Hopp til innhold

Styremøte 2011 - 22. september

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
Sted Skype
Dato 22. september 2011, kl. 17.00 - 20.00
Løpenummer ?
Forrige: Styremøte 2011 - 27. januar (Oslo + Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 18. mars (Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 9. april I (Oslo)
Forrige: Styremøte 2011 - 9. april II (Oslo)
Forrige: Styremøte 2011 - 19. mai (Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 30. juni (Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 17. august (Skype)
Neste: Styremøte 2011 - 3. november (Oslo)

Dagsorden er utdelt 21.september, kl 20.30

Dagsorden

0) Referat og innkalling


1) Økonomi - status og regnskap
Gjennomgang ved Kjetil Ree og Erlend Bjørtvedt
Oppfølgingspunkt: Oppfølging av kontingent: Jarle


2) Prosjekter - status
Samisk-prosjektet: Rapporten del1 og Søknaden del 2 til Sametinget: Jarle.
Portalen Wikipedia.no. Status, feedback og eventuell videreutvikling: Kjetil.


3) Wiki Loves Monuments
Status og videre arbeid: Jørund.


4) Kulturrådet - Videre oppfølging
Orientering / ansvarlig: Lars Roede.
ABM/GLAM-konferanse i høst: Lars Roede.


5) Strategi for 2011 - innkomne forslag og videre prosess
Status og innspill til strategidokumentet.
Styret bør konkludere på priotiteringene i møtet.


6) Søknad om støtte til Wikimedia Foundation
Konklusjoner trekkes utfra diskusjon og vedtak om Strategi i punkt 5.


7) Høringsprosesser og utvalgsdeltakelse
om stortingsmelding om arkiv (KuD): Harald .
orientering om stortingsmelding om immaterielle rettigheter (NHD): Erlend.
orientering om arbeidet i offentlig utvalg om internettvekst: Jørund.


8) Samarbeid med CRISTIN
Utsatt fra forrige møte: Harald.


9) Oslo Bokfestival
Oppsummering av årets messe: Jarle.


10) Eventuelt


11) Neste styremøte

Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Jørund Leknes X
Lars Roede X
Vara Harald Groven X
Kontrollkomiteen v/ leder X

Referat

0) Referat og innkalling
Styreleder beklaget at innkallingen var sendt ut senere enn fristen.
Referat fra forrige møte ble godkjent.


1) Økonomi - status og regnskap
Gjennomgang ved Kjetil Ree og Erlend Bjørtvedt. Den økonomiske situasjonen er grei, vi har en viss egenkapital til drift mens prosjekter må gjennomføres med støtte fra WMF. Det er 89 betalende medlemmer, og ca 20-30 fra tidligere som ikke har betalt.
Oppfølgingspunkt: Oppfølging av kontingent: Kjetil Ree og Jarle orienterte om at det er sendt ut purring til alle som ikke har betalt. Det har også blitt to innmeldinger gjennom nettbutikken. Det er viktig å promotere denne siden utad til bekjente, via blogg, Facebook, osv.


2) Prosjekter - status
Samisk-prosjektet: Rapporten del 1 og Søknaden del 2 til Sametinget: Jarle sender rapporten til Sametinget søndag. Når det gjelder søknad Del 2 så er spørsmålet om vi skal søke nå eller avvente å få flere ressurser som kan drive prosjektet.
Vedtak: Vi kommuniserer med Sametinget om fase 1 og gjør en evaluering sammen med Sametinget sammen med de åtte samiske prosjektdeltakerne som har vært med i fase 1. Jarle og Erlend fastsetter administrasjonshonoraret i henhold til faktiske utgifter som har påløpt prosjektet.
Portalen Wikipedia.no: Kjetil oppsummerte at portalen gikk live mandagen etter forrige styremøte (17.auust). Gikk greit teknisk, fikk tre mindre presseoppslag på lanseringen. Besøkstallene har vært ca 13.000 unike besøkende daglig i gjennomsnitt, ikke vesentlig høyere uten tidligere antall som ble omdirigert fra wikipedia.no. Vi har foreløpig ikke nok data til å vite om det har blitt flere besøkende inn til nynorsk-versjonen eller Wikimedia Norge-hjemmesiden ennå, slik man kanskje kunne forvente gjennom at det er inngang til nynorsk-versjonen fra wikipedia.no. Det ble diskutert to endringer til portalen: Inngang til nettbuttikken, og inngang til foreningens hjemmeside hvor sponsorene synes. Det er viktig i så fall at dette avklares med Wikimedia Foundation.
Vedtak: Kjetil får fullmakt til å lage et utkast til redesig av Wikimedia Norge sin hjemmeside. Det lenkes ikke inn til noen spesiell eksponering av sponsorene utover den synligheten de naturlig har på foreningens hjemmeside. Nettbutikken lenkes fortsatt inn fra portalen som en underside under foreningen, slik som det også gjøres i Sverige.


3) Norway Loves Monuments
Jørund orienterte om at det er i gang med bidrag og premier. Det kom litt trått i gang, men med god hjelp fra Jarle og Harald har prosjektet nå blitt fint. Det har vært krevende å komme igjennom i media pga valgkampen. Det trengs jurymedlemmer som trå til i oktober. Vi har tre navn på hånden som er eksterne, og vi trenger i tillegg en person til som har en tyngde i miljøet. Jørund tar på seg å spørre Lars Roede om å tre inn i juryen. Å få utvidet perioden er nytteløst.
Vedtak: Vi promoterer bedre gjennom Facebook og hjemmeside/r, og vi legger alle ut post på egen Facebook-side og i aktuelle miljøer.


4) Kulturrådet - Videre oppfølging
Lars Roede sendte før møtet et notat til styret om status og videre muligheter i Norge. Det er nedsatt en gruppe fra Kulturrådets side som skal jobbe videre med grenseflaten mot Wikipedia, inklusive rekruttering og rettighetsarbeid i sektoren. Den 1.oktober kommer det ny ledelse i Kulturrådet, og da blir det viktig å komme inn i en operativ samarbeidsfase. Det er enorme muligheter for oss og det er svært viktig å jobbe videre med GLAM-sektoren. Riksarkivet har lagt ut ting med cc-lisens på Flickr, så mye skjer nå under radaren som kan gi store muligheter for tilgang til bilder, materiale, osv.


5) Strategi for 2011 - innkomne forslag og videre prosess
Erlend la fram et forslag til strategi for foreningen for perioden 2011-2015. Det legges opp til å lage en "norsk versjon" av den strategien som WMF har nedfelt globalt. Det foreslås relativt konkrete og kvantifiserbare mål for vekst i antall bidragsytere, vekst i kvalitet, osv - som mål for den virksomheten Wikimedia Norge skal gjøre for å støtte opp og styrke bl.a Wikipedia.
Diskusjon: Det er et poeng å ha målbare mål. Det er et poeng å knytte målene til de tilsvarende målene i Foundation som har globale mål for vekst og rekruttering av bidragsytere. Det sentrale er at Wikimedia Norge har et mål som bidrar til å realisere den globale strategien til Wikimedia Foundation. Hele vår virksomhet er jo i bunn og grunn orientert mot å oppnå reell og målbar vekst i deltakelse, rekruttering og artikler. Samisk-versjonen må med i strategiforslaget.
Vedtak: Visjonen og målene knyttet sterkere opp til WMF sine tilsvarende visjoner og mål. Vi bør arbeide overfor media med å profilere våre målsettinger. I løpet av en uke vil Jarle og Erlend lage ferdig et hovedforslag utfra innspill fra styret (en ukes frist), og når styret (på mail) har eventuelt justert forslaget så legges dette ut på Tinget til kommentar fra medlemmer og andre. Ta utgangspunkt i vedtektenes formål, som inkluderer tre språkversjoner. Det må inkluderes også en strategi for samiskvesjonen i forslaget. Tidsfrist innspill er 29.september.


6) Søknad om støtte til Wikimedia Foundation
Dette må skrives utfra valgene som gjøres i strategidokumentet. I budsjettet er det vedtatt å søke om 100.000 kroner. Det bør søkes for Bokmessa, Akademiet, GLAM-arrangement og wikitreff. Norsk språkversjon har 10 års-jubileum lørdag 26.november. Dette kan f.eks kombineres med GLAM-seminar.
Vedtak: Vi søker om 100.000 kroner fra Foundation, og arrangerer et større GLAM-arrangement i november i forbindelse med jubileet. Det stilles opp detaljerte budsjetter knyttet til Academy, Bokfestivalen, GLAM-arrangement og jubileet.


7) Høringsprosesser og utvalgsdeltakelse
Om stortingsmelding om arkiv (KuD): Harald.Det ble lest opp statusmail fra Harald. Vedtak: Styret tok denne til orientering.
Orientering om stortingsmelding om immaterielle rettigheter (NHD): Erlend innledet om planer fra NHD om å utarbeide en stortingsmelding sammen med meldingen om Patentstyret. Deres redegjørelse er relativt tradisjonalistisk forsvar av immaterielle rettigheter og patent. Vedtak: Jørund og Erlend jobber fram et forslag til utspill med utfordring fra WMNO, sammen med et eller flere av de politiske partiene. Med henblikk på møter med beslutningstakere og eventuelle utspill. Frist: Forslag i løpet av oktober.
Orientering om arbeidet i offentlig utvalg om internettvekst: Jørund orienterte om at det første møtet ikke er før 5.oktober. Dette må nødvendigvis angripes litt åpent og man må søek innspill bredt. Dette må derimot avklares i utvalget hvilken holdning medlemmene i utvalget vil ha til å søke innspill åpent.


8) Samarbeid med CRISTIN
Utsatt fra forrige møte: Det ble lest opp statusmail fra Harald. Styret tok denne til orientering.


9) Oslo Bokfestival
Oppsummering av årets messe: Jarle orienterte. Det var 11 som meldte seg inn, men ikke alle hadde med seg kontanter. Vi delte ut ca 1.500 løpesedler og demonstrerte Wikipedia for en god del besøkende. Det var ca 8 medlemmer som stod på stand. Ulf Larsen gjorde en enormt god jobb med arrangementet. Det blir i framtiden en viktig avveining hvor mye vi skal bruke av medlemmenes tid på denne type prosjekter, i forhold til gevinsten. Hvis det skal gjentas så må det lages en bredere gruppe som jobber tyngre med planleggingen og får med flere. Vi må forutsette at vi får dekket arrangementet økonomisk fra Foundation.


10) Eventuelt
Seniornett: Ulf Larsen hadde i dag møte og foredrag for 70 medlemmer av Seniornett. Han hadde også et foredrag med 30 deltakere i Seniornett om Wikipedia. Flere av disse ønsker å delta på redigeringskurs. Det er veldig viktig at flere stiller opp og bidrar som kurslærere når dette blir realisert.
Wikitreff må nå komme i gang igjen. Det er veldig viktig å møtes fysisk i det virkelige liv. Det forrige i Oslo var ett i april etter årsmøtet, og ett i september. Det bør være et mål å få noen i storbyene utenfor styret til å planlegge en møterekke lokalt. Kanskje en fast dag i måneden eller annenhver måned.
Vedtak: Kjetil får i oppdrag å få i gang et opplegg i Oslo.


11) Neste styremøte
3.november kl 1630 på Litteraturhuset. Etterfølgende Wikitreff.
Praktisk: Jøund og Harald utarbeider Wikiquiz. Jarle finner premier. Erlend bestiller lokale.


Møtet avsluttet kl 1930.

Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo