Styremøte 2011 - 18. mars

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 18. mars 2011, kl. 16.00-19.00
  Løpenummer ?
  Forrige : Styremøte 2010 - 1. september (Skype)
  Forrige : Styremøte 2010 - 2. november (Skype)
  Forrige : Styremøte 2010 - 16. desember (Oslo)
  Forrige: Styremøte 2011 - 27. januar (Oslo + Skype)
  Neste: Styremøte 2011 - 9. april I (Oslo)
  Neste: Styremøte 2011 - 9. april II (Oslo)


  Dagsorden

  1) Godkjenning av referat og innkalling


  2) Økonomisk oversikt og oppfølging av økonomi - per februar 2011
  Ansvar økonomisk oversikt: Anne-Sophie Ofrim
  Ansvar oppfølging økonomi: Erlend Bjørtvedt


  3) Medlemsoversikt
  Ansvar: Jarle Vines


  4) Samisk prosjekt
  Ansvar: Morten Haugen.


  5) Chapter Fundraising
  Ansvar: Lars Åge Kamfjord

  Orientering om resultatet av innsamlingen.


  6) Vitenskaplig publisering
  Ansvar: Trond Trosterud

  Orientering om arbeid med henvendelse fra styret til Norsk Vitenskapsindeks.


  7) Skoleportalen
  Ansvar: Harald Groven


  8) Wikipedia Academy
  Ansvar: Erlend Bjørtvedt

  Orientering om status, program, påmeldinger, budsjett og økonomi. Diskusjonssak: Oppsummere de siste "løse tråder" og ansvarsoppgaver i styret. Vedtakssak: Dekke reiseutgifter og evt opphold for eksterne og for styremedlemmer som har særskilte oppgaver under arrangementet. Vedtakssak: Godkjennelse av totalt budsjett.


  9) Årsmøte 2011
  Ansvar: Jarle Vines
  Praktisk - lokale, bevertning, osv.
  Innkalling er bekjentgjort iht vedtektenes krav.
  Regnskap 2010 - fremlegging av utkast som er sendt ut i februar, med korreksjon i mars. Erlend bistår i orienteringen.
  Revisjon 2010 - orientering om framdrift. Anne-Sophie og Erlend bistår i orienteringen.
  Budsjett 2011 - forslag er sendt ut i mars.
  Årsmelding / beretning 2010 - forslag omdeles før møtet.
  Ordstyrer - styret bør nominere og velge en ordstyrer raskest mulig.


  10) Artikkelkonkurransen 2010 på no og nn
  Ansvar: Erlend

  Forslag fra sekretæren: Utsette saken til etter årsmøtet. Juryen er ennå ikke ferdig, det mangler innstilling fra et av medlemmene.


  11) Portalprosjektet
  Oppfølging. Forrige styremøte ga Hans-Petter Fjeld ansvar for prosjektet.


  12) Informasjon om opphavsrett
  Oppfølging. Forrige styremøte vedtok å følge opp informasjonsgraden rundt opphavsrett i redigeringsvindu.

  Forslag fra sekretæren: Utsette saken til etter årsmøtet.


  14) Chaptermøte i Berlin
  Ansvar: Jarle.


  15) Movation
  Ansvar:Erlend

  Wikimedia Norge har en stående invitasjon til gratis medlemskap i Movation og/eller Innovation Forum, et forum som samler en rekke private, offentlige og ideelle organisasjoner til kunnskapsutveksling om innovasjon. Movation var involvert i invitasjonen av Jimmy Wales til Norge i oktober 2009, og kan tilby både finansiell og organisatorisk bistand til gjennomføring og markedsføring av arrangementer, seminarer, osv. Vanlig medlemsavgift vil bortfalle for oss siden vi er en ideell organisasjon.


  15) Neste møte


  16) Eventuelt


  Tilstede

  Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

  Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
  Jarle Vines x
  Lars Aage Kamfjord x
  Erlend Bjørtvedt x
  Anne-Sophie Ofrim x
  Morten Haugen x
  Jørund Leknes x
  Lars Roede x
  Trond Trosterud
  Vara Harald Groven
  Vara Jon Harald Søby x
  Kontrollkomiteen v/ leder x

  Referat

  1) Godkjenning av referat og innkalling
  Det ble bemerket at innkallingen kom sent.


  2) Økonomisk oversikt og oppfølging av økonomi - per februar 2011
  Erlend gikk igjennom økonomien i januar og februar. Det må sendes purring om kontingenten.


  3) Medlemsoversikt
  Jarle Vines orienterte om at vi har fått 6-7 nye medlemmer i år. Hvis alle eksisterende medlemmer betaler kontingenten, kan vi passere 100 medlemmer i år.


  4) Samisk prosjekt
  Jarle Vines orienterte om situasjonen. Samisk høyskole har bedt om å få avholdt et kurs i Finnmark. Morten Haugen følger opp den saken før årsmøtet.
  Vedtak: Styret arbeider for å få avviklet kurset i Finnmark. Dersom dette ikke lar seg gjøre går styret inn for å terminere prosjektet.


  5) Chapter Fundraising
  Lars Åge Kamfjord orienterte. Det kom inn ca 700.000 kroner fra Norge. Dette vil vårt chapter kunne søke penger fra. Vi må neste gang vurdere om vi skal søke mot Nivå 1-status, men det er mye arbeid.
  Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.


  6) Vitenskaplig publisering
  Saken tas opp ved neste styremøte.


  7) Skoleportalen
  Saken tas opp ved neste styremøte.


  8) Wikipedia Academy
  Ansvar: Erlend Bjørtvedt
  Orienterte om status, program, påmeldinger, budsjett og økonomi. Totalt budsjett er på 76.250 kroner, og styres mot å gå i balanse.
  Vedtak: Vi dekker reiseutgifter og evt opphold for eksterne og for styremedlemmer som har særskilte oppgaver under arrangementet.
  Vedtak: Totalt budsjett for Wikipedia Academy ble godkjent.


  9) Årsmøte 2011
  Jarle Vines innledet.
  Praktisk - lokale, bevertning, osv er ennå ikke skaffet. Alternativene står mellom et museum, eller Litteraturhuset.
  Vedak: Jarle Vines arbeider videre med lokale. Det må skaffes kaffe og gjerne litt wienerbrød e.l..
  Innkallingen er bekjentgjort iht vedtektenes krav.
  Regnskap 2010 - fremlegging av utkast som er sendt ut i februar, med korreksjon i mars. Erlend bistår i orienteringen.
  Vedtak: Regnskapet for 2010 vedtas som styrets forslag overfor årsmøtet. Regnskapsføreren gis fullmakt til å splitte opp enkeltposter for bedre å vise hva enkelte inntekter og kostnader er. Tilsvarende kan balansen splittes noe mer opp.
  Revisjon 2010 - orientering om framdrift.
  Vedtak: Jarle Vines tar kontakt med revisor.
  Budsjett 2011 - forslag er sendt ut i mars.
  Vedtak:Styret vedtok et forslag til budsjett som ble litt endret i styremøtet sammenliknet med utsendt utkast. Blant annet er det mer klart hva som blir kostandene for Wikipedia Academy 2011.
  Utkast til styrets årsberetning 2010-2011 ble gjennomgått.
  Vedtak: Styret tar forslaget til etterretning og vil vedta endelig beretning på mail innen fristen for sakspapirer til årsmøtet.
  Ordstyrer ved årsmøtet 9.april.
  Vedtak: Styret foreslår Lars Åge Kamfjord som ordstyrer.


  10) Artikkelkonkurransen 2010 på no og nn
  Erlend orienterte kort om status. Juryen er ennå ikke ferdig, det mangler innstilling fra et av medlemmene.
  Vedtak: Utsetter saken til etter årsmøtet.


  11) Portalprosjektet
  Styret diskuterte saken. En ny portal må utformes utfra dyp kunnskap om brukeratferd, statistikk og webvaner. Styret har satt opp en statistikkovervåking av www.wikipedia.no, som vil kunne gi nyttig informasjon til prosjektet. Det vil være svært viktig at det tekniske fungerer godt til sømløs migrasjon når og hvis portalen implementeres. Det må også markedsføres godt når man bytter.
  Vedtak: Styret er positiv til en portalløsning for www.eikipedia.no. Det må oretas en konsekvensutredning før prosjektet kan gjennomføres. Det nye styret anmodes om å gjennomføre en slik utredning i samarbeid med Teknisk gruppe.


  12) Informasjon om opphavsrett
  Styret diskuterte spørsmålet om bedre opphavsretts-informasjon i redigering på Wikipedia-prosjektene.


  13) Chaptermøte i Berlin
  Jarle Vines tar kontakt med chapterne i Norden før møtet.


  14) Movation
  Erlend Bjørtvedt orienterte om møte med Truls Berg i Movation i dag.
  Wikimedia Norge har en stående invitasjon til gratis medlemskap i Movation og/eller Innovation Forum, et forum som samler en rekke private, offentlige og ideelle organisasjoner til kunnskapsutveksling om innovasjon. Movation var involvert i invitasjonen av Jimmy Wales til Norge i oktober 2009, og kan tilby både finansiell og organisatorisk bistand til gjennomføring og markedsføring av arrangementer, seminarer, osv. Vanlig medlemsavgift vil bortfalle for oss siden vi er en ideell organisasjon.
  Vedtak: Styret sender formell henvendelse til Movation med anmodning om medlemskap i dette nettverket.


  15) Neste møte
  Forberedende møte for årsmøtet blir kl 9.april 2011, klokka 1500.


  16) Eventuelt
  Ingen saker til eventuelt.