Årsmøte 2016/Budsjettforslag 2016-2017

  Fra Wikimedia Norge

  Budsjett for Wikimedia Norge 2016 / 2016-2017 (forslag)

  • Endelig budsjett 2016-2017 er justert etter innvilget støtte fra Wikimedia Foundation i juni 2016: budsjett 2016-2017.
  • Budget 2016-2017 adjusted after approved funding from Wikimedia Foundation June 2016: budget 2016-2017.
  • Forslag 2016-2017 og Forslag 2016 var det foreløpige budsjettforslaget til årsmøtet 2016. Budsjettet ble vedtatt av årsmøte 7. april. Se Protokollen fra årsmøte 2016.
  • Proposal 2016-2017 and Proposal 2016 was the provisional budget proposal for the Annual Assembly 2016. The budget was approved by the annual assembly 7. April. See the minutes from the annual assembly 2016.


  Her følger en forklaring til oppsettet under:

  • Forslag til budsjett er satt opp for bevilgningsperioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.
  • Forslag til budsjett er satt opp for 2016.
  • Foreslått budsjett for 2015-2016 og Forslag 2015 er bevart som sammenlikningsgrunnlag.
  • Tallene for årsregnskapet 2015 er ført opp i siste kolonne. Årsregnskapet 2015 fra Wikimedia Norge sin regnskapsfører kan du lese her

  Explanation to the tabel below:

  • Proposed budget for the funding period 1. July 2016 - 30. June 2017.
  • Proposed budget for 2016.
  • Proposed budget for 2015-2016 and Proposed budget for 2015 are kept for comparison.
  • Financial statement for 2015. Financial statement 2015 from Wikimedia Norge´s accountant can be read here.


  Budsjettpost, kroner
  Budget item, NOK
  Forslag 2016-2017
  Proposal 2016-2017
  Forslag 2016
  Proposal 2016
  Forslag 2015-2016
  Proposal 2015-2016
  Forslag 2015
  Proposal 2015
  Årsregnskap 2015
  Financial statement 2015
  Kommentarer
  Comments
  Årsmøte 2016 Årsmøte 2016 Årsmøtet 2015 Årsmøtet 2015
  Annual meeting 2016 Annual meeting 2016 Annual meeting 2015 Annual meeting 2015
  INNTEKTER
  REVENUES
  1,990,000 1,597,500 2,561,000 2,176,000 1,389,909.45 Kommentar til Årsregnskap 2015: 128,362 er overført fra 2014.
  Comment to Financial statement 2015: 128.362 is from 2014.
  Medlemskontingenter
  Membership fees
  6,000 4,000 1,000 15,000 2,000 Inntekten vi har på medlemsavgift vil gå til å støtte The Free Knowledge Advocacy Group EU

  Revenues from membership fees will be used to support The Free Knowledge Advocacy Group EU

  Gaver fra private
  Gifts from individuals
  5,000 3,500 15,000 1,000 2,000
  Kursstøtte og off støtte
  Project and public grants
  84,000 40,000 406,000 306,000 I 2015 ga Fritt Ord 100,000 i støtte og Finansmarkedsfondet 150.000, hvorav 112,599.56 ble utbetalt. Separate prosjektregnskap er publisert her.
  In 2015 funding from Fritt Ord 100,000 and funding from Finansmarkedsfondet 150,000, of which 112,599.56 was paid out. Separate financial statements can be read here.
  Kursavgifter
  Participation fees, events
  20,000 10,000 20,000 25,000
  Salgsinntekter
  Sales revenues
  5,000 5,000
  Støtte fra Wikimedia Foundation)
  Funding Wikimedia Foundation
  1,850,000 1,540,000 2,100,000 1,810,000 1,230,000
  Andre tilskudd
  Other funding
  0 0 27,547.45
  Statlig tilskudd
  State grants
  25,000 0 0 0 Antatt momskomensasjon.
  Estimated VAT-compensation.
  UTGIFTER
  EXPENSES
  1,962,000 1,532,000 2,485,000 2,125,000 1,158,499.25 Fritt Ord ga 100,000, Finansmarkedsfondet 150,000, hvorav 112,599.56 ble utbetalt.
  In 2015 funding from Fritt Ord 100,000 and funding from Finansmarkedsfondet 150,000, of which 112,599.56 was paid out.
  Personalkostnader
  Personnel costs
  1,200,000 970,000 1,575,000 1,270,000 732,149.26
  Tap på fordringer
  Losses incurred
  0 0
  Kontorutgifter
  Office cost
  140,000 121,000 120,000 110,000 102,380.53 Inkluderer leie, renhold, vedlikehold og utstyr.
  Includes rent, cleaning, maintenance and office equipment.
  Kurs og møtelokaler
  Events and location rent
  0 0 Inkludert i prosjektene.
  Included in the programs.
  Wikipedia Academy
  Wikipedia Academy
  75,000 70,000 Se posten Prosjekt akademia.
  See post Academic Wikipedia Program.
  Andre leieutgifter
  Other rental costs
  20,000 20,000 3,400
  Andre kurs- og møteutgifter
  Other meeting costs
  5,000 2,000 15,000 15,000 13,687.92
  IT, porto, web
  ICT, post, web costs
  20,000 20,000 5,000 5,000 16,735
  Revisjon, regnskapsføring
  Auditing and accounting
  150,000 120,000 110,000 100,000 102,293.75 Ekstern regnskapsfører fra august 2015.
  External accountant since August 2015.
  Medlemskontingenter
  Memberships
  2,000 2,000
  Nordisk aktivitet
  Nordic Activity
  3,000 3,000
  Støtte frivillig innsats
  Community support
  170,000 150,000 Inkluderer premier til Ukens konkurranse, WLM, premie Armenia-Norge skrivekonkurranse i november, utdeling av wikistipend og utgifter for wikitreff for aktive bidragsytere.
  Includes prizes online writing contest, WLM, prize Armenia-Norge editing contest in November, gifts, wiki scholarships and expenses wiki meetups for active editors.
  Prosjekt ABM-samarbeid
  GLAM Program
  40,000 22,000 35,000 35,000
  Prosjekt akademia
  Academic Wikipedia Program
  52,000 10,000 30,000 20,000 Inkluderer Wikipedia-akademiet 2017.
  Includes Wikipedia-akademiet 2017.
  Prosjekt kjønnsubalanse
  Gender Gap Program
  50,000 30,000 300,000 250,000
  Teknisk utstyr, (NUUG-midler)
  Technical Equipment (NUUG)
  56,000 56,000 56,000
  Profesjonalisering
  Project professionalization
  0 50,000 Filmproduksjon 2015.
  Film production in 2015.
  Reisekostnader
  Travelling costs
  100,000 60,000 70,000 70,000 28,279 Inkluderer utgifter til ansattes reiser (møter og konferanser), reiseutgifter knyttet til styremøter og deltakelse på Wikimedia Conference i april 2017 og deltakelse på Wikimania 2017
  Includes travels for staff (meetings and conferences), travel expenses board meetings and participation at Wikimedia Conference in Berlin 2017 and Wikimania 2017.
  Møtekostnader
  Meetings, food and drink
  10,000 5,000 10,000 5,000
  Premier, gaver, wikistipend
  Prizes, gifts, wikigrants
  0 0 30,000 30,000 67,718.50 Utgifter flyttet til prosjektet Støtte frivillig innsats.
  Expenses moved to Community support.
  Andre prosjektkostnader
  Other Project costs
  10,000 10,000 15,000 10,000 29,255.79
  Bankgebyrer
  Bank fees
  15,000 12,000 4,000 4,000 6,599.50
  Samisk prosjekt
  Saami Project
  0 0
  Statlig støttet prosjekt
  State granted project
  0 0
  Driftsresultat
  EBITDA
  28,000 65,500 76,000 51,000 231,410.20
  Finansposter
  Rents and interests
  -8,000 -8,000 -500 -450 4965.55
  Skatt
  Taxes
  0 0 Organisasjonen er ikke skattepliktig.
  Chapter is not tax (CIT) liable.
  Nedskrivninger
  Depreciations
  0 0 0 100
  Avskrivninger
  Amortizations
  0 0 0 0
  Endelig resultat
  Result of the year
  20,000 57,500 76,500 51,350 226,444.65  Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg

  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo