Hopp til innhold

Styremøte 2023 - tirsdag 5. desember

Fra Wikimedia Norge
Sted Digitalt
Dato 6. desember 2023.

Forrige: Styremøte tirsdag 17. oktober 2023

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.


2. Orienteringer

Orienteringer fra ansatte:

 • Fremdrift prosjekter/kampanjer
  • Language Diversity Hub ved Jon Harald Søby
  • Kulturarv 2023 og Wiki Loves Living Heritage ved Elisabeth Carrera
  • Administrator- og faddertreff 28.-29. oktober ved Jon Harald Søby
  • Kartlegging av vedlikeholdsetterslep på bokmåls-Wikipedia ved Elisabeth Carrera
 • Verktøy for styre og administrasjon
  • Slack
  • Regnskapssystem
  • Medlemssystem
 • Økonomi ved daglig leder
  • Søknader om tilskudd

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.


3. Bevegelsens kjøreregler for samhandling

Oppdatering ved Jon Harald Søby og Åshild Telle

Forslag til vedtak: Oppdateringen tas til etterretning.


4. Årsmøte 2024

Utkast til fremdriftsplan frem til årsmøtet ved styreleder og daglig leder

Forslag til vedtak: Fremdriftsplanen vedtas.


5. Forslag om vedtektsendringer

Saksvedlegg kommer per e-post.

Forslag til vedtak: Endringsforslag utarbeides og legges frem for årsmøtet.


6. Handlingsplan og budsjett juli 2024-juni 2025

Saksvedlegg kommer per e-post.

Forslag til vedtak: Handlingsplan og budsjett ferdigbehandles av styret i møte xx januar.

7. Eventuelt

Referat

Til stede: Marie Nicolaisen, Stian Antonsen, Fredrik Ljone, Åshild Telle, Sigrun Espe, Marius Vassnes, Jon Harald Søby, Elisabeth Carrera (referent).


1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

Det ble påpekt at styremøter bør forberedes bedre, og at saksliste og -dokumenter må være tilgjengelig innen fristene i Styrets oppgavefordeling.

Vedtak: Innkalling og referat ble godkjent.


2. Orienteringer

Fremdrift prosjekter/kampanjer

 • Det er satt av 18 000 kr til premier i Kulturarv 2023 og Wiki Loves Living Heritage. Sistnevnte kampanje videreføres i 2024 sammen med Kulturdirektoratet.
 • Forskerne i Fakespeak-prosjektet, som deltok på administrator- og faddertreffet, ønsker å bruke Wikipedia som forskningsmateriale, og de ønsker å samarbeide med WMNO om en referansegruppe med norske wikipedianere. Styret foreslår at det skrives en sak om falske nyheter på wikimedia.no.
 • Kartlegging av vedlikeholdsetterslep på bokmåls-Wikipedia: WMNO vil ta initiativ til at det utarbeides bedre veiledningsstoff om opphavsrett og kildebruk.

Verktøy for styre og administrasjon

 • Slack: Styremedlemmer påpeker at meldinger i Slack kan lette styrets arbeid, men at eventuell saksbehandling bør foregå per e-post. Det er fare for at folk ikke får med seg Slack-varsler. Dersom testperioden er vellykket, bør WMNO vurdere å kjøpe abonnement.
 • Regnskapssystem: Daglig leder forbereder eksport fra eAccounting til Tripletex ved årsskiftet.
 • Medlemssystem: Solidus beholdes inntil videre. Det jobbes med bedre implementering, som vil lette arbeidet dersom vi skiftet system senere.

Økonomi

 • Administrasjonen jobber med søknader til tilskuddsordninger i Utdanningsdirektoratet og Bufdir. Søknadene gjelder Styrket kvinneandel på Wikipedia og Wiki inn i utdanning. Det er innledet samarbeid med Institutt for musikkvitenskap og Ultimafestivalen, og det kan også bli aktuelt å søke om midler sammen med dem.
 • Vi vil søke om godkjenning, slik at givere kan få skattefradrag. Krav om at organisasjoner i ordningen skal motta statsstøtte skaper vansker.

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.


3. Bevegelsens kjøreregler for samhandling

Styremedlem Åshild og andre wikipedianere har oversatt Universal Code of Conduct (UCoC) til bokmål med tittelen Universell adferdskodeks (UAK).

Vedtak: Oppdateringen tas til etterretning.


4. Årsmøte 2024

Vedtak: Fremdriftsplanen frem til årsmøtet vedtas.


5. Forslag om vedtektsendringer

Daglig leder la frem behov for vedtektsendringer.

Vedtak: Endringsforslag utarbeides og behandles på neste styremøte, slik at det kan legges frem for årsmøtet.


6. Handlingsplan og budsjett juli 2024-juni 2025

Handlingsplan er ikke skrevet ferdig ennå, men arbeidet i 2023-2024 vil bli videreført. Budsjettutkast ble lagt frem, og daglig leder foreslo styrevedtak om to kostnadsposter:

 • Lønns- og personalkostnader 2 340 000 kr I dette ligger en økning av OTP-sats fra 2 til 4 prosent, så vel som den generelle lønnsøkningen som ble beskrevet av daglig leder. Begge deler med virkning fra 15. mai 2024.
 • I senere år har vi støttet Wikimedia Europe med 30 000 kr i året. I budsjettutkastet er summen økt til 35 000 kr.

Vedtak: Handlingsplan og budsjett ferdigbehandles i møtet 16. januar. De to kostnadspostene som ble nevnt spesielt, vedtas allerede nå.


7. Eventuelt

Daglig leder:

 • Endringer av åndsverkloven er på høring, og WMNO leverer høringsinnspill innen fristen 15. mars 2024. Utkast styrebehandles.