Årsmøte 2014/Arbeidsplan 2014-2015

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Arbeidsplan for 2014-2015

 • Forslag vedtatt på styremøte 10. april, 2014


Innledning

Wikimedia Norges Strategi 2011-2015 definerer 10 mål for fireårsperioden fram til 2015.

Denne årsplanen for 2014-2015 tar utgangspunkt Wikimedia Norge sin visjon:

Wikimedia Norge skal være den ledende norske organisasjonen for mennesker som tror at kunnskapsdeling og åpen kunnskap bringer samfunnet framover. Vi skal være en synlig forkjemper for åpen og uavhengig kunnskapsdeling. Vi skal bidra til at norsk informasjon og offentlige data åpnes for et globalt publikum i fri lisens.

Strategien fastsatte følgende 10 mål for Wikimedia-prosjektene i Norge i løpet av 2015:

 1. Wikipedia skal tilby bokmålsbrukere 500.000 artikler og dobling av dagens 840 artikler og lister av høy kvalitet.
 2. Wikipedia mobiliserer minst 2.000 skribenter og 1.000 aktive skribenter (> 5 red / mnd) på bokmål.
 3. Wikipedia tilbyr brukere av nynorsk 120.000 artikler
 4. Wikipedia mobiliserer og minst 300 skribenter og 100 aktive skribenter på nynorsk
 5. Wikipedia på samisk skal tilby 5.000 artikler
 6. Bistå et levedyktig skribentmiljø på nordsamisk Wikipedia.
 7. Wikimedia Norge skal bidra til flere kvinnelige bidragsytere enn i dag i alle språkversjoner.
 8. Norske språkversjoner av Wikipedia og andre Wikimedia-prosjekt skal få merkbart økt tilfang av bilder, spesielt gjennom å sørge for frigivelse av offentlige billedsamlinger.
 9. Wikipedia skal tilby bokmåls- og nynorskbrukere det kvantitativt og kvalitativt beste norske leksikon på alle vesentlige fagfelt, også på fagfelt som er satsingsområder for konkurrerende breddeleksikon.
 10. De norske språkversjonene av Wikipedia skal til enhver tid ha størst mulig brukervennlighet og tilgjengelighet på mobile og faste plattformer

Disse målene skal evalueres hvert kvartal fram til og med 2015, og legge grunnlag for organisasjonens satsing de siste to årene av strategiperioden. På de neste sidene gis det en status for Wikimedia Norges mål og foreslåtte grep for å nå målene i strategiperioden. Deretter utledes målene det skal satses spesielt på i halvårsplanen. Arbeidet med noen av disse målene har en planleggingsfase våren 2014, men settes ut i livet høsten 2014. Halvårsplanen strekker seg derfor på noen områder utover første halvår 2014.

Evaluering etter 4 hovedgrupper av mål

Målene i Strategien 2011-2015 kan inndeles i fire hovedgrupper (typer) av mål:

 1. Bredde i tema --- kvalitativt og kvantitativt (3 parameter)
 2. Kvalitet i Wikipedia --- faglig og opplevelsesmessig (5 parameter)
 3. Samarbeidskultur --- inkludering og varetakelse av skribenter (2 parameter)
 4. Nordsamisk Wikipedia --- samarbeid med språkmiljøet, Sametinget (2 parameter)

Den største utfordringen for Wikipedia er en reduksjon i antall bidragsytere, en for svak samarbeidskultur, og for svak inkludering av nye skribenter. Nedgangen i antall bidragsytere er omfattende i hele Europa. Det har vært hevdet at nedgangen er naturlig når flere tema er dekket. Det er også pekt på at det aktive miljøet er for lite åpent og inkluderende overfor nye bidragsytere. Styret mener at Wikipedia (særlig på bokmål) er for lite innbydende og inkluderende for bidragsytere generelt, og kvinnelige bidragsytere spesielt. Dette har sterk sammenheng med tematisk bredde på Wikipedia – temabredde krever bredde i typen av bidragsytere, og at de gjenspeiler befolkningen. Inkludering av nye bidragsytere fra nye grupper og fagmiljøer vil også over tid gi økt kvalitet. Bidrag til å utvikle en bedre Samarbeidskultur blir derfor viktig for styret gjennom 2014.

Mål for styreperioden

Basert på evalueringen, tilbakemeldinger fra bidragsytere og medlemmer, samt basert på samtaler med eksterne og diskusjoner i styret, vil styret prioritere disse 4 hovedmålene for arbeidet i 2014:

 1. Samarbeidskultur (på Wikipedia) --- Styret + sekretariatet
 2. Bredde i tema på Wikipedia --- Styret + sekretariatet
 3. Kvalitet på Wikipedia --- Styret + sekretariatet
 4. Nordsamisk Wikipedia --- Styret
 5. Profesjonalisering og finansiering --- Styret + sekretariatet

Mål 1: Samarbeidskultur

For å bedre samarbeidskulturen på Wikipedia vil vi gi bidragsytere, herunder også administratorene, mulighet til å møtes på ulike faglige og sosiale arrangementer. Det å bringe folk sammen er også et viktig tilbud til nye bidragsytere, for å motivere til videre deltakelse og engasjement, og for at vi kan få innspill på hvordan både Wikimedia Norge, og Wikipedia-miljøet, best følger opp nye bidragsytere. Det gjelder spesielt grupper som er underrepresentert. Vi vil etablere rutiner for hvordan nye bidragsytere tas i mot. Gjennom sosiale medier vil vi også involvere og informere flere bidragsytere.

Mål 2: Bredde

Wikipedia er en inngangsport til kunnskap, og ofte starten på søket etter kunnskap og informasjon. Wikipedia gir oppdatert kunnskap, som er kvalitetssikret og redigert av alle som vil bidra. Wikipedia skal ha god tematisk bredde, og skal ta godt i mot alle brukere og redigerere som kan bidra til dette. For å tiltrekke oss nye bidragsytere, oppnå en enda større tematisk bredde og bedre balanse mellom kvinner og menn som bidrar, vil vi samarbeide med utvalgte miljøer om målrettede arrangementer, konkurranser og andre tiltak vil rettes mot miljøer som kan styrke tema som ikke er godt nok dekket.

Mål 3: Kvalitet

Wikipedia skal ha en høy faglig kvalitet på artikler, design, illustrasjoner og lenker. Innholdet skal være oppdatert. Gjennom huswikipedianere, samarbeid med ABM-sektoren og utvalgte fagpersoner og fagmiljøer i akademia, vil vi øke kvaliteten på innholdet. Ulike arrangementer, konkurranser, og andre tiltak vil rettes mot fagmiljøer som kan styrke tema som ikke har god nok kvalitet i dag.

Mål 4: Nordsamisk Wikipedia

Styret vil våren 2014 arbeide fram et større prosjekt og søke Sametinget om egne prosjektmidler. Søknadsfrist er 1. september 2014.

Mål 5: Profesjonalisering og finansiering

Vi vil styrke kommunikasjon, aktivitetstilbud, verving og finansiering for organisasjonen.

Virkemidlene er konsentrert innenfor tre sektorer:

 • Internt: Wikimedia Norge og Wikipedia-miljøet
 • Eksternt: ABM-sektoren (arkiv, bibliotek, museum)
 • Eksternt: Utvalgte fagmiljøer på universiteter og høgskoler


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo