Hopp til innhold

Årsmøte 2018/Årsmelding 2017

Fra Wikimedia Norge
Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.

Wikimedia Norge støttet i 2017 opp om den nye strategiske retningen arbeidet frem av Wikimedia Foundation. De to hovedpunktene er:

"Knowledge as a service: To serve our users, we will become a platform that serves open knowledge to the world across interfaces and communities. We will build tools for allies and partners to organize and exchange free knowledge beyond Wikimedia. Our infrastructure will enable us and others to collect and use different forms of free, trusted knowledge.

Knowledge equity: As a social movement, we will focus our efforts on the knowledge and communities that have been left out by structures of power and privilege. We will welcome people from every background to build strong and diverse communities. We will break down the social, political, and technical barriers preventing people from accessing and contributing to free knowledge." [1]

Denne nye strategiske retningen vil virke inn på arbeidet til Wikimedia Norge i de neste årene. Både styret og ansatte har i 2017 bidratt i ulike fora internasjonalt og nasjonalt for å vurdere og diskutere hva denne nye strategiske retningen betyr for vårt arbeid. I 2017 har vi gjort to store ting for å tilpasse arbeidet vårt denne nye retningen: arbeidet vårt har blitt mer internasjonalt og vi har startet et prosjekt for å støtte opp om nordsamisk Wikipedia.

En annen viktig utvikling i arbeidet til Wikimedia Norge i 2017 er fra å ha et hovedfokus på Wikipedia og Wikimedia Commons, så har organisasjonen gjort sine første samarbeidsprosjekter på Wikidata.

"Since its inception in 2001, Wikipedia has become one of the world’s most popular and beloved websites — a rich source of reliable free information, written and maintained by volunteers. Today, Wikipedia is much more than a website. Wikipedia and related projects such as Wikimedia Commons and Wikidata form a global social movement: a complex network of writers, editors, researchers, photographers, academics, libraries, free culture activists, cultural institutions, and so much more. Together, we share a commitment to making free knowledge available to all."[2]


Arbeidet vårt i 2017

De ansattes oppdrag er å støtte opp om bidragsytere på Wikimedia-prosjektene, om det er enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner som ønsker å bidra. Organisasjonen hadde i 2017 81 medlemmer (68 i 2016) og skiller i hovedsak ikke mellom støtte organisasjonen gir til medlemmer og til andre frivillige bidragsytere.

Støtteordninger

Organisasjonen har en rekke støtteordninger for frivillige bidragsytere i løpet av 2017: wikistipend (tildelt 7), dekking av reiseutgifter (refundert 6 ganger), søking om presseakkreditering (søkt 7 ganger), tilgang til Retriever (fordelt 5 tilganger høst og vår 2017) og bokhylla.no fra utenlandske IP-adresser (søkt på vegne av 2 frivillige bidragsytere), sponsing av en rekke premier ved konkurranser (sponset eller fått sponset premier til 9 skrivekonkurranser og 2 fotokonkurranser), dekking av alle utgifter ved wikitreff (hjulpet administrativt med 3 wikitreff og arrangert 1 wikidata-workshop), utlån av drone og ellers gir de ansatte hjelp til å lage dokumentasjon på frivillig innsats når bidragsytere spør om det. Alle disse støtteordningene blir godt brukt. De ansatte merket også gjennom året en markert økning i henvendelser fra både lesere og bidragsytere på Wikimedia-prosjektene. Det er spørsmål, kommentarer, ros og ris og viser at Wikimedia Norge arbeider målrettet mot å være en støtteorganisasjon for alle bidragsytere på Wikimedia-prosjektene.

Arrangement og konkurranser

I 2017 har det blitt holdt undervisning i Wikipedia-redigering på 5 forskjellige høyere utdanningsinstitusjoner. En rekke wikitreff har blitt arrangert av frivilige bidragsytere. Vi holdt en workshop sammen med K-lab hos Kulturrådet i juni knyttet til Europeana challenge, deltok under Forskningsdagene i september, årlige #wikinobel ble avholdt i oktober og vi hadde et arrangement under Open access-uka på Universitetet i Oslo.

Ulike skrive- og fotokonkurranser har blitt arrangert gjennom året i forbindelse med Wiki Loves Monuments, #wikinobel og Open access-uka: Vi deltok i Europeana challenge sammen med K-lab, og vant kategorien highest Quality produced.

Fotokonkurransene Wiki Loves Monuments og Wiki Loves Earth har blitt arrangert ved hjelp av frivillige fra inn- og utland.

Samarbeid

I løpet av 2017 har organisasjonen samarbeidet med en rekke institusjoner som Riksarkivet, Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket, Nobels Fredssenter og Forskningsrådet, i tillegg til en rekke institusjoner innen høyere utdanning.

Internasjonale samarbeidspartnere har vært Europeana, Wikimedia Armenia, Wikimedia UK og Wikimedia Sverige.

Vi har deltatt på Wikimedia Conference i Berlin, Wikimania i Montreal og Community support- Wikidata- og Partnerships-samlinger i Berlin. Vi har bidratt økonomisk til, og deltatt på, Celtic Knot Conference i Edinburgh og Wikimedia Diversity Conference i Stockholm.

Informasjonsarbeid

Organisasjonen utarbeidet i 2017 en egen kommunikasjonsplan som er publisert her. De ansatte foretar en enkel måling av kommunikasjonsarbeidet i forkant av hvert styremøte, som kan leses her. Kommunikasjonplanen lister disse tre målene:

  1. Bidra til å øke kunnskapen om Wikimedia og Wikipedia
  2. Bidra til å få flere bidragsytere til Wikipedia og et større mangfold av bidragsytere
  3. Bidra til å få flere deltakere til konkurranser og arrangement

Facebook er den prioriterte kanalen å holde aktiv. Bloggen på hjemmesiden hadde en rekke gjesteskribenter som skrev bloggposter, herunder alle som mottok wikistipend.

Organisasjonen

Organisasjonen hadde fra januar 2017–august 2017 1,7 ansatte og fra august–desember 2017 2,3 ansatte. En økning til to fulltidsansatte har gjort at de ansatte i langt større grad enn før har kunnet bidra i det internasjonale Wikimedia-arbeidet, og de kan ha en bedre kontinuitet i arbeidet de gjør. Organisasjonen har hatt to praksisstudenter på kontoret i løpet av året, og én av dem hadde også sommerjobb hos Wikimedia Norge.

Mer informasjon om organisasjonens arbeid kan leses her:

Strategi

Styret og ansatte gjennomførte i september en 2 dagers strategi-workshop fasilitert av Frans Grijzenhout, styreleder i Wikimedia Nederland. Høsten 2017 arbeidet ansatte og styret videre med å revidere Wikimedia Norge sin strategi. Dette arbeidet fortsettes av styret i 2018.

Økonomi

Organisasjonens økonomi er stabil og vi har jobbet med å finne finansiering i Norge til noen av våre prosjekter. Ulike finansieringskilder er viktig for organisasjonens stabilitet og mulige vekst. 1 850 000 ble innvilget i støtte fra Wikimedia Foundation i 2017–2018, en økning i støtte fra 2016–2017 hvor den var på 1 610 000. Økningen skyldes hovedsakelig lønnsmidler til å gjennomføre arbeid rettet mot frivillige og arbeid med det nordsamiske prosjektet.

I desember ble vi tildelt 100 000 i prosjektstøtte fra Kulturrådet og vi fikk innvilget 72 000 i momskomensasjon. I tillegg får organisasjonen private donasjoner og inntekt av medlemsavgift. Organisasjonen nyter også godt av utgifter vi ikke blir fakturert av samarbeidspartnere (in kind donations) som ikke er en del av budsjettet vårt.

Reiseutgifter har økt betraktelig i 2017 og ellers er hovedutgiftene til organisasjonen personal- og prosjektkostnader.

Budsjett for 2017 og kvartalsvise regnskapsrapporter er publisert her

Kjønnsbalanse i Wikimedia Norge

Blant ansatte, styrets medlemmer og komiteer var det i 2017:

  • 6 kvinner og 10 menn
  • 8 kvinner og 10 menn om man teller med praksisstudentene organisasjonen tar imot

Retningslinjer for arbeidet vårt

I 2017 har organisasjonen utarbeidet Retningslinjer for inkluderende møter. Daglig leder har mottatt en henvendelse om at retningslinjene ikke har blitt fulgt i en sammenheng. Henvendelsen er håndtert av daglig leder og informert om til styreleder og styrets nestleder.

Styret

Styreleiar Hogne Neteland presenterte spørreundersøkelsen til dei politiske partia på Wikimania 2018 i Montreal.

I perioden har Wikimedia Noreg heldt 6 styremøte. Vi har diverre berre fått til 2 fysiske møter i denne perioden, noko som vi ynkskjer at neste styre skal få til betre då detter er meit produktive styremøter.

Styret har i perioden arbeida etter Wikimedia Noreg sin strategi for åra 2016 til 2020. Vi har også, som tidlegare nemnd, arbeida med å utvikle strategien slik Foundation utviklar sin strategi.

Før stortingsvalet 2017 sendte styret ut ein spørreundersøkelse til dei politiske partia i Noreg. Alle partia svarte på undersøkelsen. Dette gav gode svar på korleis vi kan arebide politisk for å nå måla våre om meir fri kunnskap. Undersøkelsen vart i noko grad dekka i pressa.

Wikimedia Norge deltok på Wikimedia Conference i Berlin i april 2017, der temaet nettop var ny strategi for organinsasjonen. Vi deltok også på Wikimania 2017 i Montreal, der vi mellom anna presenterte den politiske spørreundersøkelse.

Fleire av styremedlemmene har deltatt på wikitreff i perioden.

Styret er nøgd at det også dette året var ein auke i betalande medlem i organisasjonen. Styret meiner likevel at dette arbeidet kan vidareførast og at potensialet til organisasjonen er større enn det vi hittil har makta materialisert. Styret er godt fornøgd med arbeidet som blir utført av administrasjonen. Styret meiner at samarbeidet mellom styret, administrasjonen, dei frivillige, valkommiteen og kontrollkomiteen har fungert godt i 2017.

Referanser

  1. https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017
  2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Strategy_2030_Wikipedia%27s_role_in_shaping_the_future_of_the_information_commons.pdf