Hopp til innhold

Styremøte 2011 - 3. november

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
Sted Folkets Hus (LO), IndustriEnergi
Dato 3. november 2011, kl. 17.00 - 20.00
Løpenummer ?
Forrige: Styremøte 2011 - 19. mai (Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 30. juni (Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 17. august (Skype)
Forring: Styremøte 2011 - 22. september (Skype)
Neste: Styremøte 2011 - 19. desember (Skype)

Dagsorden er utdelt 2.november, kl 20.00

Dagsorden

0) Referat og innkalling


1) Økonomi - status og regnskap
Gjennomgang ved Kjetil Ree og Erlend Bjørtvedt
Oppfølgingspunkt: Støtten fra NUUG
Oppfølgingspunkt: Søknad til WMF om støtte


2) Prosjekter - status
Samisk-prosjektet: Administrasjonshonorar del 1. Diskusjon om evt søknad på del 2 til Sametinget: Jarle.
Portalen Wikipedia.no. Status, feedback og eventuell videreutvikling: Kjetil.


3) Wiki Loves Monuments
Status for konkurransen og evt markeing: Jørund.


4) Kulturrådet - utsatt oppfølging
Utsatt fra forrige møte: Lars Roede.
GLAM-arrangement: Diskusjon om muligheter.


5) Strategi for 2011 - innkomne forslag og videre prosess
Status etter Wikipedia-samfunnets innspill (Tinget, Samfunnshuset) til strategidokumentet.
Styret konkluderer på strategien.


6) Søknad om støtte til Wikimedia Foundation
Ansvarlig: Erlend.


7) Høringsprosesser og utvalgsdeltakelse
orientering om arbeidet i offentlig utvalg om internettvekst: Jørund.


8) Samarbeid med CRISTIN
Utsatt fra forrige møte: Harald.


9) Kursvirksomhet
Videre arbeid med kursvirksomheten: Jarle.


10) Søknad om reisestipend
Jarle orienterer
11) Folkeopplysningsprisen.
Jarle orienterer
12) Eventuelt


13) Neste styremøte

Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Jørund Leknes x
Lars Roede X
Vara Harald Groven x
Kontrollkomiteen v/ leder x

Referat

0) Referat og innkalling
Referat var klart 22.september og lagt ut da. Innkalling ble sendt ut først 2.november.
 • Vedtak:Innkallingen og referatet ble godkjent.


1) Økonomi - status og regnskap
Gjennomgang ved Kjetil Ree og Erlend Bjørtvedt.
 • Vedtak: Kassereren gis i mandat å vurdere to krav fra inkassobyrå om restgebyr etter prosess ift regnskaps-utgiftene i 2010, gå i rask dialog med inkassobyrået, og deretter betale regningene dersom han anser dem som legitime eller betalingsanmerkninger kan oppstå.
Oppfølgingspunkt: Støtten fra NUUG Foundation.
 • Regnskapsføreren orienterte om at det oppstod en misforståelse som nå er oppklart, og pengene skal være på vei.
Oppfølgingspunkt: Søknad til WMF om støtte.
 • Regnskapsføreren orienterte om utkast til WMF. Detaljene ble diskutert under punkt 4 om Kulturrådet.


2) Prosjekter - status
Samisk-prosjektet: Administrasjonshonorar del 1. Diskusjon om evt søknad på del 2 til Sametinget
 • Jarle Vines orienterte om at det er formidlet en rapport til Sametinget, hvor det også beregnes et administrasjonshonorar. Dette vil regnskapsføres når det kommer svar på anmodningen fra Sametinget. Det har vært en utbetaling til en skribent også i oktober.
Portalen Wikipedia.no. Status, feedback og eventuell videreutvikling
 • Kjetil Ree orienterte. Antall besøkende har holdt seg, det er minst like mange brukere nå som da vi hadde omdirigering. Aftenposten lenket nylig til portalen i en artikkel. Derimot er det få besøk til nettbutikken. Denne må profileres bedre.
 • Vedtak: Prisene i nettbutikken senkes med ca 20 prosent i forbindelse med julen, og butikken profileres i utsendinger til medlemmer m.fl. Det må også informeres om at halve kjøpssummen går til Wikimedia Norge. Medlemsutsendingen må også informere om vinnerne av fotokonkurransen, og Folkeopplysningsprisen.


3) Wiki Loves Monuments
Status for konkurransen og evt markeing
 • Jørund Leknes orienterte. Vi fikk inn ca 1.200 av totalt drøyt 160.000 bilder i Europa. Det var rom for forbedring ift markedsføring. T-skjorter som skulle ha vært levert fra utlandet kom aldri fram. Vi har premiert 6 bilder, og 10 bilder sendes videre til å nomineres i den internasjonale konkurransen. Lenke til de nominerte og vinnerne legges i løpet av få ddager ut på Tinget og den internasjonale prosjektsiden. Det vil også lages en standard-pressemelding til bruk både nasjonalt og til lokalavisene på de stedene hvor det er kulturminner som er avbildet på de premierte bildene.


4) Kulturrådet - utsatt oppfølging
Utsatt fra forrige møte
 • Lars Roede orienterte. Har hatt to møter i høst med Kulturrådet. De har dannet en gruppe som heter Kulturarv i Wikipedia. Deltakelse fra Trøndelagmuseene, Oslo museum, Norsk folkemuseum, Kultur-IT og Kulturrådet. Rådet har nå offentlig formidlet at de satser på Wikipedia som formidlingskanal. De har nedsatt to arbeidsgrupper - en for bilder og en for formidling. Det vil settes igang tekniske prosjekt for integrering av database- og publiseringsløsninger med Wikipedia/Commons. Det skal holdes kurs for Fortidsminneforeningen fredag 11. november, og Oslo bymuseum i desember.
GLAM-arrangement og søknad WMF: Diskusjon om muligheter.
 • Vedtak: Lars Roede kontakter Kulturrådet og vi ferdiggjør et omforent prosjektopplegg som vi legger til grunn for søknad til WMF november. Måldato for et seminar er tidligst januar 2012. Lars Roede og Erlend Bjørtvedt får fullmakt til å sende søknaden.


5) Strategi for 2011 - innkomne forslag og videre prosess
Status etter Wikipedia-samfunnets innspill (Tinget, Samfunnshuset) til strategidokumentet.
 • Jarle Vines orienterte. Det har kommet noen innspill på Tinget. Det har kommet bl.a innspill om å satse mer på kvalitet enn på kvantitet. Et vanlig eksternt innspill fra mange er at man lurer på hvem som står bak når bidragsytere skriver anonymt.
 • Vedtak: Vi tar med innspillene og skriver ut den endelige versjonen til godkjenning i styret. Styret har frist til søndag 6.november med å godta et skriftlig dokument. Jarle Vines leder vedtaksprosessen.


6) Søknad om støtte til Wikimedia Foundation
 • Se punkt 4.


7) Høringsprosesser og utvalgsdeltakelse
Ingen aktuelle saker.


8) Samarbeid med CRISTIN
Utsettes til senere styremøte.


9) Kursvirksomhet
Videre arbeid med kursvirksomheten
 • Jarle Vines orienterte. Det har blitt lagt ned et enormt arbeid fra Ulf Larsens side. Det er stor etterspørsel etter kurs, bl.a fra Seniornett Norge. Vi må legge ut melding på Tinget og Samfunnshuset at vi trenger flere frivillige til å holde kurs. Vi vil også få systematisert Ulfs kursopplegg. Vi søker mer intensivt om støtte for kursene fra Populus og WMF (microgrants), og legger opp til en evt frivillig honorering på 75 kr per time til kursholderne.


10) Søknad om reisestipend
Jarle Vines orienterte. VOFO vil gi stipender på individnivå, under forutsetning av stortingets godkjenning. Det må søkes for de som skal holde kurs om reise til faglige arrangementer, etter satser per land. Wikimania 2012 (Washington DC) vil kunne dekkes. Muligheten til å søke reisestipend orienteres det også om i medlemsutsendingen.


11) Folkeopplysningsprisen.
Jarle Vines orienterte om denne gledelige tildelingen. Dette bør gi drahjelp ift arbeid med sponsorater.


12) Eventuelt
Det må søkes om prosjektmidler fra Fritt Ord igjen.
 • Vedtak: Erlend får fullmakt til å søke støtte igjen.
Erlend tok opp planen om nordisk Wikimedia-treff i Gøteborg, i.f.m FSCONS 11-13.november. WMSE og WMDK møter og ønsker nordisk treff på styrenivå.
 • Vedtak: Jarle sjekker agenda og deltakernivået, og reiser evt selv på billigbillett til Oslo fra Stavanger på foreningens regning. Vi tar sikte å kjøre bil ned fra Oslo dersom vi deltar.


13) Neste styremøte
 • Neste møte blir på Skype 7.desember kl 17:00.

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo