Hopp til innhold

Styremøte 2010 - 2. november

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 2. november 2010, kl. 17.00-19.00
Løpenummer ?
Forrige : Styrets arbeidsmøte 2010 - 8. juli (Oslo)
Forrige : Styrets arbeidsmøte 2010 - 2. august
Forrige : Styremøte 2010 - 1. september (Oslo)
Neste : Styremøte 2010 - 16. desember (Oslo)


Dagsorden

1) Godkjenning av referat og innkalling


2) Økonomisk oversikt og oppfølging av økonomi

Ansvar økonomisk oversikt: Anne-Sophie Ofrim.
Ansvar oppfølging økonomi: Erlend Bjørtvedt.

3) Medlemsoversikt

Ansvar: Jarle Vines.

4) Konkurranse på no og nn

Vedtak for oppfølging: ”WMNO bevilger samlet kr 10.000 til en konkurranse på bokmåls og nynorsk wikipedia. Formålet med bevilgninger er at beløpet skal gå til skrivekonkurranser som skal heve kvaliteten på de to prosjektene. Morten og Anne-Sophie representerer WMNO i juryer.”
Ansvar: Morten Haugen, Anne-Sophie Ofrim og Erlend Bjørtvedt.

5) Samisk prosjekt

Vedtak for oppfølging: "Harald Groven går med i prosjektet sammen med Morten. Følger opp henvendelse til Oslo sameforening, og sender henvendelse til samiske studentforeninger, herav SSSR, biblioteker, høyskoler og skoler. Sikte spesielt inn mot studenter."
Ansvar: Morten Haugen.

6) Chapter Fundraising

Vedtak for oppfølging: "Vi melder oss på løpet med lettversjonen overfor WMF. Sender mail til medlemmene og spør om noen vil være med i arbeidsgruppen."
Ansvar: Lars Åge Kamfjord.

7) Fritt ord søknad - status

Ansvar: Lars Roede.

8) Skoleportalen

Vedtak for oppfølging: "Jørund Leknes bistår Harald Groven i arbeidet med søknadsutforming. Kommer med innspill primo/medio september."
Ansvar: Harald Groven.

9) Oslo Bokfestival - evaluering

Ansvar: Jarle Vines.

10) Wikipedia Academy

Referatført 1. september: Vi vurderer det som mest formålstjenlig å arrangere dette i mars-april 2011, sammen med Friprogsenterets Go Open, i Oslo. En gruppe nedsettes snarest bestående av Anne-Sophie Ofrim, Erlend Bjørtvedt, og Jørund Leknes. Tar med forespørsel i medlemsutsendingen, og rekrutterer eventuelle frivillige i Wiki-samfunnet.
Ansvar: Erlend Bjørtvedt.

11) Diplom og oppmerksomhet til sponsorer og til de som gir gaver

Vedtak for oppfølging: "Styret gjennomfører en intern konkurranse om å designe beste diplom og medlemskort. Frist 15.september. Styret gir Jarle fullmakt til å få utformet krus."
Ansvar: Jarle Vines.

12) Kurs sammen med NLI - status

Ansvar: Jarle Vines.

14) Julebord 2010 - status

Vedtak for oppfølging: "Vi ber i invitasjonen alle om å ta med kontanter. Et av styremedlemmene ordner da betaling."
Ansvar: Anne-Sophie Ofrim.

15) Informasjon til medlemmene

Det er ennå ikke sendt ut medlemsutsending, dette må gjøres snarest.
Ansvar: Jarle Vines.

16) Atekst.

Ref innkommet mail angående Atekst.
Ansvar: Anne-Sophie Ofrim.

17) Neste møte

Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Lars Aage Kamfjord
Erlend Bjørtvedt x
Anne-Sophie Ofrim x
Morten Haugen x
Jørund Leknes x
Lars Roede x
Trond Trosterud 17-18
Vara Harald Groven x
Vara Jon Harald Søby x
Kontrollkomiteen v/ leder

Referat

1) Godkjenning av referat og innkalling
 • Referat fra 1.september ble godkjent.
 • Innkalling ble godkjent.
2) Økonomisk oversikt og oppfølging av økonomi
 • Erlend Bjørtvedt orienterte om den økonomiske situasjonen og status for arbeidet med oppfølging av økonomi.
 • Vedtak: Jarle Vines henvender seg på ny overfor KK med spørsmål om å finne en revisor.
3) Medlemsoversikt
 • Jarle Vines innledet: I september fikk vi 10 nye medlemmer, hvorav 2 gjeninnmeldte som tidligere har vært medlem.

Vi har nå 77 medlemmer, en økning på mer enn 100% siden årsmøtet 2010.

 • Diskusjon:
- Kan vi vurdere vervepremier?
- Det er enighet med Melings om produksjon av designglass av designeren Erik Bakke. Foreslås at dette gis til donorer og ververe som verver 5 medlemmer eller mer.
- De som har fått t-skjorter med dårlig trykk vil få ettersendt bedre t-skjorter.
4) Konkurranse på no og nn
 • Morten og Erlend orienterte. Konkurransen er ferdig prosjektert til å settes i gang. Det er rettet henvendelse til Wikimedia Sverige og Wikimedia Danmark om de vil være med. Vi har håp om å få med begge.
 • Vedtak: Erlend går videre med forberedelsene og kompletterer juryen. Konkurransen kjøres i desember. Arbeider for å få med Wikimedia Sverige og Wikimedia Danmark.
5) Samisk prosjekt
 • Morten orienterte om status. Vi har nå en identifisert hovedmålgruppe, og vi har en ekstern som ønsker å bidra som kurs- og foredragsholder i Nord-Norge. Også John Harald Søby er villig til å gjøre det. Det er en tilbakemelding at de fleste foretrekker oversetting av ferdige tekster, framfor nyskriving. Vi må ta et hovedvalg mellom skrivebetaling og reisebudsjett for kurs.
 • Diskusjon:
- Trond Trosterud kan også være med og holde kurs i Nord-Norge.
- Vi må ta kontakt med foreningene i universitetsmiljøene, og i samiske instituttmiljøer.
 • Vedtak: Vi fortsetter videre langs fastlagte spor og tar en full evaluering av prosjektgjennomføringen i mai 2011.
6) Chapter Fundraising
 • Vedtak: Vi tar kontakt med Lars Åge, og i samråd med ham også med Kontrollkomiteen, for å høre om noen av dem kan ta hovedansvaret.
7) Fritt ord søknad - status
 • Erlend orienterte om at vi har fått avslag.
 • Vedtak: Lars Roede og Erlend Bjørtvedt går videre med å nyskrive en revidert søknad, og forsøker å få et møte med Fritt Ord.
8) Skoleportalen
 • Harald Groven orienterte: Har jobbet videre med prosjektet overfor Senter for IKT i Utdanningen. De inngår nå i et europeisk forskningsprosjekt om pedagogisk bruk av Web 2.0. En professor i Finland er med i prosjektet, og sitter i Advisory Board i Wikimedia Foundation Det åpner for å forsøke å få inn et forskningsprosjekt om pedagogisk bruk av Wikipedia. Vi kan forsøke å få vårt prosjekt til å levere noe av innholdet til forskningsprosjektet.
 • Vedtak: Harald Groven og Trond Trosterud arbeider videre med saken.
9) Oslo Bokfestival - evaluering
 • Vi fikk 6 nye medlemmer og 2 gjeninnmeldte. Vi fikk snakket med mange og vist oss fram. Vi hadde litt tekniske utfordringer med nettforbindelsen i starten. Laget mye godt materiell, Finn Bjørklid gjorde der en kjempejobb. Ulf Larsen gjorde en solid jobb med arrangementet og Hans Petter Fjeld gjorde en god jobb med å få redigert video. Erlend fikk holde et foredrag hos Computas som følge av festivalen.
 • Diskusjon:
- Vi bør ha store skjermer, stativholdere for dokumenter, og litt større plass.
 • Vedtak: Dersom Hans Petter ønsker dekket sine utgifter til videoproduksjon, innvilger vi det med inntil kroner 1.000.
10) Wikipedia Academy
 • Erlend Bjørtvedt innledet. Vi har god dialog med Go Open og potensielle sponsorer. Programmet bør appellere både til akademia og til bredere brukergrupper, også offentlige etater og kommuner.
 • Vedtak: Jørund tar et hovedansvar for innhold og program, og jobber videre med Erlend som tar et hovedansvar for logistikk, finansiering og avtaler med Friprog.
11) Diplom og oppmerksomhet til sponsorer og til de som gir gaver
 • Jarle Vines innledet: Vi har nå kunstglass som kan brukes, og vi kan spørre Finn Bjørklid om å lage diplom. Noen må lage teksten.
 • Vedtak: Jarle lager forslag til tekst til diplomet. Erlend formidler utkastet videre til Finn Bjørklid og spør om han kan hjelpe oss med det grafiske.
12) Kurs sammen med NLI - status
 • Jarle Vines innledet: Vi får tilgang til klasserom på Universitetet i Stavanger (UiS), og de har sagt seg villig til å hjelpe med å presentere et kursopplegg for NLI og lokalforeningene. Kursene bør henvende seg til både wikipedianere og lokalhistoriefolk. Vi har et håp om å få et titalls personer til kurs på UiS i januar-februar. En historiker på Norsk Oljemuseum er wikipedianer på nn-Wikipedia og ønsker å være med.
13) Julebord 2010 - status
 • Det er hittil 11 påmeldte. Vi må oppfordre flere til å delta. De som kommer må ha med penger slik at én betaler regningen.
14) Informasjon til medlemmene
 • Jarle Vines innledet: Dette har blitt forsinket grunnet jobbmessig press.
 • Vi har fått avklart en del ting idag som Jarle gjør klart til helga. Styret oppfordres til å komme med innspill til hva som skal med før fredag.
15) Atekst.
 • Jarle Vines innledet: Det har kommet mail fra et medlem om Atekst-avtalen med spørsmål om hvem som forvalter den. Henvendelsen gjelder hvem som forvalter abonnementet og hvem som skal tildele passord.
 • Vedtak: Styret tar henvendelsen til etterretning.
16) Neste møte
 • Neste styremøte er 16.desember på Litteraturhuset.
 • Vi tar ikek noe mer arbeidsmøte før dette.
17) Eventuelt (diskutert som sak nr 3, de øvrige forskjøvet).
17.1) Arbeidet med formidlingspoeng for Wikipedia
 • Trond Trosterud orienterte om sitt arbeid overfor akademia. Leksikonskriving er i utgangspunktet ikke meriterende, heller ikke for SNL. Universitetet i Tromsø har tatt et operativt grep om SNL-arbeidsgruppa. I desember vil arbeidet med prosjekt for publiseringspoeng tas opp igjen på UiT. Vi tilbyr et script som automatisk måler publiseringsbidrag via Wikipedia. Det blir mulig å ta opp igjen dialogen med UiT i desember.
 • Diskusjon:
- Espen Andersen på BI er en relevant ressursperson, men BI er ikke med i Frida-systemet.
- Det skal opprettes en nasjonal meritteringsmodell - NVI - men formidlingspoeng har antakelig ikke vært mye framme der. Det er USIT-miljøet ved UiO som antakelig blir operatør for et slikt system.
- Det viktige for oss er å kunne vise til at vi har et program som kan måle og telle skrivebidrag.
 • Vedtak: Trond Trosterud går videre med arbeidet for FRIDA-poeng ved UiT.
17.2) Norsk nettleksikon og Nasjonalbiblioteket
 • Diskusjon:
- Norsk Nettleksikon (tidligere SNL) opprettes fra januar 2011, med dyplenking til Bokhylla i Nasjonalbiblioteket.
- Det nye leksikonet vil få økonomisk støtte fra Fritt Ord og Sparebankstiftelsen.
- Tinget på Wikipedia har avvist dyplenking til Nasjonalbibliotekets bøker.
- Denne forskjellen vil kunne føre til et konkurransefortrinn for Norsk Nettleksikon.