Hopp til innhold

Årsmøte 2016/Protokoll

Fra Wikimedia Norge

Referat fra årsmøte Wikimedia Norge 7. april 2016. Årsmøte fant sted i 7. etasje i Frivillighetshuset i Kolstadgata 1, Oslo. Møtet startet kl 18.10 og ble streamet på YouTube.

Konstituering

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Godkjenne medlemmenes stemmerett

13 stemmeberettigede var tilstede og én fullmakt var gitt. To ikke-stemmeberettigede var tilstede. Totalt var det 14 stemmeberettigede tilstede.

Valg av møteleder

Kjetil Ree ble foreslått som møteleder. Vedtak: Kjetil Ree ble enstemming valgt til møteleder.

Valg av referent

Astrid Carlsen ble foreslått som referent. Vedtak: Astrid Carlsen ble enstemmig valgt til referent.

Valg av to protokollunderskrivere

Anne-Sophie Ofrim og Ulf Larsen ble foreslått som protokollunderskrivere.
Vedtak: Anne-Sophie Ofrim og Ulf Larsen ble enstemmig valgt som protokollunderskrivere.

Årsmelding og orienteringer

Årsmelding ble lest opp av styreleder.

Årsmøte tar årsmeldingen til etterretning.

Innspill fra årsmøtedeltakere:

 • Rett Mexico City til Mexico by.
 • Spørsmål: Hvorfor avholder styre så mange styremøter per år?

Svar fra styreleder: Anbefaler nytt styre av avholde færre styremøter per år.

 • Spørsmål: Kan bevilgning fra Wikimedia Foundation økes for å kunne ha flere ansatte enn dagens 1,3?

Svar fra styreleder: Styreleder bekreftet at det er søkt om en høyere bevilgning fra Wikimedia Foundation og oppfordret nytt styre til å fortsette arbeidet med å øke inntektene.

 • Spørsmål: Får WMNO betalt for å ta imot praksisstudenter fra høgskoler og universitet?

Svar fra daglig leder: Nei, men for studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus kan vi søke om å få kr 750,- utbetalt. Mer informasjon her.

Regnskap for 2015

Styrets beretning

Styrets beretning ble gjennomgått av styreleder.

Årsmøte tar styrets beretning til etterretning.

Innspill fra årsmøtedeltakere:

 • Innspill: Det ble fremmet ønske om en mer detaljert beretning og medlemstall ble etterlyst.

Svar fra styreleder: Medlemsantallet er på ca 40 per i dag.

Kontroll- og valgkomiteens beretning

Kontroll- og valgkomiteens beretning ble gjennomgått av ett av komiteens medlemmer, Trygve Nodeland.

Årsmøte tar Kontroll- og valgkomiteens beretning til etterretning.

Revisjonsberetning for 2015

Revisjonsberetning for 2015 ble lest opp av styreleder.

Årsmøte tar revisjonsberetningen for 2015 til etterretning.

Budsjett og kontingent for 2016

Styrets budsjettforslag for 2016-2017

Styret foreslo at medlemskontingenten fortsatt skulle være 200 / 100.

Vedtak: Årsmøte vedtok styrets forslag.

Styrets budsjettforslag ble gjennomgått av styreleder.

Vedtak: Budsjettforslaget ble vedtatt av årsmøtet.

Innspill fra årsmøtedeltakere:

 • Innspill: En oppfordring kom fra en deltaker om å jobbe for flere økonomiske bidrag fra privatpersoner.
 • Innspill: Er dette endelig budsjett eller vil det bli justert etter nye prosjekter?

Svar fra styreleder: Dette er endelig budsjett.

Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer, se Årsmøte 2016/Forslag til vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer ble gjennomgått av styreleder.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt av årsmøte med endringene under. Styret gis fullmakt til å korrekturlese endringene.

 • § 5b endres til: … og fra to til seks styremedlemmer
 • § 5: korrigere rekkefølge fra a-h til a-g
 • §8: punkt c: …”Valgkomiteens og”… slettes.

Innspill fra årsmøtedeltakere:

 • Innspill: Endringsforslagene virker umotiverte.

Styreleder: Endringsforslagene er nødvendige for å få organisasjonen til å fungere. Splitting av valg- og kontrollkomiteen er et krav fra Wikimedia Foundation.

Andre forslag

Forslag til retningslinjer ble lagt frem av styreleder.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. Styret gis fullmakt til korrekturlese retningslinjene.

Forslag til retningslinjer for valgkomiteen ble lagt frem av styreleder.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt med disse endringene og styret gis fullmakt til korrekturlese retningslinjene.

 • Valgkomiteen er ansvarlig for å innhente forslag til alle ledige verv, utenom til valgkomiteen.
 • Sittende styret foreslår kandidater til valgkomiteen.
 • De to siste avsnittene strykes.

Forslag om domenet wikipedia.no ble lagt frem av styreleder.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

Innspill fra årsmøtedeltakere:

 • Innspill: Styret bes om å trå varsomt i utformingen av ett nytt design.

Styret har ikke mottatt andre forslag innen angitt frist.

Valg

Valg av nytt styre

Valg- og kontrollkomiteens innstilling til nytt styre ble lagt frem av Trygve Nodeland fra valg- og kontrollkomiteen.

Vedtak: Valg- og kontrollkomiteens innstilling til nytt styre ble enstemmig godkjent av årsmøte.

Valg av revisor

Valg av revisor ble lagt frem av møteleder.

Vedtak: Stokke revisjon ble enstemmig valgt av årsmøte.

Valg av valgkomite

Valg- og kontrollkomiteens innstilling til ny valgkomité ble lagt frem av møteleder.

Vedtak: Valg- og kontrollkomiteens innstilling til ny valgkomité ble enstemmig godkjent av årsmøte.

Valg av kontrollkomite

Valg- og kontrollkomiteens innstilling til ny kontrollkomité ble lagt frem av møteleder.

Vedtak: Valg- og kontrollkomiteens innstilling til ny kontrollkomité ble enstemmig godkjent av årsmøte.


Takk for oppmøte, ved nyvalgt leder

Gjenvalgt styreleder, Hogne Neteland, takket av.