Styremøte 2012 - 27. februar

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
Sted Skype
Dato 27. februar 2012, kl. 17.00 - 20.00
Løpenummer ?
Forrige: Styremøte 2012 - 24. januar (skype)
Neste: Styremøte 2012 - 10. april
Innkalling er sendt på mail 20.februar.
Dagsorden er utdelt 21.februar, kl 00:45


Dagsorden

0) Referat og innkalling


1) Økonomi - status og regnskap
Ansvarlig: Kjetil og Erlend
Oppfølgingspunkt: Søknad/er til WMF


2) Prosjekter - status og orientering
Ansvarlig: Jarle
Oppfølgingspunkt: Disponering av adm.gebyr under Samiskprosjektet.


3) Wiki Loves Monuments 2012

Ansvarlig:Jørund og Harald

Oppfølgingspunkt: App-idé.


4) Kulturrådet
Ansvarlig: Lars, Jarle og Erlend
Oppfølgingspunkt: Møte i januar-februar.


5) Samarbeid med CRISTIN
Ansvarlig: Harald.
Oppfølgingspunkt: Status dugnad


6) Wikipedia Academy 2012 - Status
Status for planleggingen: Erlend


7) Nordisk samarbeid
Diskusjonspunkt.


8) Årsmøte 2012 - oppgaver og ansvarsfordeling
Årsmøtet avholdes 26.april. Kunngjøringsfrist 26.februar.
Ansvarlig; Jarle


9) Chaptermøte Berlin 28.mars - 1.april
Deltakelse og budsjett. Ansvarlig: Jarle.


10) Eventuelt


11) Neste styremøte

Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Jørund Leknes x
Lars Roede x
Vara Harald Groven x
Kontrollkomiteen v/ leder x

Referat

0) Referat og innkalling
 • Vedtak: Referat og innkalling ble godkjent.


1) Økonomi - status og regnskap
 • Erlend gikk igjennom regnskapet for 2011. Styret sa seg enig i forslagene om disponeringer.
 • Erlend sender søknaden til WMF etter møtet.


2) Prosjekter - status og orientering
 • Jarle rapporterer til Sametinget og foreslår administrasjonshonorering for Samiskprosjektet.


3) Wiki Loves Monuments 2012
 • Jørund kontakter Canon Norge, og melder tilbake mht premiering av WLM 2011 under Wikipedia Academy 2012.
 • Arbeidet med WLM 2012 må opp på det nye styrets agenda allerede umiddelbart etter årsmøtet.


4) Kulturrådet
 • Erlend og Jarle orienterte om samarbeidet med Kulturrådet. Det er møte med dem tidlig i mars og der vil det avklares hvordan samarbeidet kan kommuniseres og utvikles videre.


5) Samarbeid med CRISTIN
 • Saken avsluttet fra styrets side inntil videre.


6) Wikipedia Academy 2012 - Status
 • Erlend orienterte om planleggingen. Det er nå en gruppe i gang som planlegger seminaret. Det vil informeres fortløpende om hva som skjer på prosjektgruppens hjemmeside.


7) Nordisk samarbeid
Diskusjonspunkt.
 • Jarle ser det som naturlig å arrangere et felles styremøte.
 • Erlend informerte om at Wikimedia Sverige har fått innvilget støtte til en nordisk publikasjon om Wikimedia og Wikipedia.
 • Vedtak: Vi inviterer de nordiske chaptrene til Wikipeida Academy 23.april, og til et felles styremøte 22.april. Vi er positive til å delta i å utforme en nordisk pamflett om Wikipedia mm.


8) Årsmøte 2012 - oppgaver og ansvarsfordeling
Årsmøtet avholdes 26. april. Kunngjøringsfrist 26. februar.
 • Jarle informerte om at han har kunngjort årsmøtet innen fristen. Det er aktuelt å arrangere møtet på Oslo bymuseum, eventuelt sammen med en orientering om samarbeidet som utvikler seg med Kulturrådet og ABM-sektoren.
 • Hvis lokalene er ledige, utformer Jarle og Lars et opplegg med foredrag/omvisning først og deretter årsmøtet. Spørre Lars om å få levert kaffe og lett bevertning fra cafeen på Oslo bymuseum. Det har vært diskutert vedtektsendringer knyttet til å tillate lokallag, samt å presisere når medlemmer er stemmeberettiget.
Forslag:
§ 4 Årsmøtet
e)
endres til
Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt kontigent for inneværende år og har vært medlem i minst tre måneder før årsmøtet.
 • Vedtak: Erlend legger fram forslag til beretning, regnskap og budsjett til neste styremøte.
 • Vedtak: Kjetil sender ut purring på kontingenten til de som ikke har betalt. Frist for "gamle" medlemmer til å betale er i praksis årsmøtedagen.


9) Chaptermøte Berlin 28.mars - 1.april
 • Jarle redegjorde. Vil ta kontakt med de andre nordiske styrene før avreise. Vil skrive en presentasjon av arbeidet i Norge som kan legges fram på Chaptermøtet.
 • Vedtak: Jarle Vines og Kjetil Ree representerer Wikimedia Norge. Det er som vanlig en kvote på to deltakere per chapter. Styret bekrefter at de to reiser med billigste flytransport og hotellopphold på foreningens regning.


10) Eventuelt
 • Jarle orienterte om mediearbeidet. Erlend har vært i Her og nå (SOPA/PIPA) og Jarle har vært i NRK nyheter (artikkelpatruljering). Det har videre vært god dialog med to riksaviser i februar.
 • Diskusjon: Det kom innspill om at styret bør ha flere medlemmer i neste periode.


11) Neste styremøte
 • 14.mars, fortrinnsvis på Litteraturhuset.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo