Hopp til innhold

Strategi 2011-2015/Plan H1 2014

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Strategi 2011-2015 - halvårsplan første halvår 2014

 • Vedtatt av styremøte 13. januar 2014.

Innledning

Wikimedia Norges Strategi 2011-2015 definerer 10 mål for fireårsperioden fram til 2015.

Denne halvårsplanen for januar-juni 2014 tar utgangspunkt Wikimedia Norge sin visjon:

Wikimedia Norge skal være den ledende norske organisasjonen for mennesker som tror at kunnskapsdeling og åpen kunnskap bringer samfunnet framover. Vi skal være en synlig forkjemper for åpen og uavhengig kunnskapsdeling. Vi skal bidra til at norsk informasjon og offentlige data åpnes for et globalt publikum i fri lisens.


Strategien fastsatte følgende 10 mål for Wikimedia-prosjektene i Norge i løpet av 2015:

 1. Wikipedia skal tilby bokmålsbrukere 500.000 artikler og dobling av dagens 840 artikler og lister av høy kvalitet.
 2. Wikipedia mobiliserer minst 2.000 skribenter og 1.000 aktive skribenter (> 5 red / mnd) på bokmål.
 3. Wikipedia tilbyr brukere av nynorsk 120.000 artikler
 4. Wikipedia mobiliserer og minst 300 skribenter og 100 aktive skribenter på nynorsk
 5. Wikipedia på samisk skal tilby 5.000 artikler
 6. Bistå et levedyktig skribentmiljø på nordsamisk Wikipedia.
 7. Wikimedia Norge skal bidra til flere kvinnelige bidragsytere enn i dag i alle språkversjoner.
 8. Norske språkversjoner av Wikipedia og andre Wikimedia-prosjekt skal få merkbart økt tilfang av bilder, spesielt gjennom å sørge for frigivelse av offentlige billedsamlinger.
 9. Wikipedia skal tilby bokmåls- og nynorskbrukere det kvantitativt og kvalitativt beste norske leksikon på alle vesentlige fagfelt, også på fagfelt som er satsingsområder for konkurrerende breddeleksikon.
 10. De norske språkversjonene av Wikipedia skal til enhver tid ha størst mulig brukervennlighet og tilgjengelighet på mobile og faste plattformer

Disse målene skal evalueres halvårlig fram til 2015, og legge grunnlag for organisasjonens satsing de siste to årene av strategiperioden. På de neste sidene gis det en status for Wikimedia Norges mål og foreslåtte grep for å nå målene i strategiperioden. Deretter utledes målene det skal satses spesielt på i halvårsplanen. Arbeidet med noen av disse målene har en planleggingsfase våren 2014, men settes ut i livet høsten 2014. Halvårsplanen strekker seg derfor på noen områder utover første halvår 2014.

Evaluering etter 4 hovedgrupper av mål

Målene i Strategien 2011-2015 kan inndeles i fire hovedgrupper (typer) av mål:

 1. Bredde i tema --- kvalitativt og kvantitativt (3 parameter)
 2. Kvalitet i Wikipedia --- faglig og opplevelsesmessig (5 parameter)
 3. Samarbeidskultur --- inkludering og varetakelse av skribenter (2 parameter)
 4. Nordsamisk Wikipedia --- samarbeid med språkmiljøet, Sametinget (2 parameter)

Evalueringen langs målene for 2015 er gjort nedenfor, der Trend 2015 angir hvor vi vil være i 2015 med dagens trend eller endringstakt. Evalueringen viser at vi i andre halvår 2013 ligger bak målsetningene for bokmål. Vi ligger an til å nå målene for antall artikler på nynorsk, men ikke målene for deltakelse. Målet om økt deltakelse fra kvinner er ikke nådd, nivået ved utgangen av 2013 er 8-11% kvinner på bokmål-versjonen, noe høyere på nynorsk-versjonen. Målet om betydelig frigivelse av bilder fra offentlige samlinger er utvilsomt i stor grad nådd, i og med frigivelser fra en rekke museer og kulturinstitusjoner. Målet om å tilby det kvantitativt og kvalitativt beste leksikon på alle fagfelt er ikke evaluert (målt). Målet om større brukervennlighet og tilgjengelighet på alle plattformer er nådd ift implementering av Visual Editor og gode kart- og listeapplikasjoner for Wiki Loves Monuments. Derimot er det fortsatt for lite tilgjengelige tilbud og oppfølging av nye bidragsytere.

Målene for Samarbeidskultur er ikke nådd. Målene for tematisk bredde er delvis nådd ift økt artikkelmengde, men tematisk bredde er ikke målt. Målene for kvalitet er i liten grad oppnådd.

Evalueringsmatrise

Farger = grad av måloppnåelse.
Med grad av måloppnåelse menes økning
siden 2011, i prosent av målets implisitte
økning siden 2011. Nedgang settes lik 0%.
Rød 0-25% Orange 25-50% Gul 50-80% Grønn > 80%
Parameter 1.august Type mål 2005 2007 2009 Basis
2011
2013 Mål
2015
Trend 2015 Status
2013
Status
Q1 2014
Status
Q2 2014
Status
Q3 2014
Status
Q4 2014
Status
Q1 2015
Status
Q2 2015
Status
Q3 2015
Status
Q4 2015
Andel av målet som skal være nådd innen denne tid 50% 56% 63% 69% 75% 82% 88% 94% 100%
Wikpiedia bokmål
Skribenter, totalt Samarbeid 437 1558 1816 1749 1543 2000 1500 0%
Aktive skribenter Samarbeid 157 578 562 491 442 1.000 400 0%
Artikler Bredde 31.000 121.000 224.000 310.000 370.000 500.000 460.000 80%
Utmerkede artikler Kvalitet 0 105 159 206 240 400 300 38%
Anbefalte artikler + Gode lister Kvalitet 71 333 506 632 740 1.200 850 39%
Wikipedia nynorsk
Aktive skribenter Samarbeid 38 45 56 55 34 100 30 0%
Artikler Bredde 9.000 24.000 50.000 72.000 105.000 120.000 140.000 140%
Wikpiedia nordsamisk
Aktive skribenter Samisk 1 2 3 4 4 8 4 0%
Artikler Bredde 676 2.400 2.850 3.750 7.150 5.000 '9.000 420%
Kvinners deltakelse Bredde Øke 8-11%
Frigi bildesamlinger Kvalitet Øke Suksess
Kvalitativt beste leksikon Kvalitet Alle tema Ikke målt
Brukervennlighet, tilgjengelighet Kvalitet Bedre Mangler

Den største utfordringen for Wikipedia er en reduksjon i antall bidragsytere, en for svak samarbeids¬kultur, og for svak inkludering av nye skribenter. Nedgangen i antall bidragsytere er omfattende i hele Europa. Det har vært hevdet at nedgangen er naturlig når flere tema er dekket. Det er også pekt på at det aktive miljøet er for lite åpent og inkluderende overfor nye bidragsytere. Styret mener at Wikipedia (særlig på bokmål) er for lite innbydende og inkluderende for bidragsytere generelt, og kvinnelige bidragsytere spesielt. Dette har sterk sammenheng med tematisk bredde på Wikipedia – temabredde krever bredde i typen av bidragsytere, og at de gjenspeiler befolkningen. Inkludering av nye bidragsytere fra nye grupper og fagmiljøer vil også over tid gi økt kvalitet. Bidrag til å utvikle en bedre Samarbeidskultur blir derfor viktig for styret gjennom 2014.

Mål for første halvår 2014

Basert på evalueringen, tilbakemeldinger fra bidragsytere og medlemmer, samt basert på samtaler med eksterne og diskusjoner i styret, vil styret prioritere disse 4 hovedmålene for arbeidet i 2014:

 1. Samarbeidskultur (på Wikipedia) --- Styret + sekretariatet
 2. Bredde i tema på Wikipedia --- Styret + sekretariatet
 3. Kvalitet på Wikipedia --- Styret + sekretariatet
 4. Nordsamisk Wikipedia --- Styret
 5. Profesjonalisering og finansiering --- Styret + sekretariatet

Mål 1: Samarbeidskultur

For å bedre samarbeidskulturen på Wikipedia vil vi gi bidragsytere, herunder også administratorene, mulighet til å møtes på ulike faglige og sosiale arrangementer. Det å bringe folk sammen er også et viktig tilbud til nye bidragsytere, for å motivere til videre deltakelse og engasjement, og for at vi kan få innspill på hvordan både Wikimedia Norge, og Wikipedia-miljøet, best følger opp nye bidragsytere. Det gjelder spesielt grupper som er underrepresentert. Vi vil etablere rutiner for hvordan nye bidragsytere tas i mot. Gjennom sosiale medier vil vi også involvere og informere flere bidragsytere.

Mål 2: Bredde

Wikipedia er en inngangsport til kunnskap, og ofte starten på søket etter kunnskap og informasjon. Wikipedia gir oppdatert kunnskap, som er kvalitetssikret og redigert av alle som vil bidra. Wikipedia skal ha god tematisk bredde, og skal ta godt i mot alle brukere og redigerere som kan bidra til dette. For å tiltrekke oss nye bidragsytere, oppnå en enda større tematisk bredde og bedre balanse mellom kvinner og menn som bidrar, vil vi samarbeide med utvalgte miljøer om målrettede arrangementer, konkurranser og andre tiltak vil rettes mot miljøer som kan styrke tema som ikke er godt nok dekket.

Mål 3: Kvalitet

Wikipedia skal ha en høy faglig kvalitet på artikler, design, illustrasjoner og lenker. Innholdet skal være oppdatert. Gjennom huswikipedianere, samarbeid med ABM-sektoren og utvalgte fagpersoner og fagmiljøer i akademia, vil vi øke kvaliteten på innholdet. Ulike arrangementer, konkurranser, og andre tiltak vil rettes mot fagmiljøer som kan styrke tema som ikke har god nok kvalitet i dag.

Mål 4: Nordsamisk Wikipedia

Styret vil våren 2014 arbeide fram et større prosjekt og søke Sametinget om egne prosjektmidler.

Mål 5: Profesjonalisering og finansiering

Vi vil styrke kommunikasjon, aktivitetstilbud, verving og finansiering for organisasjonen.

Virkemidler og tiltak første halvår 2014 I matrisen under er det listet opp hvilke virkemidler (tiltak og aktiviteter) vi skal ta i bruk og gjennom-føre det neste halvåret for å nå målene våre.

Virkemidlene er konsentrert innenfor tre sektorer:

 • Internt: Wikimedia Norge og Wikipedia-miljøet
 • Eksternt: ABM-sektoren (arkiv, bibliotek, museum)
 • Eksternt: Utvalgte fagmiljøer på universiteter og høgskoler

Ansvars- og tidsmatrise

 • Initialer: Astrid Carlsen (AC), Dan Mickael Heggø (DM), Erlend Bjørtvedt (EB), Harald Groven (HG), Hogne Neteland (HN), Jarle Vines (JV), Jon Harald Søby (JH), Jorid Martinsen (JM), Tor Arne Bjerke (TA), Trond Trosterud (TT).
Tiltak og aktiviteter (tall = måned, tidsfrist) 1 2 3 4 5 6 7 8 9-12
Mål 1:
Samarbeid
Mål 2:
Bredde
Mål 3:
Kvalitet
ANSVAR Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Høst
Internt: Wikimedia Norge og Wikipedia-miljøet
Mål: no: 2.000 skribenter, 1.000 aktive. nn: 100 aktive.
Arrangere en Grunnlovsstafett for kvinner 2-12 2-12 2-12 JM
Arrangere månedlig wikiverksted med ulike eksterne aktører 2-12 2-12 2-12 AC Folkem Preus
museum
Cinema
teket
Bergv
museet
Nasj
bibl
Wikipedia artikkelkonkurranse påske: Grunnlovsjubileet 4 JM+DM 13-24
Wikipedia artikkelkonkurranse sommerferie: Kvinnefokus 7 JM+DM
Regionale samlinger for administratorene, faglig utvikling ift samarbeidsklima, internkultur 3-6- AC+HN Innflytn
fest 25
Nasj
Bibl
Regionale samlinger for nye bidragsytere i de største byene 3-6 AC
Styrket medlemsverving og synliggjøre nettbetalingsordningen 2 AC+HN
Sikre velkomsthilsen til alle ny-registrerte brukere + Brosjyre 2 2 AC+DM+JV Brosj
Gjøre WMNO hjemmeside og Wikipedia.no mer innbydende 3 AC+DM
Filmprosjekt: Introduksjonsvideo for nye bidragsytere 4 TA
Ta initiativ til mentorordning for nye kvinnelige bidragsytere 4 JM+AC
Synliggjøring via breddemedia og nisjemedia: Kvinner, ABM, Akademia 2-6 JM
Aktivitetskalender tilgjengelig på nettside og på sosiale medier 3-6 3-6 AC+EB
Månedlig nyhetsbrev til medlemmene 2-6 2-6 EB
Eksternt: ABM-sektoren (arkiv, bibliotek, museum)
Mål: 10 Huswikipedianere. Samarb med 2 nye institusjoner.
Mål 1:
Samarbeid
Mål 2:
Bredde
Mål 3:
Kvalitet
ANSVAR Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Høst
Dokumentere resultat, intervjue inst og Huswikipedianere 25 apr 25 apr AC
Kulturrådet: Wikimaps Nordic, #hack4no (7-8. febr) 2 2 HG, DM x
Kulturrådet: Egne møteplasser for / med Huswikipedianerne 3-6- 3-6- 3-6- AC
Kulturrådet: Viderekommende regionale kurs 4-6 4-6 4-6 AC+JV+HN
Wikimedia Nordic: Møteplasser for Huswikipedianere (Sverige) WMSE
Wiki Loves Monuments: Planfase med Riksantikvaren 3-6 3-6 TA+EB
Wiki Loves Monuments: Initiativfase Norden (frist NR: 1. april) 2 3 4 2 3 4 TA+EB x
WLM / Riksantikvaren: Kulturminnedagene (13 – 21. sept) 4 4
:Folkemuseet: Utvikle samarbeidet 3 3 AC
:Riksantikvaren: Utvikle samarbeidet 3 3 AC
:Oslo museum: Utvikle samarbeidet 3 3 AC
:Riksarkivet: Utvikle samarbeidet 3 3 AC
:Arbeiderbevegelsens arkiv: Initiativ til samarbeid 4 4 AC
:Naturhistorisk museum (UiO): Initiativ til samarbeid 4 4 AC
:NTNU / Vitenskapsmuseet: Initiativ til samarbeid 4 4 AC+JH
Månedlig nyhetsbrev til ansatte i ABM-sektoren 2 - 6- 2 - 6- AC
Eksternt: Universitet og høyskoler Mål 1:
Samarbeid
Mål 2:
Bredde
Mål 3:
Kvalitet
ANSVAR Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Høst
Identifisere 1-2 høgskoler med initiativ til samarbeid 3 TA
Wikipedia artikkelkonkurranse omkring Kvinnedagen (8. mars) 3 3 JM+DM x
Følge opp universitets- fagmiljøer som har vist interesse 4 5 6- TA
Wikipedia Academy Tromsø, HØST: Planleggingsfase 3-6 TT+EB
Mål 4: Nordsamisk Wikipedia ANSVAR Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Høst
Sametinget: Drøfting, søknad om prosjekt (frist 1. mars, 1. sept) 9 TT+EB x
Wikimedia Nordic: Drøfte muligheter med WMSE, WMFI 8 EB+TT
Media og filmprosjekt: Nordsamisk med Jimmy Wales, HØST 3-10 TA+TT
Mål 5: Profesjonalisering og finansiering ANSVAR Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Høst
Årsmøte 2014: Forberedelser og gjennomføring (april) 2 3 4 JH+EB 26 Årsm
Wikimedia Foundation: Levere tekster til Signpost, GLAM blog 3 5 AC glam glam
Kulturdepartementet: Søknad om driftsmidler 3 ? TA+EB+HN
Sparebankstiftelsen: Søknad om prosjekt (frist 15. februar) 2 TA x Svar
Wikimedia Foundation: Søknad FDC midler (frist 1. april) 4 EB x
NUUG: Drøfting, søknad om prosjekt 6 HN