Hopp til innhold

Styremøte 2022 - Tirsdag 15. februar

Fra Wikimedia Norge
Sted digitalt
Dato 15. februar 2021 klokken 19.30-21.30.

Forrige: Styremøte mandag 25. oktober 2021
Neste: Styremøte tirsdag 15. mars 2022

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat

Se referat fra styremøte 25. oktober 2021. Planlagte styremøter 19. november og 11. februar ble avlyst grunnet reiserestriksjoner.

2. Strategi

Gjennomgang av prioriteringer fra ny direktør i Wikimedia Foundation [1].
Ved daglig leder

3. Økonomi

Gjennomgang av siste kvartalsrapport [2]. Et overskudd på 22 587 var budsjettert. Vi endte opp med et overskudd på 36 987.
Ved daglig leder

4. Informasjon fra de ansatte

Orientering fra de ansatte.
Ved ansattes representant

5. Gjennomgang av styringsdokumenter - Vedtekter

Gjennomgang av gjeldende vedtekter. Er det endringsforslag som bør leggest frem for Årsmøtet i 2022?
Ved styreleder

6. Planlegging av årsmøte 2022

Årsmøte 2022 blir arrangert i Bergen lørdag 26. mars. Styret går gjennom saker som må foreberes til årsmøtet. Daglig leder orienterer om det praktiske rundt møtet.
Ved styreleder og daglig leder

7. Permisjonssøknad

Informasjon om dette er delt med styret i forkant av møtet.
Ved styreleder

8. Ansettelsesprosess

Avhengig av utfall i sak 7. Styret legger føringer for ansettelsesprosess og setter ned ansettelsesutvalg.
Ved styreleder

9. Eventuelt

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Styret godkjente innkalling og referat fra styremøte 25. oktober 2021.

2. Strategi

Daglig leder presenterte prioriteringer fra ny direktør i Wikimedia Foundation og WMN samarbeidet med Foundation. Hun fortalte om videopresentasjonen de ansatte har laget for å presentere WNM for den nye direktøren Maryana Iskander, og at hun ønsker fokus på satsingsområder som er i tråd med våre interesser for språkmangfold på Wikipedia.

3. Økonomi

Daglig leder gikk gjennom siste kvartalsrapport. Det var budsjettert med et overskudd på 22 587, og vi endte opp med et overskudd på 36 987. Styret tok dette til etterretning. Hvis vi får tilslag på de tre søknadene som ligger inne nå, vil det muligens være behov for en prosjektstilling ekstra.

4. Informasjon fra de ansatte

Ansattes representant Mali Brødreskift orienterte om arbeidet som er gjort siden siste styremøte Orientering fra de ansatte.

5. Gjennomgang av styringsdokumenter - Vedtekter

Styreleder gikk gjennom gjeldende vedtekter. Styret foreslår at revisor velges av årsmøtet, og at dette legges fram som forslag til endring av vedtektene på årsmøtet 2022.

6. Planlegging av årsmøte 2022

Årsmøte 2022 blir arrangert i Bergen lørdag 26. mars. Daglig leder orienterte om det praktiske rundt møtet. Torsdag 24. blir det et arrangement sammen med skeivt arkiv. Fredag 25. blir det et Wikitreff. Etter årsmøtet på lørdag den 26. blir det lunsj. Styret får tilsendt årsmøtesakene til gjennomsyn en uke før neste styremøte. Årsmøtet vil bli strømmet.

7. Permisjonssøknad

Styreleder informerte om daglig leders permisjonssøknad. Informasjon om dette var også delt med styret i forkant av møtet. Styret godkjenner søknaden om permisjon i elleve måneder fra 1. mai 2022.

8. Ansettelsesprosess

Styret diskuterte ansettelsesprosess for daglig leder. Det var uenighet i styret om innholdet i utlysningsteksten vektlegginger. I møtet satte styret ned et ansettelsesutvalg bestående av Astrid, Stian og Trygve.

9. Eventuelt
ingen saker under eventuelt