Styremøte 2023 - fredag 18. - søndag 20. august

Fra Wikimedia Norge
Sted Sentralen i Oslo og digitalt
Dato 18.-20. august 2023.

Forrige: Styremøte 2023 - Torsdag 16. mars

Fredag 18. august

Styremøte, første del

kl. 18-20, hybridmøte

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.


2. Orienteringer

Orientering fra ansatte
  • Fremdrift prosjekter og kampanjer:
    • Language Diversity Hub ved Jon Harald Søby
    • Oversettelse av MediaWiki og Wikipedia-appene til nordsamisk ved Jon Harald Søby
    • Wiki Loves Living Heritage og Wiki Loves Monuments ved daglig leder
  • Rekrutterings- og opplæringstiltak
  • Kommunikasjonsarbeid 2. kvartal 2023 ved daglig leder


Økonomi ved daglig leder og kasserer. Se regnskapsrapport for 4. kvartal 2023 og budsjett for juli 2023 - juni 2024.

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.


3. Taushetserklæring

Drøfting av utkast. Se også innspill fra ansattrepresentant (tilgjengelig kun for styre og administrasjon i WMNO).

Forslag til vedtak: Styremedlemmer som vil få tilgang til sensitive opplysninger, bes om å signere den endelige versjonen av taushetserklæringen.


4. Kartlegging av vedlikeholdsetterslep på bokmåls-Wikipedia

Administrasjonen legger frem prosjektet til drøfting i styret.

Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til videreføring av prosjektet.


5. Rutine for styremøter

Utkast til drøfting:
Frist Ansvarlig
To uker før styremøtet Styret minnes på å melde inn saker til sakslisten. Daglig leder
Åtte dager før styremøtet Saksliste settes opp. Styreleder og daglig leder
Saksvedlegg lastes opp på wikien eller Google Drive. Den som har ansvar for saken
En uke før styremøtet Saksliste og vedlegg er tilgjengelig for styret. Daglig leder
Møtet avholdes
En uke etter møtet Referat er sendt ut og lagret på wikien. Daglig leder

Forslag til vedtak: Rutine for styremøter innføres.


6. Eventuelt

Lørdag 19. august

Gruppearbeid: Bevegelsens kjøreregler for samhandling

Kl. 10-12, hybridmøte

Vi har Universal Code of Conduct og regler for hvordan den skal håndheves, så vel som WMNOs egne Retningslinjer for inkluderende møter og varslingsrutine. Disse dokumentene er ikke godt forankret i WMNO og wikimiljøet generelt. Hvilke utfordringer møter vi når vi samhandler, og hvordan kan vi jobbe for god organisasjons- og wikikultur? Har vi verktøyene vi trenger, og hvordan bør styret og administrasjonen eventuelt ta dem i bruk?

Digitalt medlemsmøte

Kl. 13-15, digitalt for medlemmer, hybrid for styre og administrasjon

Se program.

Middag for wikimedianere og venner

Kl. 17-?, Café Celsius i Rådhusgata 19, Oslo.

Søndag 20. august

Styremøte, andre del

Kl. 10-12, hybridmøte

7. Bevegelsens kjøreregler for samhandling

Arbeidsgruppen legger frem temaet til drøfting i styret.


8. Styrearbeid i en frivillig organisasjon

Innlegg ved gjest.
Punkt 8. utsettes til et senere styremøte.

Referat fra styremøtet

Kommer!