Styrets oppgavefordeling i Wikimedia Norge

  Fra Wikimedia Norge

  Dette er rutinen for oppgavefordeling i styret, som supplerer Styreinstruks for Wikimedia Norge. Styreleder er ansvarlig for at denne rutinen følges og holdes oppdatert.

  1. Styremøter

  • Påse at styremøter planlegges og innkalles til og fordeling av oppgaver om det er frafall
  • Sende møteinnkalling minst 1 måned før møte
  • Ferdigstille saksliste senest 1 uke før styremøte
  • Møteleder på styremøtene

  Ansvarlig: styreleder

  • Sette opp forslag til dagsorden for styremøte og dele med styreleder
  • Gjøre sakspapirer hen er ansvarlig for tilgjengelig minst 5 arbeidsdager før styremøte
  • Reservere møterom og ordne med andre praktiske ting før styremøtet

  Ansvarlig: daglig leder

  • Skrive møtereferat på wiki
  • Legge ut notater fra styremøtet på Wikimedia Norges Google Disk

  Ansvarlig: styremedlem som er utpekt som styrets sekretær

  • Gjøre sakspapirer tilgjengelig minst 5 arbeidsdager før styremøte, og presentere saken på styremøtet

  Ansvarlig: Den som melder inn eller har ansvar for saken


  Faste punker på hver styremøteagenda

  • gjennomgang regnskapsrapport for siste kvartal
  • rapportering mot handlingsplan og strategi fra de ansatte
  • bekrefte dato for neste møte, sted, tidspunkt og om møtet er fysisk eller digitalt
  • eventuelt

  2. Årsmøte

  • Lage årsmøteinnkalling på wiki
  • Behandle innsendte saker: bekrefte mottatt, lage forslag til vedtak på innsendte saker fra medlemmer i samråd med de ansatte
  • Publisere forslag til vedtak på innsendte saker fra medlemmer

  Ansvarlig: styreleder

  • Få styrets medlemmer til å signere årsregnskap med bankid
  • Publisere årsregnskap senest én uke før årsmøte
  • Publisere revisors beretning senest én uke før årsmøte

  Ansvarlig: daglig leder

  • Publisere innstilling til valgkomite
  • Sørge for kandidater til møteleder og referent
  • Oppdatere e-postlisten styre@wikimedia.no etter at nytt styre er valgt
  • Oppdatere tilganger til bank i tråd med årsmøtets valg av styreleder, nestleder og fordeling av rollen som kasserer

  Ansvarlig: styreleder

  • Utkast årsberetning

  Ansvarlig: styrets sekretær for styrets arbeid og daglig leder for ansattes arbeid

  • Utkast handlingsplan for året
  • Utkast budsjettforslag

  Ansvarlig: daglig leder

  • Oppdatere Brønnøysundregisteret etter årsmøtet
  • Oppdatere Wikimedia Norge sin wiki og Metawiki-siden etter årsmøtet med info om styrets medlemmer

  Ansvarlig: daglig leder

  3. Styringsdokumenter som skal holdes oppdaterte

  Disse styringsdokumentene skal gjennomgås én gang i året:

  Ansvarlig: styreleder

  Ansvarlig: oppdateres etter årsmøte 26. mars 2022

  Ansvarlig: daglig leder

  Ansvarlig: styreleder

  4. Økonomi

  • Godkjenne bankoverføringer månedlig

  Ansvarlig: styreleder

  • Forhandle lønn med daglig leder
  • Bli orientert av daglig leder om lønnsoppgjør for de ansatte

  Ansvarlig: styreleder

  • Gjennomgå transaksjoner i Visma eAccounting

  Ansvarlig: kasserer