Wikistipend

  Fra Wikimedia Norge
  Denne siden er en oversatt versjon av siden Wikistipend og oversettelsen er 93 % ferdig.
  Utdaterte oversettelser er markert på denne måten.
  Wikistipend frå Wikimedia Noreg
  På andre språk:
  Søk stipend aleine eller saman med andre

  Wikistipend er stipend som blir delt ut av Wikimedia Noreg. Vi håper mange vil søke! For 2022 er det tre søknadsfristar:

  • 20. mai 2022
  • 20. november 2022


  Alle bidragsytarar til dei ulike Wikimedia-prosjekta kan søke om eit stipend. Maks søkesum er kr 8 000. Stipendet skal nyttast til å gjennomføre aktivitetar som stør opp om eitt eller fleire av Wikimedia-prosjekta. Døme på prosjekt ein kan søke om støtte til kan vere:

  • Støtte til å delta på relevante konferansar, til dømes forskjellige hackathon og Wikimania:
  • Utgifter knytta til fotosafari
  • Gjennomføring av skriveverkstadar eller omvisningar for wikipedianarar
  • Reiseutgifter for å vitje arkiv, museum, bibliotek eller andre institusjonar
  • Utgifter til andre aktivitetar som bidreg til innhald på Wikimedia-prosjekta

  Har du spørsmål? Kontakt Jon Harald Søby på e-post jhsoby@wikimedia.no..

  Korleis søke om wikistipend?

  • Søke om stipend
  I søknaden er det fint om du forklarar kva prosjektet ditt går ut på, korleis du skal gjennomføre det, og når du skal gjennomføre det.
  Skriv inn ein tittel på forslaget ditt i boksen nedanfor for å opprette eit forslag.

  • Bloggpost om gjennomført prosjekt
  Etter at eit stipend har vorte løyvd, og prosjektet har vorte gjennomført, ber vi om at du skriv ein bloggpost om prosjektet ditt og leverer eit oversyn over kva stipendet har vorte brukt til. Bloggposten vil Wikimedia Noreg publisera på sin blogg slik at andre frivillige bidragsytarar kan sjå kva for prosjekt som har vorte gjennomført, og vi vil bruka bloggpostene som referanse for Wikimedia Noreg sin rapportering til Wikimedia Foundation.
  • Spørsmål?
  Er du usikker på om du kan søkja om stipend eller har andre spørsmål? Ta gjerne kontakt med Jon Harald Søby: jhsoby@wikimedia.no.

  Liste over søknadar

  Nye forslag
  Pågåande wikistipend
  Fullførte wikistipend
  Avviste wikistipend


  Kven tildeler stipenda?

  I tildelingskomiteen sitt to wikipedianarar, éit komitémedlem i Wikimedia Noreg og éin tilsett i Wikimedia Noreg: