Hopp til innhold

Årsmøte 2016/Budsjettforslag 2016-2017

Fra Wikimedia Norge

Budsjett for Wikimedia Norge 2016 / 2016-2017 (forslag)

 • Endelig budsjett 2016-2017 er justert etter innvilget støtte fra Wikimedia Foundation i juni 2016: budsjett 2016-2017.
 • Budget 2016-2017 adjusted after approved funding from Wikimedia Foundation June 2016: budget 2016-2017.
 • Forslag 2016-2017 og Forslag 2016 var det foreløpige budsjettforslaget til årsmøtet 2016. Budsjettet ble vedtatt av årsmøte 7. april. Se Protokollen fra årsmøte 2016.
 • Proposal 2016-2017 and Proposal 2016 was the provisional budget proposal for the Annual Assembly 2016. The budget was approved by the annual assembly 7. April. See the minutes from the annual assembly 2016.


Her følger en forklaring til oppsettet under:

 • Forslag til budsjett er satt opp for bevilgningsperioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.
 • Forslag til budsjett er satt opp for 2016.
 • Foreslått budsjett for 2015-2016 og Forslag 2015 er bevart som sammenlikningsgrunnlag.
 • Tallene for årsregnskapet 2015 er ført opp i siste kolonne. Årsregnskapet 2015 fra Wikimedia Norge sin regnskapsfører kan du lese her

Explanation to the tabel below:

 • Proposed budget for the funding period 1. July 2016 - 30. June 2017.
 • Proposed budget for 2016.
 • Proposed budget for 2015-2016 and Proposed budget for 2015 are kept for comparison.
 • Financial statement for 2015. Financial statement 2015 from Wikimedia Norge´s accountant can be read here.


Budsjettpost, kroner
Budget item, NOK
Forslag 2016-2017
Proposal 2016-2017
Forslag 2016
Proposal 2016
Forslag 2015-2016
Proposal 2015-2016
Forslag 2015
Proposal 2015
Årsregnskap 2015
Financial statement 2015
Kommentarer
Comments
Årsmøte 2016 Årsmøte 2016 Årsmøtet 2015 Årsmøtet 2015
Annual meeting 2016 Annual meeting 2016 Annual meeting 2015 Annual meeting 2015
INNTEKTER
REVENUES
1,990,000 1,597,500 2,561,000 2,176,000 1,389,909.45 Kommentar til Årsregnskap 2015: 128,362 er overført fra 2014.
Comment to Financial statement 2015: 128.362 is from 2014.
Medlemskontingenter
Membership fees
6,000 4,000 1,000 15,000 2,000 Inntekten vi har på medlemsavgift vil gå til å støtte The Free Knowledge Advocacy Group EU

Revenues from membership fees will be used to support The Free Knowledge Advocacy Group EU

Gaver fra private
Gifts from individuals
5,000 3,500 15,000 1,000 2,000
Kursstøtte og off støtte
Project and public grants
84,000 40,000 406,000 306,000 I 2015 ga Fritt Ord 100,000 i støtte og Finansmarkedsfondet 150.000, hvorav 112,599.56 ble utbetalt. Separate prosjektregnskap er publisert her.
In 2015 funding from Fritt Ord 100,000 and funding from Finansmarkedsfondet 150,000, of which 112,599.56 was paid out. Separate financial statements can be read here.
Kursavgifter
Participation fees, events
20,000 10,000 20,000 25,000
Salgsinntekter
Sales revenues
5,000 5,000
Støtte fra Wikimedia Foundation)
Funding Wikimedia Foundation
1,850,000 1,540,000 2,100,000 1,810,000 1,230,000
Andre tilskudd
Other funding
0 0 27,547.45
Statlig tilskudd
State grants
25,000 0 0 0 Antatt momskomensasjon.
Estimated VAT-compensation.
UTGIFTER
EXPENSES
1,962,000 1,532,000 2,485,000 2,125,000 1,158,499.25 Fritt Ord ga 100,000, Finansmarkedsfondet 150,000, hvorav 112,599.56 ble utbetalt.
In 2015 funding from Fritt Ord 100,000 and funding from Finansmarkedsfondet 150,000, of which 112,599.56 was paid out.
Personalkostnader
Personnel costs
1,200,000 970,000 1,575,000 1,270,000 732,149.26
Tap på fordringer
Losses incurred
0 0
Kontorutgifter
Office cost
140,000 121,000 120,000 110,000 102,380.53 Inkluderer leie, renhold, vedlikehold og utstyr.
Includes rent, cleaning, maintenance and office equipment.
Kurs og møtelokaler
Events and location rent
0 0 Inkludert i prosjektene.
Included in the programs.
Wikipedia Academy
Wikipedia Academy
75,000 70,000 Se posten Prosjekt akademia.
See post Academic Wikipedia Program.
Andre leieutgifter
Other rental costs
20,000 20,000 3,400
Andre kurs- og møteutgifter
Other meeting costs
5,000 2,000 15,000 15,000 13,687.92
IT, porto, web
ICT, post, web costs
20,000 20,000 5,000 5,000 16,735
Revisjon, regnskapsføring
Auditing and accounting
150,000 120,000 110,000 100,000 102,293.75 Ekstern regnskapsfører fra august 2015.
External accountant since August 2015.
Medlemskontingenter
Memberships
2,000 2,000
Nordisk aktivitet
Nordic Activity
3,000 3,000
Støtte frivillig innsats
Community support
170,000 150,000 Inkluderer premier til Ukens konkurranse, WLM, premie Armenia-Norge skrivekonkurranse i november, utdeling av wikistipend og utgifter for wikitreff for aktive bidragsytere.
Includes prizes online writing contest, WLM, prize Armenia-Norge editing contest in November, gifts, wiki scholarships and expenses wiki meetups for active editors.
Prosjekt ABM-samarbeid
GLAM Program
40,000 22,000 35,000 35,000
Prosjekt akademia
Academic Wikipedia Program
52,000 10,000 30,000 20,000 Inkluderer Wikipedia-akademiet 2017.
Includes Wikipedia-akademiet 2017.
Prosjekt kjønnsubalanse
Gender Gap Program
50,000 30,000 300,000 250,000
Teknisk utstyr, (NUUG-midler)
Technical Equipment (NUUG)
56,000 56,000 56,000
Profesjonalisering
Project professionalization
0 50,000 Filmproduksjon 2015.
Film production in 2015.
Reisekostnader
Travelling costs
100,000 60,000 70,000 70,000 28,279 Inkluderer utgifter til ansattes reiser (møter og konferanser), reiseutgifter knyttet til styremøter og deltakelse på Wikimedia Conference i april 2017 og deltakelse på Wikimania 2017
Includes travels for staff (meetings and conferences), travel expenses board meetings and participation at Wikimedia Conference in Berlin 2017 and Wikimania 2017.
Møtekostnader
Meetings, food and drink
10,000 5,000 10,000 5,000
Premier, gaver, wikistipend
Prizes, gifts, wikigrants
0 0 30,000 30,000 67,718.50 Utgifter flyttet til prosjektet Støtte frivillig innsats.
Expenses moved to Community support.
Andre prosjektkostnader
Other Project costs
10,000 10,000 15,000 10,000 29,255.79
Bankgebyrer
Bank fees
15,000 12,000 4,000 4,000 6,599.50
Samisk prosjekt
Saami Project
0 0
Statlig støttet prosjekt
State granted project
0 0
Driftsresultat
EBITDA
28,000 65,500 76,000 51,000 231,410.20
Finansposter
Rents and interests
-8,000 -8,000 -500 -450 4965.55
Skatt
Taxes
0 0 Organisasjonen er ikke skattepliktig.
Chapter is not tax (CIT) liable.
Nedskrivninger
Depreciations
0 0 0 100
Avskrivninger
Amortizations
0 0 0 0
Endelig resultat
Result of the year
20,000 57,500 76,500 51,350 226,444.65Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo