Styrets arbeidsmøte 2010 - 8. juli

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 8. juli 2010, kl. 17.00-19.00
Løpenummer ?
Forrige: Styremøte 2010 – 18. mai
Forrige: Styremøte 2010 - 16. juni
Neste : Styrets arbeidsmøte 2010 - 2. august
Neste : Styremøte 2010 - 1. september
Neste : Styremøte 2010 - 16. desember


Styrets arbeidsmøte 8. juli 2010

Møtet foregikk over Skype. Start: 17.00

Til stede
 • Jarle Vines (leder)
 • Erlend Bjørtvedt (referat)
 • Morten Haugen
 • Anne-Sophie Ofrim
 • Jørund Leknes
 • Harald Groven (vara)
Fraværende
 • Lars Åge Kamfjord
 • Lars Roede
 • Trond Trosterud


1) Godkjenning av referat og innkalling
Konklusjon

Utestående referater behandles ved førstkommende ordinære styremøte.


2) Situasjonen siden sist

Jarle Vines orienterte om utviklingen i det praktiske styrearbeidet siden årsmøtet.

Diskusjon:

 • Det ble diskusjon om videre arbeidsmåte i grenseflaten mot organisasjonen.
 • Det ble diskutert arbeidet framover med økonomi. Regnskapsbyrå er sagt opp og vi vil føre regnskap selv.
Konklusjon

Erlend Bjørtvedt bistår kassereren og trer inn i rollen som regnskapsfører. Han får i ansvar å anskaffe et enkelt regnskapssystem. Kontrollkomiteen og Erlend Bjørtvedt arbeider videre operativt med oppfølging av saker angående økonomi t.o.m. september. Hovedfokus legges på å sette organisasjonen i stand til å gjennomføre årsmøtets budsjettvedtak. I styrets videre arbeid med økonomi konkluderes det med at det av årsmøtet vedtatte budsjett er retningsgivende for organisasjonens disposisjoner i 2010.


3) Prosjektsøknad til Fritt Ord

Erlend Bjørtvedt orienterte kort om det utkastet han sendte ut før møtet, og om innspillene fra styret.

Diskusjon:

 • Andre museer og ABM-Utvikling har hatt større prosjekter og digitalisert mye bilder, med penger fra Kulturdepartementet, men har mislykkes på flere områder:
  • Søkbarhet, tilgjengelighet for søkemotorer (elementær feil!), globalitet (Creative Commons), samordning av ulike arkivers bilder i samme kategorier, tilgjengelighet, publikums grensesnitt og terskler, kjennskap til arkivet. Crowdsourcing – eksplosiv utbredelse. Crowdsourcing – informasjon om bildene fra publikum.
 • St meld 17 – Et informasjonssamfunn for alle – snakker om å slippe fri og gjøre en digital allmenning tilgjengelig for befolkningen. Dette bør det vises til i søknaden.
Konklusjon

Erlend gjør andre utkast ferdig fredag 9.juli og sender til styret.


4) Samisk-prosjektet

Morten Haugen orienterte om status. Sametinget har henvendt seg med forespørsel om progresjon og evt endring av prosjektutformingen. Foreløpig har 4-5 skribenter har meldt seg, de har allerede skrevet to artikler. Det virker som om alle disse bor i Troms og Finnmark.

Diskusjon
 • Det er viktig at vi får møtt skribentene og kurser dem, holde inspirasjonen oppe og utnytte deres engasjement rett over sommeren.
Konklusjon

Morten Haugen arbeider videre med revisjon og tilpasning av prosjektet og rapporterer til Sametinget. Harald groven bistår med å evt møte / kurse de skribentene som bor i Nord-Norge.


5) Prosjekt med NDLA

Harald Groven orienterte kort om status. Vi vil kunne søke om prosjektmidler men ikke driftsmidler. Det viser seg at John Erling Blad har hatt kontakt med NDLA i april eller mai. Styret vil ta kontakt med dem over sommerferien med en prosjektplan straks ferien er over. Det finnes en del noen entusiastiske lærere som har hatt liknende ideer med å koble læreplanmålene opp mot Wikipedia med konkurranser, lærerkurs, m.m.. Antakelig vil det være mulig å rekruttere lærer som prosjektleder til dette prosjektet.

Diskusjon
 • Vi har en del lærere i det aktive Wikipedia-miljøet som bør kunne forespørres om de ønsker å trekkes inn i arbeidet.
Konklusjon

Harald Groven sender styret et første utkast til prosjektbeskrivelse snarest.


6) Eventuelt
 • Harald Groven orienterte om mulighetene for tildeling av formidlingspoeng i akademia for akademikeres bidrag til nettleksika, og hvilken innvirkning dette kan ha for rekruttering av universitetsansatte forskere til kvalitetsheving på kjerneartikler om Wikipedia i fremtiden kan bli omfattet av et slikt incentivsystem. I forbindelse med arbeidet med videre drift av SNL er det diskutert hvordan tildeling av formidlingspoeng kan gjøres nøytralt for hvorvidt bidragene er ytt til leksika med kollektivt skrevne artikler eller bare til tradisjonelle leksika.
  • Dette blir tema for et eget arbeidsmøte på skype 2.august.
 • T-skjorter: Vi har en base på kr 25.000 i materiale, hvor vi kan selge dette overfor tredjepart. Vedtak: Det gis gratis en t-skjorte og en pin til alle betalende medlemmer.
 • Det ble orientert om at Morten Haugen hadde et utlegg til gave til de to avgåtte leder og nestleder i Wikimedia Norge ved årsmøtet i april.
 • Det må bestille plass til julebord med bindende påmelding før 15.november.
Konklusjon

Morten Haugen gis dekning for bokgaven til avgåtte styre, regnskapsføres som Årsmøtekostnader. Anne-Sophie Ofrim tar ansvar for arbeid med å organisere julebord i desember.


7) Neste styremøte/r
 • Arbeidsmøte om formidlingspoeng: 2. august klokken 17.00.
 • Ordinært styremøte: 1.september klokken 17.00.
 • Ordinært styremøte: 16.desember klokken 17.00.

Møtet var slutt kl. 19.20.