Hopp til innhold

Strategi 2011–2015

Fra Wikimedia Norge
(Omdirigert fra «Strategi 2011-2015»)
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Styrets strategidokument

Dokument endelig godkjent av styret 6. november 2011, etter behandling i styremøte 3.november. Dette dokumentet er også godkjent av Årsmøtet 2014

Se også: Foundation sin strategi. Se også: Halvårsplan 2014.Wikimedia Norges visjon

 • Wikimedia Norge skal være den ledende norske organisasjonen for mennesker som tror at kunnskapsdeling og åpen kunnskap bringer samfunnet framover. Vi skal være en synlig forkjemper for åpen og uavhengig kunnskapsdeling. Vi skal bidra til at norsk informasjon og offentlige data åpnes for et globalt publikum i fri lisens.

Våre 10 mål

De konkrete målene for Wikimedia Norge i perioden 2011-2015 er å bidra til å realisere Wikimedia Foundation sine strategiske mål. Stiftelsens globale mål fokuserer på å realisere en vekstambisjon for Wikipedia. Det er satt mål for vekst i antall besøkende, artikler, og bidragsytere. Et norsk bidrag til de globale målsettingene, og realisering av Wikimedia Norges visjon, innebærer at:

Mål for Wikipedia på bokmål/riksmål 2015
1. Wikimedia Norge skal legge til rette for at Wikipedia skal tilby bokmålsbrukere 500 000 artikler og dobling av dagens 840 artikler og lister av høy kvalitet (AA, UA, GL).
2. Wikimedia Norge skal legge til rette for at Wikipedia mobiliserer minst 2 000 skribenter og 1 000 aktive skribenter (> 5 / mnd) på bokmål.
Mål for Wikipedia på nynorsk 2015
3. Wikimedia Norge skal legge til rette for at Wikipedia tilbyr brukere av nynorsk 120 000 artikler
4. Wikimedia Norge skal legge til rette for at Wikipedia mobiliserer minst 300 skribenter og 100 aktive skribenter på nynorsk
Mål for Wikipedia på nordsamisk 2015
5.Wikimedia Norge skal legge til rette for at Wikipedia på samisk skal tilby 5 000 artikler
6. Wikimedia Norge skal legge til rette for at bistå et levedyktig skribentmiljø på nordsamisk Wikipedia.
Andre mål
7.Wikimedia Norge skal bidra til flere kvinnelige bidagsytere enn i dag i alle språkversjoner.
8. Wikimedia Norge skal legge til rette for at norske språkversjoner av Wikipedia og andre Wikimedia-prosjekt skal få merkbart økt tilfang av bilder, spesielt gjennom å sørge for frigivelse av offentlige billedsamlinger.
9. Wikimedia Norge skal legge til rette for at Wikipedia skal tilby bokmåls- og nynorskbrukere det kvantitativt og kvalitativt beste norske leksikon på alle vesentlige fagfelt, også på fagfelt som er satsingsområder for konkurrerende breddeleksikon.
10. Wikimedia Norge skal legge til rette for at de norske språkversjonene av Wikipedia skal til enhver tid ha størst mulig brukervennlighet og tilgjengelighet på mobile og faste plattformer.

Veien fram

Et overordnet virkemiddel for å nå målene for Wikipedia-versjonene i Norge, er å få etablert stillinger på fast basis eller prosjektbasis, som kan drive framover kurs og foredrag, prosjektutvikling og kommunikasjon overfor potensielle bidragsytere. På organisatorisk side bør en eller flere slike stillinger være en prioritert oppgave i fireårsperioden.

Wikimedia Norge har som mål å bidra til at Wikipedia skal tilby 500 000 artikler på bokmål i løpet av 2015, noe som innebærer en årlig tilvekst på 47 500 artikler. Dette er et realistisk mål, som tilsvarer årsveksten i perioden hvor antallet aktive bidragsytere var noe over 500 sommerstid og over 600 i snitt gjennom året. Ambisjonen krever en vekst i aktiviteten i forhold til dagens aktivbitetsnivå. Dette skal oppnås hovedsakelig gjennom rekrutering av nye bidragsytere, samt bedre sosial ivaretakelse av bidragsyterne.

Wikipedia på bokmål har en autorisasjonsprosess for å merke artikler av høy kvalitet, og antallet slike artikler per juli 2011 var 206 utmerkede artikler, 537 anbefalte artikler, og 95 gode lister. Antallet slike kvalitetsmerkede artikler har blitt doblet siste fire år, men en ny dobling de neste fire år vil innebære at antallet nye kvalitetsartikler øker dobbelt så raskt de neste fire årene, og raskere enn den globale ambisjonen (+ 25 %). Målet er å nå 400 utmerkede artikler, og i sum 1 200 anbefalte artikler / gode lister. Dette krever en betydelig mobilisering av eksisterende og nye ekspertskribenter på ulike fagfelt, både forskere, fagfolk, og amatører.

Hovedmålene ovenfor innebærer en betydelig mobilisering av frivillige bidragsytere, ikke minst en ambisjon om å doble antallet aktive bidragsytere som har mer enn 5 redigeringer per måned. Per juli 2011 er antallet aktive bidragsytere omlag 500 på bokmål og 55 på nynorsk, og målet er å øke dette tallet til hnhv 1 000 og 100 i løpet av 2015. For å nå målene ovenfor må Wikimedia Norge snu en svakt negativ trend og skape entusiasme for rekruttering i nye brukergrupper. Ambisjonen er likevel litt mindre ambisiøs enn vekstmålet for Wikipedia globalt. Helt spesielt er det betydelig rom for å øke antall kvinnelige bidragsytere, andelen er per 2011 antakelig svært lav (13% globalt). Det er også et viktig oppgave å mobilisere flere skribenter blant forskere og fagfolk.

Tabellen nedenfor viser hvordan utviklingen har vært i antall artikler og aktive skribenter på de norske språkversjonene av Wikipedia siden 2005.

Parameter 1.august 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mål: 2015 Norge 2015 Globalt
Wikpiedia bokmål
Aktive skribenter 157 399 578 566 562 508 491 1 000 200 000
Årlig vekst + 117 + 242 + 189 - 12 - 4 - 54 - 17 + 125 + 30 000
Artikler 31 000 69 000 121 000 176 000 224 000 269 000 310 000 500 000 50 000 000
Årlig vekst + 23 000 + 38 000 + 52 000 + 55 000 + 48 000 + 45 000 + 41 000 + 47 500 + 8 000 000
Utmerkede artikler 0 75 105 135 159 180 206 400 + 25 %
Anbefalte artikler + Gode lister 71 182 333 430 506 567 632 1 200 + 25 %
Wikipedia nynorsk
Aktive skribenter 38 28 45 56 56 44 55 100
Årlig vekst + 38 - 10 + 17 + 11 + 0 - 12 + 11 + 11
Artikler 9 000 16 000 24 000 38 000 50 000 58 000 72 000 120 000
Årlig vekst + 9 000 + 7 000 + 8 000 + 12 000 + 12 000 + 8 000 + 14 000 + 12 000
Wikpiedia nordsamisk
Aktive skribenter 1 2 2 3 3 4 4 8
Årlig vekst + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1
Artikler 676 1 100 2 400 2 700 2 850 3 000 3 750 5 000
Årlig vekst + 676 + 400 + 300 + 300 + 150 + 150 + 750 + 315

Aktiviteter og tiltak

Nedenfor gjengis en fireårig plan og en årlig arbeidsplan for Wikimedia Norges hovedmål. Tanken er å forfølge de ulike målene gjennom skrittvis utvidelse av det tematiske hovedfokuset, med satsing på ABM-sektoren fra 2011, og fra neste styreperiode (2012) utvidelse til en parallell satsing på miljø- og natursektoren.

Visjon: Wikimedia Norge skal være den ledende norske organisasjonen for mennesker som tror at kunnskapsdeling og åpen kunnskap bringer samfunnet framover
 • Synliggjøre satsningsfeltene nedenfor gjennom media ved fremming av redaksjonelle saker og kronikker.
 • Øke antall medlemmer og mobilisere ikke-medlemmer gjennom synlighet i de norske Wikipedia-miljøene.
 • Styrke organisasjonens gjennomføringsevne ved å utvikle et sekretariat med en eller flere ansatte.
1. Wikipedia tilbyr bokmålsbrukere 500 000 artikler
 • Støtte Wikipedia på bokmål (inkl nynorsk) med premiering av én, større artikkelkonkurranse hvert år, ved juletider.
 • Utvikle særlig samarbeid med utvalgte fagmiljøer, i første rekke
  • ABM-sektoren ved Norsk kulturråd og enkeltinstitusjoner (2011-2015)
  • Natur- og miljøsektoren ved akademia og miljøbevegelsen (2012-2015)
2. Dobbelt så mange artikler og lister av høy kvalitet
 • Arrangere temakonkurranser i fireårsperioden, spesielt innenfor ABM-feltet og naturfagfeltet.
 • Tilby kurs for informasjonsavdelingene i offentlige etater, tilsyn og institutter i løpet av fireårsperioden.
 • Intensivere kurs- og rekrutteringsarbeid overfor fagmiljøer gjennom årlige Wikipedia Academy.
3. Wikipedia mobiliserer minst 2 000 skribenter og 1 000 aktive skribenter (> 5 / mnd) på bokmål
 • Intensivere omfanget av kurs for etater og fagmiljøer, med spesiell vekt på Østlandet.
 • Tillate opprettelse av lokallag, og/eller gi økonomisk støtte til wikitreff i hele landet.
 • Delta med godt tilgjengelig informasjonsstand på Oslo Bokfestival og andre relevante arenaer.
4. Wikipedia mobiliserer minst 300 skribenter og 100 aktive skribenter (> 5 / mnd) på nynorsk
 • Intensivere omfanget av kurs sammen med Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), spesielt på Vestlandet.
 • Tillate opprettelse av lokallag, og/eller gi økonomisk støtte til wikitreff i Bergen.
5. Wikipedia på samisk skal tilby 5 000 artikler
 • Følge opp de miljøene som har vokst fram med Samiskprosjektet, og oppmuntre til engasjement.
6. Bistå et levedyktig skribentmiljø på nordsamisk Wikipedia
 • Tilby aktive skribenter kurs- og reisestipend for videre egenutvikling.
7. Wikipedia mobiliserer flere kvinnelige bidagsytere enn i dag i alle språkversjoner
 • Målrette konkurranser, konferanser og kurs rundt typiske kvinnetunge tema som ABM, kultur, natur- og miljøfag.
 • Gi økonomisk støtte til særlige prosjekter for å nå kvinner, innen rammen av organisasjonens vedtekter.
 • Videreutvikle satsingen mot studenter og andre potensielle bidragsytere på nordsamisk Wikipedia.
8. Norske språkversjoner av Wikipedia og andre Wikimedia-prosjekt får merkbart økt tilfang av bilder, spesielt gjennom å sørge for frigivelse av offentlige billedsamlinger.
 • Arbeide for frigivelse av ABM-baserte billedarkiver i fireårsperioden.
 • Arbeide for obligatorisk, CC-kompatibel lisensiering av bilder i det offentlige.
 • Styrke medlemsvervingen som grunnlag for politisk gjennomslag i viktige saker.
 • Arrangere eller støtte én fotokonkurranse årlig, fortrinnsvis om sommeren.
9. Wikipedia tilbyr bokmåls- og nynorskbrukere det kvantitativt og kvalitativt beste norske leksikon på alle vesentlige fagfelt, også på fagfelt som er satsingsområder for konkurrerende breddeleksikon.
 • Gjennomføre og publisere årlige kvalitetssammenlikninger av konkurranseutsatte fagfelt mot Norsk Nettleksikon, som grunnlag for egen strategiutvikling.
 • Støtte opp om prosjektgrpper på norske språkvrsjoner av Wikipedia med muligheter for å søke mindre prosjektmidler og reisestipender, inklusive WMF microgrants.
10. De norske språkversjonene av Wikipedia har til enhver tid størst mulig brukervennlighet og tilgjengelighet på mobile og faste plattformer.
 • Videreføre arbeid med grensesnitt i dialog med norske softwaremiljøer.
 • Sikre tidlig implementering av innovasjoner fra Wikimedia Foundation.

Mobilisering av frivillige

Wikimedia Norge kan bare nå sine mål gjennom innsats fra frivillige. For å mobilisere flere frivillige vil organisasjonen legge større vekt på sosiale arrangement enn tidligere. I forbindelse med alle styremøter, større seminarer og kurs bør det arrangeres wikitreff. Flest mulig skal trekkes med i prosjektarbeid. Og det skal gjøres mer bruk av ekstern støtte til reisestipend og microgrants til enkeltindivider som aktiviserer seg. Et klart mål må være å søke reisestipender til Wikimania hvert år.

En viktig del av arbeidet for frivillige er å inkludere og beholde nye bidragsytere. Det bør arrangeres kurs for de nye bidragsyterne, og dette bør systematisk kommuniseres med oppslag på diskusjonssidene til de nye brukerne. En fadderordning må også lanseres for Wikipedia-samfunnene for felles vurdering.