Årsplan 2020–2021/Styrets årshjul

Fra Wikimedia Norge

Sist oppdatert: 17. november 2020.

Styrets årshjul 2020–2021

Måned Møter Andre aktiviteter
Juli
August 25. august
September
Oktober Styreleder deltar på Wikitreff 1. oktober.
November 17. november 21. og 22. november, Global Conversations for implementing Wikimedia 2030 Movement Strategy
Desember
Januar
Februar 2. februar, 23. februar Gjennomgang av årsregnskap 2020, budsjett for 2021-2022 og handlingsplan 2021-2022
Mars 6. mars, Årsmøte (digitalt), Konstituerende styremøte.
April
Mai
Juni 24.-25. juni, Arctic Knot 2021

Rutine for oppgavefordeling i styret til Wikimedia Norge

Ansvarlig for at denne rutinen følges og holdes oppdatert er styreleder, Sigrun.


1. Styremøter

 • Ansvar for å påse at styremøter planlegges, innkalles til og å fordele oppgaver om det er frafall
 • Møteleder på styremøtene

Ansvarlig: styrets leder, Sigrun


 • Sende møteinnkalling minst 1 mnd før møte
 • Ferdigstille saksliste senest 1 uke før styremøte

Ansvarlig: styrets leder, Sigrun


 • Gjøre sakspapirer hun er ansvarlig for tilgjengelig minst 5 arbeidsdager før styremøte
 • Sette opp forslag til dagsorden for styremøte og dele med styrets leder
 • Reservere møterom og ordne med andre praktiske ting før styremøtet.

Ansvarlig: daglig leder, Astrid


 • Skrive møtereferat på wiki
 • Legge ut notater fra styremøtet på Wikimedia Norges Google Disk

Ansvarlig: styrets sekretær, Hilde


 • Gjøre sakspapirer tilgjengelig minst 5 arbeidsdager før styremøte, og presentere saken på styremøtet

Ansvarlig: Den som melder inn eller har ansvar for saken


Faste punker på hver styremøteagenda

 • gjennomgang regnskapsrapport for siste kvartal
 • rapportering mot handlingsplan og strategi fra de ansatte
 • bekrefte dato for neste møte, sted, tidspunkt og om møtet er fysisk eller per skype
 • eventuelt

2. Årsmøte

 • Lage årsmøteinnkalling på wiki
 • Behandle innsendte saker: bekrefte mottatt, lage forslag til vedtak på innsendte saker fra medlemmer i samråd med de ansatte
 • Publisere forslag til vedtak på innsendte saker fra medlemmer

Ansvarlig: styrets leder, Sigrun


 • Få styrets medlemmer til å signere årsregnskap med bankid
 • Publisere årsregnskap senest én uke før årsmøte
 • Publisere revisors beretning senest én uke før årsmøte

Ansvarlig: styremedlem, Tore


 • Publisere innstilling til valgkomite
 • Sørge for kandidater til møteleder og referent
 • Oppdatere epostlisten styre@wikimedia.no etter nytt styre er valgt
 • Oppdatere tilganger til bank i tråd med årsmøtes valg av styreleder, nestleder og fordeling av rollen som kasserer

Ansvarlig: styrets leder, Sigrun

 • Utkast årsberetning

Ansvarlig: styrets sekretær, Hilde, for styrets arbeid, daglig leder, Astrid, for ansattes arbeid

 • Utkast handlingsplan for året
 • Utkast budsjettforslag

Ansvarlig: daglig leder, Astrid

 • Oppdatere Brønnøysundregisteret etter årsmøte
 • Oppdatere Wikimedia Norge sin wiki og Metawiki-siden etter årsmøte med info om styrets medlemmer

Ansvarlig: daglig leder, Astrid

3. Styringsdokumenter som skal holdes oppdaterte

Disse styringsdokumentene skal gjennomgås én gang i året:

Ansvarlig: styrets leder, Sigrun

Ansvarlig: styrets nestleder, Andrea

Ansvarlig: daglig leder, Astrid

Ansvarlig: styrets leder, Sigrun

4. Økonomi

 • Godkjenne bankoverføringer månedlig

Ansvarlig: styrets nestleder, Andrea

 • Forhandle lønn med daglig leder
 • Bli orientert av daglig leder om lønnsoppgjør for de ansatte

Ansvarlig: styrets leder, Sigrun

 • Gjennomgå transaksjoner i Visma eaccounting

Ansvarlig: kasserer, Trond