Hopp til innhold

Styremøte 2010 - 16. desember

Fra Wikimedia Norge
Sted Litteraturhuset
Dato 16. desember 2010, kl. 17.00-19.00
Løpenummer ?
Litteraturhuset i Oslo. Parallelt med styremøtet blir det wikitreff kl 1800 på Lorry som ligger like utenfor venstre billedkant.
Forrige : Styremøte 2010 - 1. september (Skype)
Forrige : Styremøte 2010 - 2. november (Skype)
Neste : Styremøte 2010 - 16. desember (Oslo)
Neste: Styremøte 2011 - 27. januar (Skype)


Dagsorden

1) Godkjenning av referat og innkalling


2) Økonomisk oversikt og oppfølging av økonomi
 • Ansvar økonomisk oversikt: Anne-Sophie Ofrim
 • Ansvar oppfølging økonomi: Erlend Bjørtvedt


3) Medlemsoversikt og sponsorer
 • Vedtak for oppfølging: Jarle lager forslag til tekst til diplomet. Erlend formidler utkastet videre til Finn Bjørklid og spør om han kan hjelpe oss med det grafiske.
 • Ansvar: Jarle Vines.


4) Artikkelkonkurransen 2010 på no og nn
 • Vedtak for oppfølging: Erlend går videre med forberedelsene og kompletterer juryen. Konkurransen kjøres i desember. Arbeider for å få med Wikimedia Sverige og Wikimedia Danmark.
 • Ansvar: Anne-Sophie Ofrim, Erlend Bjørtvedt


5) Samisk prosjekt
 • Vedtak for oppfølging: Vi fortsetter videre langs fastlagte spor og tar en full evaluering av prosjektgjennomføringen i mai 2011.
 • Ansvar: Morten Haugen.


6) Chapter Fundraising
 • Vedtak for oppfølging: Vi tar kontakt med Lars Åge, og i samråd med ham også med Kontrollkomiteen, for å høre om noen av dem kan ta hovedansvaret.
 • Ansvar: Lars Åge Kamfjord


7) Fritt ord søknad - videre strategi
 • Vedtak for oppfølging: Lars Roede og Erlend Bjørtvedt går videre med å nyskrive en revidert søknad, og forsøker å få et møte med Fritt Ord.
 • Status: Andre søknad, som var ganske lik den første, ble også avvist.
 • Ansvar: Lars Roede, Erlend Bjørtvedt


8) Skoleportalen
 • Vedtak for oppfølging: Harald Groven og Trond Trosterud arbeider videre med saken.
 • Ansvar: Harald Groven


9) Wikipedia Academy
 • Vedtak for oppfølging: Jørund tar et hovedansvar for innhold og program, og jobber videre med Erlend som tar et hovedansvar for logistikk, finansiering og avtaler med Friprog.
 • Ansvar: Jørund Leknes


10) Årsmøte 2011

Planlegging og fordeling av ansvarsområder.

 • Ansvar: Jarle Vines


11) Revisor.
 • Vedtak for oppfølging: Jarle Vines henvender seg på ny overfor KK med spørsmål om å finne en revisor.
 • Kontrollkomiteen har henvendt seg til styret med en kandidat, Finn Rindahl, som er villig til å ta på seg revisoroppgaven foran årsmøtet 2011.


12) Kurs sammen med NLI - status
 • Ansvar: Jarle Vines


13) UNINETT-konferansen 2010
 • Ansvar: Harald Groven


14) Julebord 2010
 • Ansvar: Anne-Sophie Ofrim


15) Informasjon til medlemmene
 • Det har gått ut to medlemsutsendinger siden forrige styremøte.
 • Ansvar: Jarle Vines


16) Andre orienteringssaker
16.1) Formidlingspoeng for skriving. Trond Trosterud
16.2) Norsk Nettleksikon. Erlend Bjørtvedt


17) Eventuelt


18) Neste møte


Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Lars Aage Kamfjord x
Erlend Bjørtvedt x
Anne-Sophie Ofrim x
Morten Haugen x
Jørund Leknes x Til 18:00.
Lars Roede x
Trond Trosterud
Vara Harald Groven
Vara Jon Harald Søby
Kontrollkomiteen v/ leder x


Referat

1) Godkjenning av referat og innkalling


2) Økonomisk oversikt og oppfølging av økonomi
 • Vedtak: Styret vedtar å avskrive restgjeld kr 2.287,oo- som er utestående for én skyldner. vedkommende tilskrives med informasjon om dette vedtaket. De øvrige skyldnere følges videre opp av økonomiansvarlig og sekretær.


3) Medlemsoversikt og sponsorer
 • Jarle har ferdigstilt diplomforslaget i november, og Erlend følger dette opp overfor grafisk formgiver.
 • Det har vært tidkrevende å jobbe med sponsorer. Mindre bedrifter må styrebehandle det. Vi har Melings AS som sponsor, og Norwegian Air Shuttle støtter oss i 2011.


4) Artikkelkonkurransen 2010 på no og nn
 • Vedtak for oppfølging: Erlend går videre med forberedelsene og kompletterer juryen. Konkurransen kjøres i desember. Arbeider for å få med Wikimedia Sverige og Wikimedia Danmark.
 • Ansvar: Anne-Sophie Ofrim, Erlend Bjørtvedt
 • Konkurransen er godt i gang. Etter 8 døgn har det kommet inn 102 nye eller utvidede artikler. Det er 7 flere enn på samme tid under Estlands-konkurransen i 2009. Nå er det bare å promotere konkurransen ytterligere overfor brukere og venner. Det er gått ut informasjon til alle medlemmene.


5) Samisk prosjekt
 • Morten Haugen var ikke til stede. Han har prientert styret om at Sametinget har gitt en videreføring av prosjektet fram til sommeren 2011.


6) Chapter Fundraising
 • Vi kom litt sent i gang med planleggingen, men vi er med på innsamslingen og den har foreløpig gitt godt resultat på WMF-nivå. Vi vil kunne søke på inntil halvparten av det som kommer inn fra Norge. Det bør settes igang en prosess for å finne gode formål som det kan søkes penger til.
 • Forslag: Kan styret godta bruk av en ekstern side for innsamling av penger til Wikimedia Norge?
 • Diskusjon: Så lenge det er et lovlig og anerkjent sted, så bør det være akseptabelt. Pay Pal bør være en god kandidat. Wikimedia Sverige har nettbutikk for t-skjorter på en ekstern side.
 • Vedtak: Hans-Petter Fjeld gis mandat til å orientere seg overfor Pay Pal om en mulig tje neste, og eventuelt opprette avtale der dersom det er formålstjenlig og gjennomførbart. Dersom Pay Pal ikke lar seg benytte, kan Hans-Petter Fjeld også undersøke og foreslå andre tjenesteleverandører.


7) Fritt ord søknad - videre strategi
 • Vedtak: Det må søkes igjen, med en annen type søknad. Det bør sentrere mer rundt kjernevirksomheten med kursing av bidragsytere og brukergrupper. Styret vil fram til søknadsfrist jobbe videre med tema og innretning.
 • Andre søknadskilder: Vi bør vurdere om det er mulig å søke andre kilder til bildeprosjekt, og kommuneprosjekt.


8) Skoleportalen
 • Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.


9) Wikipedia Academy
 • Anledning til å vise fram bruken av wiki-teknologien, f.eks i akademia (BI m.fl). Bør ha innslag som vekker interesse utover organisasjonen og overfor pressen. Gjerne invitere politikere i og med den aktualiteten som er rundt Wikipedia. God anledning til å invitere Jimmy Wales igjen, og den bør i så fall sendes rett over nyttår.
 • Innspill fra styret: Introkurs. Praktisk fokus også. Appellere til den typen småbedrifter, kommuner og etater som normalt er i målgruppen til Go Open 22-23.mars. Fint hvis vi kan kjøre som et spor i Go Open og konkurrere om deltakerne der. Kursopplegget ved Universitetet i Stavanegr vil skje antakelig ca en uke før.


10) Årsmøte 2011
 • Vedtak: Målsetning om årsmøtedato: Lørdag 9.april. Styret undersøker raskt hvordan denne dagen passer med andre hensyn som kan tenkes å trekke oppmerksomhet fra årsmøtet. Vi går inn for bruk av fullmakter, og kontrollkomiteen bes komme med et forslag til standard for fullmakter og godkjenning av dem. Styrets årsmelding må foreslås av Erlend og Jarle. Regnskapet settes opp av Anne-Sophie og Erlend i god tid. Premiene til Artikkelkonkurransen 2010 føres på 2010-regnskapet. Eventuelle vedtektsendringer koordineres av Lars Åge. Vi bør også tenke mer kreativt mht møtested, og muligheten til å kombinere årsmøtet med et arrangement.


11) Revisor.
 • Finn Rindahl er kandidat til å være revisor for WMNO.
 • Vedtak: Finn Rindahl engasjeres som revisor.


12) Kurs sammen med NLI - status
 • Jarle har møtt UiS og Rogaland Historie- og Ættesogelag, samt to representanter fra NLI. Kursdato satt til 12.mars og 15.mars, sted blir Universitetet i Stavanger. Dette vil gi noe midler til WMNO fra NLI, og noe midler fra Populus. Logistikk og kursledelse er organisert.


13) UNINETT-konferansen 2010
 • Jarle orienterte: Vi ble invitert til å delta på Uninett-konferansen. Harald Groven fra WMNO innldet om e-læring. Det ble en fin sesjon og gode tilbakemeldinger fra deltakerne.


14) Julebord 2010
 • Julebord blegjennomført umiddelbart etter styremøtet.


15) Informasjon til medlemmene
 • Det har gått ut to medlemsutsendinger siden forrige styremøte. En 8.november, og en 13.desember.
 • Vedtak: Det oppdateres på bloggen om NAP-portalen, Uninett-konferansen, og artikkelkonkurransen. Alle styremedlememr får passord ved å henvende seg til Lars Åge.


16) Andre orienteringssaker
16.1) Formidlingspoeng for skriving. Trond Trosterud deltok ikke i møtet.
16.2) Norsk Nettleksikon. Erlend Bjørtvedt orienterte kort om prosjektet.
16.3) NTB hadde i dag et 3 timers intervju med lederen og to av bidragsyterne. Det vil bl.a relateres til 10-års-jubileet i januar.


17) Eventuelt
 • Vi bør skrive kronikker om viktige temaer rundt Wikimedia.


18) Neste møte
 • 27.januar 2011, kl 1700. Med WIki-treff.