterer innledere fra WMF og Wikimedia Sverige.

5. Ny strategiplan

Vedtak: Strategiplanen får en tredelt tematisk inndeling og skal gjelde for fem år, altså 2023-2028. Styreleder komprimerer og renskriver teksten, og andreutkastet sendes til styrebehandling. Planen legges frem som sak på årsmøtet.

6. Ymse

Det var ingen eventuelt-saker.