Hopp til innhold

Styremøte 2022 - fredag 28. - lørdag 29. oktober

Fra Wikimedia Norge
Sted Moxy Bergen og digitalt
Dato fredag 28. - lørdag 29. oktober 2022

Forrige: Styremøte tirsdag 6. september 2022

Fredag 28. oktober

Styremøte

Kl. 20.00-21.00, hybridmøte

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat frå førre møte.
2. Orienteringer
3. Vurdere medlemskap i Wikimedia Europe.
4. Fastsette tid og sted for årsmøtet 2023.
5. Utvalg for medlemsutvikling.

Utpeiking av deltakar frå styret og sekretariatet.

6. Ymse.

Referat

Agenda 1. Godkjenning av innkalling og referat frå førre møte. Vedtak:Referat og innkalling vart godkjent

2. Orienteringer Orientering frå tilsette v/tilsette sin representant. Økonomi v/daglig leder. Se regnskapsrapport for 3. kvartal og regnskapsoppstilling for juli 2021-juni 2022. Som del av den økonomiske orienteringane vart følgjande sak drøfta: -Forslag frå administrasjonen om å arbeide for å utvide økonomisk buffer til 6 månandar.

Global Council: det er ynskje om at det blir sendt inn innspel til komiteen. Særlig er det ynskjelig å sende inn gode forslag på modellar.

Wikimedia-bevegelsens fremtidige Global Council v/daglig leder. Dagleg leiar orienterar. Det er ynskjelig med innspel om gode forslag på modellar. Det vart drøfta forslag på aktuelle internasjonale og nasjonale organisasjonar (Amnesty, idretten, fagforeningar) Orienteringane vart tatt til vitande. Det blir laga ei sak til neste styremøte om buffer. Arbeid med innspel til Global Council blir fulgt opp.

3. Vurdere medlemskap i Wikimedia Europe.

Kort orientering om Wikimedia Europe. Tilråding frå dagleg leiar er at WMNO framleis støttar arbeidet og melder seg inn. Vedtak: WMNO medler seg inn i Wikimedia Europe

4. Fastsette tid og sted for årsmøtet 2023 Vedtak: Årsmøte blir laurdag 4. februar, i Oslo.

5. Utvalg for medlemsutvikling. Det var einighet om at styret ikkje peiker ut eit medlem til utvalet. Jon Harald blir utpeika som administrasjonen sitt medlem. Det blir gjort små endringar i mandatet og sendt ut. Vedtak: Det blir ikkje oppnevnt eit medlem frå styret. Mandat blir endra og sendt ut til medlemmane.

6. Ymse.

Lørdag 29. oktober

Strategisamling

Kl. 9.00-15.00, fysisk møte

Wikidata 10 år

Åpent arrangement, fysisk og digitalt. Les om aktivitetene i Bergen og Oslo.

  • Kl. 15.30-16.00 Fellesprogram Oslo-Bergen: Presentasjon av Wikidata.
  • Kl. 16.00-17.00 Marius Vassnes: Hvordan bidra på Wikidata? Erfaringsutveksling.