Styremøte 2023 - tirsdag 17. oktober

Fra Wikimedia Norge
Sted Digitalt
Dato 17. oktober 2023.

Forrige: Styremøte fredag 18. - søndag 20. august 2023

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.


2. Orienteringer

 • Fremdrift prosjekter/kampanjer:
  • Skrivekurs for kvinner ved Jon Harald Søby
  • Administrator- og faddertreff 28.-29. oktober ved Jon Harald Søby
  • Fotokonkurransen Kulturarv 2023 ved Elisabeth Carrera
 • Kommunikasjonsarbeid 3. kvartal 2023 ved daglig leder
 • Økonomi ved daglig leder og kasserer

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.


3. Innspill til Movement Charter Drafting Committee (MCDC)

Saksvedlegg kommer per e-post.

Forslag til vedtak: Utkast til innspill vedtas.


4. Verktøy for styrearbeid

Forslag til vedtak: Styrets innspill om behov tas med i kravspec til nytt system.


5. Årsmøte 2024

Forslag til vedtak: Årsmøtet 2024 avholdes xx februar i yy.


6. Handlingsplan og budsjett juli 2024-juni 2025

Forslag til vedtak: Styret gir følgende foreløpige føringer for utforming av handlingsplan og budsjett:

 • xx
 • yy


7. Eventuelt


Referat

Til stede: Marie Nicolaisen, Stian Antonsen, Åshild Telle, Sigrun Espe, Marius Vassnes, Jon Harald Søby, Elisabeth Carrera (referent).

Ved møtestart informerte styreleder om at Cathrine Sanden har trukket seg fra vervet som styremedlem. Førstevara Marius Vassnes rykker opp til styremedlem. Styreleder informerer Valgkomiteen og Kontrollkomiteen.


1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

I tillegg til innkalling ble det i forkant av møtet sendt oppfordring til styremedlemmer om å melde inn saker via nytt arbeidsdokument på Google Disk. Dette er nå fast rutine.

Vedtak: Innkallingen godkjennes. Referatet godkjennes med presisering av første punkt sak 6., som ble meldt inn av Cathrine Sanden.


2. Orienteringer

Fremdrift prosjekter/kampanjer:

 • Skrivekurs for kvinner ved Jon Harald De tre kursene som har blitt holdt i september-oktober har hatt til sammen 22 deltagere. Andelen som har foretatt Wikipedia-redigeringer etter kurs, er høyere enn ved tidligere arrangementer. Neste kurs er planlagt 30. januar. Anne Sande, som jobber med kvinneprosjektet vårt, avspaserer i november og desember, men jobber deretter i prosjektstilling frem til 15. februar. Daglig leder søker om prosjektmidler med intensjon om å forlenge prosjektstillingen.
 • Administrator- og faddertreff 28.-29. oktober ved Jon Harald Det er ti påmeldte til treffet, og temaene blir
  • Universal Code of Conduct og konflikthåndtering
  • Kildebruk, opphavsrett og sitatrett
  • Erfaringsutveksling med forskere fra Fakespeak-prosjektet
 • Fotokonkurransen Kulturarv 2023 ved Elisabeth Det har kommet inn til sammen 547 bilder, 98 i klassen for levende kulturarv og 449 av fysiske kulturminner og -miljøer. Det har vært 8 medieoppslag om konkurransen, med uttalelser fra jurymedlem Sigrun Espe. Juryarbeidet er i gang, og vinnerne kunngjøres 15. november.


Kommunikasjonsarbeid 3. kvartal ved Elisabeth:

Bjarne har tiltrådt som infomedarbeider, og opplæringsperioden strekker seg til over nyttår. Kommunikasjonsrapporten og tallene i statistikkbanken viser gode, men ujevne, resultater. Antall sidevisninger på wikimedia.no har de siste årene vært rundt 15 000 per år. I 3. kvartal hadde vi 47 614 – hovedsakelig av nyhetssaken om Kulturarv 2023.


Økonomi ved Elisabeth:

Regnskapet for 3. kvartal er ikke avstemt ennå, men styret har fått oversendt foreløpige regnskapsrapporter. Lønns- og personalkostnader er i tråd med justert budsjett som ble gjennomgått på forrige styremøte. Kostnader i prosjektet Styrket kvinneandel på Wikipedia har så langt vært 34 604 kr. Eneste uventede kostnad er knyttet til prosjektet Kartlegging av vedlikeholdsetterslep på Wikipedia. Så langt har vi brukt 102 664 kr på eksterne tjenester og innleie av prosjektmedarbeider. Pengebruken har blitt godkjent av styret per e-post og ved behandling på forrige styremøte.


Medlemstall:

Ved årsskiftet hadde vi 49 medlemmer, per 30. september hadde vi 60. Vi er ikke langt unna å nå årets mål på 70!


Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.


3. Innspill til Movement Charter Drafting Committee (MCDC)

Administrasjonen ber om innspill til et knippe prinsipper som vedrører Movement Charter og innspillet vårt til MCDC. I tillegg er Elisabeth invitert til podkasten Wikimove for å snakke om hvilken rolle affiliates bør spille i bevegelsen, og hvordan de best kan representere wiki-miljøene i beslutningsstrukturer.

 • Skal Global Council a) være et rådgivende organ for WMF Board of Trustees (BoT) og andre deler av bevegelsen, eller b) skal bevegelsen få en mer tradisjonell, demokratisk struktur hvor Global Council blir en generalforsamling?
 • Vi ønsker større nærhet mellom miljøene og beslutninger om pengefordeling. Kan f.eks. c) stiftelsen og BoT sette fornuftig tak for årlig total pengebruk, mens Global Council foretar regionvis fordeling, som regionkomiteen deretter fordeler til affiliates, prosjekter og hubs?
 • Donasjoner: Enkelte chapters ønsker å overta arbeidet med, og inntektene fra, donasjoner via Wikimedia-plattformene. I dag er det kun Tyskland og Sveits som har denne ordningen. Ønsker WMNO d) en slik ordning (som WMNO-administrasjonen måtte bygget opp kompetanse og kapasitet for å håndtere) eller e) at WMF sentralt skal stå for innsamling via plattformene? Hverken d) eller e) utelukker dagens arbeid med å få inn donasjoner utenom Wikimedia-plattformene.
 • Movement Charter kan potensielt bli et innfløkt dokument som må revideres hyppig.


Vedtak: Styrets foreløpige signaler innarbeides i innspill og kommunikasjonsarbeid. Styret heller mot b), c) og e), men med åpning for andre løsninger. Styret støtter daglig leder i at Movement Charter bør være en varig forfatning for bevegelsen, og at enkelte momenter kan flyttes over til instrukser, som det er enklere å revidere.


4. Verktøy for styrearbeid

Styret har behov for en ny meldingskanal, og gjerne bedre funksjonalitet for deling og lagring av dokumenter og e-post. Administrasjonen jobber med kravspec for medlemssystem og regnskapssystem, med mål om overgang til nye systemer ved årsskiftet. Verktøy for styrearbeid kartlegges også, og styrets behov tas med i vurderingene fremover.


Vedtak: Styret tester ut Slack frem til jul. Jon Harald oppretter WMNO-konto/avtale og tilrettelegger fremover.


5. Årsmøte 2024

Vedtak: Årsmøtet 2024 holdes lørdag 10.02 i Trondheim. Konstituerende styremøte blir formiddag søndag 11.02, og det føyes til et faglig program samme helg. Administrasjon og styre jobber med lokaler og program frem mot neste styremøte. Infotiltak starter i god tid før møtehelgen. Muligheter lokaler og samarbeid:

 • Rockheim (Marie undersøker)
 • Ringve musikkmuseum (Marie undersøker)
 • Sporveismuseet og Sporveishistorisk Forening (Elisabeth undersøker)
 • NTNU, ISFIT (administrasjonen undersøker)


6. Handlingsplan og budsjett juli 2024-juni 2025

Vedtak: Prioriteringene i handlingsplan og budsjett for 2023-2024 vil i stor grad videreføres i neste periode. Vi rapporterer om fremdriften så langt i årsmeldingen. Vi tar sikte på å søke om statlige driftsmidler over nyttår. Dersom inntektssiden vår vokser, er strategiplanen gjeldende for prioriteringer og aktiviteter fremover.


7. Eventuelt

Elisabeth: Vi har en ledig arbeidsplass på Sentralen det meste av november og desember. Styremedlemmer eller medlemmer som ønsker å benytte den, er hjertelig velkommen. Info vil bli sendt til medlemmer.