Årsmøte 2014/Budsjettforslag

Fra Wikimedia Norge

Budsjett for Wikimedia Norge 2014 - 2015 (forslag) - (PDF)

  • Det vedtas rullerende budsjett hvor budsjettperioden er både januar-januar, og juli-juli, hvor begge budsjetter løper fra den første dag i startmåneden..
  • Rotating Budgets are approved, including a January-January Budget and a July-July Budget, both running from the first day of the starting month.
  • Forslag vedtatt på styremøte 10. april, 2014
  • Proposal approved by the Board on April 10, 2014
  • Bakgrunnsdokumenter:
  • Background documents:
  • Original Budget 2013-2014 approved by the Annual Assembly on April 7, 2013.
  • Revised Budget, changed because of reduced grant from the WMF, approved by the Board of Directors on November 5, 2013.


De tre første tall-kolonnene er styrets budsjettforslag for 2014/2015.
The three first columns constitute the proposed Budget for 2014/2015.


Budsjettpost, kroner
Budget item, NOK
Forslag 2014-15
Proposal 2014-15
Forslag A 2014
høy FDC-finansiering
Proposal A 2014
high FDC funding
Forslag B 2014
lav FDC-finansiering
Proposal B 2014
low FDC funding
Revidert 2013-14
Revised Jul-Jul
Revidert 2013
Revised Jan-Jan
Opprinnelig 2013-14
Original 2013-14
Opprinnelig 2013
Original 2013
Kommentarer
Comments
INNTEKTER
REVENUES
4.700.000 2.815.000 2.065.000 1.100.000 345.000 1.532.500 872.500
Medlemskontingenter private
Membership fees, individuals
20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Medlemskontingenter bedrifter
Membership fees, corporations
0 0 0 0 0 0 0
Gaver fra private
Gifts from individuals
15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kursstøtte og off støtte
Project and public grants
35.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Kursavgifter
Participation fees, events
20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Hovedsakelig Wikipedia Academy
Salgsinntekter
Sales revenues
10.000 5.000 5.000 0 0 2.500 2.500 T-skjorter, pins, krus, osv.
"Grants" fra WMF
Grants from the WMF
0 0 0 0 0 150.000 150.000 Ikke mulig å søke når man har "Funds"
"Funds" fra WMF (FDC)
Funds from the WMF
2.600.000 2.000.000 1.250.000 840.000 285.000 1.320.000 660.000 Revidert beløp 2013 er det faktisk bevilgede.
Samisk prosjekt
Saami Project
500.000 0 0 200.000 0 0 0 Budsjettert som separat budsjettdomene av årsmøtet
Statlig tilskudd
State grants
1.500.000 750.000 750.000 0 0 0 0 Budsjetteringen er svært usikker, basert på 3 søkere
UTGIFTER
COSTS
4.632.500 2.771.000 2.026.000 1.090.000 334.000 1.515.000 855.000
Lønnsutgifter, skatt
Personnel costs
1.557.500 1.260.000 800.000 415.000 90.000 800.000 400.000 Revidert av styremøte 5. november
Sosiale utgifter, AGA
Social costs and duties
incl above incl above incl above 85.000 20.000 160.000 80.000 Revidert av styremøte 5. november
Tap på fordringer
Losses incurred
0 0 0 0 0 0 0
Kontorutgifter
Office cost
100.000 100.000 100.000 80.000 20.000 100.000 50.000 Inkluderer utstyr m.m.
Kurs og møtelokaler
Events and location rent
0 0 0 0 0 30.000 20.000 Inkludert i prosjektene
Wikipedia Academy
Wikipedia Academy
100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Arrangeres 14. desember 2013
Andre leieutgifter
Other rental costs
28.000 20.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Andre kurs- og møteutgifter
Other meeting costs
15.000 15.000 15.000 25.000 25.000 20.000 15.000
IT, porto, web
ICT, post, web costs
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 3.000
Revisjon, regnskapsføring
Auditing and accounting
20.000 0 0 10.000 10.000 30.000 15.000 Utføres trolig av Frivillighetshuset
Chapters Association
Chapters Association
0 0 0 0 0 10.000 5.000 Inkludert i prosjektene
Medlemskontingenter
Memberships
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Nordisk aktivitet
Nordic Activity
20.000 15.000 10.000 20.000 10.000 20.000 10.000
Internt prosjekt
Internal Project
230.000 100.000 50.000 0 0 0 0
Prosjekt akademia
Project Academia
25.000 25.000 0 0 0 0 0
Wikipedia GLAM-prosjekt
GLAM Project
150.000 100.000 50.000 50.000 25.000 60.000 30.000
Commons bildeprosjekt
Commons Project
0 0 0 0 0 50.000 25.000
W-i-R prosjekt
W-i-R Project
0 0 0 0 0 50.000 50.000
Prosjekt profesjonalisering
Project professionalization
200.000 100.000 25.000 0 0 0 0
Reisekostnader WMNO
Travelling COSTs WMNO
150.000 100.000 75.000 70.000 50.000 70.000 50.000
Reisekostnader andre
Travelling COSTs others
incl above incl above incl above 0 0 30.000 20.000 Inkludert i prosjektene
Bevertning, ansatte
Lunches etc, with staff
5.000 5.000 5.000 0 0 0 0
Premier, gaver
Prizes, gifts
20.000 20.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Andre prosjektkostnader
Other Project costs
0 0 0 0 0 0 0
Bankgebyrer
Bank fees
5.000 4.000 4.000 3.000 2.000 5.000 5.000
Samisk prosjekt
Saami Project
500.000 0 0 200.000 0 0 0
Statlig støttet prosjekt
State granted project
1.500.000 750.000 750.000 0 0 0 0 Budsjetteringen er svært usikker, basert på 3 søkere
Driftsresultat
EBITDA
67.500 44.000 39.000 10.000 11.000 17.500 17.500 Positivt tall er overskudd
Finansposter
Rents and interests
-250 -200 -200 -500 -500 -500 -500 Renteinntekter tilfaller i visse tilfeller finansieringskilder
Skatt
Taxes
0 0 0 0 0 0 0 Organisasjonen er ikke skattepliktig
Nedskrivninger
Depreciations
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
Amortizations
0 0 0 0 0 0 0
Endelig resultat
EBT
67.750 44.200 39.200 10.500 11.500 18.000 18.000 Positivt tall er overskuddWikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo