Hopp til innhold

Styremøte 2011 - 19. desember

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
Sted Skype
Dato 19. desember 2011, kl. 17.00 - 20.00
Løpenummer ?
Forrige: Styremøte 2011 - 30. juni (Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 17. august (Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 22. september (Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 3. november (Folkets Hus)
Neste: Styremøte 2012 - 24. januar (Skype)

Dagsorden er utdelt 14.desember, kl 21.30

Dagsorden

0) Referat og innkalling


1) Økonomi - status og regnskap
Gjennomgang ved Kjetil Ree og Erlend Bjørtvedt
Oppfølgingspunkt: Støtten fra NUUG
Oppfølgingspunkt: Søknad/er til WMF


2) Prosjekter - status
Samisk-prosjektet: Status rapport, diskusjon om evt del 2: Jarle.


3) Wiki Loves Monuments
Status, videre pressearbeid (pressemelding), markering og premiering av vinnerne: Jørund.


4) Kulturrådet
Oppfølging etter møte/r og oversendelse av prosjektforslag til med dem i november-desember: Lars.


5) Samarbeid med CRISTIN
Utsatt fra forrige møte: Harald.


6) Wikipedia Academy 2012
Orientering om planer og organisering: Erlend.


7) Nordisk samarbeid.
Orientering fra møte i Gøteborg: Kjetil.


8) Eventuelt


9) Neste styremøte

Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Jørund Leknes
Lars Roede x
Vara Harald Groven x
Kontrollkomiteen v/ leder x

Referat

0) Referat og innkalling
 • Referat var klart 14.desember og lagt ut da.
 • Vedtak:Innkallingen og referatet for 3. november 2011 ble godkjent.


1) Økonomi - status og regnskap
 • Regnskapsføreren orienterte direkte fra bankutskrift, som ligger på noboards. Det er en helt OK situasjon med 54.900 kroner i bankbeholdning, og et omtrentlig null-resultat hittil i år. Regnskapet t.o.m. november føres ferdig i kveld og legges på noboard.
 • Støtten fra NUUG har kommet inn på konto.
 • Søknad til WMF er ikke sendt, da det har blitt forsinkelser i forankringen i Kulturrådet.
 • Det har kommet seks nye medlemmer via medlemsbutikken. Vi er nå cirka 92-93 betalende medlemmer.
 • Prisene i nettbutikken ble redusert noe f.o.m. 18. desember 2011, dette blir nå kommunisert ut til medlemmene.


2) Prosjekter - status
 • Samisk-prosjektet har hatt lite aktivitet i høst. Vi har nå rapportert til Sametinget og avventer tilbakemelding fra dem om sluttoppgjør for Fase 1, og evt Fase 2. Vi diskuterer på førstkommende styremøte om videreføring på de resterende pengene, når vi har fått et evt klarsignal fra Sametinget om midlene.


3) Wiki Loves Monuments
 • Artig at vi fikk et bilde blant de 10 beste i Europa, og samtidig et på 13.plass i Europa. Vi må få ut pressemelding innen romjula og ha et premierings-arrangement senest i januar.
 • Vedtak: Jarle skriver ut pressemeldinger og sender ut både en generell sak, og målrettet mot media i hnhv Sør-Trøndelag (vinneren i Norge) og Svalbard (flere finalebilder).
 • Chapters i Nederland og Sveits har foreslått å arrangere Wikimedia Loves Monuments 2012. Planleggingen bør komme mye tidligere i gang denne gangen, med markedsføringallerede fra mars-april. Det er viktig at folk får mulighet til å ta bilder gjennom hele sommeren og laste dem opp i september.
 • Vedtak: Jarle starter med å ta på seg prosjektansvaret fram til årsmøtet, så må neste styre videreføre utover sommeren og konkurranseperioden høsten 2012. Kjetil og Jørund inngår i teamet i samme periode, og de legegr opp til å rekruttere med seg eksterne / medlemmer til organiseringen.


4) Kulturrådet / GLAM
 • Erlend refererte fra samtale med Lars Roede, som er forhindret fra møtet idag. Kulturrådet vil trenge noe mer tid på å forankre et eventuelt samarbeid, og vi foreslår derfor å gå videre med enkelt-institusjoner i Oslo-området i vinter.
 • Vedtak: Erlend og Lars får i mandat å utforme en WMF-søknad om samarbeid med enkelt-institusjoner, etter omtrent de samme linjer som det eksisterende utkastet til søknad / prosjekt.


5) Samarbeid med CRISTIN
 • Saken utsettes til neste møte.


6) Wikipedia Academy 2012
 • Erlend orienterte. Akademiet blir 23.april, i samarbeid med Go Open. Foreslo å samlokalisere / synkronisere akademiet med GLAM-arrangementet, ved at sistnevnte blir enten et spor eller et hovedtema i akademiet.
 • Vedtak: Erlend tar hovedansvar for akademiet, og rekrutterer en prosjektsgruppe med folk fortrinnsvis fra Osloområdet. En del navn ble spilt inn.


7) Nordisk samarbeid
 • Kjetil orienterte: Vi møtte repr for chapters i Sverige, Danmark og Finland i Göteborg i november. Viktige tema var museumssamarbeid på tvers av landegrensene. Det ble laget et etherpad-dokument med informasjon om hvert lands satsinger og status, dette vil distribueres etter styremøtet. Det ble diskutert mulig seminarseminar med Sverige (museum), og med Danmark (felles ferjeseminar). Sverige har spesielt arbeidet inn mot studenter ved universitetene. Campusrekruttering ser ut til å være svært sentralt der. Det var også en del gode ideer om skriftlig materiell som både Danmark og Sverige har distribuert.


8) Eventuelt


9) Neste styremøte
 • Neste styremøte blir 18. januar 2012, klokken 1700.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo