Styremøte 2012 - 24. januar

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
Sted Skype
Dato 24. januar 2012, kl. 17.00 - 20.00
Løpenummer ?
Forrige: Styremøte 2011 - 22. september (Skype)
Forrige: Styremøte 2011 - 3. november (Folkets Hus)
Forrige: Styremøte 2011 - 19. desember (Skype)
Neste: Styremøte 2012 - 27. februar (Skype)


Innkalling er sendt på sms tidligere i måneden, og på mail 22. januar kl 10.06
Dagsorden er utdelt 24.januar, kl 16.10


Dagsorden

0) Referat og innkalling


1) Økonomi - status og regnskap
Ansvarlig: Kjetil og Erlend
Oppfølgingspunkt: Søknad/er til WMF


2) Prosjekter - status og orientering
Ansvarlig: Jarle
Diskusjonssak fra forrige møte: Videreføring av Sametingets prosjektmidler


3) Wiki Loves Monuments

Ansvarlig:Jørund og Jarle


4) Kulturrådet
Ansvarlig: Lars og Erlend


5) Samarbeid med CRISTIN
Utsatt fra forrige møte: Harald.


6) Wikipedia Academy 2012
Ansvarlig: Erlend


7) Nordisk samarbeid
Diskusjonspunkt.


8) Årsmøte 2012
Ansvarlig: Jarle


9) Eventuelt


10) Neste styremøte


Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Jørund Leknes x
Lars Roede x
Vara Harald Groven x
Kontrollkomiteen v/ leder x

Referat

0) Referat og innkalling
Styret beklaget den sene innkallingen og utsendingen av dagsorden, og godkjente dette.


1) Økonomi - status og regnskap
Regnskapet for desember var ikke ferdig.
Det har vært bare begrensede utgifter i desember, og ca 7.000 kr i inntekter.
Totalt 100 medlemmer har betalt kontingent for 2012.
Årets overskudd kommer ut omtrent som budsjettert.
Det må raskt bli søkt om WMF-midler til aktiviteter.


2) Prosjekter - status
Ingen ny status ift Sametinget.
Vedtak: Vi søker WMF om å produsere profileringsmateriell. Erlend tar kontakt med WMSE og spør om vi kan låne maler og ideer.


3) Wiki Loves Monuments
Vi kontakter Canon nå mhp utsending av premier, og deretter legge selve seremonien til akademiet i april. Ansvar: Jørund.
Innspill fra Harald om å forsøke å utvikle en mobil-app som viser nærmeste ikke-fotograferte kulturminne, når vi neste gang tillyser konkurranse i Norge. Krever dialog med Riksantikvaren. Ansvar: Harald.
Vedtak: Jørund kontakter Canon og vi sikter mot seremoni under akademiet, gjerne med utstilling av de beste bildene.
Vedtak: Harald går videre med app-ideen, og samarbeider med Jørund om dialog overfor Riksantikvaren / Fortidsminneforeningen.


4) Kulturrådet / GLAM / kurs
Jarle orienterte om kommende møte med Kulturrådet. Det er satt opp tentativt i januar-februar.
Jarle orienterte om kurs i Bergen som skal holdes for Landås Seniornett-klubb 24.februar.
Vedtak: Jarle og Erlend møter dem og inviterer / koordinerer med Lars og hans dialog med sektoren.
Vedtak: Styret vedtar at WMNO dekker Jarles reisekostnader tur-retur Bergen, og søker deretter WMF om prosjektstøtte til dette. Dersom søknaden avvises hos WMF dekker WMNO kostnadene direkte.


5) Samarbeid med CRISTIN
Harald orienterte om kontakt med miljøet i Cristin. Vi trenger ingen tillatelser for å hente ut data fra databasen. Vi får neppe drahjelp fra dem, og det må derfor bli integrasjon basert på dugnadsarbeid fra oss. Vi trenger altså ingen formell avtale om å lage en mer systematisk lenking mellom systemene. Vi holder øynene åpne mht fremtidige behov for formalisering av et samarbeidsforhold. Det er 30.000 potensielle lenker som vil kunne kobles sammen i framtida ved hjelp av API'er. Ligger i listen over dugnadsprosjekter på bokmål Wikipedia. Vurdere å lage konkurranse om å lage bot som automatiserer innlegging av lenking uten feil.


6) Wikipedia Academy 2012
Erlend orienterte om planene, som skrider fram i godt samarbeid med Go Open. Om 1-2 uker vil vi kunne gå ut med mer konkret informasjon til wiki-samfunnet og omverden.


7) Nordisk samarbeid
Invitere svenskene (og danskene) til Wikipedia Academy 2012.


8) Årsmøte 2012
Diskusjon om et innspill om å arrangere årsmøtet allerede i mars.

Vedtak: Styret går inn for å arrangere årsmøtet etter akademiet, slik at ressursene nå kan settes inn på å gjennomføre et godt akademi. Det er viktig at årsmøtet ikke stjeler for mye ressurser fra arbeidet med akademiet. Vedtak: Årsmøtet arrangerer 26.april 2012. Det gir frister for utsendelser f.o.m 26.februar.


9) Eventuelt
Diskusjon om hvordan vi bedre kan tilby wiki-samfunnet premier ifm ukekonkurranser og dugnader.
Vedtak: Jarle får fullmakt til å tilby premier til Ukens konkurranse mer eller mindre regelmessig, under forutsetning av at eksterne sponsormuligheter og WMF søknadsmidler forsøkes brukt maksimalt.


10) Neste styremøte
Jarle får fullmakt til å sette en dato som passer for styret.


  • Møtet ble avsluttet klokken 18:45.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo