Styremøte 2011 - 19. mai

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 19. mai 2011, kl. 17.00 - 20.00
Løpenummer ?
Forrige: Styremøte 2011 - 27. januar (Oslo + Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 18. mars (Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 9. april I (Oslo)
Forrige: Styremøte 2011 - 9. april II (Oslo)
Neste: Styremøte 2011 - 30. juni

Ved konstituerende styremøte 9.april 2011, vedtok styret denne ansvarsfordeling:

Leder: Jarle Vines. Sametingsprosjektet. Medlemsfordeler. Sponsorer.
Nestleder: Erlend Bjørtvedt. Sekretær. Møtereferat. Regnskapsføring. Søknader.
Kasserer: Kjetil Ree. Bankkonto. Postboks. Oppfølging av kontingenter. Medlemsregister. Portal.
Styremedlem: Lars Roede. Kultursektoren. Søknader.
Styremedlem: Jørund Leknes. Kontakt med WMF. Norway Loves Monuments.
Varamedlem: Harald Groven. Utdanningssektoren.


Dagsorden er utdelt 16.mai kl 23.30

Dagsorden

0) Referat og innkalling
1) Økonomi - status og regnskap
Gjennomgang ved Kjetil Ree og Erlend Bjørtvedt
Regnskap for mars er omdelt tidligere. Regnskap for april er forsinket pga kassererens utenlandsopphold.
Det må etableres bedre operasjonelle rutiner for innkreving av kontingent, akademi-avgift, mm.
2) Prosjekter - status
Samisk-prosjektet: Orientering ved Jarle Vines.
Norway Loves Monuments. Orientering ved Jørund Leknes.
Portalen Wikipedia.no. Orientering ved Kjetil Ree.
T-skjorter. Orientering ved Jarle Vines.
3) Kulturrådet - status og videre oppfølging
Orientering / ansvarlig: Lars Roede.
4) Strategi for 2011
Vi diskuterer hvordan vi skal arbeide med strategi og prioritere hovedsaker for 2011.
Ansvarlig: Jarle Vines.
5) Artikkelkonkurransen 2010-2011 - status
Orientering ved Erlend Bjørtvedt.
6) Orientering årsmøter
Vi deltok på årsmøtet til Seniornett og årsmøtet til Populus. Jarle Vines orienterer.
7) Høring- norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Vår høringsuttalelse. Jørund Leksnes orienterer.
8) Samarbeid medforskningsdokumentasjonssystemet CRISTIN
Harald Groven orienterer.
9) Viktige datoer i 2011
Vi fastsetter en kalender for minimumsaktiviteter for offentliggjøring på hjemmesidene.
Viktige datoer som bør markeres er premiering 30.mai, 4-års-jubileum WMNO 23.juni, 7-års-jubileum nynorsk 31.juli, Wikimania 5-7.august, norsk 10-års-jubileum 26.november.
Det bør planlegges wiki-treff med lengre planleggingstid enn tidligere.
10) Eventuelt


11) Neste styremøte


Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Jørund Leknes x
Lars Roede x
Vara Harald Groven x
Kontrollkomiteen v/ leder x

Referat

0) Referat og innkalling
Referat og innkalling ble godkjent med tilleggspunktene 6, 7 og 8 som ble meldt inn senere.
1) Økonomi - status og regnskap
Gjennomgang ved Erlend Bjørtvedt.
Regnskap for mars er omdelt tidligere. Regnskap for april er forsinket pga kassererens utenlandsopphold.
Det har kommet inn 10.000 i støtte fra Opera Software for akademiet, og 5.000 i støtte fra NLI for kurs i Stavanger.
Regnskapsføreren vil purre på ubetalte deltakeravgifter fra akademiet straks kassereren oversender kontoutskriften for april.
Jarle, Erlend og Kjetil skaffer en lagringsmåte til den oppdaterte medlemslisten før neste styremøte.
2) Prosjekter - status
Samisk-prosjektet: Orientering ved Jarle Vines.
Samiskprosjektet har vært ressurskrevende. Det arrangeres 28-29.mai et kurs i Oslo for 7-8 samiske studenter fra Samisk høyskole. Dette arrangementet og dets videre gjennomslag blir utslagsgivende for prosjektets eventuelle videreføring. Evalueringen av kurset og dets resultater vil være utslagsgivende for prosjektets videre framtid.
Norway Loves Monuments. Orientering ved Jørund Leknes.
Dette inneholder en fotokonkurranse, som man gjerne vil ha en lokal sponsor til. Trenger også en operativ relasjon til Riksantikvaren. Det er en liste over nødvendige gjøremål på Wikimedia Foundations prosjektside, og det er en del vi må gjøre lokalt. Det bør registreres norsk domene for prosjektet. Det var et prosjektmøte i Berlin 16.mai, vi følger med på maillistene for prosjektet og Jørund tar ansvaret for prosjektet. Det finnes en nettside www.kulturminnesok.no som har database og som det ville være fint å krysslenke med. Vi finner ut hvordan dataene er tilgjengelige. Wikipedia ville også kunne få mye trafikk inn på deres sider, i en vinn-vinn-situasjon. Utfordringen er hvorvidt kulturminne-databasen er oppdatert. Jørund vil trenge en til fra styret som kan være med i prosjektet.
Portalen Wikipedia.no. Orientering ved Kjetil Ree.
Styret utsetter saken inntil prosjektansvarlig Kjetil Ree er tilbake fra utlandet. Vi har meget dårlig tid med frist 1.august, så dette arbeidet må prioriteres høyt. Det er Wikimedia Norge som eier domenet og vil legge opp portalen. Alle må komme med innspill. Det må også meldes til Foundation hvilke domener vi forvalter.
T-skjorter. Orientering ved Jarle Vines.
Vi har fått 100 t-skjorter. Erlend sender oppdatert liste til Jarle over hvem som har fått tilsendt allerede. Videre må styret få laget en side hvor man kan bestille t-skjorte. En ekstern leverandør kan sette opp dette for oss. Styret gir en ramme på kr 10.000 til disposisjon for styreleder for å få fram en bestillings- og paypal-tjeneste.
3) Kulturrådet - status og videre oppfølging
Orientering / ansvarlig: Lars Roede.
Lars Roede sendte før møtet ut en mail med status for kontakten med Kulturrådet. Vi avventer fortsatt neste forslag fra rådet, som Roede holder kontakten med. Det må jobbes målrettet med prosjektsøknader etter sommerferien.
4) Strategi for 2011
Vi diskuterer hvordan vi skal arbeide med strategi og prioritere hovedsaker for 2011.
Ansvarlig: Jarle Vines.
Fra diskusjonen:
Vi trenger å nå mer igjennom på informasjonssiden. En mulighet er å arrangere kurs om hvodan Wikipedia virker, for journalister og andre viktige opinionsdannere og beslutningstakere. Vi trenger også å skrive mer, kronikker og ting til nettsiden.
Det er også svært viktig å få inn økonomiske midler.
Wikimedia Foundation sin strategi og mål bør ligge til grunn, og forsøke å oversette dem til norske forhold og sette opp vår "andel" av målene som skal nås. Og utlede de prosjektene som kan bidra til de målene.
Flere medlemmer bør være viktig, potensialet må være stort. Det er også viktig å engasjere medlmmene i det arbeidet som gjøres. Også tidligere styremedlemmer må aktiviseres mer i prosjekter. Lokalavdelinger kan være en mulighet, både i regionene og i Oslo.
Organisasjonen trenger et sekreatariat. En fundraiser lokalt kan være viktig og bør være et mål å få på plass i år.
Viktig å få samarbeidsavtaler med offentlige eiere av data og informasjon som ikke når ut uten oss.
Viktig å ta tak i målene først, og få til et sekretariat for å kunne muliggjøre prosjekter. Må vi prioritere hardere?
Hver enkelt setter opp fem punkter som det er viktig å jobbe med, så ser vi hva vi synes er viktigst. Endelig strategiplan vedtas på neste styremøte.
5) Artikkelkonkurransen 2010-2011 - status
Orientering ved Erlend Bjørtvedt.
Det blir premiering 30.mai kl 1400, og pressen blir invitert. Flest mulig medlemmer bør delta.
6) Orientering årsmøter
Vi deltok på årsmøtet til Seniornett og årsmøtet til Populus. Jarle Vines orienterer.
Ulf Larsen deltok i årmøtet til Seniornett i Horten, med foredrag om Wikipedia. Han ble invitert til å ha flere innlegg ved samlinger for Seniornett i Norge.
Hans-Petter Fjeld deltok på årsmøtet i Populus, hvor vi er med og kan få studiestøtte. Det er viktig å forstå denne organisasjonens støttemekanismer og hvordan vi kan bruke den muligheten framover.
7) Høring- norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Vår høringsuttalelse. Jørund Leksnes orienterer.
Jørund tar ansvar for en prosjektside på Wikimedias sider hvor han, Harald Groven og evt flere kladder et høringsinnspill. Forslag legges ut på Tinget og Samfunnshuset.
8) Samarbeid medforskningsdokumentasjonssystemet CRISTIN
Harald Groven orienterer.
Harald og Trond Trosterud har arbeidet med dette. Cristin-databasen blir arvtageren etter Frida. Det er god framgang i arbeidet for premiering av formidling, adgang til databasen er viktig å ha for å kunne intrgere identiteten til bidragslister for forskere som er brukere på Wikipedia. Videre arbeid blir å lage bedre artikler på Wikipedia om disse forskerne ved å legge ut en kokebok til skribenter om hvordan man lenker til Cristin-publikasjonene til forfatteren. Dette kan gi et gjennombrudd i måten vi formidler forskning ut gjennom Wikipedia.
9) Viktige datoer i 2011
Vi fastsetter en kalender for minimumsaktiviteter for offentliggjøring på hjemmesidene.
Viktige datoer som bør markeres er premiering 30.mai, 4-års-jubileum WMNO 23.juni, 7-års-jubileum nynorsk 31.juli, Wikimania 5-7.august, norsk 10-års-jubileum 26.november.
Høringsutkast bør vi prøve å legge ut på Tinget og Samfunnshuset like før 4-års-jubileet 23.juni. Vi spør Hogne om han vil bidra til et slags arrangement ifm nynorsk-jubileet 31.juli. Vi må legge ut påminning om Wikimania på Tinget og Samfunnshuset. Vi vurderer et GLAM-arrangement ifm 10-års-jubileet 26.november. Vi utfordrer Kjetil Ree til å arrangere et Wikitreff etter arrangementet den 30.mai.
10) Eventuelt
Ingen saker.
11) Neste styremøte
Neste styremøte blir torsdag 16.juni kl 1700.