Hopp til innhold

Styremøte 2011 - 30. juni

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 30. juni 2011, kl. 17.00 - 20.00
Løpenummer ?
Forrige: Styremøte 2011 - 27. januar (Oslo + Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 18. mars (Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 9. april I (Oslo)
Forrige: Styremøte 2011 - 9. april II (Oslo)
Forrige: Styremøte 2011 - 19. mai (Skype)
Neste: Styremøte 2011 - 11. august

Dagsorden er utdelt 28.juni kl 23.50

Dagsorden

0) Referat og innkalling
1) Økonomi - status og regnskap
Gjennomgang ved Kjetil Ree og Erlend Bjørtvedt
Oppfølgingspunkt: Lagringsmøte for oppdatert medlemsliste.
Oppfølgingspunkt: Melde til WMF hvilke domener vi forvalter.


2) Prosjekter - status
Samisk-prosjektet: Orientering ved Jarle Vines.
Norway Loves Monuments. Orientering ved Jørund Leknes.
Portalen Wikipedia.no. Orientering ved Kjetil Ree (utsatt fra forrige møte).


3) Kulturrådet - status og videre oppfølging
Orientering / ansvarlig: Lars Roede.


4) Strategi for 2011
Ansvarlig: Jarle Vines.


5) Artikkelkonkurransen 2010-2011 - orientering
Ansvarlig: Erlend Bjørtvedt.


6) Høringsprosesser fra det offentlige
Oppfølgingspunkt: Forslag legges ut på Tinget og Samfunnshuset.


7) Samarbeid med forskningsdokumentasjonssystemet CRISTIN
Harald Groven orienterer.
Oppfølgingspunkt: Lage kokebok om hvordan man lenker til CRISTIN


8) Eventuelt


8) Neste styremøte

Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Jørund Leknes x
Lars Roede x
Vara Harald Groven x
Kontrollkomiteen v/ leder x

Referat

0) Referat og innkalling
Referat og innkalling ble godkjent.
Jørund sender inn domenenavnene som vi disponerer til WMF.
1) Økonomi - status og regnskap
Det forelå ikke regnskap fordi ny PIN-kode ikke har kommet ennå fra banken. Lederen opplyste om at PIN-kodene var kommet til han denne uken, og denne sendes til kassereren slik at det kan tas ut bankutskrifter for mai og regnskapsføreren kan føre mai-regnskapet. Dette vil gjøres i løpet av få dager og ettersendes til styret.
Kjetil Ree tar ansvar for å innlede undersøkelser mhp Fundraiser 2012.


2 a) Prosjekter - status Samiskprosjektet
Jarle Vines orienterte om Samiskprosjektet. Det er produsert ca 500 nye artikler og utvidet flere artikler siste måned, hvorav omlag 300 av de som deltok på kurset i slutten av mai. Alle disse seks meldte seg inn i Wikimedia Norge. Det er laget t-skjorter for Samiskprosjektet, påtrykket webadressen til nordsamisk wikipedia. Styrelederen foreslo å dekke produksjonen med 3.000 kroner.
Deltakerne fra Samiskprosjektet har spurt om å få dekke en reise til Wikimania i Israel. Styret innstiller på at vi ikke kan dekke dette av prosjektpengene eller av foreningens budsjett.
Morten Haugen leverer innspill til rapport til Sametinget i juli, og deltar etter evne i en eventuelt fase 2 i prosjektet etter sommeren. Jarle Vines og Ulf Larsen bistår også med innspill til rapporten. Harald Groven får ansvaret med å skrive ferdig rapporten i sommer.
Morten Haugen foreslår at det betales ut 3.000 kroner til John Erling Blad for hans arbeid med maler og strukturtekster på nordsamisk. Styret godkjente dette og vedtar å honorere Blad med et slikt beløp. Utbetalingsmåten avtales mellom Kontrollkomiteen, kasserer, regnskapsfører og revisor.


2 b) Prosjekter - status Wikipedia loves monuments
Jørund Leknes orienterte. Har møtt Riksantikvaren, som er positiv til å samarbeide med oss. Antakelig vil vi kunne få en databasedump fra Riksantikvaren som kan brukes til strukturerte lister for konkurransen i Norge. Harald Groven hjelper med SQL-kompetanse til å generere lister fra databasedumpen.
Leknes har også møtt Fortidsminneforeningen som er villige til å reklamere for konkurransen gjennom sine kanaler. Vi trenger en jury.
Jarle Leknes tar ansvar for å følge opp potensielle sponsorer.


2 c) Prosjekter - status www.Wikipedia.no
Kjetil Ree orienterte. Hans Petter har lyst til å være med og jobbe med dette. Vi kan gå bredt ut på Tinget og Samfunnshuset med det forslaget vi har på siden http://portal.wikipedia.no.


3) Kulturrådet - status og videre oppfølging
Erlend Bjørtvedt orienterte om møtet med Kulturrådet. Fra WMF/Wikipedia-miljøet møtte fire personer, heriblant Bjørtvedt og Lars Roede. Fra NLI møtte tre personer. Fra Kulturrådet og institusjoner møtte fire-fem personer. Møtet var positivt og har blitt fulgt opp av Lars Roede i ettertid overfor Kulturrådet. Det skal tilsettes ny ledelse i rådet 1.september, og da vil eventuelle samarbeid kunne forankres i ledelsen. Det kan jobbes videre overfor enkeltinstitusjoner i mellomtiden. Lars Roede har sendt Kulturrådet en liste over prioriteter fram til september, og foreslår en konferanse for ABM-sektoren til høsten. Dette har styret tidligere diskutert og det er åpenhet for en ABM-konferanse til høsten når Kulturrådet kommer tilbake med eventuelle samarbeidsønsker.
Lars Roede forespørres om å ha ansvar for videre framdrift.


4) Strategi for 2011
Jarle Vines orienterte. Det er kommet innspill fra styremedlemmer. Øvrige medlemmer kom med innspill under styremøtet. Medlemsverving og frigjøring av bilder gikk igjen. Det var enighet om å opprette et live strategidokument på de interne wikimedia-sidene og jobbe ut strategidokumentet der.
Deadline for strategiarbeidet: 15.august 2011.
Det ble diskutert hvorvidt styret under dagens vedtekter kan vedta å opprette lokallag. Det var enighet om å oppmuntre til lokal aktivitet, wikitreff osv på steder med flere medlemmer. Styret var enige om å arbeide med vedtektsendringer i god tid før neste årsmøte med henblikk på å kunne tillate lokallag.


5) Artikkelkonkurransen 2010-2011 - orientering
Erlend Bjørtvedt orienterte: Det ble en fin seremoni med Carl I Hagen og Bjørn Kjos tilstede. Saken ble dekket av Lokalavisene i Oslo, bl.a Frogner Avis og St.Hanshaugen.


6) Høringsprosesser fra det offentlige
Innspill til høring om norsk lisens for offentlige data (NLOD), Vår høringsuttalelse. Jørund Leksnes orienterte. Det er positivt med opprettelsen av lisensen gitt at den er kompatibel med CC-lisensene. Den er snart klar til å lenkes til en oppfordring om innspill fra Tinget og Samfunnshuset. Høringsfristen er et stykke ute i august. Jørund tar ansvar for å sende inn høringssvaret.
Innspill til stortingsmelding om arkiv, Harald Groven orienterte. Kulturdepartementet ber om innspill. Et sentralt punkt er hvorvidt frigjort data ikke har non-commercial klausul. Bør være CC-lisens på frigjort materiale, og det bør være maskinlesbart og gjenbrukbart. Det lenkes til forslag fra Harald i oppmoding på Tinget og Samfunnshuset. Frist for innspillet er 1.september. Harald tar ansvaret for å sende inn innspillet.
Jørund Leknes er medlem av et offentlig utvalg som skal se på hindre for internettutvikling, under FAD (Digital Agenda 2011).


7) Samarbeid med forskningsdokumentasjonssystemet CRISTIN
Harald orienterte om at oppfølgingsarbeidet er underveis. Etetr sommerferien orienteres styret om hva som er framkomemt i samarbeid med USIT.


8) Eventuelt
Postboksen vår er på Holmlia. Styret vedtar enstemmig at postboksen flyttes til Elisenberg postkontor.
Oslo Bokfestival i september 2011. Det er snakk om å bruke ca 16-18.000 kroner. Dette kan vi søke støtte til gjennom våre rammesøknad til Wikimedia Foundation. Det må sikres at vi får internettilgang på vår stand, dette blir en forutsetning for standen. Styret vedtar enstemmig å delta ved Oslo bokfestival, med et budsjett på inntil 20.000 kroner. Dette er hjemlet i budsjettet fra årsmøtet.
Jarle Vines ble intervjuet av LO-aktuelt som vil komme som en artikkel i august. Det leses av ca 50.000 tillitsvalgte.


9) Neste styremøte
Torsdag 11.august 2011 klokken 1700.