Hopp til innhold

Styremøte 2024 - tirsdag 16. januar

Fra Wikimedia Norge
Sted Digitalt
Dato 16. januar 2024.

Forrige: Styremøte tirsdag 5. desember 2023

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte

Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.


2. Orienteringer

Orienteringer fra ansatte:

 • Personalendringer ved Elisabeth Carrera
 • Kartlegging av vedlikeholdsetterslep på bokmåls-Wikipedia ved Jon Harald Søby og Elisabeth Carrera
 • Fremtidige driftsmidler ved Elisabeth Carrera

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.


3. Årsmøte 2024

Se fremdriftsplan

a) Forslag til ordstyrer og referent for årsmøtet og styrets kandidater til valgkomiteen

b) Årets wikipedianer

c) Forslag om vedtektsendringer

d) Regnskap for 2023

e) Årsmelding og resultatmåling 2023

f) Handlingsplan og budsjett for 2024-2025 4. Eventuelt

4. Eventuelt

Referat

Til stede: Marie Nicolaisen, Fredrik Ljone, Sigrun Espe, Marius Vassnes, Jon Harald Søby, Elisabeth Carrera (referent).

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte

Det kom ønske om gjennomgang av vedtak om OTP-sats for ansatte. Ref. sak 6 i referatet. Gjennomgang tas under sak 3 f) i dagens møte.

Vedtak: Innkalling og referat godkjennes.


2. Orienteringer

Orienteringer fra ansatte:

 • Personalendringer
Infomedarbeider Bjarne Bjørnevik fratrer ved utgangen av februar. Stillingen lyses ikke ut nå, og inntil videre vil arbeidsoppgaver bli fordelt mellom øvrige ansatte.
 • Kartlegging av vedlikeholdsetterslep på bokmåls-Wikipedia
Vi har informert om prosjektet på Tinget, og Jon Harald koordinerer arbeidet som administratorer bidrar til fremover. Styret har også fått informasjon per e-post 12.01.2024.
 • Fremtidige driftsmidler
Det er fortsatt uklarheter rundt hvordan, og i hvilken grad, Wikimedia Foundation vil tildele driftsmidler til chapters fremover. Inntil videre er alle flerårige tildelinger stanset, slik at alle må søke per år, slik WMNO har gjort hittil. Elisabeth følger opp i nye møter møter mellom ED-gruppen og WMF. Det innledes dialog med Kulturdepartementet om hvilken ordning for offentlig driftsstøtte som WMNO kan høre hjemme under. «Bibliotek- og litteraturtiltak», kapittel 326, post 80 på statsbudsjettet, forvaltes av Nasjonalbiblioteket, og vi sender søknad om innpass innen fristen 1. februar. Vi følger opp politisk fremover, og styremedlemmer tilbyr hjelp til nettverksarbeid.

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.


3. Årsmøte 2024

Se fremdriftsplan. Styret har tidligere godkjent en kostnadsramme for inntil 150 000 kr for årsmøtehelgen som hele.

a) Forslag til ordstyrer og referent for årsmøtet og styrets kandidater til valgkomiteen

b) Årets wikipedianer

Kandidatene som ble nevnt under a), er listet opp i vedlegg til referatet.

Vedtak a) og b): Medlemmene inviteres til å spille inn forslag per mail til styre@wikimedia.no. Marie følger opp videre, og sakene behandles per e-post eller eventuelt på styremøtet 31. januar.


c) Forslag om vedtektsendringer

Endringsforslagene ble lagt frem, slik de også ble i forrige møte.

Vedtak c): Endringsforslagene drøftes med skriftlige kommentarer direkte i dokumentet. Forslagene legges frem for årsmøtet slik de er, med mindre styremedlemmer ber om prinsipielle endringer innen en uke, altså 24. januar.d) Regnskap for 2023 Årsregnskapet er ferdig oppstilt og ble gjennomgått. Overskuddet på 161 250 kr skyldes hovedsakelig at vi har hatt prosjektinntekter, mens tilhørende kostnader på 150 000 kr først vil bli regnskapsført i 2024.


d) Regnskap for 2023

Årsregnskapet er ferdig oppstilt og ble gjennomgått. Overskuddet på 161 250 kr skyldes hovedsakelig at vi har hatt prosjektinntekter, mens tilhørende kostnader på 150 000 kr først vil bli regnskapsført i 2024.

Det er viktig at styremedlemmene signerer oppdragsbekreftelse fra revisor, så vel som årsregnskapet, når de mottar varsel, slik at revisjonen kan gå sin gang.

Vedtak d): Årsregnskapet ble godkjent av styret.e) Årsmelding og resultatmåling 2023 Dokumentene er ikke ferdigstilt.


e) Årsmelding og resultatmåling 2023

Dokumentene er ikke ferdigstilt.

Vedtak e): Drøftes med kommentarer i dokumentene og vedtas per e-post. Ved behov kan de behandles på styremøtet 31. januar.f) Handlingsplan og budsjett for 2024-2025 Handlingsplanen er ikke ferdigstilt. Budsjettet ble gjennomgått. Daglig leder går gjennom årsregnskapet og gjør små justeringer i budsjettet, som beskrevet for styret.


f) Handlingsplan og budsjett for 2024-2025 Handlingsplanen er ikke ferdigstilt. Budsjettet ble gjennomgått. Daglig leder går gjennom årsregnskapet og gjør små justeringer i budsjettet, som beskrevet for styret.

Vedtak f): Handlingsplanen drøftes med kommentarer i dokumentet og vedtas per e-post. Ved behov kan den behandles på styremøtet 31. januar. Budsjettet anses som vedtatt dersom det ikke kommer innvendinger innen en uke, altså 24. januar.


4. Eventuelt

 • Konstituerende styremøte søndag 11. februar. Temaer blir
  • gjennomgang av arbeid i 2023 og planlagt arbeid fremover
  • styreseminar og møtedatoer i 2024
I tillegg til handlingsplan, se dokumentet Timeline.
 • Det er planlagt Kvinner i rødt-arrangementer i mars:
  • 8. mars Skriverksted på Nasjonalmuseet for studenter frå UiO (kunsthistorie) og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
  • 9. mars Skriveverksted og drop-in-redigering på Deichman Bjørvika. Kvinner som har deltatt på Wikipedia-kurs det siste året, inviteres spesielt.