Årsmøte 2012/Styrets beretning

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Årsberetning 2011-2012 for Wikimedia Norge

Foreningen gjennomførte den norske delen av Wiki Loves Monuments i 2011. Bildet viser Marius Meyers vinnerbilde.

Styre, styremøter og overordnede mål

Styret i Wikimedia Norge har i perioden 2011-2012 bestått av Jarle Vines (leder), Erlend Bjørtvedt (nestleder), Kjetil Ree (kasserer), Jørund Leknes, Lars Roede og Harald Groven (varamedlem).

Styret har avholdt elleve styremøter siden årsmøtet i 2011. Flertallet av disse har vært via telefonkonferanse (Skype), men styret har også avholdt fysiske møter i Oslo. Alle møtereferatene er offentlig tilgjengelig på foreningens nettsider.

I perioden 2010-11 hadde styret lagt frem en ny arbeidsplan; dette arbeidet ble videreført og formalisert da styret i november 2011 vedtok en strategiplan for 2011-2015. Her ble det vedtatt følgende overordnede målsetning for Wikimedia Norge:

Wikimedia Norge skal være den ledende norske organisasjonen for mennesker som tror at kunnskapsdeling og åpen kunnskap bringer samfunnet framover. Vi skal være en synlig forkjemper for åpen og uavhengig kunnskapsdeling. Vi skal bidra til at norsk informasjon og offentlige data åpnes for et globalt publikum i fri lisens.

Målene i strategiplanen er knyttet opp i mot Wikimedia Foundations mål i samme periode. Ved siden av kvalitative og kvantitative mål for Wikipedia-prosjektene med spesiell interesse for Norge inneholder strategiplanen blant annet mål om økt andel kvinnelige bidragsytere, økt tilfang av bilder, og økt brukervennlighet og tilgjengelighet på mobile og faste plattformer.

Medlemskap, sponsing og bedriftsmedlemmer

Pr. 1. januar 2012 hadde Wikimedia Norge 98 betalende enkeltmedlemmer. Foreningen opplevde en kraftig medlemsvekst fra 2010 til 2011 der medlemstallet økte fra ca. 30 (rundt årsmøtet 2010) til 97 (pr. 1. januar 2011), og Wikimedia Norge har klart å holde på den økte medlemsmassen inn i 2012.

Nyinnmeldte medlemmer har fått en t-skjorte som velkomstgave. Styret har også videreført praksisen med at nye medlemmer som melder seg inn mot slutten av året (fra slutten av september) også har fått medlemskap for neste kalenderår inkludert når de har betalt kontingent.

Wikimedia Norge er medlem av bransjeorganisasjonen IKT-Norge, nettverket Movation, og av studieorganisasjonen Studieforbundet næring og samfunn (tidligere Populus). Vi har fire sponsorer som profileres på foreningens nettsider: Opera Software (akademiet), Norwegian (konkurranse), Melings (effekter, butikk), og Canon Norge (konkurranse).

Økonomi

Foreningens økonomi har vært solid igjennom perioden. I 2010 gikk foreningen igjennom en turbulent økonomisk periode, men situasjonen var igjen blitt god ved årsmøtet 2011. Wikimedia Norge gikk med et overskudd på kr. 3.588 i regnskapsåret 2011. Dette er noe lavere enn det budsjetterte kr. 20.200; dette kommer i all hovedsak av at et støtteberettiget prosjektet med Kulturrådet ikke ble igangsatt i 2011. Det ble igangsatt først i mars 2012, og Wikimedia Norge har våren 2012 fått godkjent USD 16.000 (≈ kr. 91.000) i prosjektstøtte fra Wikimedia Foundation. Wikimedia Norge har dermed et solid økonomisk fundament inn i neste styreperiode.

Omtale i media

Wikimedia Norge har vært svært synlige i media det siste året. Vi har blant fått oppslag i VG i forbindelse med den norske «leksikonkrigen», og vi har fått bred dekning for vår kursvirksomhet. Sentralt i foreningens mediestrategi er fokuset på at det finnes tre Wikipedia-utgaver – bokmål, nynorsk og nordsamisk – med spesiell tilknytning til Norge; det er typisk de to sistnevnte som er minst kjent i befolkningen og dermed trenger å promoteres spesielt. Det er derfor spesielt gledelig at vi har fått omtale av jobben vi har gjort for å styrke Wikipedia på nordsamisk.

Andre større presseoppslag har blant annet vært saker om at andelen kvinner som bidrar på Wikipedia er for lav, milepælen med 10 millioner redigeringer på bokmålswikipedia, og Norges aller første konkurranse om nordiske biografier på Wikipedia. Vi har også fått oppslag på at nordmenn er verdensmestere i Wikipedia.

I forbindelse med at vi vant Folkeopplysningsprisen fikk vi nok noe mindre pressefokus enn vi hadde ønsket oss.

I oppslagene rundt Anders Behring Breivik og terrorangrepene den 22. juli har vi forsøkt å fokusere på at Wikipediamiljøene i det store og hele har god kontroll, men at kontrollen hadde blitt enda bedre med flere bidragsytere. I den grad det har vært mulig har vi forsøkt å gi journalistene er rask opplæring i Wikipedias rutiner for kvalitetskontroll, noe vi har fått positive tilbakemeldinger på. Det er helt klart at den norske offentligheten stadig vekk får bedre kjennskap til Wikimedia Norge og Wikipedia-prosjektene med spesiell interesse for Norge.


Aktiviteter

Folkeopplysningsprisen

Anne Grethe Klunderud overrekker Folkeopplysningsprisen til styreleder Jarle Vines i Wikimedia Norge.

I oktober ble Wikimedia Norge tildelt Folkeopplysningsprisen 2011. Denne prisen gis til personer eller organisasjoner for fremragende arbeid med å gjøre kunnskap og læring tilgjengelig for alle, og ble delt ut av Voksenopplæringsforbundet på Læringsdagene for voksen læring i Oslo. «Wikipedia gjør kanskje mer enn noen andre for å fremme folkeopplysning i Norge», uttalte Anne Grethe Klunderud, styremedlem i Voksenopplæringsforbundet, mens juryen skrev i sin begrunnelse at «Wikimedia Norge bidrar til å revitalisere folkeopplysningsbegrepet, i betydningen fra opplysning til deling av kunnskap og kunnskapsbygging gjennom dugnad. Dette illustreres spesielt ved at alle kan bidra med innspill til Wikipedia og brukerterskelen senkes.»

Jarle Vines, leder i Wikimedia Norge, takket for den anerkjennelsen prisen er ved å peke på jobben alle de frivillige bidragsyterne gjør. «Det er tusener som har vært med på å bygge opp Norges ledende nettleksikon som har blitt bygd opp stein på stein for ikke å si setning for setning. Dette har de gjort uten å motta verken lønn eller annen godtgjøring», uttalte Vines.

Samiskprosjektet

Oppslag i NRK Sámpi i forbindelse med kurs i mai 2011.

Wikimedia Norge fikk i 2009 en bevilgning på totalt kr. 350.000 fra Sametinget for å styrke Wikipedia på nordsamisk. Det var først i april 2011 at prosjektet kom igang for alvor, og i løpet av våren ble det arrangert skrivekurs / workshops for samiske skribenter både i Finnmark og Oslo. Ved kursene fikk samiskspråklige interessenter blant annet opplæring i blant annet disposisjon av leksikonartikler, innsetting av bilder, og bruk av kilder. Prosjektleder for samiskprosjektet Morten Haugen utarbeidet før kursene en liste over kjerneartikler nordsamisk Wikipedia trengte, og etter kursene har totalt syv av kursdeltagerne skrevet artikler på nordsamisk Wikipedia. Arbeidet har vært honorert, og ved utløpet av styreperioden 2011-12 er det forsatt tilgjengelige midler.

Sametinget har gått igjennom prosjektrapporten og -regnskapet for wikipediaprosjektets første del; disse ble godkjent. Sametinget har godkjent at de resterende pengene kan brukes på å videreføre prosjektet dersom en ny plan oversendes innen 15. mai 2012.

Annen kursvirksomhet

Kursdeltagere fra Seniornett på Bekkestua bibliotek.

Wikimedia Norge ønsker å bidra til større bredde i skribentmassen på Wikipedia; foreningen har derfor prioritert kurs og workshops for nye grupper av bidragsytere. Mye av kursaktiviteten har vært ledet av Ulf Larsen, som blant annet har nådd flere hundre seniorer gjennom å holde en serie med kurs for ulike avdelinger av Seniornett Norge. Wikimedia Norge har også hatt fokus på å nå ut til andre deler av det norske foreningslivet, og har i den sammenheng blant annet holdt kurs for WWF, Zero Emission Resource Organisation (ZERO), ATTAC, RORG-samarbeidet, LO, Fremskrittspartiet m.fl. Det har også vært arrangert workshops for ansatte ved Universitet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger, Norsk institutt for vannforskning, Norges geologiske undersøkelse, Norsk lokalhistorisk institutt og Sykehuset Innlandet. Ved fagdagen til forskning.no holdt foreningen foredrag for en forsamling av informasjonsarbidere ved alle universiteter, høyskoler og offentlige forskningsinstitutter i Norge.

Etter suksessen i 2010 holdt Wikimedia Norge også i 2011 stand under Oslo bokfestival. Her rekrutterte man medlemmer til foreningen, delte ut wiki-aviser med høydepunkter fra Wikipedia, demonstrerte redigering, solgte wiki-effekter og gjorde Wikipedia og Wikimedia Norge kjent i den norske bokbransjen.

Wikipedia.no-portalen

Den nye wikipedia.no-portalen, innført på norsk i august 2011.

Årsmøtet 2011 vedtok å gjøre nettadressen www.wikipedia.no om til en fellesportal for de tre ulike språkversjonene av Wikipedia rettet mot Norge – samisk, nynorsk og bokmål/riksmål. Årsmøtevedtaket ble implementert i august, og den nye portalen stod klar like før skolestart. Omgjøringen fikk oppmerksomhet i nynorskpressen; Framtida.no omtalte saken under overskriften «Wikipedia blir samla til eitt rike», mens styreleder Jarle Vines i et intervju til LNK-Nytt (Landssamanslutninga av nynorskkommunar) uttalte at «dette blir ein merkedag for nynorsk Wikipedia … Det er gledeleg at brukarar av wikipedia.no nå får enklare tilgong til utgåvene på nynorsk og samisk. Mange veit ikkje at desse utgåvene eksisterer, og meir trafikk til desse vil igjen føre til auka vekst. Wikimedia Norge er opptatt av å støtte alle Wikimedia-prosjekt».

Besøksstatistikk for wikipedia.no viser at 15-20.000 unike besøkende er innom siden på en typisk hverdag pr. mars 2012. Disse tallene har holdt seg stabile i løpet av perioden vi har hatt en portalløsning; det er derfor lite som tyder på at brukerne i større grad heller har begynt å gå direkte til forsiden på Wikipedia-utgaven de ønsker å besøke.

Konkurranser på de norske Wikipedia-utgavene

Norwegian-direktør Bjørn Kjos, vinner Kjetil Ree og tidligere FrP-formann Carl I. Hagen under premieutdelingen.

I mai ble Artikkelkonkurransen – Nordiske biografier avsluttet med premieutdeling ved Norwegians hovedkvarter på Fornebu utenfor Oslo. Førstepremien ble vunnet av Wikipedia-skribenten Kjetil Ree, som hadde skrevet en artikkel om politikeren Carl I. Hagen. Hagen var selv til stede under premieutdelingen, og gav sammen med Bjørn Kjos i sponsoren Norwegian Ree et gavekort på en helg for to i Europa. Andre- og tredjepremien gikk til Erik Fløan og Jan Wilhelm Kavli, mens det også ble delt ut premier for beste kvantitative bidrag.

Hagen viste stor interesse for Wikipedia, og i tiden etter premieutdelingen holdt representanter for Wikimedia Norge Wikipedia-kurs for Hagen, Fremskrittspartiets sekretariat, og rådgiverne ved Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Wikimedia Norges styre har også vedtatt å regelmessig tilby premier til Ukens konkurranse og lignende dugnader på nynorsk- og bokmålswikipedia. Premieringen har imidlertid ennå ikke kommet igang.

Ved Wikipedia Academy 2012 vil Wikimedia Norge dele ut prisen Årets wikipedianer. Denne prisen deles ut på bakgrunn av forslag fra nettsamfunnene på bokmål og nynorsk, og styret har skaffet sponsorer til premiering.

Wiki Loves Monuments

Erlend Bjørtvedts bilde av Hotellneset kullhavn på Svalbard kom på fjerdeplass av over 170.000 bidrag til den internasjonale fotokonkurransen Wiki Loves Monuments 2011.

Norge var for første gang med i den internasjonale fotokonkurransen Wiki Loves Monuments i september 2011. Tema for konkurransen er fredede / bevaringsverdige bygninger og kulturminner, og Wikimedia Norge ved Jørund Leknes organiserte den norske deltagelsen. De beste norske bildebidragene ble premierte, og den norske juryen, bestående av representanter fra pressen og kulturminnesektoren, sendte de ti beste bildene over til den felleseuropeiske delen av konkurransen.

Totalt ble det lastet opp ca. 170.000 bilder til bildedatabasen Wikimedia Commons i løpet av konkurransen, som gikk over én måned høsten 2011. Ca. 1200 av disse kom fra Norge, der Riksantikvarens kulturminnebase ble brukt som grunnlag for listen over konkurranseobjekter. Canon Norge sponset premier til de beste norske bidragene, og juryen kåret Marius Meyers bilde av Vallersund handelsted i Sør-Trøndelag til vinner i Norge.

Internasjonalt ble konkurransen vunnet av Mihai Petre med et bilde av Chiajna-klosteret i Romania. Et av de norske bidragene, Erlend Bjørtvedts bilde av Hotellneset kullhavn på Svalbard, kom på en sterk fjerdeplass internasjonalt. Den internasjonale juryen skrev i begrunnelsen at bildet «har et prefekt utsnitt og er av høy kvalitet, og viser nøyaktig kulturminnets plassering mellom fjell og hav. Tåken og fargene gir bildet en kald, nordlig atmosfære. Det fremprovoserer tanker om menneskets påvirking på naturen.» Bjørn Heidenstrøms bilde av Domkirkeodden på Hamar fikk også hederlig omtale av den internasjonale juryen.

Høringsuttalelser

Wikimedia Norge har avgitt to høringsuttalelser i løpet av perioden:

I august påpekte vi til forslaget om en ny, standardisert, norsk lisens for offentlige data (NLOD) at det er flere typer offentlig informasjon som på grunn av lisensieringsproblematikk ikke kan brukes i Wikipedia, for eksempel mange typer kartdata, portrettbilder av stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, og offentlig finansierte ord- og språkdatabaser. Wikimedia Norge bad derfor Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om at offentlige data i større grad tilgjengeliggjøres for viderebruk under en fri lisens som NLOD eller Creative Commons.

I september sendte Wikimedia Norge en henvendelse til Kulturdepartementet i forbindelse med stortingsmeldingen om arkivpolitikk. Har bad vi om å bli involvert i arbeidet med arkivmeldingen som omhandlet formidlingsstrategi av digitalisert materiale (bl.a. offentlige bildearkiver), samtidig som vi understreket betydningen av frie lisenser.

Nettbutikk

Høsten 2011 fikk Wikimedia Norge sin egen nettbutikk igjennom samarbeidspartneren Melings; nettbutikken finnes på adresse nettbutikk.wikimedia.no. Her kan man kjøpe pins, t-skjorter, gensere og andre effekter for å vise sin støtte til de norske Wikipedia-prosjektene. Man kan også betale medlemskontingent og donere penger til foreningen.

På tross av eksponering på portalen www.wikipedia.no har omsetningen i nettbutikken vært under forventet. Gjennom en gunstig avtale med Melings har imidlertid Wikimedia Norge langt større fortjeneste på solgte effekter enn hva man normalt har ved slike nettbutikker.

Kulturrådet og Wikipedia Academy

Styret v/ Lars Roede har hatt omfattende kontakt med Kulturrådet, som har dannet en interngruppe Kulturarv i Wikipedia. Her er i tillegg Trøndelagmuseene, Oslo museum, Norsk folkemuseum og Kultur-IT med, og gruppen har offentlig gått ut og erklært at de satser på Wikipedia som formidlingskanal. Samarbeidet med Kulturrådet ble offisielt presentert for media 19. april 2012 i Kulturrådets lokaler, og fortsetter inn i neste styreperiode.

Kulturrådets samarbeid med Wikimedia og ABM-sektorens kunnskapsformidling på Wikipedia er et hovedtema under Wikipedia Academy 2012, som arrangeres 23. april i Oslo. I tillegg til representanter fra ABM-sektoren i Norge og naboland og folk fra Wikipedia-miljøet kommer blant annet H.K.H. kronprins Haakon Magnus, Wikipedia-grunnlegger Jimmy Wales, bistandsminister Heikki Holmås og Telenor-direktør Kristin Skogen Lund til akademiet, som arrangeres i samband med Go Open-konferansen.

Internasjonalt arbeid

Representanter for Wikimedia Norge, Sverige, Danmark og Finland møtes i Gøteborg i november.

Representanter for Wikimedia Norge møtte i november representanter for chapterne i Sverige, Finland og Danmark i Gøteborg. Her utvekslet vi erfaringer og la grunnlaget for videre samarbeid. Samtalene med Wikimedia Sverige, Danmark og Finland fortsatte under chapter-konferansen i Berlin i mars. I forbindelse med Wikipedia Academy i april har Wikimedia Norge invitert representanter fra de andre nordiske chapterne til Oslo, og vi har satt av én dag til arbeidsmøter der vi jobber med felles prosjekter.

Jarle Vines og Kjetil Ree representerte Wikimedia Norge under det årlige chaptermøtet i Berlin i mars. Hovedtema under møtet var etableringen av en internasjonal Wikimedia Chapters Association; denne ble vedtatt opprettet med Tomer Ashur som midlertidig generalsekretær. Det første møtet i foreningen avholdes i forbindelse med Wikimania 2012 i Washington D.C. i juli 2012. Wikimedia Norge undertegnet ikke chapteravtalen i Berlin, da styret vurderte det til at saken måtte legges frem for årsmøtet først. Styret anbefaler årsmøtet at Wikimedia Norge slutter seg til Wikimedia Chapters Association.

Kjetil Ree representerte Wikimedia Norge under Wikimania 2011 i Haifa i Israel.

Fundraising

Styret i Wikimedia Foundation vedtok i løpet av perioden en endring i modellen for innsamlingsaksjoner. I den neste fireårsperioden kan ingen nye chapters få status som «payment processors», noe som ikke lenger gjør det aktuelt for Wikimedia Norge å delta direkte i den årlige innsamlingsaksjonen.

Som erstatning for at chapterne ikke lenger kan samle inn penger på vegne av Foundation har man gjort det betydelig lettere å søke pengestøtte for enkeltprosjekter. Den nye modellen er sannsynligvis bare en fordel for mindre chaptere slik som Wikimedia Norge. Pr. 19. april har Wikimedia Norge fått godkjent én søknad om pengestøtte fra Wikimedia Foundation, mens en annen søknad er under utarbeidelse. Styret ser for seg denne muligheten brukes langt mer aktivt i året som kommer.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo