Hopp til innhold

Styremøte 2023 - Søndag 5. februar

Fra Wikimedia Norge
Sted Wikimedia Norges kontor og digitalt
Dato 5. februar 2023 kl. 10.00-12.00.

Forrige: Styremøte onsdag 25. januar 2023

Agenda

  1. Konstituering av nytt styre
  2. Styrets årshjul
  3. Eventuelt

Referat

Til stede: Samtlige styremedlemmer og varaer, personalrepresentant, daglig leder (referent).


1. Konstituering av nytt styre

Årsmøtet 4. februar vedtok følgende styresammensetning:

Styreleder - Marie Nicolaisen (2022-2024, ikke på valg)

Styremedlem – Sigrun Espe (2022-2024, ikke på valg)

Styremedlem – Stian Amadeus Antonsen (2023-2025)

Styremedlem – Åshild Telle (2023-2025)

Styremedlem – Cathrine Sanden (2023-2025)

Styremedlem – Fredrik Ljone (2023-2025)


Førstevara – Marius Vassnes (2023-24)

Andrevara – Naomi Ichihara Røkkum (2023-24)


Årsmøtet overlot til styret å utpeke et styremedlem til nestleder. Under konstituering ble også øvrige faste roller fordelt. Behov for taushetserklæring for kasserer ble diskutert, ettersom hen får innsyn i personopplysninger og personalsaker via dokumentarkiv i regnskapssystem og i nettbank.

Vedtak:

Nestleder – Stian Amadeus Antonsen

Kasserer – Fredrik Ljone

Sekretær – daglig leder, men styremedlem Cathrine Sanden bistår ved behov

Ordning med daglig leder som møtereferent evalueres om et halvår. Fremover sendes utkast til møtereferat til styret per e-post, med en frist for tilbakemelding. Deretter legges referatet på wikien. Styreinstruks og styrets oppgavefordeling vil bli behandlet på et senere styremøte. Varamedlemmer mottar all informasjon knyttet til styrearbeidet og innkalles til alle møter. Varaer oppfordres til å stille når de har anledning, også når det ikke er meldt frafall fra styremedlemmer.


2. Styrets årshjul

Det tas sikte på seks styremøter i 2023. Når det er mulig, legges møtetiden til ettermiddag/kveld, slik at styremedlem bosatt i annen tidssone kan delta.

Vedtak:

Styreleder sender forslag til

  • tidspunkt for digitalt møte i slutten av mars
  • fysisk møte, tentativt helg siste del av april. Mulig sted: Oslo, Bergen eller Sogndal. Tema: styrearbeid.
  • fysisk møte i kombinasjon med medlemsmøte i august


3. Eventuelt

  • Alle styremedlemmer oppfordres til å verve WMNO-medlemmer innen neste styremøte.

Info fra administrasjonen:

  • Per dags dato har vi 53 medlemmer.
  • Daglig leder tar en gjennomgang av avtalen med revisjonsbyrået vårt, gjerne sammen med kasserer.
  • Prioritert arbeid i februar-mars:
- Etterarbeid etter årsmøtet – protokoll, oppdatering Brønnøysundregisteret, styremedlemmers tilgang til systemer m.m.
- Rapportering til og årlig søknad om tilskudd fra Wikimedia Foundation
- Unesco-finansiert prosjekt: 50 Wikipedia-artikler om samisk immateriell kulturarv
- Kvinner i rødt-kampanjen: Studentopplegg ved OsloMet og tiltak rettet mot wikimiljøet generelt
- Utvikling av Starthjelp