Årsmøte 2014/Valg- og kontrollkomiteens årsmelding

Fra Wikimedia Norge
Valg- og kontrollkomiteens årsmelding, 2013-2014

Dette dokumentet inneholder Valg- og kontrollkomiteens årsmelding til årsmøtet i Wikimedia Norge 2014. Bakgrunnen for årsmeldingen er retningslinjene til komiteen, som sier at «Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med at foreningen ledes og fungerer på en hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig måte ut fra vedtekter og vedtak, samt vanlig organisasjonsmessig praksis.»

Komiteen har i perioden vært satt sammen av:

  • Lars Åge Kamfjord (leder)
  • Kjetil Ree (nestleder)
  • Nikolai Sandved
  • Ole Anders Flatmo

Komiteen har avholdt to fysiske møter, i tillegg til løpende kontakt via e-post og andre kanaler over internett. Komiteens leder har også observert ved seks av styrets møter.

Kontrollkomiteen og styret har i denne perioden hatt et godt samarbeid. Kontrollkomiteen har pr. 22. april ikke mottatt revidert regnskap.

Følgende arbeid er utført av komiteen i egenskap å være valgkomité:

  • Komiteen mener at tidligere praksis for fullmakter skal videreføres, slik det ble foreslått i styremøtet den 10. april. Det er naturlig å bruke samme retningslinjer for fullmakter som for årsmøtet i 2013.
  • Komiteen har kontaktet flere aktuelle kandidater til styrearbeid, og annonsert etter kandidater i wiki-prosjektenes diskusjonsfora.
  • Komiteen har lagt frem innstilling til sammensetning av styre for neste periode.
  • Komiteen har i motsetning til i tidligere år valgt ikke å legge frem en innstilling til neste periodes valg- og kontrollkomité. Komiteen velger heller å liste opp de som har meldt seg som kandidater på Årsmøte 2014/Valg- og kontrollkomiteens innstilling til valg- og kontrollkomite, uten noen prioritert rekkefølge.

Valg- og kontrollkomiteen er klar over at vedtektenes §4 (c) sier at saksdokumenter skal være tilgjengelig én uke før årsmøtet, og beklager at ferieavvikling har gjort at komiteen ikke overholdt denne fristen med styreinnstillingen og årsmeldingen. Komiteen er kjent med at enkelte medlemmer finner dette såpass problematisk at de har ytret ønske om et utsatt eller ekstraordinært årsmøte, men komiteen kan ikke se at ulempene de forsinkede sakspapirene medfører er store nok til at dette er formålstjenlig.

Oslo, 23. april 2014
Kjetil Ree
For valg- og kontrollkomiteen i Wikimedia Norge