Ekstra styremøte, onsdag 2. mars 2022

Fra Wikimedia Norge
Sted digitalt
Dato 2. mars 2022 klokken 20.00-21.30.

Forrige: Styremøte tirsdag 15. februar 2022

Agenda

1. Innspill fra de ansatte om permisjonsperioden
2. Orientering fra styreleder om ansettelsesutvalget og innstilling til utlysningstekst
3. Åpenhet og tillit
4. Sammensetning av ansettelseskomiteen
5. Utlysning

Vedlegg, sendt til styret på e-post 2/3/2022: Redegjørelse fra advokat om utlysning av vikariat med overlappingsperiode.


Referat

Til stede: Tore, Sigrun, Trond, Fredrik, Stian og Hilde. Observatører: Trygve og Harald fra kontrollutvalget

Møtet startet med at styret ba om at referatet fra styremøtet 15. februar 2022 tar med at det ikke var enighet om innholdet i stillingsutlysningen i forrige møte. Dette er korrigert av referent.

1. Innspill fra de ansatte om permisjonsperioden

Saken ble tatt ut av agendaen for møtet.

2. Orientering fra styreleder

Styreleder informerte om prosessen med å sette ned et ansettelsesutvalg og med innstilling til utlysningstekst.

3. Åpenhet og tillit

Styret hadde en diskusjon om åpenhet og tillit i styresammenheng.

4. Sammensetning av ansettelseskomiteen

Styret diskuterte sammensetningen av ny komite etter at Trygve trakk seg som medlem. Tidligere styreleder i WMN Hogne Neteland ble foreslått som eksternt medlem, og styret vedtok etter en brei diskusjon en ansettelseskomite bestående av Astrid, Hogne og Tore.

5. Utlysningen

Styret vedtok at stillingen som daglig leder lyses ut med ønsket oppstart 1. mai med varighet til 31. mars når Astrids permisjon er over. Ansettelsesutvalget jobber fram en utlysningstekst som går innom styret på e-post før den legges ut.


Protokolltilførsel

Det var uenighet i styret om hendelsesforløpet i saksgangen i forbindelse med utlysning av vikar for daglig leder, og derfor ønsket Tore og Fredrik å legge til følgende protokolltilførsel med sitt syn på saken:

Bakgrunnen for å komme med protokolltilførsel til referatet er at to styremedlemmer mener referatet bør reflektere opptakten og innholdet på det ekstraordinære styremøtet.

Bakgrunnen for ekstraordinært styremøte var uenighet i styret om innhold i utlysningstekst for vikariat for ny daglig leder. For det første relatert til lovligheten av vikariatets varighet og for det andre om beskrivelsen av WMNO reflekterte vår identitet og bredden i organisasjonen. Før styremøtet kom det for dagen en juridisk vurdering fra et medlem i Kontrolkomiteen, datert 21. februar, om lovligheten av vikariatets varighet, som kún var kjent for et mindretall av styrets medlemmer. Til tross for at noen i styret var kjent med den juridiske vurdering, som var klar på at utlysningsteksten var i strid med Arbeidsmiljøloven, ble det holdt fast på at vedtak om å godkjenne utlysningsteksten var gyldig siden et flertall allerede hadde gitt sin tilslutning.

Særlig disse forhold nevnes:

1. Deler av styret uttrykte mistillit til to styremedlemmer for håndtering av vikariatet, med bakgrunn i at de hadde:

  • Holdt tilbake relevant informasjon for styret.
  • Forsøkt å presse gjennom et vedtak ved å påstå at et flertall allerede hadde gitt sin tilslutning, til tross for at vedtaket var gjort på sviktende informasjonsgrunnlag.
  • Lagt press på styret til å vedta en bestemt sammensetning av ansettelseskomiteen, ved å true med at man ellers trekker seg.

2. Sammensetningen av ansettelseskomiteen ble vedtatt endret, fordi:

  • Et medlem trakk seg frivillig og måtte erstattes (som delvis redegjort i referatet).
  • Et medlem, som nærmest hadde valgt seg selv som erstatter for førstnevnte, stilte sin plass til disposisjon og ble byttet ut, relatert til punkt 1.
  • Et annet medlem ble det uttrykt mistillit til og byttet ut, relatert til punkt 1.

3. Opprinnelig vedtak, gjort på sviktende informasjonsgrunnlag, ble satt til side. Styret ble enig om at vikariatets varighet skal være i tråd med Arbeidsmiljøloven og at ny ansettelseskomité skal legge frem nytt forslag til utlysningstekst.